X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22174
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

mgr Maciej Nowak
Zespół Szkół w Starzynie
Okres stażu: 01.09. 2011– 31.05.2014r.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA
MIANOWANEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

W Zespole Szkół w Starzynie pracuję osiem lat. Obecnie uczę religii w Gimnazjum i Szkole Podstawowej oraz jestem wychowawcą klasy II f gimnazjum. Należę do grona tych nauczycieli, którzy lubią swoją pracę i wykonują ją z pasją i zaangażowaniem. Nigdy nie zapominam o fakcie, że będąc nauczycielem przede wszystkim pracuję z drugim człowiekiem: uczniem, rodzicami i innymi nauczycielami. W moim przekonaniu tylko właściwe relacje z innymi oparte na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i akceptacji dają podstawy do osiągania wysokich wyników w sferze dydaktycznej. Każdy nauczyciel jest także wychowawcą. Musi sobie radzić z wieloma problemami w codziennym kontakcie z młodzieżą. Problemy rozwiązuję podczas rozmów indywidualnych z uczniem, rodzicem, nauczycielami a w szczególności z pedagogiem szkolnym, psychologiem i dyrektorem.
Motywem do rozpoczęcia stażu warunkującego ubieganie się o stopień nauczyciela dyplomowanego była chęć doskonalenia mojego warsztatu pracy, zdobywania nowych doświadczeń, pogłębiania wiedzy i umiejętności zawodowych, dokonywania ewaluacji własnych działań.
Zdobycie przeze mnie kolejnego stopnia awansu zawodowego ma na celu podniesienie jakości pracy mojej i szkoły. W tym m.in. :
– poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu religii moich i uczniów poprzez prowadzenie zajęć dodatkowych, organizowanie konkursów i imprez szkolnych związanych z tematyką religijną;
– reprezentowanie szkoły i osiągnięć uczniów w szkole i regionie;
– promowanie szkoły poprzez organizowanie akcji charytatywnych na rzecz ludzi; organizowanie festynów o różnej tematyce;
– podnoszenie wiedzy uczniów z zakresu radzenia sobie w trudnych sytuacjach;

1.Moje kwalifikacje:

a/ ukończenie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, studia licencjackie na wydziale teologicznym w zakresie nauczania religii. Uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do nauczania religii- 07.06.2004r.
b/ ukończenie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, studia wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym na kierunku teologia, zakres teologia ogólna- uzyskanie tytułu magistra 25.06.2007r.
c/ ukończenie studiów podyplomowych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego – Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej w zakresie wychowania fizycznego dla nauczycieli- uzyskanie kwalifikacji do nauczania wychowania fizycznego 18.12.2010r.
D/ skierowanie do pracy katechetycznej w Zespole Szkół w Starzynie na czas nieokreślony przez Arcybiskupa Metropolitę Gdańskiego Ks. Arcybiskupa Dr Tadeusza Gocłowskiego- od dnia 01.09.2004r.

2. Formy doskonalenia:

Ukończone kursy lub warsztaty
Ilość godzin Organizator Data ukończenia
Kurs dla kierowników wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo- turystycznych. 10 Mazowiecki Instytut Doskonalenia Nauczycieli w Pruszkowie 13.11.2002r.
Szkolenie z zakresu „Integracja międzyprzedmiotowa- ścieżki edukacyjne” 8 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku 12.10.2004r.
Szkolenie z zakresu emisji i higieny głosu. 5 Dyrekcja Zespołu Szkół w Starzynie 16.11.2005r.
Szkolenie- Konstruowanie indywidualnych programów dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 6 Ośrodek Rozwoju Edukacji 24.10. 2006r
Kurs pierwszej pomocy 16 Polski Czerwony Krzyż 20.04.2007r.
Kurs Pomiaru Dydaktycznego 60 Ośrodek Rozwoju Edukacji Educator w Krokowej
04.12.2008r.
Szkolenie „Komputer dla ucznia”- przygotowanie nauczycieli gimnazjów do prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach projektu KPRM: „Komputer dla Ucznia”

16 Centrum Szkoleń i Certyfikacji Komputerowych 10.12.2008r.
Szkolenie : „Autyzm, Zespół Aspergera, ADHD, FAS: nowe metody diagnozy i terapii. Studium przypadków i warsztaty praktyczne.” 10 Europejski Instytut „SOCRATES SCOLA”Sp. zo.o. W Warszawie 13.11.2009r.
Szkolenie z zakresu „Przemoc, mobbing i agresja a współpraca służb, instytucji i organizacji” 6 Studio Profilaktyki Społecznej – Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie 09.05.2011r.

