X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 21606
Przesłano:

Propozycja planu pracy wychowawczej w klasie III

PROGRAM PRACY WYCHOWAWCZEJ
KLASY III.

Formy doskonalenia zawodowego:
Wykorzystano materiał z następujących kursów i warsztatów:
1. Kurs terapii pedagogicznej WOM Bielsko-Biała.
2. Studia podyplomowe „Kształcenie zintegrowane” WSA Bielsko-Biała.
3. Kurs wstępny z pedagogiki zabawy KLANZA.
4. Kurs komunikacji interpersonalne.

Metody i techniki:

• Metody aktywizujące
• Gry i zabawy interakcyjne
• Z pakietu „Żywioły”
• Elementy Nowoczesnej Szkoły Francuskiej Technik Celestyna Freineta.
• Metody pedagogiki KLANZA.
• Metoda kinezjologii dr Paula Denissona
• Z programu „Spójrz inaczej”Andrzeja Kołodziejczyka.

Cel główny:
Wszechstronny rozwój osobowy uczniów to jest ich sfery intelektualnej, psychicznej, społecznej, fizycznej, estetycznej, moralnej i duchowej oraz przygotowanie uczniów do uczestnictwa
w życiu.

Cele szczegółowe:
- rozwijanie w uczniach dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwania dobra, piękna i prawdy w świecie,
- inspirowanie uczniów do twórczych poszukiwań,
- uczenie szacunku do dobra wspólnego,
- osiąganie celów życiowych drogą rzetelnej pracy,
- budzenie wrażliwości moralnej, ukazywanie „dobra” jako atrakcyjnego pierwiastka,
- pomoc uczniom w rozpoznawaniu wartości moralnych, ich hierarchizacji,
- kształtowanie osobowości uczniów poprzez wskazywanie właściwych postaw wobec siebie i innych ludzi,
- kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie,
- kształtowanie umiejętności skutecznego, interpersonalnego porozumiewania się,
- kształtowanie umiejętności obiektywnego spojrzenia na siebie i swoich kolegów,
- tworzenie życzliwej, serdecznej atmosfery w klasie,
- przygotowanie uczniów do życia w świecie dorosłych poprzez ukazywanie różnorodnych aspektów życia społecznego,
- autentyczna współpraca wszystkich podmiotów edukacji(dzieci, rodziców, nauczycieli),
- integrowanie zespołu klasowego poprzez samorządność,
- kształtowanie postaw asertynych,
- dostrzeganie i rozwijanie w każdym dziecku ukrytych możliwości,
- tworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska szkolnego,
- dbanie o poprawę sytuacji materialnej dzieci z rodzin niewydolnych,
- kształtowanie właściwych postaw dzieci wobec rodziców.

Zadania szkolnego programu wychowania i plan działania:

1.POWINNOŚCI WYCHOWAWCÓW KLASOWYCH.

I. Organizacja życia klasy.
II. Precyzowanie zasad dobrego wychowania.
III. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, uczenie demokracji.
IV. Kształtowanie postaw etyczno – moralnych.
V. Propagowanie zdrowego stylu życia.
VI. Rozwiązywanie konfliktów i spraw spornych w klasie.
VII. Wspomaganie uczniów mających trudności szkolne.
VIII. Prowadzenie dokumentacji klasy.
IX. Utrzymywanie kontaktów oraz współpraca z pedagogiem szkolnym i nauczycielem prowadzącym zajęcia korekcyjno- kompensacyjne.

2. ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAMI.

3. POWINNOŚCI NAUCZYCIELA WYCHOWUJĄCEGO.

I. Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej, współistnienie i współdziałanie w grupie,
II. Współdziałanie wychowawcy klasowego z nauczycielami realizującymi proces dydaktyczno-wychowawczy.
III. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej.
IV. Rozbudzanie w uczniach potrzeby kontaktu z kulturą i sztuką.

REALIZACJA.

