X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 21953
Dział: Gimnazjum

Globalizacja - scenariusz lekcji z wiedzy o społeczeństwie

Scenariusz lekcji wiedzy o społeczeństwie
,,Globalizacja"

TREŚCI PROGRAMOWE:

I. Temat zajęć:

Globalizacja

II. Cele zajęć. Uczeń/ uczennica:
• wyjaśnia pojęcia ,,globalna wioska”, ,,globalizacja”, ,,antyglobalizm”,
• wymienia pozytywne i negatywne skutki globalizacji,
• wymienia przykłady globalizacji w dziedzinie gospodarczej, politycznej i kulturalnej,
• ocenia rolę środków masowego przekazu w procesie globalizacji,
• rozumie wpływ globalizacji na własne życie,
• ocenia proces globalizacji w kontekście szans i zagrożeń dla świata,
• kształtuje poczucie jedności ze światem z jednoczesnym zachowaniem tożsamości narodowej,
• doskonali umiejętności argumentowania własnego zdania jako odpowiedzi
na argumenty innych.

III. Formy, metody, techniki uczenia oraz środki dydaktyczne:
1. Formy nauczania:
• praca zbiorowa (klasowa),
• praca jednostkowa.
2. Metody i techniki nauczania:
• metody podające – objaśnienie, pogadanka, wykład informujący,
• metody aktywizujące – burza mózgów, analiza SWOT,
• metody programowe – praca z podręcznikiem (wyszukiwanie informacji na wskazany temat).

3. Środki dydaktyczne:
• karta pracy nr 1 ,,Globalizacja”,
• film edukacyjny ,,Przejawy globalizacji”,
• laptop, głośniki,
• karta pracy nr 2 ,,Analiza SWOT”.

IV. Bibliografia:
a) Przedmiotowo-merytoryczna:
• Dobrzycka E., Makara K., Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla gimnazjum,
część 2, Gdynia 2010.
• Giddens A., Socjologia, Warszawa 2004, s. 77-78.
• Kempny M., Globalizacja, [w:] Encyklopedia socjologii, Warszawa 1998, s. 242-243.
• Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, Kraków 2005, s. 99-100.
b) Filozoficzna, psychologiczna, socjologiczna:
• Fontana D., Psychologia dla nauczycieli, Warszawa 2005.
• Hauk D., Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą, Warszawa 2002.
• Umiejętności psychologiczno-pedagogiczne w pracy nauczyciela, red. J. Mróz, K. Kaleta, Warszawa 2012.
• Skorny Z., Psychologia wychowawcza dla nauczycieli, Warszawa 2005.
c) Pedagogiczna i ogólno dydaktyczna:
• Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, oprac. J. Świrko-Pilipczuk, Kraków 2001.
• Kupisiewicz C., Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa 1973.
• Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1987.

V. Tok lekcji:
1. Sprawy organizacyjne:
• powitanie uczniów klasy,
• sprawdzenie listy obecności,
• sprawdzenie pracy domowej,
• uczniowie zapisują temat do zeszytów: Globalizacja,
• wychowankowie notują do zeszytu następujące podpunkty:
a) Globalna wioska.
b) Globalizacja w sferze gospodarki, polityki i kultury.
c) Zalety i wady globalizacji.
2. Nauczyciel wprowadza uczniów do tematu, zadając pytanie: ,,Co w codziennym życiu łączy młodzież Europy?”. Następnie wychowawca pyta uczniów, dlaczego tak się dzieje. Uczniowie zgłaszają propozycje metodą burzy mózgów. Nauczyciel zapisuje je na tablicy, np. podobna muzyka, moda, sposób spędzania wolnego czasu, używanie sprzętu tych samych marek.
3. Nauczyciel wyjaśnia uczniom pojęcie globalnej wioski, uczniowie zapisują definicje
do zeszytu.

Globalna wioska – świat, w którym za sprawą środków masowego przekazu
(w szczególności telewizji i Internetu) ludzie komunikują się i jednocześnie przeżywają to samo w skali globalnej. W ten sposób przypominają mieszkańców tradycyjnej wioski, którzy przez cały czas się obserwują, porozumiewają
i współdziałają.

4. Uczniowie zapoznają się z tekstem z podręcznika ,,Czym jest globalizacja?”. Następnie uczniowie uzupełniają schemat (karta pracy nr 1), wpisując informacje
na temat globalizacji.

Karta pracy nr 1 - ,,Globalizacja”
Globalizacja –

GLOBALIZACJA GOSPODARCZA
Przejawy i cechy –

GLOBALIZACJA POLITYCZNA
Przejawy i cechy –

GLOBALIZACJA KULTUROWA
Przejawy i cechy –

5. Uczniowie oglądają film edukacyjny: ,,Przejawy globalizacji”, zastanawiają się,
jakie są mocne i słabe strony Polski w konfrontacji z globalizacją oraz szanse
i zagrożenia związane z tym procesem. Nauczyciel zwraca uwagę, że szanse związane z globalizacją oraz mocne strony Polski mają oddźwięk pozytywny, a słabe strony
i zagrożenia charakter negatywny.
6. Uczniowie uzupełniają analizę SWOT (karta pracy nr 2).

GLOBALIZACJA
Argumenty za Argumenty przeciw

7. Uczniowie odpowiadają, które stanowisko jest im bliższe proglobalistyczne (za)
czy antyglobalistyczne (przeciw).
8. Nauczyciel uświadamia uczniom istnienie ludzi zrzeszonych w ruch antyglobalistyczny, przybliżając jego cele, założenia, sposoby przeciwstawienia się globalizacji. Prosi uczniów o wyjaśnienie, jak można bronić się przed dominacją kultury masowej.
9. Nauczyciel podsumowuje zajęcia, zwracając uwagę na korzyści wynikające
z globalizacji, jak również na skutki negatywne wynikające z tego zagrożenia. Podkreśla zasadę ,,złotego środka”. Skłania uczniów do refleksji nad prawdziwością obrazu świata ukazywanego przez środki masowego przekazu.
10. Zadanie pracy domowej.
11. Pożegnanie uczniów.

VI. Praca domowa:
1. Zgromadź materiały związane z wybranym problemem ekologicznym według instrukcji:
a) ogólna charakterystyka problemu,
b) przyczyny problemu,
c) sposoby jego rozwiązania.

Grupa I: Globalne ocieplenie
Grupa II: Zagłada lasów tropikalnych
Grupa III: Dziura ozonowa
Grupa IV: Kwaśne deszcze
Grupa V: Niedobory wody

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.