3. Moje doświadczenie :

8 lat pracy pedagogicznej –dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej na stanowisku nauczyciela religii od 01.09.2003r w Zespole Szkół w Starzynie oraz wychowawcy klas I- III Gimnazjum w latach 2005 do chwili obecnej.

4. Moje zasoby wiadomości i umiejętności:

a/ wiedza merytoryczna i metodyczna z zakresu nauczanego przedmiotu- religii- na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum.
b/ znajomość i umiejętność wykorzystania na lekcjach nowatorskich metod pracy;
c/ umiejętności dydaktyczne, metodyczne, wychowawcze, interpersonalne, wykorzystywane
w działaniach edukacyjnych;
d/ szeroka wiedza pedagogiczna i psychologiczna;
e/ znajomość literatury przedmiotowej z zakresu religii, pedagogicznej i psychologicznej;
f/ znajomość prawa oświatowego dotyczącego zatrudnienia i przebiegu pracy oraz regulujących pracę szkoły;
g/ doświadczenie organizacyjne (imprezy szkolne i środowiskowe – festyny, zabawy karnawałowe dla uczniów Zespołu Szkół w Starzynie, wycieczki turystyczno – krajoznawcze).

5. Mój dorobek, moje sukcesy:
a/ stopień zawodowy- nauczyciel mianowany( Akt nadania stopnia awansu zawodowego z dn. 31.08.2010r. NR ZOPO/1121/2/10);
b/ nagroda dyrektora szkoły za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej:
1. 14.10.2005r.
2. 14.10.2010r.
c/ udział uczniów Gimnazjum w konkursach biblijnych organizowanych przez Akcje katolicką na temat Dziejów apostolskich i ewangelii Łukasza ( wyróżnienia na etapie międzyszkolnym).
d/ organizowanie zbiórki pieniężnej na rzecz puckiego Hospicjum im. Ojca Pio w 2008r.
e/ stworzenie Koła wolontariatu hospicyjnego, udział uczestników koła w akcji „Pola nadziei” w 2009, 2010r.
f/ sprawowanie funkcji wychowawcy klasy w gimnazjum od 2005 r. do chwili obecnej.
g/ organizowanie biwaków integracyjnych, wycieczek do historycznych miejsc kultu( kościół w Starzynie, fara w Pucku), wyjazdu do kina na film „Katyń”, współorganizowanie szkolnych uroczystości religijnych( Boże Narodzenie, Wszystkich Świętych, dni papieskie).
h/ coroczna akcja sprzątania cmentarza w Starzynie razem z uczniami gimnazjum.
i/ nadzorowanie pracy uczniów w projekcie edukacyjnym „ Historia życia Mojżesza”.
j/ bardzo dobra współpraca z rodzicami( wywiadówki, rozmowy indywidualne, imprezy środowiskowe).
k/ praca społeczna: współudział w organizacji imprez środowiskowych, festynów organizowanych przez Radę Szkoły przy Zespole Szkół w Starzynie ( Festyn Europejski, Festyn Mikołajkowy, Festyn Regionalny).

6. Priorytety moich działań pedagogicznych, opiekuńczych i wychowawczych:

a/ podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu religii uczniów Zespołu Szkół w Starzynie,
b/ zadawanie uczniom dodatkowych prac mających za zadanie rozwijanie ich zdolności i poszerzanie wiedzy z zakresu religii.
c/ przygotowanie uczniów Zespołu Szkół w Starzynie do konkursów wiedzy o tematyce religijnej szkolnych i pozaszkolnych;
d/ zainteresowanie uczniów historią własnego regionu poprzez organizowanie wycieczek do Piaśnicy, zwiedzanie kościołów najbliższej okolicy poznanie ich historii, architektury i sztuki.
e/ wdrożenie uczniów Zespołu Szkół w Starzynie do pracy społecznej, charytatywnej na rzecz szkoły i środowiska poprzez pracę w Kole Wolontariatu Hospicyjnego;
f/ organizowanie konkursów dla uczniów klas gimnazjalnych z zakresu wiedzy związanej ze znajomością Pisma Świętego;
g/ organizowanie wyjazdów turystyczno- krajoznawczych, przygotowujących uczniów do odbioru dóbr kultury, wdrażanie do właściwego zachowania się w kontakcie ze sztuką, przyrodą i historią,
h/ eliminowanie czynników ryzyka zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, oraz wzmacnianie czynników chroniących w celu wspierania ucznia we wszechstronnym rozwoju ukierunkowanym na osiąganie dojrzałości fizycznej, psychicznej i społecznej,
i/ dostrzeganie każdego ucznia przez pryzmat jego mocnych stron i osiągnięć,
j/ kształtowanie trzeźwych obyczajów poprzez dostarczanie wzorców asertywnych oraz ukazanie atrakcyjnego aspektu zdrowego stylu życia na godzinach wychowawczych, religii, biwakach i wycieczkach,

ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W OKRESIE STAŻU, UMOŻLIWIAJĄCE SPEŁNIANIE WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH
DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
OKREŚLONYCH W § 8 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 1 GRUDNIA 2004r. W SPRAWIE UZYSKIWANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO PRZEZ NAUCZYCIELI

KIERUNKI ROZWOJU ZADANIA I PRZEWIDYWANE EFEKTY FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTACJI
Poznanie przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego
1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego – ustawy, rozporządzenia MEN, Karta Nauczyciela.

2. Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.

3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

4. Akceptacja złożonego planu rozwoju zawodowego przez dyrektora szkoły.

5. Prowadzenie dokumentacji planu rozwoju zawodowego – gromadzenie dokumentów.
6. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przyjętych zadań w okresie stażu.
7. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego o nadanie stopnia nauczyciela Sierpień- wrzesień 2011r.

Sierpień 2011r.

Sierpień 2011r.

Wrzesień 2011- maj 2014r.

Maj 2014r.
Lp. KIERUNKI ROZWOJU ZADANIA I PRZEWIDYWANE EFEKTY FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTACJI
1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

§ 8 ustęp 2 pkt 1 Opracowanie programów edukacyjnych i wychowawczych mających na celu podniesienie jakości pracy własnej i szkoły. 1. Opracowanie i wdrożenie programu koła wolontariatu hospicyjnego dla uczniów gimnazjum.
2.Opracowanie i wdrożenie programu konkursu szkolnego dla gimnazjum na temat życia i działalności Św. Ojca Pio.
3. Opracowanie i wdrożenie programu wycieczki dla gimnazjum szlakiem miejsc pamięci narodowej do Piaśnicy i Sztuthoffu.
4. Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z Puckim Hospicjum im. Św. Ojca Pio.
5. Opracowanie własnych narzędzi w postaci testów, kart pracy pomiaru dydaktycznego na lekcje religii w celu weryfikowania zakresu wiadomości dzieci.

Listopad 2011

Listopad 2012

Październik 2012

Październik 2011

Cały staż Program

Program

Program wycieczki, sprawozdanie z wycieczki

Program

Testy, karty pracy
2. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

§ 8. ustęp 2 pkt 2
Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy. 1. Opracuję i zrealizuję scenariusze lekcji religii z wykorzystaniem programów komputerowych i Internetu.
2. Przeprowadzę lekcje przy użyciu komputerowych programów edukacyjnych do religii.
3. Dzięki technologii komputerowej stworzę narzędzia diagnostyczne i ewaluacji i materiały pomocne podczas lekcji np. Karty pracy ucznia, sprawdziany, ankiety ewaluacji i samooceny ucznia.
4. Opracuję i opublikuję w Internecie na szkolnej stronie internetowej szkolastarzyno.eu programy wycieczek edukacyjnych: szlakiem miejsc pamięci narodowej do Piaśnicy i Stuthoffu.
5.Opublikuję w Internecie na stronie www.eduks.pl plan rozwoju zawodowego
6. Będę doskonalić swoje umiejętności obsługi komputera poprzez opracowywanie dokumentacji wymaganej na stopień nauczyciela dyplomowanego oraz podczas przygotowywania prezentacji multimedialnych na lekcje religii.
7. Przygotuję wraz z uczniami prezentacje multimedialne na zajęcia lekcyjne i projekty edukacyjne, np.: „Historia życia proroka Jonasza”, „Historia życia króla Dawida”, „Historia życia Mojżesza”, „Rola gór w Biblii”, „Skąd wziął się Szatan?”, „Podróże misyjne św. Pawła”.
8. Wraz z uczniami przygotuję film i prezentację multimedialną do projektu edukacyjnego: „Hospicjum widziane oczami wolontariusza”.
9. Będę wykorzystywał zasoby biblioteczki edukacyjnej, którą zgromadziłem w Sali religijnej 21, min.: Katechizmy Kościoła Katolickiego, Encykliki Jana Pawła II, Atlasy Biblijne, Pisma Święte oraz filmy dvd-dopisać tytuły.
10. Przygotuję tematy dodatkowych prac dla uczniów- opis i analiza tekstów piosenek religijnych i muzyki wyszukanej w Internecie z różnych gatunków muzycznych.
Czas trwania stażu