Ad. 1 POWINNOŚCI WYCHOWAWCÓW KLASOWYCH.

I. Organizacja życia klasy
1. Podnoszenie chęci chodzenia do szkoły.

Formy:

- Uczestnictwo w zajęciach w plenerze.
- Uczestnictwo w zajęciach w pracowni komputerowej.
- Uczestnictwo w spektaklach teatralnych.
- Uczestnictwo w seansach filmowych.
- Zajęcia plastyczne w galerii BWA.
- Prezentacje na forum szkoły i poza nią.
- Stosowanie metod aktywnych.

2. Aktywizowanie uczniów podczas zajęć.

Formy:
- Praca metodami aktywnymi.
- Organizowanie inscenizacji.
- Tańce i zabawy (KLANZA).
- Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.
- Organizowanie zabaw i gier dramowych.
- Prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych metodami dr Dennisona.
- Korzystanie (w miarę możliwości) z wybranych audycji radiowych i telewizyjnych lub kaset video.
- Organizowanie konkursów wiedzy.
- Współpraca z biblioteką szkolną i gminną.
- Samodzielną indywidualną pracę(projektowanie i korzystanie z pomocy do pracy indywidualnej).
- „Praca wolna”- reguły na wzór założeń M.Montessori.

3. Organizowanie życia towarzyskiego i kulturalnego klasy.

Formy:
- Udział w imprezach klasowych: Andrzejki ,Mikołajki. Wigilia klasowa, Bal karnawałowy., Dzień Babci i dziadka, Dzień Wiosny, Festyn szkolny, Dzień Ziemi;
- Wyjścia do kina, teatru, na wystawy.

4. Wdrażanie do nowych gier i zabaw integracyjnych w klasie.

Formy:
- Realizacja nowych metod i technik edukacyjnych na zajęciach zintegrowanych zaczerpniętych z literatury pedagogicznej oraz kursów doskonalących.

II. Precyzowanie zasad dobrego wychowania.
1. Poszanowanie wspólnej własności.

Formy:
- Dbałość o miejsce pracy
- Dbałość o mienie szkolne

2. Wyrabianie nawyku porządku i czystości.

Formy:
- Dyżury klasowe, ustalenia i przestrzeganie regulaminu dyżurów.
- Przyznawanie indywidualnych dyplomików czystości, a na końcu roku szkolnego wybór „Mistrza czystości”;
- Kącik czystości.

3. Przyzwyczajanie do punktualności.

Formy:
- Słowne pochwały i mini nagrody;
- Przyznawanie indywidualnych wyróżnień, dyplomików’
- Prowadzenie zabaw uczących odpowiedzialności.

4.Wdrażanie do prawdomówności.

Formy:
- Prawidłowe ocenianie sytuacji – gry dramowe,
- Trening umiejętności reagowania w różnych sytuacjach – symulacja, czyli odgrywanie ról zgodnie z ich realizacją w prawdziwym świecie.

5.Wdrażanie do planowego wykorzystania czasu.

Formy:
- Próby sporządzania obrazkowego i pisemnego indywidualnego planu dnia.

6.Kształtowanie i rozwój nawyków z zakresie życia codziennego.
7. Poznanie regulaminów zachowania się w instytucjach publicznych.

Formy:
- Wyjścia do teatru, kina, galerii, biblioteki itp.

8. Stosowanie form dobrego zachowania w miejscach publicznych.

Formy:
- Jak wyżej
- Wycieczki tematyczne: poczta, dworzec kolejowy, apteka itp.
- Korzystanie z miejskiej komunikacji publicznej.

II. Kształtowanie postaw obywatelskich.

1.Pogłębianie uczuć patriotycznych i internacjonalistycznych związanych z obchodami uroczystości historycznych.

