X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2185
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko: Małgorzata Takeuchi

Wykształcenia: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
Posiadane kwalifikacje: biologia, język angielski
Status zawodowy: nauczyciel mianowany
Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
Okres stażu: 1 wrzesień 2006 – 31 maj 2009
Miejsce odbywania stażu: Zespół Szkolno-Przedszkolny W Strzeszynie

AKTY PRAWNE

• Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku, rozdział 3a, Awans zawodowy nauczycieli
• Ustawa z dani 18 lutego 2000 roku o zmianie ustawy Karta Nauczyciela
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego
• Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

CELE NADRZĘDNE

1. Doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

2. Realizacja zadań służących podniesieniu jakości szkoły.

3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły

& 8 ust.2 pkt. 1
(rozporządzenie MENiS z dnia 01.12.2004)

ZADANIE OGÓLNE

Opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów mających na celu doskonalenie pracy własnej i poniesienie jakości pracy szkoły.

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Zadania szczegółowe
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

Poznanie procedury awansu zawodowego
• Analiza aktów prawnych.
• Udział w szkoleniach.
• Opracowanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• Opracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego.
• Zredagowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
okres stażu
Zaświadczenia o udziale w szkoleniach, poprawnie sformułowany wniosek, opracowany plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
• Systematyczne gromadzenie dokumentów dotyczących realizacji planu rozwoju zawodowego (świadectwa, zaświadczenia, scenariusze, programy itp.)
• Przygotowanie projektu sprawozdania.
okres stażu
na koniec stażu
segregator
notatki, sprawozdanie

Doskonalenie bazy dydaktycznej
• Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, biblioteczki pedagogicznej.
• Zgromadzenie programów multimedialnych do nauki języka angielskiego.
• Wzbogacenie pracowni w wykonane wraz z uczniami albumy, tablice gramatyczne, gazetki.
okres stażu
spis zgromadzonych pomocy

Doskonalenie metod pracy
• Opracowanie i wykorzystanie metod aktywnych na lekcjach języka angielskiego oraz w pracy pozalekcyjnej z uczniami.

• Obserwacja zajęć edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli.
okres stażu
scenariusze lekcji
potwierdzenia

Samokształcenie oraz praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy
• Samodzielne studiowanie literatury dydaktycznej, metodycznej, pedagogicznej.
okres stażu
notatki, bibliografia
Podniesienie kwalifikacji zawodowych
• Ukończenie studiów podyplomowych „Nauczanie Języka Angielskiego Dzieci w Wieku Wczesnoszkolnym”
2006 - 2008
dyplom
Udział w warsztatach, seminariach, szkoleniach związanych ze specyfiką nauczanego przedmiotu
• Udział w konferencjach metodycznych, warsztatach, szkoleniach prowadzonych przez Powiatowe Centrum Edukacji, CODN w Nowym Sączu, inne
okres stażu
zaświadczenia

Udział w warsztatach i kursach adekwatnie do potrzeb nauczyciela szkoły
• Udział w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego nauczyciela

• Udział w innych kursach i szkoleniach adekwatnie do potrzeb szkoły.
okres stażu
zaświadczenia
Prowadzenie pracy wychowawczej
• Opieka podczas różnych imprez szkolnych tj. dyskoteki, spotkania itp.
• Systematyczna współpraca z rodzicami.
okres stażu
potwierdzenie dyrektora

Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole
• W zależności od potrzeb szkoły i przydzielonych zadań.
okres stażu
Potwierdzenie dyrektora szkoły


& 8 ust.2 pkt. 2
(rozporządzenie MENiS z dnia 01.12.2004)

ZADANIE OGÓLNE
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania szczegółowe
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
Korzystanie w swojej pracy z technologii komputerowej i informacyjnej • Wykorzystanie komputera do opracowania kryteriów oceniania, planów wynikowych i innych materiałów potrzebnych w pracy nauczyciela.
• Wyszukiwanie potrzebnych informacji w Internecie.
• Korzystanie z Internetu do wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami
okres stażu
opracowane materiały

Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania technologii komputerowej i informacyjnej
• Samodzielne doskonalenie wiedzy i umiejętności pracy z komputerem.
• Poznanie nowych programów komputerowych i wykorzystanie w pracy (np. Corel Draw)
• Ukończenie kursów i szkoleń
okres stażu
notatki, opracowania
zaświadczenia

Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy z uczniami
• Wykorzystanie komputera do przygotowania i opracowania sprawdzianów, testów, materiałów pomocniczych.
• Przeprowadzenie lekcji języka angielskiego w pracowni komputerowej oraz wykorzystanie komputera osobistego na lekcjach do zademonstrowania słowników na płytach CD.
okres stażu
opracowane
materiały
scenariusze lekcji

& 8 ust.2 pkt. 3
(rozporządzenie MENiS z dnia 01.12.2004)

ZADANIE OGÓLNE

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, prowadzenie zajęć otwartych.

