X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21925
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
mgr Małgorzata Bolimowska
Nazwa placówki: Przedszkole Nr 3 w Łowiczu
Dyrektor placówki: mgr Iwona Kosiorek
Imię i nazwisko opiekuna stażu: Grażyna Więckowska
Czas trwania stażu: 01.09.2013 - 31.05.2014r.

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych
i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a. wewnątrz placówki
b. poza placówką
c. samokształcenie
7. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
8. Pogłębianie współpracy z rodzicami.

§ 6 ust. 2 pkt 1
ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA, W KTÓRYM NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN
REALIZACJI
1. Zapoznanie się
z procedurą awansu zawodowego - analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego
tj. Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenie MEN
- gromadzenie informacji
z Internetu i prasy poświęconej oświacie - poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego
- poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego - napisanie planu rozwoju
zawodowego wrzesień 2013
2. Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu -zawarcie kontraktu i określenie formy współpracy,
-ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych
i prowadzonych. - współpraca z opiekunem stażu
- poznanie zasad wzajemnej
współpracy
- potwierdzony przez dyrektora projekt
planu rozwoju zawodowego -kontrakt z opiekunem stażu
- zatwierdzony plan rozwoju
zawodowego
- scenariusze, konspekty zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu. wrzesień 2013
i na bieżąco przez okres stażu
3. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola - analiza dokumentacji
przedszkola:
* Statut Przedszkola
* Roczny plan pracy
dydaktyczno- wychowawczej
- prowadzenie dzienników
i konspektów
- udział w zebraniach Rad Pedagogicznych
- sporządzenie dokumentacji
przedszkola
- czynny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej
- prowadzenie zapisów w dzienniku zajęć - zapis w dokumentacji przebiegu stażu
- protokół z Rady Pedagogicznej
- zapisy w dzienniku
- konspekty i scenariusze cały okres stażu
4. Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego - zapoznanie się z programami i innowacją realizowaną w przedszkolu Poznanie:
-podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
-programów nauczania:
* Programu wychowania przedszkolnego„ Ku dziecku", B.Bilewicz-Kuźni i T.Parczewskiej
* Innowacji pedagogicznej "Bezpieczne dziecko- pierwsza pomoc od przedszkola"
* Programu Adaptacyjnego
- zapis w dokumentacji przebiegu stażu wrzesień 2013
5. Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania i pracy na terenie przedszkola
- analiza przepisów BHP i p/poż.,
- zapoznanie się z "Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego dla Przedszkola Nr 3"
- zapoznanie się z "Regulaminem Pracy dla Przedszkola Nr 3" - poznanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie przedszkola - zapis w dokumentacji przebiegu stażu wrzesień 2013
6. Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji - zapoznanie się z rocznym planem pracy dydaktyczno- wychowawczej
- opracowywanie planów miesięcznych
- wpisy do dziennika zajęć
- opracowywanie konspektów zajęć
- prawidłowe prowadzenie dokumentacji obowiązującej w placówce - prowadzenie dokumentacji przebiegu wychowania i nauczania, konspektów, planów miesięcznych, protokołów cały okres stażu
7. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego

- gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego - zgromadzenie potrzebnej dokumentacji - zaświadczenia, sprawozdania, scenariusze, notatki, itp. cały okres stażu
8.Przygotowanie sprawozdania z przebiegu stażu
- opis realizacji sporządzonego planu rozwoju - poprawne sprawozdanie z realizacji planu - sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego czerwiec 2014
9.Przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego
- przygotowanie i złożenie wniosku do dyrektora o podjęcie postępowania kwakifikacyjnego - prawidłowo napisany wniosek - wniosek czerwiec 2014

§ 6 ust. 2 pkt 2
UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ PRZEDSZKOLA, W KTÓRYM NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ.

