X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22473
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: ...........................,
Nazwa i adres szkoły: ......................,
04 - 044 Warszawa, woj. mazowieckie
Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego
Wykształcenie: wyższe magisterskie
Opiekun stażu: ................................,
Data rozpoczęcia stażu: 02.09.2013r.
Data zakończenia stażu: 02.06.2014r.

Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych na-uczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
a. wewnątrz placówki
b. poza placówką
c. samokształcenie.
7. Pogłębianie współpracy z rodzicami.

Plan opracowany na podstawie:
1. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 poz. 393).

Nauczyciel musi sprostać następującym wymaganiom, aby zdobyć określone umiejętności:

1. Zadania związane z realizacją stażu.
Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż.

Lp. Zadania Forma realizacji Dowody realizacji zadania Osoby wspierające Termin
1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego oraz rozporządzeń prawa oświa-towego. - Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczą-cych awansu zawodowego nauczycieli
• Karta Nauczyciela,
• Ustawa o systemie oświaty,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. dotyczące awansu za-wodowego nauczycieli;
- Uczestnictwo w szkoleniu „Awans zawodowy nauczyciela stażysty. Planowanie stażu.”
- Uczestnictwo w szkoleniu „Konstruowanie planu rozwoju zawodowego na nauczyciela stażystę”
- Śledzenie informacji dotyczących awansu zawo-dowego oraz rozporządzeń prawa oświatowego (Internet, prasa, szkolenia). Notatki z analizy do-kumentów

Notatki własne Opiekun stażu
Dyrektor
Doradca meto-dyczny

IX 2013r.

IX 2013r.

IX 2013r.

Okres stażu 2013/2014

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontrak-towego. - Zawarcie kontraktu pomiędzy stażystą a opieku-nem stażu:
• Określenie zakresu obowiązków stażysty,
• Określenie zakresu obowiązków opiekuna stażu,
• Określenie zasad komunikowania się i współpracy;
- Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwo-wanych i prowadzonych;
- Zredagowanie planu rozwoju zawodowego we współpracy z opiekunem stażu i Dyrektorem Przedszkola.
- Konsultacje dotyczące prawidłowego konstru-owania planów pracy miesięcznej oraz scenariuszy i konspektów Kontrakt

Harmonogram zajęć
Plan rozwoju zawodo-wego nauczyciela sta-żysty

Plan pracy miesięcznej, scenariusze, konspekty Opiekun stażu

IX 2013r.

Okres stażu
2013/2014

IX 2013r.

3. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania i organizacji zadań przedszkola, z podsta-wowymi zasadami bezpie-czeństwa. - Analiza dokumentów regulujących organizację pracy pracowników przedszkola oraz pobyt wy-chowanków w placówce:
• Statut Przedszkola,
• Regulaminy wewnętrzne,
• Koncepcja Pracy Przedszkola
• Program Wychowania Przedszkolnego,
• Program Roczny,
• Podstawa Programowa,
• Programy autorskie dopuszczone do użyt-ku,
• Plan pracy przedszkola;
- Udział w zebraniach Rad Pedagogicznych;
- Zapoznanie się z regulacjami prawnymi w zakre-sie BHP w placówce i regulaminu przeciw pożar-niczego;
- Poznanie obowiązujących procedur regulujących funkcjonowanie przedszkola. Notatki z analizy do-kumentów

Potwierdzenie o uczest-nictwie w posiedze-niach Rady Pedago-gicznej
Potwierdzenie o szko-leniu w teczce osobowej Opiekun stażu
Dyrektor
Pozostali na-uczyciele

Okres stażu 2013/2014

4. Zaznajomienie się z obowiązującą dokumentacją w przedszkolu. - Ustalenie z opiekunem stażu sposobu prowadze-nia dokumentacji przedszkolnej:
• Planów miesięcznych,
• Zapisów w dzienniku,
• Arkuszy obserwacji dzieci,
• Dokumentowanie współpracy z rodzi-cami,
• Plany pracy wychowawczo - dydak-tycznej dla grupy dzieci 3 letnich. Dokumenty do wglądu w teczce stażysty Opiekun stażu
Dyrektor