Formy:
- Udział w ważnych uroczystościach – przygotowanie scenariuszy działań odpowiednich dla poszczególnych imprez i zajęć: Dzień K.E.N., Święto Niepodległości, Dzień Patrona Szkoły, Rocznica Konstytucji 3 Maja, Dawne stolice Polski, Moja miejscowość – Mazańcowice,
- Dostarczanie wiedzy na temat najważniejszych wydarzeń i najwybitniejszych postaci z dziejów regionu, Polski i świata poprzez: spotkania z historykiem p. mgr E. Broniewicz, udział w apelach okolicznościowych, dokumentowanie i zbieranie informacji dotyczących kraju.

2.Budzenie zainteresowań przyszłością i teraźniejszością kraju, kształtowanie więzi z krajem ojczystym.

Formy:
- Wycieczki do muzeów historycznych(np. Zamek Sułkowskich w Bielsku – Białej itp.)
- Zwiedzanie instytucji użytku publicznego

3.Edukacja regionalna i dziedzictwo kulturowe w regionie. Poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu.

Formy:
- Organizacja wycieczek krajoznawczych,
- Tworzenie obrazu swojego regionu poprzez organizowanie spotkań z zasłużonymi ludźmi dla środowiska (poeta p. Danuta Korecka, radny Józef Łukasik itp.)
- Budzenie zainteresowań aktualnymi problemami najbliższego otoczenia poprzez: spotkania z ekologiem, leśnikiem, górnikiem,
- Poznanie i kultywowanie lokalnych i regionalnych tradycji poprzez dodatkową lekturę, kontakt z p. mgr J. Klisz, konkursy wiedzy o regionie.

4.Rozwijanie szacunku dla dobra wspólnego i postaw prospołecznych.

Formy:

- Przeprowadzenie demokratycznych wyborów do samorządu.

III. Kształtowanie postaw etyczno – moralnych.

1. Wdrażanie do poszanowania pracy w każdej dziedzinie:

Formy:

- Organizowanie zbiórki surowców wtórnych (makulatura, puszki)

2.Kształtowanie właściwego stosunku do ludzi starszych i samotnych oraz osób niepełnosprawnych.

- Pomoc osobom starszym i samotnym.

3.Wychowanie do życia w rodzinie i poprzez:.

- Ukazywanie roli rodziny,
- Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny,
- Wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka z rodziną,
- Wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego,

Formy:

- Wykonanie upominków dla osób bliskich z okazji różnych uroczystości8
- Uczestnictwo oraz udział uczniów i rodziców w organizowanych przez szkołę uroczystościach i imprezach rozrywkowych wynikających z kalendarza,
- Organizowanie zajęć otwartych z udziałem rodziców.

4.Kształtowanie i rozwój nawyków odróżniania dobra od zła.

Formy:

- Rozmowy w kręgu dotyczące aktualnych problemów dzieci,
- Drama wychowawcza na zajęciach.

5.Poszanowanie i ochrona przyrody.

Formy:

- Dokarmianie ptaków zimą, zorganizowanie „ptasiej stołówki”,
- Pomoc w sadzeniu drzewek.

IV. Propagowanie zdrowego stylu życia.

1. Przestrzeganie zasad zdrowego stylu życia poprzez:
- Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń zdrowotnych,
- Dbanie o higienę osobistą ciała, miejsca pracy i wypoczynku,
- Zapobieganie chorobom (infekcje, unikanie hałasu),
- Aktywne działanie na rzecz zdrowia swojego i innych,
- Próby samooceny własnego rozwoju fizycznego i sprawności ruchowej,
- Rozumienie szkodliwości używek,
- Pogłębianie znajomości zasad i reguł obowiązujących w relacjach międzyludzkich,
- Radzenie sobie z presją środowiska rówieśniczego.

