X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 21534

Przykładowy plan pracy wychowawczej w klasie 1

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ
dla klasy I c na rok 2013/2014

Zadania szkolnego
programu wychowania
Plan działania
Formy pracy Termin
realizacji

1.Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami. 1.Bliższe zainteresowanie rodziców – zachowanie się dziecka i postępy w nauce.
2.Poznanie środowiska domowego dziecka.
3.Systematyczna pedagogizacja rodziców w celu ułatwienia im pokonywania trudności.
4.Angażowanie rodziców w życie klasy – udział we wspólnych imprezach.
5.Organizowanie pomocy terapeutycznej dla uczniów potrzebujących wsparcia. 1.Comiesięczne spotkania informacyjne dla rodziców.
2.Wywiadówki dla rodziców organizowane dwukrotnie w semestrze.
3.Indywidualne spotkania z rodzicami dla potrzeb nauczyciela lub rodziców,
4Organizownie imprez z udziałem i pomocą rodziców: Ślubowanie Klas pierwszych, Andrzejki, Wigilia, Dzień Matki i Ojca.

cały
rok

październik
listopad
grudzień
styczeń
maj

2.Powinności wychowawców klasowych. I. Organizowanie życia klasy.
1.Rozbudzenie chęci chodzenia do szkoły.
2.Organizowanie form wspomagających w prawidłowym zachowaniu się podczas zajęć.
3.Zachęcanie do dbałości o porządek i czystość najbliższego otoczenia.
4.Zapoznanie uczniów z nowym środowiskiem.
5.Organizowanie życia towarzyskiego i kulturalnego klasy. 6.Kształtowanie wyobraźni plastycznej i wrażliwości na piękno.
7.Wdrażanie do gier i zabaw integracyjnych w klasie.
1.Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego :
2.Rozmowa o Kodeksie Ucznia.
3.Zawarcie Kontraktu Klasowego.
4.Szkoła – klasa :
I. książki, zeszyty, przybory szkolne i ich poszanowanie
II. nauczyciele, dyrekcja i inne osoby pracujące w szkole
III. zapoznanie z pomieszczeniami w szkole i z najbliższym otoczeniem.
5.Kącik zabaw i zainteresowań.
6.Zagospodarowanie klasy – kwiatki, gazetki.
7.Wyznaczanie dyżurów-obowiązki dyżurnego.
8.Tworzenie, gromadzenie i porządkowanie pomocy dydaktycznych.
9.Udział w imprezach klasowych: Andrzejki, Mikołajki, Wigilia klasowa, bal karnawałowy, powitanie wiosny, Dzień Dziecka – Dzień Sportu.
10.Wyjścia do kina, teatru, na wystawy.
11.Realizacja nowych metod i technik w edukacji zaczerpniętych z literatury pedagogicznej.

wrzesień i kontynuacja w ciągu całego roku

listopad
grudzień
marzec
czerwiec

II. Precyzowanie zasad dobrego wychowania.
1.Poszanowanie wspólnej własności.
2.Wyrabianie nawyku porządku i czystości.
3.Przyzwyczajanie do punktualności.
4.Wdrażanie do prawdomówności.
5.Wdrażanie do planowego wykorzystania czasu.
6.Kształtowanie i rozwój nawyków w zakresie życia codziennego.
7.Poznawanie regulaminów zachowania się w instytucjach publicznych.
8.Stosowanie form dobrego zachowania w miejscach publicznych.

1.Prawidłowe ocenianie sytuacji - gry dramatyczne.
2.Trenowanie umiejętności reagowania w różnych sytuacjach – symulacja, czyli odgrywanie ról zgodnie z ich realizacją w prawdziwym świecie.
3.Dbałość o miejsce pracy.
4.Kontrola czystości osobistej i klasy.
5.Wyjścia do biblioteki szkolnej i publicznej, teatru, kina i do galerii.
6.Wycieczki tematyczne : poczta, dworzec kolejowy itp.
7.Korzystanie z miejskiej komunikacji publicznej.

cały
rok

2. ciąg dalszy III. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, uczenie demokracji.
1.Pogłębianie uczuć patriotycznych i internacjonalistycznych związanych z obchodami uroczystości historycznych.
2.Budzenie zainteresowań przyszłością i teraźniejszością kraju, regionu i miasta.
3.Rozwijanie braterstwa i uczuć wobec innych ludzi. 1.Udział w ważnych uroczystościach – przygotowanie scenariuszy działań odpowiednich dla poszczególnych imprez i zajęć:
IV. Dzień K.E.N.
V. odzyskanie niepodległości
VI. patron szkoły
VII. Konstytucja 3 Maja
VIII. Warszawa stolicą Polski
2.Moje miasto – osiedla, szkoły, zakłady przem.
3.Instytucje użytku publicznego.
4.Zabytki naszego miasta.
5.Nasza najbliższa okolica: Las Cygański, Szyndzielnia , Błonia, Straconka, obiekty sportowe.

