X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 22629

Zwierzęta Arktyki i Antarktydy - scenariusz lekcji. Wykorzystanie technologii informatyczno - komunikacyjnych na zajęciach w klasach I-III

Wykorzystanie technologii informatyczno- komunikacyjnych na zajęciach w klasach I-III
SZABLON LEKCJI
Przedmiot/rodzaj zajęć: edukacja przyrodnicza, 2 godz.
Klasa i etap edukacyjny: klasa II i III, I etap edukacyjny
Autor: Barbara Piśniak
Temat lekcji: Zwierzęta Arktyki i Antarktydy.

Cel/cele lekcji
Uczeń:
•Potrafi wskazać biegun północny i południowy na globusie
•Potrafi wskazać i nazwać zwierzęta zamieszkujące Arktykę i Antarktydę

Cele lekcji w języku ucznia/ dla ucznia:

•Wskażę biegun północny -PN i południowy -PD na globusie
•Wymienię zwierzęta zamieszkujące Arktykę i Antarktydę

Kryteria sukcesu dla ucznia:
•Potrafię przyporządkować wybrane zwierzę do odpowiedniego ,,miejsca zamieszkania”
•Wskazuję na globusie wybrane kierunki świata
•Podaję przynajmniej dwa przykłady zwierząt z wybranego bieguna.

1. Dotychczasowa wiedza uczniów na temat realizowany podczas lekcji
Uczniowie na początku lekcji poznają temat. Na wcześniejszych zajęciach edukacji polonistycznej kl. II poznawała lekturę A. i Cz. Centkiewiczów ,,Zaczarowane zagroda”, a kl.III omawiała książkę Cz. Centkiewicza ,,Anaruk, chłopiec z Grenlandii”. Ponieważ zajęcia przyrodnicze odbywają się w systemie klas łączonych staram się wskazać dzieciom elementy łączące tematykę obu klas. Proszę chętne dzieci aby krótko opowiedziały np. o bohaterze wybranej książki. Uczniowie przypominają sobie ,,ciekawostki”, mając do dyspozycji książki, globus, ilustracje zwierząt itp. Zwracam uwagę na informacje, które uczniowie zapamiętali z poprzednich lekcji. Następnie za pomocą projektora, w przygotowanej prezentacji multimedialnej przedstawiam krótkie informacje dotyczące położenia obu biegunów, oznaczeń PN i PD,itp. Uczniowie wskazują kierunki i bieguny na globusach.
2.Sposób podania celów lekcji i sprawdzenia ich zrozumienia przez uczniów
Po części wprowadzającej uczniowie na kolejnym slajdzie odczytują wspólnie cele lekcji. Uczniowie podają propozycje co zrobić aby osiągnąć cel, w ten sposób sprawdzam czy każdy zrozumiał cel zajęć. Określają źródło w którym chcą szukać informacji o zwierzętach np. podręczniki, encyklopedie, książki przyrodnicze, Internet. Ustalamy, że będziemy korzystać z wybranych stron internetowych (podaję uczniom np. Google, wikipedia, www.marekkaminski.com, www.szkola.kaminski.pl ) Uczniowie losują nazwę jednego zwierzątka do poszukiwań. Pracują w parach ucz. kl. II z ucz. kl. III.

3. Sposób nawiązywania do celów w czasie toku lekcji
Uczniowie podają źródło informacji i prezentują informacje o wybranym zwierzęciu, przypinają swoja pracę(ilustracja i notatka)w wybranym miejscu Sali pod napisem PN -biegun północny- Arktyka lub PD –biegun południowy –Antarktyda. Zwracam uwagę uczniów na cel zajęć prosząc o nazwanie tej wystawy, wymienienie zwierząt itp.
4. Po umieszczeniu prac w odpowiednich miejscach proponuję zabawę ruchowo-rytmiczną ,,Bieguny”, w której na hasło nauczyciela ,,Arktyka”, ,,Antarktyda”, północ, południe uczniowie biegną do bieguna i naśladują ruchem wskazane zwierze, wymawiają nazwę sylabami, klaszczą itp. Zabawę powtarzamy, można też schować zwierzę i jedna osoba odgaduje jakiego zwierzątka brakuje itp. Modyfikując zabawę, pytając,, jakiego zwierzątka jeszcze nie naśladowaliśmy zwracamy uwagę na cel zajęć i angażujemy każdego ucznia.

5. sSposób sprawdzenia realizacji celów lekcji podczas podsumowania zajęć
Kończąc zabawę, (dzieci siedzą w kręgu) jeszcze raz włączam slajd z celami lekcji i proszę aby określiły ,,które cele lekcji, potwierdziliście robiąc wystawę ,,Zwierzęta Arktyki i Antarktydy”? Proszę tez o uzasadnienie, wyrażenie opinii co było najtrudniejsze, najciekawsze itp. Odpowiedzi uczniów są dla mnie dowodem na zrozumienie celów lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.