X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21470
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

Katarzyna Józefowska Opiekun stażu: Barbara Tosta Aktualny stopień awansu: nauczyciel kontraktowy Stopień, o który ubiega się nauczyciel: nauczyciel mianowany

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013 r. Data zakończenia stażu: 31.05.2016 r.

1. Wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym; magister filologii romańskiej; CAE
2. Nauczany przedmiot, zajęcia edukacyjne: język angielski
3. Udział w zespole przedmiotowym: lingwistyczny zespół samokształceniowy
4. Opracowania własne: projekt cyklu zajęć z piosenką francuską 5. Formy współpracy z rodzicami: konsultacje, kontakt bieżący w razie potrzeby 6. Preferowane, aktywizujące metody prowadzenia lekcji: metody komunikacyjne, drama, burza mózgów, projekt 7. Ukończone formy doskonalenia zawodowego ( w ubiegłym roku szkolnym): - n/t roli gier na lekcjach języków, n/t Sprawdzianu Szóstoklasisty ( konferencja metodyczna wyd. Pearson, 19 I 2013), - n/t rozwijania rozumienia ze słuchu jako kluczowej sprawności językowej w kl. IV-VI ( konferencja metodyczna wyd. Macmillan, 11 II 2013), - n/t wykorzystania materiałów multimedialnych zgodnie z wytycznymi Nowej Podstawy Programowej ( warsztaty metodyczne WOM, 8 III 2013) - n/t roli elementów kulturowych na lekcjach języków obcych ( konferencja metodyczna wyd. Express Publishing, 9 III 2013) 8. Dodatkowe kwalifikacje: uprawnienie do nauczania języka francuskiego we wszystkich typach szkół 9. Osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej: skuteczne motywowanie ucznia słabego poprzez odkrywanie i ukazywanie mu jego mocnych stron, motywowanie do rozwoju ucznia zdolnego przez stwarzanie możliwości zadań dodatkowych, wskazywanie wspólnych celów jako czynnik dyscyplinujący grupę.

WSTĘP

Jestem nauczycielem języka angielskiego i francuskiego. W momencie rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego mam za sobą roczny staż pracy w Szkole Podstawowej nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Świętochłowicach. Stopień nauczyciela kontraktowego uzyskałam w roku 2011 pracując w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Chorzowie.

Niniejszy plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego skonstruowałam w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Dziennik Ustaw z 26 marca 2013 r. Poz.393. Przed sporządzeniem planu zapoznałam się z procedurami dotyczącymi uzyskania przeze mnie kolejnego stopnia awansu zawodowego oraz zasięgnęłam rady opiekuna stażu. Ustaliłam również z opiekunem zasady naszej współpracy podczas trwania mojego stażu.
Wszystkie działania zaplanowane na okres stażu są zgodne z koncepcją pracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Świętochłowicach, podporządkowane w pierwszym rzędzie potrzebom uczniów tej szkoły i dostosowane do moich własnych możliwości.
W okresie stażu będę w szczególności: - uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających za statutu szkoły oraz potrzeb środowiska lokalnego, - pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie
lub przez udział w rożnych formach kształcenia ustawicznego, - poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły.
Poniżej prezentuję zaplanowane zadania, formy oraz przewidziane terminy ich realizacji.

§ 7 ust. 2 pkt 1
„Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach”.
L.p. ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY WNIOSKI, REFLEKSJE

1.Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu
- Uczestniczenie w radach szkoleniowych
- Praca w zespole przedmiotowym nauczycieli języka angielskiego
Wg oferty szkoleniowej WDN
Zgodnie z harmonogramem