Formy:

- Dopasowanie ławek i krzeseł do wzrostu uczniów,
- Prowadzenie zajęć zintegrowanych dotyczących zdrowia,
- Skierowanie i udział uczniów z wadami postawy w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej,
- Spotkania i zajęcia z higienistką szkolną i lekarzem,
- Organizowanie tematycznych konkursów,
- Kontynuowanie programów zdrowotnych,
- Spotkania i zajęcia z pedagogiem szkolnym dotyczące podnoszenia samooceny i asertywności,
- Organizowanie zajęć w plenerze,
- Zajęcia z elementami programu A. Kołodziejczyka „Spójrz inaczej”,
- Organizowanie wycieczek do instytucji służących profilaktyce zdrowia, leczeniu i ochronie zdrowia.

2.Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

Formy:

- Prowadzenie zajęć zintegrowanych dotyczących bezpieczeństwa i ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem zabaw,
- Organizowanie konkursów klasowych,
- Spotkanie z policjantem.
- Spotkanie z przedstawicielem straży pożarnej, zajęcia w ramach profilaktyki.

3.Zachęcanie do aktywnych form spędzania wolnego czasu..

Formy:

- Wycieczki tematyczne wg harmonogramu,
- Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu zgodnie z programem.

4. Kreowanie sytuacji, w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej osobowości oraz tworzenie warunków do rozwoju indywidualnych zainteresowań zwłaszcza przyrodniczych.

Formy:

- Prowadzenie hodowli drobnych zwierząt i roślin
- Prowadzenie obserwacji przyrodniczych i kalendarza pogody,
- Prowadzenie i aktualizacja Kącika przyrody,
- Konkursy przyrodnicze,
- Zapoznanie z tematyką ekologiczną i ochroną przyrody (rozszerzenie wiadomości ponad program),
- Udział w akcji Sprzątanie Świata oraz Dnia Ziemi,
- Rozbudzanie wyobraźni do perspektywicznego widzenia własnego życia.

V. Rozwiązywanie konfliktów i spraw spornych w klasie poprzez:

1. Podnoszenie umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi, dorosłymi.
2. uczenie poprawnych zachowań z zachowaniem norm obowiązujących.
3. Umiejętności konfrontowania opinii ze zdaniem innych.

Formy:

- Zabawy kształtujące umiejętność lepszego porozumiewania się,
- Zajęcia rozwijające umiejętność mówienia i słuchania,
- Zajęcia pomagające kształtować pozytywne zachowania społeczne,
- Zabawy uczące pracy i współpracy w zespole,
- Gry i zabawy interakcyjne.

4.Współodpowiedzialność rodziców za właściwe postawy uczniów.

Formy:

- Rozmowy w kręgu,
- Konkurs :“savoir vivre”,
- Udział rodziców w życiu szkoły,
- Rozmowy „profilaktyczne” z rodzicami, wywiadówki.

5. wyrabianie u uczniów umiejętności krytycznego oceniania swoich zachowań i czynów.

6. Uczenie szacunku do siebie i innych.

Formy:

- Prowadzenie zajęć, które wzmacniają szacunek do samego siebie.

7. Wytwarzanie u dziecka wiary w samego siebie.

Formy:

- Zajęcia uczące wytrwałości i optymizmu prowadzone przez wychowawcę.

VI. Wspomaganie uczniów mających trudności szkolne.

1. Diagnozowanie uczniów mających trudności w nauce.

Formy:

- Indywidualne kontakty N. wychowawcy z dzieckiem i jego rodzicami,
- Stały kontakt z prowadzącą zespół korekcyjno – kompens. oraz pedagogiem.

2. Podejmowanie indywidualnych prób pomocy nauczyciela.

Formy:

- Tworzenie atmosfery życzliwości dla uczniów,
- Opracowanie indywidualnych programów pracy korekcyjno – kompensacyjnej w ramach zajęć zintegrowanych,
- Obniżenie wymagań programowych uczniom na podstawie opinii z Poradni Psych. Pedagog.
- Prowadzenie ćwiczeń „gimnastyki mózgu”.