Cały staż

Październik 2012

2011r.

Scenariusze lekcji

Scenariusze lekcji

Opracowane narzędzia


Programy wycieczek

Wydruk z Internetu

Dokumentacja stażu

Prezentacje multimedialne

Film i prezentacja multimedialna

Spis biblioteczki

Prace uczniów

3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenia zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

§ 8 ustęp 2 pkt 3 Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły. 1. Opracuję i udostępnię innym nauczycielom mojej szkoły: scenariusze lekcji godzin wychowawczych, testy, karty pracy, materiały dydaktyczne z religii.
i godzin wychowawczych.
2. Przeprowadzę 2 lekcje otwarte- godzin wychowawczych dla nauczycieli (w miarę potrzeb) w celu podzielenia się własnymi umiejętnościami i wiedzą oraz lekcje z zakresu religii w celu podzielenia się moją wiedzą na temat metod aktywizujących.
3. Pracując w zespole przedmiotowym przedmiotów humanistycznych- podzespół religia będę dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniami, zdobytymi podczas pracy i podczas różnych form doskonalenia zawodowego. Opracuję i przeprowadzę ankiety ewaluacyjne przedmiotowego systemu oceniania z religii, dokonam analizy i opracuję wnioski po I i II semestrze każdego roku szkolnego, które posłużą mi do naniesienia zmian w PSO z religii.
4. Utworzę własną biblioteczkę przedmiotowo- metodyczną w której zgromadzę literaturę z zakresu religii, dydaktyki, pedagogiki i psychologii w celu poszerzania własnej wiedzy i wykorzystywania jej w praktyce.
5. Przygotuję regulaminy konkursów o tematyce religijnej organizowanych przez Zespół Szkół w Starzynie
6. Opracuję informacje o przeprowadzonych konkursach oraz wyniki konkursów opublikuję na szkolnej stronie internetowej.
7. Przygotuję wystawy prac plastycznych biorących udział w konkursach religijnych.

Cały staż

Rok szkolny 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014

Cały staż

Cały staż

Cały staż

Cały staż

Cały staż
Scenariusze, karty, testy

Scenariusze lekcji, karty obserwacji zajęć, arkusze ewaluacyjne

Sprawozdania pracy zespołu, ankiety ewaluacyjne PSO, PSO z religii

Bibliografia

Opracowane regulaminy

Wydruki ze szkolnej strony internetowej

Sprawozdania
4. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem
w sprawach nieletnich.

§ 8 ustęp 2 pkt 4a Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
1. Opracuję i zrealizuję program pracy z uczniem zdolnym z wychowania fizycznego z zakresu siatkówki dla gimnazjum.

2. Opracuję wraz z zespołem wychowawców program wychowawczy klas drugich i trzecich gimnazjum.

3.Wspólnie z Zespołem, który opracowuje programy dla uczniów słabych przygotuję Plan działań dla ucznia mojej klasy, który notorycznie powtarza klasy, aby umożliwić mu ukończenie gimnazjum.

4. Opracuję i zrealizuję modyfikacje programowe z zakresu religii dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Wrzesień 2011

Wrzesień- październik 2011

Wrzesień 2011, 2012

Wrzesień- październik 2011

Cały staż Program

Program wychowawczy

Plan Działań

Modyfikacje programowe dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
5. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

§ 8. ustęp 2 pkt 4c

Opracowanie i wdrożenie działań szkoły dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Będę organizować lub współorganizować imprezy środowiskowe w ramach współpracy z Radą Szkoły i Radą Rodziców Zespołu Szkół w Starzynie, min.: Festyny Mikołajkowe, Dzień Patrona Szkoły, Dzień Projektów Edukacyjnych, Boże Narodzenie, Festyn z okazji Dnia Dziecka- zabawy sportowe.

