X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21432
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO
SZKOŁA PODSTAWOWA

CZAS TRWANIA STAŻU – 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcie stażu : 1.09.2012r.
Planowana data zakończenia: 31.05.2015r.

CEL - uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Plan Rozwoju Zawodowego został opracowany zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r., Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH
§ 7 ust. 2 pkt. 1

Działanie

Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

Poznanie procedur awansu zawodowego
– analiza przepisów prawa oświatowego;
– opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego;
– udział w formach doskonalenia wewnątrzszkolnego i zewnętrznego;
– dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego;
– napisanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego;
– złożenie wniosku o postępowanie egzaminacyjne;
– VIII-IX. 2012r.;
– IX.2012r.;
– cały okres stażu;
– V.2015r.;

– VI.2015r
– notatki;
– Plan Rozwoju Zawodowego;
– zaświadczenia;
– potwierdzenie opiekuna stażu;
– sprawozdanie;
– wniosek;

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
– zawarcie kontraktu określającego warunki współpracy;
– ustalenie harmonogramu wspólnych działań;
– ustalenie terminów zajęć obserwowanych i prowadzonych;
– obserwacja lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu;
– prowadzenie lekcji w obecności opiekuna stażu
– IX.2012r.;
– IX.2012r.;
– IX.2012r;

– wg ustaleń;
– wg ustaleń
– kontrakt;
– harmonogram;
– zapis ustaleń;
– notatki;
– scenariusze lekcji;

Doskonalenie własnego warsztatu pracy
– udział w różnych formach wewnątrzszkolnego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego;
– studiowanie literatury pedagogicznej;
– analiza i wybór programów nauczania i podręczników;
– rozwijanie umiejętności dostosowania właściwych metod i form pracy do zamierzonych celów;
– planowanie lekcji i form pracy z uczniami;
– stosowanie metod aktywizujących;
– opracowanie i pozyskiwanie pomocy dydaktycznych;
– wykorzystanie najnowszych środków dydaktycznych;
– wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami;
– przygotowanie autoprezentacji;
– podejmowanie czynności dodatkowych;
– cały okres stażu;
– zaświadczenia;
– notatki;
– wydruki dokumentów;
– pomoce naukowe;
– scenariusze lekcji;
– potwierdzenie opiekuna stażu;


Prowadzenie oceny własnych dokonań
– ewaluacja metod pracy;
– sprawdzanie osiągnięć uczniów;
– autorefleksja;
– cały staż;

– IX.2012r.
– ankiety;
– testy;
– notatki;

UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH.
§ 7 ust 2 pkt 2

Poznanie środowiska uczniowskiego
– obserwacja i analiza potrzeb uczniów;
– współpraca z wychowawcami klas;
– współpraca z rodzicami;
– zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;

– cały okres stażu;
– notatki;
– potwierdzenia;
– dostosowania wymagań;
– wpisy w dziennikach lekcyjnych;

Uwzględnianie potrzeb uczniów i środowiska lokalnego w pracy

– indywidualizacja procesu nauczania;
– opracowanie programu zajęć dodatkowych;
– udział w pracach Szkolnego Zespołu Wychowawczego;
– przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych;
– organizowanie lub współorganizowanie wycieczek dydaktycznych;
– udział w różnych formach doskonalenia;
– cały okres stażu;
– zgodnie z harmonogramem SZW;
– materiały dydaktyczne;
– program;
– potwierdzenie przewodniczącego;
– dyplomy;
– karta wycieczki;
– zaświadczenia;

Praca na rzecz środowiska lokalnego

– współpraca z różnego typu organizacjami;
– udział w różnego typu akcjach;
– udział i współorganizowanie lokalnych imprez środowiskowych;
– cały okres stażu;
– sprawozdania;
– notatki;
– zaświadczenia;

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
§ 7 ust 2 pkt 3

Doskonalenie umiejętności z zakresu technologii informacyjnej i komunikacyjnej

– udział w różnego typu formach doskonalenia;
– korzystanie z zasobów serwerów edukacyjnych;
– dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami;
– cały okres stażu;
– zaświadczenia;
– notatki;

Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej
w pracy

– opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych;
– przygotowanie i opracowanie dokumentacji przebiegu stażu;
– przeprowadzenie zajęć w pracowni komputerowej;
– publikacja własnych materiałów na stronach www
– opracowanie dokumentów szkolnych;
– pozyskiwanie niezbędnych informacji z Internetu;
– prowadzenie korespondencji elektronicznej z przedstawicielami wydawnictw;
– cały okres stażu;
– przykładowe dokumenty;
– scenariusze lekcji;
– zaświadczenia;
– notatki;

UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ
§ 7 ust 2 pkt 4

Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
– udział w różnego typu formach doskonalenia zawodowego;
– studiowanie literatury, przepisów i rozporządzeń
– współpraca przy redagowaniu Szkolnego Programu Profilaktyki;
– cały okres stażu;
– zgodnie z harmonogramem SZP;
– zaświadczenia;
– notatki;
– potwierdzenia przewodniczącego SZP;

Realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych

– poznanie sytuacji rodzinnej uczniów;
– rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów uczniów;
– współpraca z organizacjami wspomagającymi pracę szkoły;
– dbanie o bezpieczeństwo uczniów;
– współpraca z rodzicami;
- cały okres stażu;
– notatki;
– zapisy w dziennikach lekcyjnych;
– zaświadczenia;

UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ
§ 7 ust 2 pkt 5

Poznanie zasad funkcjonowanie szkoły

– analiza aktów prawnych;
– analiza dokumentacji szkolnej;
– znajomość przepisów bhp;
– uczestnictwo w tworzeniu dokumentów szkolnych;
– pozyskiwanie środków dla szkoły;
- cały okres stażu;
– notatki;
– potwierdzenie opiekuna stażu;
– zaświadczenia;

ZATWIERDZAM DO REALIZACJI OPRACOWAŁA

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.