IX 2013r.
5. Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego związa-nymi z funkcjonowaniem przedszkola. - Analiza ustaw i rozporządzeń:
• UOSO,
• KN,
• KP,
• Konwencja Praw Dziecka,
• Przepisy BHP dotyczące wychowanków i nauczycieli. Notatki własne Opiekun stażu
Dyrektor IX – XII 2013r.
6. Zapoznanie z organizacją pracy w ciągu dnia w oddzia-łach, zasadami współpracy członków Rady Pedagogicz-nej. - Zapoznanie się z organizacją pracy w ciągu dnia w oddziałach;
- Udział w Radach Pedagogicznych. Wyciągi z Protokołów posiedzeń Rady Peda-gogicznej Opiekun stażu Okres stażu
2013/2014
7. Dokumentacja realizacji pla-nu rozwoju zawodowego. - Gromadzenie dokumentów dotyczących realiza-cji planu rozwoju zawodowego tj. zaświadczenia potwierdzenia, scenariusze uroczystości, konspek-ty zajęć, notatki, dyplomy, zdjęcia, plany mie-sięczne. Dokumenty do wglądu w teczce stażysty Opiekun stażu Dyrektor
Pozostali na-uczycieli Okres stażu 2013/2014
8. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. - Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;
- Autorefleksja. Sprawozdanie Opiekun stażu VI 2013r.
9. Złożenie wniosku o postępo-wanie kwalifikacyjne. - Przedstawienie dokumentacji ze stażu. Pisemny wniosek oraz dokumentacja stażu Opiekun stażu VI 2013r.

2. Zadania w zakresie osobistej sfery rozwoju osobistego.
Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Lp. Zadania Forma realizacji Dowody realizacji zadania Osoby wspierające Termin
1. Poszerzenie wiedzy w zakresie nowych metod wychowania. - Studiowanie czasopism, artykułów i literatury fachowej z zakresu psychologii i pedagogiki. Dzienniczek lektur
Okres stażu 2013/2014
2. Wzbogacenie własnego warsztatu pedagogicznego. - Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego do potrzeb własnych i placówki zgodnie z harmonogramem WDN;
- Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej;
- Udział w konferencjach i szkoleniach dostoso-wanych do prowadzenia zajęć z dziećmi; Zaświadczenia ukończe-nia szkoleń, warsztatów, kursów
Udział w posiedzeniach szkoleniowych Rad pe-dagogicznych organizo-wanych w ramach WDN
Opiekun stażu Okres stażu 2013/2014
3. Wymiana doświadczeń - Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami. Szkolenie Rady Pedagogicznej – warsztaty na temat „Wykorzystanie literatury w pracy z małym dzieckiem”, „Kształtowanie postaw prozdrowot-nych dzieci 3-5- letnich”. Harmonogram warszta-tów
Referat Okres stażu 2013/2014
3. Wykorzystanie w pracy peda-gogicznej technologii kompu-terowej i informacyjnej. - Konstruowanie tekstów, kart pracy dla dzieci;
- Przygotowywanie materiałów na spotkania
z rodzicami, scenariusze zająć otwartych i imprez okolicznościowych;
- Wykonywanie dyplomów dla dzieci i wszelkie-go rodzaju zaproszeń dla rodziców i gości;
- Śledzenie informacji dotyczących aktualizacji prawa oświatowego;
- Opracowywanie dokumentacji stażu z wykorzy-staniem technik komputerowych;
- Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodo-wego i konspektów zajęć. Teczka stażysty

Scenariusze zajęć

Potwierdzenie zamiesz-czenia publikacji i do-kumentów w Internecie Opiekun stażu

Okres stażu 2013/2014
4. Dokumentowanie przebiegu realizacji planu rozwoju za-wodowego. - Potwierdzenie ukończenia kursów,
- Scenariusze, konspekty oraz plany miesięczne.
- Wpisy w dzienniku zajęć przedszkola;
- Indywidualne karty pracy wychowanków Notatki własne

Teczki indywidualne prac dzieci Opiekun stażu Okres stażu 2013/2014
5. Organizacja i udział w uro-czystościach wycieczkach oraz imprezach przedszkolnych zamkniętych i otwartych. - Włączenie się do organizacji imprez okoliczno-ściowych w przedszkolu wg harmonogramu;
-Udział w wycieczkach przedszkolnych. Potwierdzenie nauczy-ciela współpracującego
Zdjęcia Opiekun stażu Pozostali na-uczyciele Okres stażu 2013/2014