2. Zorganizuję z uczniami klas gimnazjum akcje zbiorki pieniędzy na rzecz Hospicjum.
3. Będę brał udział
w pracach zespołu nadzorującego egzaminy gimnazjalne oraz zespołu nadzorującego sprawdzian klas VI.
4. Będę współorganizował z Samorządem Uczniowskim zabawy andrzejkowe i karnawałowe dla uczniów kl. 0-III, IV- VI szkoły podstawowej i gimnazjum.
5. Co roku wraz z wolontariuszami Szkolnego Koła Wolontariatu Hospicyjnego będę organizował „Dzień Misia” dla uczniów klas 0-3 SP.
6. Włączę uczniów Zespołu Szkół w Starzynie w zbiórki pieniędzy dla Hospicjum im. Św. Ojca Pio w Pucku podczas akcji „Pola Nadziei” oraz „Światełko dla Hospicjum”.
7. Nawiąże współpracę i włączę wolontariuszy Szkolnego Kola Wolontariatu Hospicyjnego, w organizowanie spotkań grupy wsparcia dla dzieci osieroconych Puckiego Hospicjum.
Cały staż

Rok szkolny 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014
Rok szkolny 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014

2011/2012

Cały staż

Cały staż

Cały staż

Cały staż

Sprawozdania

Sprawozdania

Sprawozdania

Sprawozdania, wydruki ze szkolnej strony internetowej

Sprawozdania

Sprawozdania

Sprawozdanie

Sprawozdanie
6. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

§ 8. ustęp 2 pkt 4e Wykonywanie zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej, szkoły. 1. Będę organizował imprezy klasowe dla klasy, której jestem wychowawcą: wyjścia do kina, dyskoteki szkolne, wycieczki w celu poznania najbliższego regionu pod kątem historycznym najbliższego regionu, biwaki integracyjne, itp.
2. Będę angażował klasę do udziału w różnorakich akcjach np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Sprzątanie Świata, akcje charytatywne .
3. Będę współpracował z pedagogiem szkolnym i psychologiem w zakresie rozwiązywania problemów dzieci z mojego zespołu klasowego.
4.Zorganizuję i przeprowadzę wraz z zespołem klasowym , w którym jestem wychowawcą zbiórkę słodyczy, przyborów szkolnych, toaletowych i ubrań dla dzieci przebywających w Domach Dziecka.
5. Będę zachęcał uczniów klas, w których jestem wychowawcą do zaangażowania się w wolontariat hospicyjny.
6. Przygotuję pogadanki i prezentacje dotyczące pracy wolontariusza, które omówię z uczniami na godzinach wychowawczych i zajęciach dodatkowych.
7. Zorganizuję szkolenia dla kandydatów na wolontariuszy, spośród uczniów naszej Szkoły, chcących współpracować z Puckim hospicjum im. Św. Ojca Pio.
8. Będę współpracował z Fundacją DKMS, zajmującą się pozyskiwaniem potencjalnych dawców szpiku kostnego. Zaproszę pracownika fundacji do szkoły w celu zaprezentowania działalności fundacji. Zorganizuję „ Dzień Dawcy”.
Cały staż

Cały staż

Cały staż

Kwiecień 2012

Cały staż

Cały staż

Cały staż

Cały staż

Wpisy w dzienniku lekcyjnym, sprawozdania, zaświadczenia

Sprawozdania

Zaświadczenia

Zaświadczenia, sprawozdania

wydruki ze szkolnej strony internetowej , dziennik Koła wolontariatu

wpis w dzienniku lekcyjnym

dziennik Koła wolontariatu

dziennik Koła wolontariatu
wydruki ze szkolnej strony internetowej
7. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

§ 8. ustęp 2 pkt 5

Rozpoznanie i rozwiązanie problemu.
1. Dokonanie analizy 2 przypadków uczniów:
- Analiza przypadku ucznia z problemami edukacyjnymi, który powtarza klasy gimnazjum, zmotywowanie go do nauki i ukończenia szkoły;
- Analiza przypadku ucznia z problemami wychowawczymi- agresja, palenie papierosów na terenie szkoły, ucieczki z zajęć. Zmotywowanie go do pracy, przekserowanie jego energii na pomoc innym.

Cały Staż Opis i analiza

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.