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN
REALIZACJI
1. Poznanie zasad konstruowania planów pracy - opracowywanie planów miesięcznych z uwzględnieniem treści
i efektów pracy dydaktyczno- wychowawczej ustalonej
w Programie Wychowania przedszkolnego i w planie rocznym
- tworzenie miesięcznych planów dydaktyczno- wychowawczych - plan pracy zatwierdzony do realizacji cały okres stażu
2. Zapoznanie z prawidłowym konstruowaniem scenariuszy zajęć
- przygotowanie i analiza scenariuszy prowadzonych zajęć z opiekunem stażu - prawidłowe pisanie scenariuszy - zgromadzone scenariusze cały okres stażu
3.Wzbogacanie własnego warsztatu pracy - uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.: w kursach, warsztatach, szkoleniach - zdobycie nowych doświadczeń
i pomysłów
- poszerzenie własnego warsztatu pracy - zaświadczenia o ukończonych kursach cały okres stażu
4.Współpraca ze specjalistami i innymi nauczycielami pracującymi w przedszkolu
- rozmowa logopedą, psychologiem oraz innymi nauczycielami na temat postępów dziecka w nauce - indywidualna pomoc dziecku - potwierdzenie dyrektora cały okres stażu
5.Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej - tworzenie i opracowywanie wszelkiego rodzaju dokumentacji pedagogicznej, korzystanie
z nowoczesnych programów komputerowych: plany pracy, scenariusze zajęć, uroczystości, imprezy okolicznościowe, konkursy, sprawozdania, ogłoszenia.
-konstruowanie tekstów,
- przygotowywanie materiałów na spotkania z rodzicami, scenariusze zajęć otwartych i imprez okolicznościowych.
- wykonywanie wszelkiego rodzaju zaproszeń dla rodziców i gości.
- śledzenie informacji dotyczących aktualizacji prawa oświatowego.
- opracowywanie dokumentacji związanych ze stażem.
- korzystanie z poczty elektronicznej, posiadanie własnego adres e-mail, który pomaga w szybkim przekazywaniu informacji
i korespondencji z innymi nauczycielami - poszerzanie i wzbogacanie własnych pomysłów
- sumienne przygotowywanie
i opracowywanie swoich artykułów,
- ułatwienie pracy,
- zwiększenie możliwości dobrego przygotowania do zajęć poprzez przygotowanie odpowiednich
pomocy dydaktycznych. - publikacje w Internecie
- scenariusze zajęć
- pomoce dydaktyczne cały okres stażu
6. Poszerzanie wiedzy w zakresie nowych metod pracy z dzieckiem
- czytanie różnorodnych pozycji książkowych, artykułów, pedagogicznych stron internetowych - pogłębianie wiedzy
- zdobycie umiejętności weryfikacji odpowiednich stron i artykułów internetowych - recenzje przeczytanych książek, artykułów cały okres stażu
7. Uczestnictwo w wewnątrz
przedszkolnych formach doskonalenia
- hospitowanie zajęć koleżeńskich
- uczestniczenie w radach szkoleniowych - dzielenie się z nauczycielami zdobytymi wiadomościami na kursach
- wzbogacanie własnych pomysłów i warsztatu pracy - harmonogram i tematyka form doskonalenia cały okres stażu
8.Dzielenie się posiadaną wiedzą
z innymi nauczycielami - publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie - umiejętność dzielenia się
z innymi - portale internetowe
- plan dostępny w dokumentacji przedszkola Na bieżąco przez okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 3
ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA DZIECI, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY
ZE ŚRODOWISKIEM

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN
REALIZACJI
1. Współpraca z rodzicami - rozmowy z rodzicami
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
- informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka
- spotkania z rodzicami
i zajęcia otwarte
- spotkania okolicznościowe
- poznanie sytuacji rodzinnej dziecka
- ofiarowanie pomocy ze strony rodziców
- plan współpracy z rodzicami
- miesięczne plany pracy cały okres stażu
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych dzieci - stała obserwacja dziecka
- rozmowy indywidualne z dzieckiem
- współpraca z rodziną
- udział w warsztatach szkoleniowych dotyczących różnych problemów rozwojowych dziecka - prowadzony arkusz obserwacji dziecka
- zaświadczenia o ukończonych kursach - notatki
- arkusze obserwacji
- zaświadczenia cały okres stażu
3. Organizacja i udział w wycieczkach
oraz uroczystościach przedszkolnych zamkniętych i otwartych - włączenie się do organizacji uroczystości okolicznościowych w przedszkolu
-udział w wycieczkach przedszkolnych
- przygotowanie dzieci do różnych konkursów. - zdobycie nowych doświadczeń
- współpraca z innymi nauczycielami, - potwierdzenie n-la współpracującego
- zdjęcia cały okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 4
UMIEJĘTNOŚĆ OMAWIANIA PROWADZONYCH I OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN
REALIZACJI
1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, nauczycieli lub dyrektora - przygotowanie scenariuszy zajęć
- prowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub opiekuna stażu
- omówienie zajęcia - zrealizowanie zamierzonych celów
- opracowanie scenariuszy pod względem właściwego doboru metod i form
- przyjmowanie uwag - scenariusze zajęć cały okres stażu
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli
- obecność i obserwacja na zajęciu
- omówienie zajęcia - zdobycie większego doświadczenia w prawidłowym prowadzeniu zajęć - notatki własne
- scenariusz zajęcia
- wnioski z obserwacji cały okres stażu
3. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej pracy - dokumentowanie efektów własnej pracy
- autorefleksja - samoocena
- wnioski do dalszej pracy w zawodzie nauczyciela
- notatki
- wnioski cały okres stażu

opracowała:
Małgorzata Bolimowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.