X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2227
Przesłano:

Plan współpracy z rodzicami w kl. II i III

Rok szkolny 2008/2009

I. Cele współpracy:
- Zwiększenie zaangażowania rodziców w sprawy kształcenia, wychowania i sprawowania właściwej opieki nad dziećmi;
- Rozwijanie poczucia współodpowiedzialności rodziców za efekty kształcenia i wychowania, dążenie do usprawnienia pracy wychowawczej z uczniami,
- Uświadamianie rodzicom i nauczycielom, że wielostronny rozwój dziecka zależy od wspólnie realizowanych działań przez szkołę i dom;
- Wytworzenie i wzmocnienie więzi emocjonalnej między nauczycielami i rodzicami;

II. Zadania współpracy:

1. Wzajemna wymiana informacji o uczniach:
a) postępy ucznia w nauce,
b) zachowanie w grupie rówieśniczej,
c) pasje i zainteresowania,
d) problemy i trudności wychowawcze,
2) Zapoznanie rodziców z prawem szkolnym:
a) statut,
b) szkolny program profilaktyki,
c) szkolny program wychowawczy,
d) zestaw programów nauczania,
e) zestaw podręczników,
f) oferta zajęć pozalekcyjnych,
3) Włączanie rodziców w proces tworzenia prawa szkolnego;
4) Pozyskiwanie pomocy rodziców w organizowaniu imprez i wycieczek szkolnych;
5) Doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców;
6) Zachęcanie rodziców do współdziałania ze szkołą w zakresie spraw opiekuńczo-wychowawczych;
7) Stworzenie rodzicom dogodnych warunków kontaktowania się z nauczycielami.

III. Formy współpracy:
1) Zebrania ogólne;
2) Zebrania klasowe – wywiadówki;
3) Rozmowy indywidualne z wychowawcą, nauczycielami przedmiotów;
4) Lekcje otwarte szkoły;
5) Szkolenia rodziców
6) Spotkania z zaproszonymi gośćmi (prelekcje, wykłady);
7) Kontakty telefoniczne, korespondencja;
8) Uczestnictwo i współorganizowanie wycieczek, imprez klasowych i szkolnych,
9) Świadczenie pracy i usług na rzecz klasy, szkoły (dekorowanie klasy, wykonywanie pomocy dydaktycznych, itp.).

IV. Zasady współpracy:
1) Zasada pozytywnej motywacji;
2) Zasada partnerstwa;
3) Zasada wielostronnego przepływu informacji;
4) Zasada jedności oddziaływań;
5) Zasada aktywnej i systematycznej współpracy.

V. Procedura kontaktów z rodzicami:
1) Cele procedury: ułatwienie wzajemnych kontaktów nauczycieli z rodzicami/opiekunami,
2) Wychowawcza przekazuje rodzicom informację o terminie, miejscu i celu zebrania klasowego na piśmie co najmniej trzy dni przed zabraniem.
3) Obecność rodziców/opiekunów na zebraniach klasowych potwierdzana jest ich podpisem na zbiorczej liście obecności dla danej klasy.
4) W czasie zebrań klasowych wychowawca udostępnia rodzicom do wglądu teczkę ucznia.(Prace kontrolne dzieci zanoszą do domu i rodzice podpisują).

VI. Plan współpracy:

Plan współpracy z rodzicami uczniów klas II - III:

TERMIN
TEMATYKA SPOTKAŃ

WRZESIEŃ
1. Zapoznanie się wychowawcy klasy z rodzicami.
2. Zapoznanie rodziców z dokumentami prawa wewnątrzszkolnego: statut szkoły, Szkolny Program Wychowawczy, Szkolny Program Profilaktyki,
3. Prezentacja szkolnego systemu oceniania
4. Planowanie pracy wychowawczej :
a. wybór trójki klasowej;
b. harmonogram imprez klasowych,
5. Rozpoznanie środowiska domowego uczniów – zebranie niezbędnych informacji o uczniu i jego rodzinie.
6. Badanie oczekiwań rodziców wobec szkoły.
7. Zapoznanie rodziców z ofertą zajęć pozalekcyjnych.
8. Przedstawienie celów i harmonogramu diagnozowania osiągnięć uczniów.

LISTOPAD GRUDZIEŃ
1. Przekazanie rodzicom informacji o ocenach zachowania i z zajęć edukacyjnych.
2. Zachęcanie rodziców do korzystania z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubartowie

STYCZEŃ LUTY
1. Wyniki klasyfikacji semestralnej - przekazanie informacji o postępach i trudnościach uczniów w nauce.

MAJ
1. Przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych ocenach zachowania i z zajęć edukacyjnych.

CAŁY ROK
1. Szkolenie rodziców wg potrzeb.
2. Spotkania indywidualne wychowawców klas z rodzicami uczniów.
3. Przekazanie informacji o postępach i trudnościach uczniów w nauce.
4. Konsultacje z nauczycielami przedmiotów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.