3. Otoczenie szczególną opieką dzieci z rodzin wielodzietnych i niewydolnych wychowawczo.

Formy:

- Kierowanie dzieci do świetlicy szkolnej i zapewnienie warunków do odrabiania zadań domowych,
- Kierowanie rodziców niezaradnych wychowawczo do odpowiednich instytucji,
- Udzielanie porad uczniom i rodzicom w zakresie technik uczenia się,
- Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej.

4. Prowadzenie gier i zabaw dydaktycznych mobilizujących uczniów do pogłębiania wiedzy.

Formy:

- Pogłębianie wiadomości i utrwalenie wiedzy przy zabawach i grach dydaktycznych ?(rebusy, krzyżówki, gry ortograficzne itp.)

5. Eliminowanie napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi oraz trudnościami w kontaktach z rówieśnikami poprzez:

- Rozwijanie szacunku dla ucznia i jego potrzeb,
- Rozwijanie świadomości u uczniów by poszukiwali pomocy w sytuacjach trudnych
- Uczenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach niepowodzeń szkolnych.

Formy:

- Stosowanie oceny opisowej jako miary wiedzy i osiągnięć ucznia,
- Zwiększanie ilości nagród,
- Prowadzenie porad indywidualnym uczniom,
- Dostarczanie uczniom wiedzy o sposobach radzenia sobie z negatywnymi emocjami.

VII. Prowadzenie dokumentacji klasy.


Formy:
- Bieżące uzupełnianie dziennika zajęć, teczki wychowawcy klasy oraz planu pracy dydaktycznej,
- Bieżące uzupełnianie teczek dziecięcych ze sprawdzianami, kartami pracy, oraz planami pracy dydaktycznej itp.,
- Prowadzenie kroniki klasowej.

VIII. Utrzymywanie kontaktów oraz współpraca z pedagogiem szkolnym i nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu utrzymania wszechstronnej pomocy uczniom.

Formy:

- Kierowanie uczniów na badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej ,
- Organizowanie pomocy MOPS oraz poprzez Parafię Rzymsko – Katolicką i Radę Szkoły,
- Konsultacje indywidualne N. wychowawcy z pedagogiem oraz nauczycielem prowadzącym zajęcia korekcyjno - kompensacyjne wg potrzeb,
- Obmyślanie wspólnych strategii działań.

AD. 2
ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAMI.

1. Kształtowanie prawidłowych postaw rodziców wobec dzieci.

Formy:

- Prowadzenie wywiadów środowiskowych.

2. Bliższe zainteresowanie sytuacją rodziców sytuacją dziecka w szkole – zachowanie się dziecka postępy w nauce.

Formy:

- Wywiadówki dla rodziców co 2 miesiące,
- Konsultacje (2 godzinne) indywidualne co 2 miesiące.

3. Systematyczna pedagogizacja rodziców oraz poradnictwo w celu ułatwienia im pokonywania trudności w wychowaniu dzieci.

Formy:

- Ustalenie aktualnie rodzin zagrożonych alkoholizmem, problemowych, patologicznych, zastępczych,
- Kierowanie (we współpracy)z pedagogiem szkolnym wniosków do sądu w przypadku zaniedbywania obowiązków rodzicielskich,
- Prowadzenie cyklu pogadanek,
- Popularyzacja literatury psychologiczno – pedagogicznej,
- Podnoszenie wiedzy na temat zagrożeń społecznych (np. wpływ telewizji i komputera na dziecko).

4. Angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły.

Formy:

- Organizowanie imprez klasowych z udziałem i pomocą rodziców,
- Organizowanie imprez szkolnych,
- Pozyskiwanie sponsorów na rzecz klasy i szkoły,
- Współdziałanie w organizowaniu nowej klasopracowni.

5. Organizowanie pomocy materialnej dla uczniów potrzebujących wsparcia.

Formy:

- Udzielanie pomocy rodzinom najuboższym.

AD. 3 POWINNOŚCI NAUCZYCIELA WYCHOWUJĄCEGO.

I. Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej.

1.Wdrażanie do współżycia w zespole.
2.Zaszczepienie postaw pozytywnego reagowania w sytuacjach trudnych.
3.Kształtowanie właściwego sposobu wyrażania ocen i sądów aprobujących bądź negujących różne zachowania(swoje i innych osób).
4.Budowanie obrazu własnej osoby w oparciu o rzetelna samoocenę.

Formy:

- Przestrzeganie zasad kontraktu klasowego,
- Organizowanie na forum grupy dyskusji (Krąg rady), gier dramatycznych i zabaw integracyjnych (metoda pedagogiki zabawy KLANZA,
- Zdobywanie dyplomików i tytułów w różnych dziedzinach nauki i pracy w zespole klasowym – samoocena, ocena uczniów i nauczycieli.

II. Współdziałanie wychowawcy klasowego z nauczycielami realizującymi proces dydaktyczno – wychowawczy.

1. Współpraca z wychowawcami świetlicy.

Formy:

- Udział dzieci w gromadzeniu materiałów do zajęć i zabaw w świetlicy,
- Wspólne prowadzenie zajęć,
- Zapraszanie na zajęcia otwarte dzieci uczęszczających do świetlicy,
- Udział w konkursach organizowanych przez świetlicę.

2. Współpraca z nauczycielem religii.

Formy:

- Udział w przedstawieniu „Jasełka”
- Udział w konkursie religijnym (plastycznym)

3.Współpraca z bibliotekarka.

Formy:

- Wspólne czytanie i omawianie książek w klasie,
- Umieszczenie wykazu lektur na gazetce ściennej,
- Udział w konkursach czytelniczych i plastycznych organizowanych w ramach działalności biblioteki,
- Projektowanie i założenie klasowej biblioteki,
- Udział w „lekcjach bibliotecznych”,
- Zapraszanie na zajęcia zintegrowane pań bibliotekarek
- Prace społeczne na rzecz biblioteki (np. oprawa książek),
- Zorganizowanie rankingu najbardziej popularnych i poczytnych książek w bibliotece,
- Zwiedzanie biblioteki gminnej i miejskiej,

4. Współpraca z nauczycielem gimnastyki korekcyjnej.

Formy:

- Udział w turniejach i zawodach sportowych organizowanych przez tegoż nauczyciela,
- Zapraszanie na zajęcia nauczyciela gimnastyki korekcyjnej z cyklem pogadanek,
- Udział nauczyciela gimnastyki w spotkaniach z rodzicami – prowadzenie wykładów dotyczących profilaktyki wad postawy,
- Wspólne organizowanie zajęć sportowych dla rodziców i dzieci.

5. Współpraca z nauczycielem historii.

Formy:

- Przeprowadzenie wywiadu dotyczącego miejsc historycznych w naszym kraju,
- Gromadzenie informacji źródłowych, przygotowanie fiszki poszukującej „Pamiątki z naszej miejscowości”.

6. Współpraca z pedagogiem szkolnym.


Patrz: Powinności wychowawcy.

7. Współpraca z nauczycielem informatyki.

Formy:
- Udział w zajęciach prowadzonych w pracowni komputerowej.

III. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej.

Formy:

- Prowadzenie zajęć metodami aktywnymi wymagającymi pracy indywidualnej,
- Uczenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji: zbiory biblioteczne, czytelnicze, informatyczne,
- Korzystanie z wybranych audycji radiowych i telewizyjnych lub kaset video,
- Wprowadzenie samooceny uczniów,
- Wprowadzenie zasad „pracy we współpracy” wg M. Montessori.

IV. Rozbudzanie u uczniów potrzeby kontaktu z kulturą i sztuką.

Formy:

- Organizowanie zajęć w muzeach, na wystawach, w plenerze, w bibliotekach,
- Wprowadzenie elementów zajęć w pracowni komputerowej,
- Uczestnictwo w spektaklach teatralnych i seansach kinowych,
- Udział w kółkach zainteresowań organizowanych na terenie szkoły i poza nią;

AD. 4
KULTYWOWANIE OBRZĘDOWOŚCI SZKOLNEJ.