październik
listopad
listopad
maj
styczeń

kontynuacja
w ciągu
roku
IV. Kształtowanie postaw etyczno-moralnych.
1.Wdrażanie poszanowania pracy w każdej dziedzinie.
2.Kształtowanie właściwego stosunku do ludzi starszych i samotnych.
3.Kształtowanie i rozwój nawyków w zakresie życia rodzinnego.
4.Kształtowanie nawyku odróżniania dobra od zła.
5.Rozwijanie poczucia sprawiedliwości – krytyka, ocena, kara, pochwała, nagroda.
6.Poszanowanie i ochrona przyrody. 1.Udział w zbiórce surowców wtórnych.
2.Pomoc osobom starszym i samotnym.
3.Wykonanie upominków dla osób bliskich z okazji różnych uroczystości.
4.Chorym kolegom – pomoc w nauce.
5.Uprzejmość wobec starszych i kolegów – ukłon, podziękowanie.
6.Dokarmianie ptaków zimą.

cały
rok
V. Propagowanie zdrowego stylu życia – zdrowie psychiczne i fizyczne.
1.Realizacja zdrowotnego programu wychowania.
2.Zachęcanie do aktywnych form spędzania wolnego czasu.
3.Kreowanie sytuacji, w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej osobowości. 1.Zorganizowanie wycieczek .
2.Wycieczki tematyczne zgodne z realizacją planu dydaktycznego. wrzesień
maj

w ciągu
roku

VI. Bieżące rozwiązywanie problemów, w tym także wspomaganie uczniów mających trudności szkolne.
1.Diagnozowanie uczniów mających trudności w nauce.
2.Podejmowanie indywidualnych prób pomocy nauczyciela w trakcie zajęć dydaktycznych.
1.Indywidualne kontakty nauczyciela z rodzicami.
2.Kontynuacja zadań z wybranymi uczniami w ramach zajęć – indywidualizacja.

cały
rok
VII. Utrzymywanie kontaktów i współpraca z pedagogiem szkolnym w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków. 1.Kierowanie uczniów do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
2.Organizowanie pomocy poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

cały
rok
VIII. Prowadzenie dokumentacji klasy.
1.Bieżące uzupełnianie dziennika lekcyjnego, teczki wychowawcy klasy i rozkładu materiałów dydaktyczno-wychowawczych.
2.Zorganizowanie dla uczniów teczek na karty pracy i prace plastyczne oraz plansz współzawodnictwa klasowego.

cały
rok
3.Powinności nauczyciela wychowującego. Współdziałanie wychowawcy klasowego z nauczycielami realizującymi proces dydaktyczno-wychowawczy.
1.Współpraca z nauczycielem religii, higienistką szkolną i świetlicą.
2.Budzenie zainteresowań książką i prasą dla dzieci.
3.Spotkanie z policjantem.
1.Pogadanki tematyczne.
2.Udział w konkursach uczniów korzystających ze świetlicy.
3.Wspólne czytanie i omawianie książek w klasie.
4.Umieszczenie wykazu lektur na gazetce ściennej.
5.Konkursy czytelnicze.
6.Dni Oświaty, Książki i Prasy 7.Moja domowa biblioteczka.
8.Przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się na drodze – udział w spotkaniu z policjantem.
9.Nauka praktycznego przechodzenia przez jezdnię.

luty

maj

cały
rok
II. Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej; współistnienie i współdziałanie w grupie.
1.Wdrażanie do współżycia w zespole.
2.Zaszczepienie postaw pozytywnego reagowania w sytuacjach trudnych oraz właściwego sposobu wyrażania ocen i sądów aprobujących lub negujących różne zachowania swoje i innych osób.
3.Budowanie obrazu własnej osoby w oparciu o rzetelną samoocenę. 1.Dostosowanie się do zasad Kontraktu Klasowego.
2.Organizowanie na forum grupy dyskusji – Krąg Rady, gier dramatycznych i zabaw .
3.Zdobywanie medali w różnych dziedzinach nauki i pracy w zespole klasowym – samoocena, ocena uczniów i nauczyciela.
4.Nawiązanie współpracy z rówieśnikami w obrębie własnej oraz obcej szkoły.

cały
rok
4.Kultywowanie tradycji szkoły. I. Podtrzymywanie oraz tworzenie zwyczajów i obyczajów szkolnych związanych z :
- uroczystościami szkolnymi,
- świętami,
- obchodami świąt państwowych,
- życiem środowiska najbliższego i regionu. 1.Udział w : rozpoczęciu roku szkolnego, akademii z okazji święta K.E.N., zakończeniu roku szkolnego.
2.Uczestnictwo w apelach okolicznościowych dla młodszej grupy wiekowej.
wrzesień
październik
czerwiec

cały
rok

5. Zasady współpracy ze środowiskiem. I. Utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami wspierającymi działalność opiekuńczo-wychowawczą szkoły :
IX. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
X. T.P.D.
XI. P.C.K. 1.Kierowanie uczniów do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej uczniów ze szczególnymi trudnościami w nauce.
2.Organizowanie pomocy materialnej dla uczniów.
3.Udział w konkursach plastycznych o tematyce zdrowotnej.

cały
rok
II. Uczestniczenie w imprezach kulturalno-oświatowych organizowanych przez placówki kulturalne. 1.Organizowanie wyjść do kina, teatru, galerii itp.
cały
rok
6. Cele wychowawcze Szkolnego Samorządu Uczniowskiego. I. Wdrażanie uczniów do życia kulturalnego społeczności szkolnej. 1.Udział w imprezach organizowanych przez Samorząd Szkolny.

cały
rok
opracowanie: mgr Aleksandra Skoczek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.