3. Zadania w zakresie pracy wychowawczo – opiekuńczo - dydaktycznej.
§ 6 ust. 2 pkt. 3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

Lp. Zadania Forma realizacji Dowody realizacji zadania Osoby wspierające Termin
1. Współpraca z rodzicami. - Rozmowy indywidualne z rodzicami:
• wypełnianie kart obserwacji,
• sprawy bieżące;
- Informowanie rodziców na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka;
- Zebrania ogólne i klasowe z udziałem rodziców;
- Zaangażowanie rodziców w przygotowania uro-czystości w grupie;
- Zajęcia otwarte dla rodziców;
- Prezentacja prac dzieci;
- Pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz grupy i placówki;
- Zachęcanie rodziców do akcji „Cała Polska czyta dzieciom” i innych akcji prowadzonych na terenie przedszkola
- Angażowanie rodziców w spotkania z ludźmi wykonującymi ciekawe zawody.
- Pedagogizacja rodziców – prelekcja na temat „Dlaczego warto czytać dzieciom”, „Rozwój spo-łeczny – dziecko w grupie rówieśniczej”.
- Warsztaty n/t „Prawa Dziecka” Notatki z rozmów z rodzicami
Karty obserwacji

Listy obecności

Dokumentacja fotogra-ficzna

Dokumentacja fotogra-ficzna

Harmonogram warszta-tów Opiekun stażu

Okres stażu 2013/2014
2. Współpraca z psychologiem i logopedą. - Konsultacje z psychologiem i logopedą w przed-szkolu. Potwierdzenie logopedy i psychologa Logopeda Psycholog Okres stażu 2013/2014
3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym. - Organizacja cyklu spotkań ze Strażą Miejską oraz Policją w ramach dbania o bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym Dokumentacja fotogra-ficzna, konspekty Opiekun stażu Okres stażu 2013/2014
4. Pogłębianie wiedzy i umiejęt-ności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych dzieci. - Zapoznanie się z informacjami zawartymi w kartach zgłoszeń dzieci do przedszkola
- Analiza ankiety przeprowadzonej wśród rodzi-ców „Moje dziecko”
- Stała obserwacja dziecka;
- Rozmowy indywidualne z rodzicami i dziećmi;
- Udział w warsztatach szkoleniowych dotyczą-cych sfer rozwojowych dziecka,
- Udział w konferencji „Dziecko z cukrzycą w szkole. Zapewnienie bezpieczeństwa i aspekt wy-chowawczy”. Karty zgłoszeń
Ankiety
Arkusze obserwacji
Notatki własne
Zaświadczenia Praca samo-dzielna
Opiekun stażu

Okres stażu
2013/2014

4. Zadania w zakresie omawiania przeprowadzanych i obserwowanych zajęć.
Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt. 4
Znajomość w zakresie omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Lp. Zadania Forma realizacji Dowody realizacji zadania Osoby wspierające Termin
1. Obserwacja zajęć prowadzo-nych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. - Obserwacja zajęć dydaktycznych, omówienie i zapisywanie spostrzeżeń prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli oraz oma-wianie z prowadzącym obserwowanego zajęcia;
- Obserwacja u innych nauczycieli np.:
• Imprez przedszkolnych,
• Uroczystości przedszkolnych. Notatki z obserwacji zajęć
Scenariusze, konspekty Opiekun stażu
Pozostali na-uczyciele
raz w miesią-cu
2. Prowadzenie zajęć w obecno-ści opiekuna stażu lub Dyrek-tora Przedszkola. - Przygotowanie konspektu zajęcia, omówienie zajęcia, konsultacje z opiekunem stażu, wnioski i uwagi do realizacji na przyszłość. Konspekty zajęć, notat-ki i wnioski z rozmów Opiekun stażu 2 raz w mie-siącu

....................................... .....................................
( podpis stażysty) ( podpis opiekuna stażu)


Zatwierdzam do realizacji

........................................ ........................................
Miejscowość i data (podpis i pieczęć Dyrektora przedszkola)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.