Zadania szczegółowe
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
Dzielenie się wiedzą w formie szkoleń, publikacji
• Przeprowadzenie szkoleń w ramach WDN.
• Publikacje prac w Internecie.
• Udostępnienie innym nauczycielom opracowań, scenariuszy uroczystości itp.
okres stażu
potwierdzenia

Prowadzenie lekcji otwartych
• Opieka nad stażystą i lekcje otwarte dla stażystów
• Prowadzenie lekcji otwartych dla innych nauczycieli.
• Lekcje otwarte dla rodziców rok szkolny 2006/2007

Okres stażu
potwierdzenia
scenariusze lekcji


& 8 ust.2 pkt. 4a
(rozporządzenie MENiS z dnia 01.12.2004)

ZADANIE OGÓLNE
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych

Zadania szczegółowe
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

Opracowanie programu edukacji europejskiej dla uczniów szkoły podstawowej
• Opracowanie programu
• Zorganizowanie rekrutacji wśród uczniów na zajęcia dodatkowe
• Prowadzenie zajęć dodatkowych z edukacji europejskiej 2007 rok
rok szkolny 2007/2008
program
dziennik zajęć

Opracowanie projektu wdrożenia do szkoły Europejskiego Portfolio Językowego
• Zapoznanie z ideą Portfolio Językowego rodziców.
• Zapoznanie uczniów z Europejskim Portfolio Językowym
• Pomoc w opracowaniu portfolio dla chętnych uczniów
rok szkolny 2007/2008
sprawozdanie

Projekty z programu „Młodzież”
• Zorganizowanie wystawy i wydanie folderu na zakończenie projektu „Bliżej siebie”.
• Zaplanowanie kolejnych działań z zakresu inicjatyw młodzieżowych i pomoc w ich realizacji lub zorganizowanie wymiany młodzieżowej
październik/listopad 2006
Rok szkolny 2007/2008
potwierdzenie
projekt


& 8 ust.2 pkt. 4c
(rozporządzenie MENiS z dnia 01.12.2004)

ZADANIE OGÓLNE
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania szczegółowe
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

Praca w zespołach zadaniowych
• Praca w zespołach zadaniowych zgodnie z potrzebami szkoły okres stażu
potwierdzenie dyrektora szkoły
Współpraca w organizacji akcji szkolnych i konkursów
• Współpraca z organizacjami szkolnymi
• Przygotowanie akademii i uroczystości szkolnych okres stażu potwierdzenie
scenariusze uroczystości

Organizowanie różnych form pomocy uczniom oraz praca z uczniami zdolnymi
• Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej w klasach.
• Pomoc uczniom słabszym.
• Prowadzenie kółka przedmiotowego.
okres stażu
potwierdzenie dyrektora szkoły


& 8 ust.2 pkt. 4e
(rozporządzenie MENiS z dnia 01.12.2004)

ZADANIE OGÓLNE
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania szczegółowe
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

Współpraca ze strukturami samorządu lokalnego, gminnego, powiatowego • Współpraca ze Społecznym Komitetem Rozbudowy Szkoły w Strzeszynie
• Współpraca ze szkolnym kołem Caritas
• Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bieczu
• Współpraca z policją
okres stażu
potwierdzenia

Współpraca z organizacjami pozarządowymi
• Współpraca ze stowarzyszeniem „Nadzieja” w Bieczu
• Współpraca z Agencją Narodową programu „Młodzież”
okres stażu
potwierdzenia


& 8 ust.2 pkt. 5
(rozporządzenie MENiS z dnia 01.12.2004)

ZADANIE OGÓLNE
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.

Zadania szczegółowe
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

Opis i analiza przypadku problemu edukacyjnego
• Opis i analiza postępowania z uczniem z zaburzeniem percepcji słuchowej
okres stażu
opracowany materiał teoretyczno-praktyczny
Diagnoza osiągnięć edukacyjnych uczniów po klasie VI i gimnazjum • Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów po klasie VI i gimnazjum.
• Opracowanie wyników badań.
• Zapoznanie Rady Pedagogicznej z wynikami badań.
okres stażu
analiza i wnioski

OPRACOWAŁ:
mgr Małgorzata Takeuchi

ZATWIERDZIŁ DO REALIZACJI:
........................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.