X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 21416

Projekt plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomoanego

PROJEKT
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Violetta Szober

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Przedszkole Publiczne w Tułowicach

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2016r.

PLANOWANE DZIAŁANIA I ZADANIA W OKRESIE ODBYWANIA STAŻU SŁUŻĄ ROZWOJOWI
KOMPETENCJI NAUCZYCIELA , WSPIERAJĄ ROZWÓJ PRZEDSZKOLA ORAZ SŁUŻĄ
WSZECHSTRONNEMU ROZWOJOWI DZIECKA.

CEL GŁÓWNY:

• uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego

CELE POŚREDNIE:

• pogłębienie wiedzy metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej
• doskonalenie warsztatu pracy
• uzyskanie dodatkowych kwalifikacji poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
• stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju osobowego dzieci w wieku przedszkolnym
• promocja przedszkola w środowisku lokalnym

Podstawy prawne:

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003r. nr 118, poz 1112 z późniejszymi zmianami)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (DZ. U. poz. 393)

§ 8 ust.2 pkt. 1
UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ
NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ
I PODNOSZENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Uwagi, dowody realizacji
1. Wstępna ocena własnych umiejętności Samoocena, analiza potrzeb dotyczących doskonalenia posiadanych umiejętności i kwalifikacji, opanowania nowych – określenie kierunku doskonalenia VIII – IX 2013 Zredagowanie Projektu Planu Rozwoju Zawodowego
2. Poznawanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego (Karta Nauczyciela rozdz. 3a art. 9a , Rozporządzenie MEN z dnia 1marca 2013r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393) VIII – IX 2013 Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, przedłożenie Projektu Planu Rozwoju Zawodowego
3. Śledzenie zmian dokonywanych w sprawie awansu zawodowego Korzystanie z informacji zamieszczanych w Internecie w serwisie MENiS. na bieżąco Wydruk zmian, notatki
4. Współpraca, konsultacje z metodykiem MODN Konsultacje indywidualne na bieżąco Poświadczenie odbytej konsultacji
5. Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb przedszkola. Analiza dokumentacji: statutu, regulaminu, podstawy programowej i zestawów programów nauczania dla przedszkoli, planu pracy przedszkola, programu rozwojowego przedszkola. na bieżąco Poświadczenie dyrektora przedszkola
6. Systematyczne poszerzenie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy przedszkola. Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami przedszkola okres stażu
Zaświadczenia o ukończeniu różnorodnych form doskonalenia zawodowego.
7. Pełnienie dodatkowych funkcji w placówce Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Udział w pracach Komisji Inwentaryzacyjnej Środków Trwałych

Udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego okres stażu Poświadczenie dyrektora
8. Kontakt z lokalnymi mediami w celu promowania wizerunku przedszkola. Informowanie mediów lokalnych o uroczystościach odbywających się w przedszkolu oraz do tworzenia reportaży z tych uroczystości. na bieżąco Potwierdzenie dyrektora
9. Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań Opracowanie projektu edukacyjnego „Poznajemy zawody”
2013 – 2014r. Projekt edukacyjny
10. Obserwacja i analiza możliwości dziecka – diagnozowanie jego rozwoju Zbieranie informacji wg przygotowanych narzędzi – arkusze badań, SGS 6 latka, badania wstępne i końcowe kompetencji dzieci, prowadzenie działań dydaktyczno - wyrównawczych okres stażu Arkusze obserwacji, plan pracy dydaktyczno -
wyrównawczej
11. Poznanie przyczyn absencji dzieci w grupie 5 – 6 latków Miesięczne zestawienie frekwencji całej grupy i każdego dziecka na bieżąco Wyniki badań

§ 8 ust.2 pkt. 2
WYKORZYSTANIE W PRACY
TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Uwagi, dowody realizacji
1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej. Wykorzystanie następujących programów:
Microsoft Word,
Power Point,
Paint,
Nero
opracowując:
- plany pracy, konspekty, scenariusze imprez, karty pracy i pomoce dydaktyczne; przygotowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym
- wykonywanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń;
- wykorzystanie urządzeń multimedialnych i programów edukacyjnych
- przygotowanie prezentacji multimedialnej na bieżąco Przykładowe materiały, arkusze, plany, konspekty zajęć, scenariusze imprez.
2. Wykorzystanie technologii informacyjnej w pracy pedagogicznej. Komunikowanie się z nauczycielami, wydawnictwami za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz komunikatorów.
Dokonywanie zakupów pomocy dydaktycznych korzystając z sieci Internet.
Wysyłanie drogą e – mailową zdjęć, informacji z ważnych wydarzeń z życia grupy, które zamieszczane są na stronie internetowej przedszkola. na bieżąco Potwierdzenia

§ 8 ust. 2 pkt. 3
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI,
W TYM PRZEZ PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ,
W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I KONTRAKTOWYCH,
PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WDN LUB INNYCH ZAJĘĆ
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Uwagi, dowody realizacji
1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem, ich promocja korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli Wymiana doświadczeń

Organizowanie ogólno – przedszkolnych uroczystości

Pomoc w opracowywaniu plastycznej strony przedstawień i imprez organizowanych przez nauczycieli innych grup

Udział w internetowych portalach dyskusyjnych dla nauczycieli; dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
na bieżąco

Notatki z rozmów, spotkań, poświadczenia, scenariusze

Wykaz portali dyskusyjnych

2. Dzielenie się wiedzą poprzez publikacje Publikacje w Internecie: plan rozwoju zawodowego, scenariusze imprez przedszkolnych X 2013
raz w roku szkolnym Potwierdzenia
3. Aktywne uczestnictwo w działalności Rady Pedagogicznej Protokołowanie posiedzeń RP

Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej

Prowadzenie zajęć koleżeńskich w ramach WDN

Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami nabytymi w czasie trwania kursów i warsztatów organizowanych przez MODN z innymi nauczycielami
zgodnie z terminami posiedzeń RP Przygotowane materiały, poświadczenia dyrektora
4. Prowadzenie zajęć dla nauczyciela kontraktowego Opracowanie scenariuszy do zajęć raz w roku szkolnym Scenariusze zajęć, ewaluacje

§ 8 ust.2 pkt.4 a
OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU
DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Uwagi, dowody realizacji
1. Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji programu własnego Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści
VI 2015
Własny program

Potwierdzenie dyrektora

2. Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej Przedszkolaków „Akademia Aquafresh”. Zgromadzenie materiałów niezbędnych do realizacji programu

Organizowanie spotkań z pielęgniarką, stomatologiem 2013/2014 Zgłoszenie do programu na stronie internetowej, scenariusze zajęć, spotkań, potwierdzenie dyrektora

§ 8 ust.2 pkt.4 c
POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY,
W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ
DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Uwagi, dowody realizacji
1. Pedagogizacja i wsparcie dla rodziców.
Prowadzenie zajęć otwartych

Zamieszczanie artykułów dla rodziców na stronie internetowej przedszkola

Współorganizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Konsultacje indywidualne

Poszerzenie i udostępnienie segregatora z artykułami prasowymi dotyczącymi dzieci, autorstwa pedagogów, psychologów i innych specjalistów.

W ramach integrowania środowiska rodzinnego z przedszkolem, pogłębianiu więzi rodzinnych cyklicznie organizowałam uroczystości i spotkania
raz w roku szkolnym

na bieżąco

w razie potrzeby

dyżur raz w miesiącu

2015r.

okres stażu

Scenariusze zajęć, ewaluacje

Teksty artykułów

Potwierdzenie dyrektora

Zapis w zeszycie kontaktów indywidualnych

Poświadczenie dyrektora

Scenariusze spotkań

2. Organizacja uroczystości i konkursów na terenie przedszkola Przygotowanie i przeprowadzenie we współpracy z koleżankami uroczystości i konkursów według kalendarza zawartego w planach rocznych
okres stażu Opracowane scenariusze
3. Udział w akcjach charytatywnych m.in. „Góra Grosza” Zachęcanie i motywowanie do udziału w akcjach XI – XII 2013, 2014,2015 Potwierdzenie dyrektora
4. Adaptacja dziecka do przedszkola Spotkania z dziećmi i rodzicami w ramach dni otwartych VI 2014r. Scenariusz spotkania
5. Rozbudzanie u dzieci zainteresowań środowiskiem społeczno - przyrodniczym Poznawanie środowiska społeczno – przyrodniczego i problemów związanych z ekologią poprzez spacery, wycieczki na bieżąco Scenariusze zajęć, zapisy w dzienniku
6. „ Język akrobata” – opracowanie zestawu zabaw i ćwiczeń logopedycznych Wspieranie działań profilaktycznych nauczycieli; organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci i rodziców przy ścisłej współpracy z nauczycielem logopedą. II 2014r. Zestaw zabaw i ćwiczeń logopedycznych
7. Propagowanie wśród dzieci zachowań prozdrowotnych, aktywności fizycznej Zajęcia tematyczne, stosowanie w zajęciach ruchowych metod R. Labana i W. Sherborn; zawody sportowe.
2013 - 2016 Scenariusze zajęć, konkurencje sportowe

§ 8 ust.2 pkt. 4e
WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY,
POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH
WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI,
INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI LUB INNYMI PODMIOTAMI

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Uwagi, dowody realizacji
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Nawiązanie współpracy ze specjalistami z poradni

Korzystanie z pomocy specjalistów w przypadku problemów dydaktyczno – wychowawczych. na bieżąco Potwierdzenie dyrektora
2. Ośrodkiem Pomocy Społecznej Propozycja skorzystania z pomocy OPS –u - dofinansowanie do posiłków; wyposażenie dzieci w wyprawki itp. IX 2013, 2014, 2015
Potwierdzenie dyrektora
3. Współpraca z Komendą Policji Organizowanie spotkań z policjantem VI 2014
IX 2015 Scenariusze spotkań, potwierdzenia dyrektora
4. Współpraca z Tułowickim Ośrodkiem Kultury Prezentacja prac dzieci na wystawach,
uczestnictwo w różnych akcjach
organizowanych przez TOK w ciągu trwania stażu Potwierdzenie dyrektora
5. Gminną Biblioteką Spotkania biblioteczne, wypożyczanie książek

„Pasowanie na czytelnika” raz w roku

maj 2014r. Zapisy w dzienniku, potwierdzenie dyrektora
6. Urzędem Gminy Tułowice Jubileusz 50 lecia pożycia par małżeńskich –
występy artystyczne dzieci wg harmonogramu uroczystości UG Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia na stronie internetowej UG i przedszkola

§ 8 ust.2 pkt.4 f
UZYSKANIE INNYCH ZNACZĄCYCH OSIĄGNIĘĆ W PRACY ZAWODOWEJ

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Uwagi, dowody realizacji
1. Osiągnięcia w pracy zawodowej Nagroda dyrektora 14.10.2010r. Nagroda
Nagroda dyrektora 12.10.2012r. Nagroda
Udział w kampanii „Postaw na rodzinę” – tytuł „Nauczyciel przyjazny rodzinie” 19.06.2013r. Certyfikat

§ 8 ust.2 pkt.5
UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH,
Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI, TYPU I RODZAJU SZKOŁY,
W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Uwagi, dowody realizacji
1. Udokumentowanie dwóch przypadków Rozpoznanie i rozwiązania problemów wychowawczych i edukacyjnych Okres stażu Opis i analiza przypadków

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.