X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22171
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

L.p
Rodzaj działań
i przedsięwzięć
Wynikających z wymagań rozporządzenia
MENiS z 01.12.2004r
Formy realizacji
Termin
Planowane dowody realizacji
1.

Uczestniczenie w pracach organów Ośrodka związanych
z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych,
opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb Ośrodka i środowiska lokalnego
Czynny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym
Cały okres
stażu
Potwierdzenie obecności

Opieka nad Samorządem Wychowanków i współpraca
z Samorządem Uczniowskim:
wspólna organizacja imprez, gier, zabaw
i konkursów
organizacja oraz prowadzenie imprez okolicznościowych
w Internacie
Cały okres
stażu

Scenariusze zajęć

Rzecznik Praw Wychowanka:
rozwiązywanie problemów wychowanków
prowadzenie zajęć tematycznych i warsztatów
współpraca z pedagogiem i psychologiem
Cały okres
stażu
Scenariusze zajęć, notatki, zdjęcia

Udział w pracach Zespołu Opieki i Wychowania
Według potrzeb
Notatki
2.

Pogłębianie wiedzy
i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział
w różnych formach kształcenia ustawicznego
Uczestnictwo w kursach doskonalących organizowanych przez PODN, OPERON
Cały okres stażu
Zaświadczenia

Uczestnictwo
w wewnątrzszkolnych zajęciach szkoleniowych
Cały okres stażu
Zaświadczenia

Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
Cały okres stażu
Zaświadczenia

Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
Cały okres stażu
Notatki

Praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu odbytych kursów, szkoleń oraz warsztatów
Cały okres stażu
Scenariusze zajęć, notatki

Tworzenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy – budowanie bazy materiałów i pomocy dydaktycznych
Cały okres stażu
Opracowanie materiałów

Samodzielne poszerzanie własnej wiedzy poprzez analizę literatury fachowej oraz odpowiednich stron WWW
Cały okres stażu
Notatki
3.

Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty
z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż
Analiza dokumentacji:

Karta Nauczyciela
Rozporządzenie MENiS
z dnia 01.03.20013r.
w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Ustawa o systemie oświaty
Analiza dokumentacji placówki ( statut, procedury i regulaminy wewnętrzne)
Cały okres stażu
Notatki

Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego na podstawie lektury czasopism oświatowych i publikacji na stronach WWW
Cały okres stażu
Notatki
4.

Umiejętność organizacji
i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tym działaniu
Współpraca z opiekunem stażu:
zawarcie kontraktu
ustalenie harmonogramu spotkań i konsultacji
z opiekunem
samoocena pracy
i osiągnięć – określenie mocnych i słabych stron własnej działalności

Wrzesień
2013 r.

Cały okres stażu

Kontrakt
Terminarz spotkań, notatki

Notatki

Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:

Opracowanie i realizacja planu pracy Samorządu Wychowanków
Opracowanie i realizacja planu Rzecznika Praw Wychowanka
Opracowanie i realizacja planu pracy na dany rok dla grupy wychowawczej młodszych chłopców z upośledzeniem umiarkowanym
Opracowanie i realizacja planu pracy koła plastyczno - technicznego
Opracowanie
i przygotowanie narzędzi oraz pomocy do prowadzonych zajęć
Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, plansze, prezentacje
Opracowywanie i ekspozycja materiałów
w gablocie Samorządu Wychowanków
Opracowanie
i przedstawienie semestralnych i rocznych sprawozdań z działalności Samorządu Wychowanków
Cały okres stażu

W każdym roku szkolnym

W każdym roku szkolnym
W każdym roku szkolnym

W każdym roku szkolnym

Opracowane materiały

Plan pracy

Plan pracy

Plan pracy

Opracowanie i prowadzenie dokumentacji wychowawczej
Cały okres stażu
Dzienniki, zeszyty spostrzeżeń
5.

Umiejętność uwzględniania
w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Promowanie SOSW poprzez udział
w konkursach plastycznych
Cały okres stażu
Dyplomy, podziękowania

Współorganizowanie
i współudział w uroczystościach Ośrodka
Według terminarza imprez
Kronika Internatu, sprawozdanie

Organizowanie bądź współorganizowanie wycieczek edukacyjnych i wyjazdów integracyjnych z wychowankami Internatu
Cały okres stażu
Sprawozdanie

Poszukiwanie i realizowanie metod aktywizujących:
Weroniki Sherborne
pedagogika zabawy
gimnastyka twórcza Rudolfa Labana
Carla Orffa
Kniess'ów
edukacja seksualna
alternatywne formy komunikacji: Makaton
Cały okres stażu

Cały okres stażu
Scenariusze zajęć, notatki, zdjęcia
Scenariusze zajęć, notatki, zdjęcia

Organizowanie i prowadzenie zajęć warsztatowych z zakresu profilaktyki i zagrożeń współczesnego świata
Według planu pracy Samorządu Wychowanków
Scenariusze zajęć, zdjęcia

Przygotowywanie gazetek
o charakterze informacyjnym
Cały okres stażu
Zdjęcia
6.

Umiejętność wykorzystania
w swojej pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej
Opracowywanie materiałów
i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera
Cały okres stażu
Opracowane materiały

Prowadzenie dokumentacji własnej pracy w formie elektronicznej
Cały okres stażu
Opracowane materiały

Wykorzystanie zasobów internetowych we własnej pracy
Cały okres stażu
Opracowane materiały

Tworzenie prezentacji multimedialnych
Cały okres stażu
Opracowane materiały

Opublikowanie na edukacyjnych stronach internetowych Planu Rozwoju Zawodowego
Wrzesień
Publikacja
w Internecie
7.

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, rozwiązywaniu problemów związanych
z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki:
korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej
i pedagogicznej
korzystanie z publikacji na stronach WWW poświęconych nauczaniu i wychowaniu
udział w kursach
i szkoleniach
Cały okres stażu
Notatki, sprawozdanie

Realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych wynikających z programu wychowawczego Ośrodka
Cały okres stażu
Sprawozdanie

Współpraca z rodzicami
i opiekunami prawnymi wychowanków
Cały okres stażu
Notatki, zdjęcia, scenariusze zajęć

Pomaganie wychowankom
w trudnych życiowych sytuacjach
Cały okres stażu
Notatki, zdjęcia,

Stała współpraca
z psychologiem, pedagogiem
Cały okres stażu
Notatki, zdjęcia,
8.

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego

Na bieżąco
Sprawozdanie

Wdrażanie regulaminów
i procedur Ośrodka

Na bieżąco
Sprawozdanie

Analiza przepisów prawa oświatowego i posługiwania się nimi w trakcie awansu
Na bieżąco
Sprawozdanie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.