X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 22388
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program pracy z uczniem zdolnym z języka niemieckiego

PROGRAM PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM ........ Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM ............

SPIS TREŚCI:

• Cele edukacyjne
• Cele szczegółowe
• Treści programowe
• Procedury osiągania celów
• Warunki niezbędne do realizacji zajęć
• Tematyka zajęć
• Ewaluacja.

CELE EDUKACYJNE ZAJĘĆ:

• Zmotywowanie uczennicy do nauki języka niemieckiego;
• Doskonalenie umiejętności pisania życzeń, listu, zaproszenia, pocztówki, maili itp.;
• Kształcenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem tekstów związanych ze światem realiów bliskich młodzieży;
• Rozwijanie słownictwa związanego z człowiekiem, domem, życiem rodzinnym i towarzyskim, szkołą, pracą, żywieniem, zakupami i usługami, podróżowaniem i turystyką, kulturą, środkami masowego przekazu, sportem, zdrowiem, nauką i techniką, światem przyrody;
• Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów o tematyce związanej
z problemami młodzieży polskiej i niemieckiej;
• Rozwijanie umiejętności prowadzenia dialogu w sytuacjach codziennych różnych grup wiekowych, np. w pracy, w szkole, przy stole, spotkaniu towarzyskim, itp.;
• Rozwijanie wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego;
• Poznawanie nowych struktur gramatyczno-leksykalnych

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Uczeń potrafi:
● określić główną myśl tekstu oraz kontekst sytuacyjny
● stwierdzić, czy tekst zawiera określone informacje, wyszukać lub selekcjonować informacje
● stosować idiomy i powiedzenia
● podać dane geograficzne Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Liechtensteinu
● napisać list i pocztówkę
● odpowiedzieć na pytania zamknięte, pytania typu prawda-fałsz,
● uszeregować informacje w prawidłowej kolejności na podstawie tekstu słuchanego i czytanego
● polecić miejsca warte zwiedzenia w krajach niemieckojęzycznych
● złożyć życzenia
● napisać maila do rówieśnika bądź osoby dorosłej
● opisać pogodę i zjawiska atmosferyczne
● robić notatki z przeczytanego tekstu
● opisać ilustrację
● napisać swój życiorys
● przeanalizować i opisać statystyki
● rozwiązywać krzyżówki
● formułować wypowiedzi z zastosowaniem nowych form gramatyczno- leksykalnych

TREŚCI PROGRAMOWE:
• poznanie słownictwa i zwrotów związanych z problemami dnia codziennego
• pisanie tekstu formalnego i nieformalnego
• pisanie notatki
• pisanie pocztówki
• czytanie i słuchanie ze zrozumieniem różnorodnych tekstów o tematyce związanej z krajem niemieckim oraz tekstów związanych ze światem realiów bliskich młodzieży;
• rozmowa na temat wielu zakresów tematycznych np. hobby, szkoły, sytuacji rodzinnych, marzeń, znajomości języków obcych, organizowania przyjęcia, niemieckich obyczajów i zwyczajów, warunków mieszkaniowych, danych i statystyk, praw i obowiązków, wartości życiowych, sposobu spędzania świąt i urlopu, obaw i problemów młodzieży niemieckiej i polskiej, historii i edukacji niemieckiej.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:

● praca z tekstem słuchanym i czytanym
● dialogi
● dyskusja
● symulacje
● opis
● pisanie życzeń, maili, pocztówek
● ćwiczenia leksykalno-gramatyczne
● metody aktywne: burza mózgów, drama, dyskusja, praca w parze, projekt

WARUNKI REALIZACJI:
1 godzina tygodniowo w ramach zajęć pozalekcyjnych.

TEMATYKA ZAJĘĆ:

1. Człowiek
2. Dom
3. Życie rodzinne i towarzyskie
4. Szkoła.
5. Praca.
6. Żywienie
7. Zakupy i usługi
8. Podróżowanie i turystyka
9. Kultura
10. Środki masowego przekazu
11. Sport
12. Zdrowie
13. Nauka i technika
14. Świat przyrody
15. Elementy wiedzy o świecie i krajach niemieckiego obszaru językowego

EWALUACJA- KONTROLA I OCENIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

• Ewaluacja formatywna
Pracując z uczniem zdolnym należy systematycznie i na bieżąco kontrolować wzrost jego umiejętności językowych. Kontrola ta powinna obejmować wszystkie kompetencje językowe słuchanie, czytanie, pisanie, tłumaczenie oraz mówienie . Należy brać pod uwagę poprawność i płynność wypowiedzi na zadawane pytania a także sprawdzać prowadzone przez ucznia notatki.
W pracy z uczniem zdolnym należy przeprowadzać kontrolę jego wyników nauczania stosując gotowe materiały testujące jak i testy samodzielnie opracowane przez nauczyciela.
Podsumowanie i ocenę jakości programu stanowić będzie ankieta ewaluacyjna przeprowadzona na uczniu, test końcowy oraz jego zaangażowanie w konkursy językowe.

Opracowała: mgr ...........

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.