I. Podtrzymywanie oraz tworzenie zwyczajów i obrzędów szkolnych związanych z :

- Uroczystościami szkolnymi,
- Świętami,
- Obchodami świąt państwowych,
- Życiem najbliższego środowiska i regionu.

Formy:

- Udział w ślubowaniu pierwszych klas
- Udział w obchodach 10 lecia szkoły
- Udział w akademii z okazji KEN
- Zorganizowanie obchodów patrona szkoły
- Zorganizowanie i udział w balu szkolnym
- Przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata”.
- Zorganizowanie Dnia Wiosny
- Udział w Dniach otwartych szkoły
- Zorganizowanie i udział w Dniu Sportu
- Udział w organizacji czerwcowego Szkolnego Festynu

II. Krzewienie tradycji literackich w szkole.

Formy:

- Organizowanie konkursów recytatorskich,
- Organizowanie konkursów czytelniczych i plastycznych, wystaw o poetach i pisarzach,
- Organizowanie wycieczek do Bielskiej Książnicy i innych,
- Kontynuowanie współpracy z księgarniami,
- Organizowanie kiermaszy książek dla uczniów,
- Organizowanie spotkań z poetami.

III. Propagowanie zdrowego, sportowego stylu życia.

Formy:

- Udział w zajęciach gimnastyki korekcyjnej (dzieci z wadami postawy),
- Organizowanie różnych imprez sportowych na terenie szkoły.

AD.5.
ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU SZKOLNEGO.

I. Rozwijanie samorządności uczniów.

Formy:

- Przeprowadzenie kampanii wyborczej i wyborów do Samorządu klasowego,
- Poznanie i upowszechnienie praw i obowiązków uczniów.

II. Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie szkoły.

Formy:

- Przeprowadzenie wywiadów z pracownikami szkoły i przedstawienie samorządu lokalnego,
- Współdziałanie z Samorządem Szkolnym.

III. Wyrabianie poczucia wartości i przydatności indywidualnego i grupowego działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.

Formy:
- Organizowanie zbiórek na cele społeczne i charytatywne,
- Współorganizowanie apeli tematycznych,
- Współdziałanie uczniów i rodziców w organizowaniu różnych imprez kulturalnych w szkole.

AD. 6
ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCY ZE ŚRODOWISKIEM.

I. Uczestnictwo w imprezach kulturalno – oświatowych organizowanych przez placówki kulturalne.

Formy:
- Wyjścia do kina, teatru, galerii itp.
- Konkursy organizowane przez domy kultury.

II. Utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami wspierającymi działalność opiekuńczo – wychowawczą szkoły(T.P.D.,P.C.K
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna).

Formy:

- Współpraca z Poradnią dotycząca uczniów ze specyficznymi problemami w nauce oraz uczniów zdolnych a także rodzin patologicznych niewydolnych wychowawczo,
- Organizowanie pomocy materialnej dla uczniów,
- Wspieranie akcji charytatywnych,
- Udział w konkursach różnego rodzaju i przedsięwzięciach dotyczących tematyki zdrowotnej.

