X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 21977
Przesłano:

Program zajęć ortograficznych w klasie VI

PROGRAM ZAJĘĆ ORTOGRAFICZNYCH

Program zajęć ortograficznych „Ortografia to mój przyjaciel” został napisany z myślą o uczniach klasy VI, którzy mają trudności z opanowaniem i prawidłowym stosowaniem zasad ortograficznych.

Cele główne:
1. Podniesienie świadomości ortograficznej uczniów.
2. Usprawnianie/rozwijanie funkcji psychomotorycznych.
3. Wzbogacanie wiedzy i słownictwa.
4. Doskonalenie umiejętności mówienia.
5. Poprawa komunikacji interpersonalnej.
6. Wypracowanie nawyków poprawnego pisania i czytania ze zrozumieniem.
7. Wzmocnienie poczucia własnej wartości.
8. Motywowanie do podejmowania zadań o różnym stopniu trudności.

Cele szczegółowe:
1. Integracja zespołu.
2. Stwarzanie okazji do odnoszenia sukcesu,
3. Usprawnianie/rozwijanie funkcji percepcyjno-motorycznych:
a) w sferze słuchowo-językowej:
- wzbogacanie słownika czynnego i biernego,
- praca nad poprawnością ustnych i pisemnych wypowiedzi,
- doskonalenie umiejętności różnicowania głosek, dokonywania operacji
na cząstkach fonologicznych,
- doskonalenie pamięci i spostrzegawczości słuchowej,
- doskonalenie kompetencji komunikacyjnych,
b) w sferze wzrokowej:
- usprawnianie analizatora wzrokowego,
- ćwiczenie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej,
- usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
c) w sferze ruchowej:
- ćwiczenia motoryki ręki piszącej,
- poprawa poziomu graficznego pisma,
- doskonalenie koordynacji ruchów całego ciała,
d) utrwalenie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni,
e) ćwiczenie koncentracji uwagi.
6. Doskonalenie umiejętności szkolnych:
- usprawnianie techniki czytania,
- ćwiczenia w rozumieniu czytanej treści,
- wypracowanie nawyku pisania pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym, graficznym,
- wdrażanie do autokorekty,
- wypracowanie czujności i wrażliwości ortograficznej,
- utrwalenie zasad ortograficznych (znajomość i stosowanie),
- dobieranie wyrazów pokrewnych, synonimów i antonimów,
- stosowanie zasad interpunkcyjnych.

Procedury osiągania celów:
1. Analizowanie trudności ortograficznych.
2. Wyjaśnianie pisowni wyrazów.
3. Ćwiczenia poprawnej wymowy.
4. Zadania i zabawy usprawniające funkcje percepcyjno-motoryczne.
5. Praca ze słownikiem ortograficznym.
6. Gry i zabawy dydaktyczne ułatwiające zapamiętanie prawidłowej pisowni.
7. Wypełnianie ortograficznych kart pracy.
8. Gry i zabawy edukacyjne z wykorzystaniem programów multimedialnych.
9. Mini-konkursy ortograficzne.

Metody pracy:
- praca z tekstem,
- praca z komputerem,
- pokaz z objaśnieniem,
- burza mózgów,
- ćwiczenia praktyczne,
- mapy pojęciowe,
- loteryjki,
- puzzle,
- scrabble,
- zabawy ortograficzne.

Formy pracy:
- grupowa,
- indywidualna.

Środki dydaktyczne:
- zeszyt ćwiczeń,
- karty pracy,
- gry dydaktyczne,
- programy multimedialne,
- plansze ortograficzne,
- słowniki.

Przewidywane osiągnięcia uczniów:
1. Usprawnienie umiejętności czytania w aspekcie: techniki, tempa, rozumienia czytanych treści.
2. Usprawnienie umiejętności pisania w zakresie odpowiedzialności, czujności i poprawności ortograficznej.
3. Utrwalanie i zastosowanie znajomości zasad ortograficznych w prawidłowej pisowni polskiej.
4. Kształtowanie nawyku systematycznej pracy z zastosowaniem słownika ortograficznego.
5. Doskonalenie umiejętności redakcyjnych w różnych formach wypowiedzi.
6. Opanowanie sztuki kształtnego pisania poprzez wprowadzenie specjalnej liniatury
oraz kaligrafii.
7. Uzyskiwanie poprawnych ocen z dyktand.

Ewaluacja:
Ewaluacja częściowa programu będzie dokonywana systematycznie w toku jego realizacji. Ocena skuteczności programu opierać się będzie na obserwacji postępów uczniów w czasie realizacji zajęć. Na początku i na końcu całego cyklu zajęć przeprowadzony zostanie test, którego wyniki zostaną porównane. W trakcie realizacji programu dopuszcza się wprowadzanie modyfikacji.

RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ

L.p. Tematyka Ilość godzin
1. Test sprawdzający znajomość i umiejętność zastosowania zasad ortograficznych. 1
2. „Nie” – pisownia łączna i rozdzielna. 3
3. „ji”, „ii”, „i” w zakończeniach wyrazów. 3
4. Pisownia wyrazów wielką i małą literą. 3
5. Pisownia „ó” i „u”. 5
6. Pisownia „rz” i „ż”. 5
7. Pisownia „ch” i „h”. 5
8. Pisownia „ę” i „ą”. 2
9. Utrwalanie zasad ortograficznych. 2
10. Test sprawdzający znajomość i umiejętność zastosowania zasad ortograficznych. 1
11. Ćwiczenia usprawniające rękę piszącą. 2


Literatura:
1. Czabaj Renata, Piechnik-Kaszuba Aleksandra, „Czytam, rozumiem, piszę. Ch, H – poziom drugi. Zeszyt ćwiczeń dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej”, Program Edukacyjno-Terapeutyczny ORTOGRAFFITTI, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Gdynia 2009.
2. Czabaj Renata, Piechnik-Kaszuba Aleksandra, „Czytam, rozumiem, piszę. Ó, U – poziom drugi. Zeszyt ćwiczeń dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej”, Program Edukacyjno-Terapeutyczny ORTOGRAFFITTI, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Gdynia 2011.
3. Czabaj Renata, Piechnik-Kaszuba Aleksandra, „Czytam, rozumiem, piszę. Rz, Ż – poziom drugi. Zeszyt ćwiczeń dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej”, Program Edukacyjno-Terapeutyczny ORTOGRAFFITTI, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Gdynia 2011.
4. Czabaj Renata, Piechnik-Kaszuba Aleksandra, „Czytam, rozumiem, piszę. MIKS – poziom drugi. Zeszyt ćwiczeń dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej”, Program Edukacyjno-Terapeutyczny ORTOGRAFFITTI, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Gdynia 2010.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.