2.Poszerzanie wiedzy i umiejętności w doskonaleniu zawodowym poza szkołą
- Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez WOM i inne ośrodki oraz wydawnictwa, głównie dotyczących motywowania uczniów, metod aktywizujących oraz terapii pedagogicznej
-Podjęcie szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów sprawdzianu 6.Klasisty organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
- Gromadzenie materiałów szkoleniowych
Wg oferty wydawnictw i instytucji szkoleniowych
3.Opracowanie i ewaluacja kryteriów oceniania uczniów z języka angielskiego
- Opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów zgodnych ze Statutem szkoły
- Stosowanie elementów oceniania kształtującego
Na początku każdego roku szkolnego
Okres stażu
4.Opracowania autorskie
- Przeprowadzenie i analiza Badania Wyników Nauczania uczniów po klasie IV ( X 2013)
- Opracowanie w formie broszury cyklu zajęć „ Spotkania z piosenką francuską”( II 2014)
- Opracowanie planu zajęć dodatkowych z języka angielskiego pt. „Przygotowanie do Sprawdzianu Szóstoklasisty" ( X 2013)
5. Publikowanie własnych prac
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW
(XI 2013)
6.Organizacja lub pomoc w organizacji akademii szkolnych i innych imprez
- Organizowanie oraz współorganizowanie akademii szkolnych
- Dzień Samorządności ( Wiosna 2014)
- Dni Angielskie w szkole ( w tym m.in. Konkurs Piosenki Angielskiej, szkolne eliminacje do Świętochłowickiego Konkursu Języka Angielskiego, Konkurs na Obrazkowy Słowniczek Wielkanocny)IV 2014
7.Dbałość o wyposażenie sali w dodatkowe materiały dydaktyczne.Pozyskiwanie dodatkowych pomocy naukowych i doposażenie klasopracowni poprzez stały kontakt
z konsultantami wydawnictw anglojęzycznych oraz Radą Rodziców Zgodnie z zapotrzebowaniem
8.Uczestniczenie w lekcjach otwartych
- Uczestniczenie w lekcjach otwartych zorganizowanych przez innych nauczycieli
- Wyciągnięcie wniosków do własnej pracy po każdym udziale w lekcji
Zgodnie z harmonogramem
9.Prowadzenie zajęć otwartych
- Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców
- Prowadzenie lekcji dla nauczycieli stażystów
Rok szkolny 2014/2015 i/lub 2015/2016
godnie z zapotrzebowaniem
10.Samodzielne rozwijanie umiejętności: studiowanie literatury pedagogicznej oraz Internetu pod kątem rozwijania warsztatu i umiejętności
- Korzystanie z zasobów biblioteki pedagogicznej, portali internetowych oraz serwisów przeznaczonych dla nauczycieli języka angielskiego ( na bieżąco)
- Przystąpienie do egzaminu CPE ( Certificate of Proficiency in English)2016
11.Korzystanie z pomocy doradcy metodycznego
- Konsultacje z doradcą metodycznym oraz z przedstawicielami wydawnictw ( na bieżąco)
- Skorzystanie ze wskazówek dotyczących tworzenia programów edukacyjnych ( X 2013)
§ 7 ust.2 pkt 2
„Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.”
L.P.ZADANIA, FORMY REALIZACJI,TERMINY,WNIOSKI, REFLEKSJE
1.Podjęcie się pracy wychowawczej ( na początku każdego roku szkolnego, w którym przydzielone zostanie wychowawstwo)
- Opracowanie planu pracy wychowawcy
- Systematyczna współpraca z wychowankami oraz ich rodzicami
w organizowaniu różnych przedsięwzięć (m.in. imprez klasowych, szkolnych akademii, wyjść i wyjazdów)
- Systematyczne rozwiązywanie problemów edukacyjnych
i wychowawczych uczniów poprzez stały kontakt z rodzicami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, pedagogiem szkolnym, organizowanie samopomocy koleżeńskiej, itp.
Zgodnie z harmonogramem
Na bieżąco
2. Organizacja i współorganizowanie wycieczek klasowych, wyjść do kina, teatru itd.
- Wyjścia do kina, teatru, opery itd.
- Wyjazdy na wycieczki szkolne oraz klasowe
Zgodnie z harmonogramem
3.Uwzględnianie i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów zdolnychi słabych.
- Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów słabych - Prowadzenie konsultacji dla uczniów zdolnych
- Prowadzenie zajęć dodatkowych przygotowujących uczniów do Sprawdzianu Szóstoklasisty z języka angielskiego ( r. szk. 2013/14)
Okres stażu
4.Promowanie wizerunku szkoły
Przygotowywanie uczniów do konkursów międzyszkolnych: Świętochłowickiego Konkursu Języka Angielskiego, Powiatowej Bytomskiej Olimpiady Języka Angielskiego
Okres stażu
5.Organizowanie i pomoc w organizacji konkursów szkolnych i międzyszkolnych
Udział w opracowaniu pytań lub/i pomoc w organizacji konkursów z języka angielskiego, sprawdzanie prac konkursowych
Zgodnie z harmonogramem
6. Promowanie regionalizmu jako czynnik ułatwiający przyswajanie języka obcego
Nawiązywanie do gwary śląskiej na lekcjach języka angielskiego, np. przez wskazywanie podobieństw leksykalnych, syntaktycznych itp.
Okres stażu
§ 7 ust. 2 pkt 3
„Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.”