SPODZIEWANE EFEKTY:

UCZEŃ:

- Zna i rozumie pojęcia: obowiązek, prawo, tolerancja, godność,
- Potrafi odróżnić dobro od zła,
- Rozpoznaje i nazywa oraz wyraża uczucia swoje i innych,
- Świadomie przeżywa emocje,
- Radzi sobie z przykrymi emocjami,
- Potrafi mówić o sobie , zna własną osobowość,
- Określa swoje mocne i słabe strony,
- Akceptuje siebie i lepiej siebie rozumie,
- Pomaga słabszym,
- Dostrzega potrzeby innych i respektuje je,
- Dobrze czuje się w klasie i w szkole,
- Posiada umiejętność odmawiania,
- Posiada umiejętność rozwiązywania konfliktów i jest efektywny w radzeniu sobie z problemami,
- Nawiązuje pozytywne relacje między dziećmi,
- Skutecznie komunikuje się z otoczeniem (w rodzinie, klasie, szkole, grupie),
- Umie uzasadnić swoje postępowanie,
- Współpracuje w grupie,
- Wie, do kogo może się zwrócić o pomoc,
- Zna procedury postępowania w przypadku łamania norm,
- Postępuje według przyjętych reguł (np. kontrakt klasowy),
- Dba o higienę własnego ciała, odzieży, obuwia, miejsca pracy i wypoczynku,
- Dba o bezpieczeństwo swoje i innych w domu, w szkole i na ulicy,
- Potrafi udzielić pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
- Dba o prawidłową postawę ciała,
- Ma dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne,
- Potrafi odpowiednio zaplanować swój dzień,
- Zna sposoby zapobiegania chorobom,
- Osiąga coraz większą doskonałość swojej osoby,
- Zna i wybiera ciekawe formy spędzania wolnego czasu,
- Aktywnie spędza wolny czas,
- Jest miłośnikiem i przyjacielem przyrody,
- Uczestniczy w świecie kultury,
- Potrafi bogacić i rozwijać swoje zainteresowania,
- Jest kreatywny.


Bibliografia:

1. Borkowska K. „Recepta na edukacyjny sukces, czyli Ecole Freinet w Vence. „Życie Szkoły „ 2000 nr 8, s.522-526.
2. Brudnik E. , Moszyńska A., Owczarska B.,”Ja i mój świat – pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących”. Kielce 2000.
3. Ginnot Haim G., “Między rodzicami a dziećmi”. Poznań 1998.
4. Hannaford Carla „Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł”,PSK Warszawa 1998.
5. Kołodziejczyk A., „Profilaktyka uzależnień. Program edukacyjny dla klas 1-3”.Warszawa 1991.
6. Kopera B. „Znaczenie dramy i swobodnego tekstu w profilaktyce uzależnień i agresji”. „Życie Szkoły” 2001 nr 1, s.30-31.
7. Krzyżewska J. „Aktywizujące metody i techniki w edukacji” cz.1 Suwałki 1998.
8. Krzyżewska J. „Aktywizujące metody i techniki w edukacji” cz.2 Suwałki 1998.
9. Kurs wstępny z pedagogiki zabawy. Lublin 1999.
10. Melibruda J., „Ja-Ty-My,psychologiczne możliwości ulepszenia kontaktów międzyludzkich”. Warszawa 1986.
11. Malicka M. „Bajka jako metoda redukcji lęku dzieci”. „Problemy opiekuńczo- wychowawcze” 2001nr1, s.40-41.
12. Mystkowska Psiuk M. „Propozycje zagadnień i działań wychowawczych w pracy wychowawcy klasowego”. Warszawa 1993.
13. Napiórkowska Z. „Samorządna organizacja życia klasy. Z doświadczeń nauczycieli freinetowców”. Otwock 2000.
14. Rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 1999 w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego. Dziennik Ustaw Nr 14 poz. 129.
15. Sobasz S. „Praca wychowawcza w klasie”. Kętrzyn 1999.
16. Vopel K., „Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży”. Kielce 1999.
17. Weston Mark S.i Dennis Chapman „Co dzień mądrzejsze”. Warszawa 1998.
18. Wójcik E. „Raz, dwa, trzy Baba – Jaga patrzy. Gry i zabawy dla dzieci i młodzieży”. Warszawa 1999.
19. Zieliński P. „Zastosowanie relaksacji w praktyce pedagogicznej „, „Wszystko dla Szkoły”2001 nr2, s.4-6.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.