X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 2267
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Ogólne kryteria ocen z chemii

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń:
• ma duże braki w wiadomościach, które uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy
• nie jest w stanie wykonać zadania o niewielkim stopniu trudności
• wykazuje obojętny stosunek do wiedzy i przedmiotu
• nie prowadzi zeszytu przedmiotowego
• nie odrabia zadań domowych
• nie korzysta z zaproponowanych form pomocy

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń:
• potrafi wykazać podstawowa wiedzę z niewielkimi brakami
• rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności
• z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonywać bardzo proste eksperymenty chemiczne, pisać proste wzory chemiczne i proste równania chemiczne
• wykazuje brak zrozumienia, niektórych zagadnień i pojęć
• w odpowiedziach popełnia liczne błędy
• przejawia obojętny stosunek do przedmiotu i obowiązków

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń:
• opanował podstawowe wiadomości i umiejętności
• rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności
• wypowiada się ogólnikowo, popełnia drobne błędy
• Z pomocą nauczyciela potrafi korzystać ze źródeł wiedzy
• Z pomocą nauczyciela potrafi wykonywać doświadczenia chemiczne
• Z pomocą nauczyciela pisze równania chemiczne i je uzgadnia
• przejawia zainteresowanie przedmiotem oraz wykazuje zrozumienie większości materiału
• stara się wywiązywać ze wszystkich obowiązków i zadań

Stopień dobry otrzymuje uczeń:
• opanował wiadomości i umiejętności w stopniu ponad podstawowym
• samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania
• posługuje się językiem chemicznym, wykazuje znajomość i stosowanie pojęć chemicznych, prowadzi proste rozumowania chemiczne
• Potrafi bezpiecznie wykonywać eksperymenty chemiczne
• Potrafi pisać i uzgadniać równania reakcji chemicznej
• wykazuje się aktywnością i samodzielnością
• chętnie i dobrze podejmuje zadania dodatkowe
• wykazuje duże zainteresowanie przedmiotem

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń:
• opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności
• potrafi zastosować posiadana wiedzę w sytuacjach problemowych
• sprawnie posługuje się wiedzą
• zdecydowanie udziela prawidłowych odpowiedzi
• łączy wiedzę z innych przedmiotów
• wykazuje dużą aktywność i samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych źródeł wiedzy np. Układu okresowego, wykresów, tablic, zestawień, encyklopedii, Internetu
• Potrafi planować i bezpiecznie wykonywać eksperymenty chemiczne
• Potrafi biegle pisać i uzgadniać równania reakcji chemicznych
• przygotowuje autoreferaty i wykonuje zadania dodatkowe
• wykazuje bardzo duże zainteresowanie przedmiotem

Stopień celujący otrzymuje uczeń:
• posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania
• biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów
• osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach
• współpracuje z nauczycielem w tworzeniu:
d) dydaktycznych środków nauczania
e) przygotowaniu materiałów pomocniczych
f) pomocy uczniom słabym

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.