L.P.ZADANIA,FORMY REALIZACJI,TERMINY,WNIOSKI, REFLEKSJE
1.Praktyczne wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej
- Opracowywanie dokumentacji związanej z pracą wychowawczo-dydaktyczną (rozkłady materiałów, przedmiotowy system oceniania itp.)
- Sporządzanie sprawdzianów, kartkówek, egzemplarzy konkursowych, itp.
- Przygotowanie dokumentacji dotyczącej przebiegu stażu
Okres stażu
2.Wykorzystanie Internetu w praktyce
- Zdobywanie różnorodnych materiałów za pośrednictwem Internetu (m. in. materiałów szkoleniowych, artykułów pomocnych w pracy wychowawczo- dydaktycznej)
- Redagowanie bloga klasowego (jako wychowawca)
- Współtworzenie zakładki angielskiej dla uczniów na stronie internetowej szkoły, w tym słowniczka „Angielski po śląsku”
Na bieżąco
Okres stażu
3.Komunikacja z rodzicami za pośrednictwem Internetu
oraz z wykorzystaniem innych form komunikacji
- Elektroniczny sposób informowania rodziców o osiągnięciach wychowanków
- Informacje przekazywane rodzicom za pośrednictwem pisemnych zawiadomień, ogłoszeń lub zaproszeń wysyłanych pocztą bądź przekazywanych przez uczniów
Na bieżąco
4.Wykorzystanie interaktywnej sali językowej
Zastosowanie tablicy interaktywnej na lekcjach języka angielskiego
W miarę możliwości

§ 7 ust.2 pkt 4
„Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.”
L.P.ZADANIA,FORMY REALIZACJI,TERMINY,WNIOSKI,REFLEKSJE, EFEKTY
1.Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych
i wychowawczych uczniów sprawiających trudności dydaktyczno- wychowawcze
Obserwacja, rozmowa z uczniem oraz z jego wychowawcą, a także
z pedagogiem szkolnym
Okres stażu
2.Współpraca z rodzicami
Rozmowy z rodzicami na temat postępów w nauce oraz problemów wychowawczych ich dzieci (kontakt podczas wywiadówek, konsultacji oraz indywidualnych spotkań)
Cyklicznie w okresie stażu, według potrzeb

§ 7 ust.2 pkt 5

„Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.”
L.P.ZADANIA,FORMY REALIZACJI,TERMINY,WNIOSKI,REFLEKSJE, EFEKTY
1.Poznawanie sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów w celu udzielenia pomocy uczniom potrzebującym
- Obserwacja, rozmowy z wychowawcami oraz wychowankami - Ankieta służąca rozpoznaniu sytuacji rodzinnej wychowanków Okres stażu
2.Współpraca z pedagogiem szkolnym w celu udzielania pomocy i wspomagania dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi Analiza trudności edukacyjnych i nieprawidłowych zachowań uczniów, poszukiwanie rozwiązań zarówno w sprawach dydaktycznych jak i wychowawczych Okres stażu
3.Wykonywanie działań wychowawczo- dydaktycznych zgodnie z koncepcją pracy szkoły oraz z dokumentami prawa oświatowego Analiza koncepcji pracy szkoły oraz dokumentów prawa oświatowego, kierowanie się tymi dokumentami w rozwiązywaniu problemów wychowawczo- dydaktycznych uczniów
Okres stażu
Opracowała
Katarzyna Józefowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.