X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21329
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego Anny Mrozińskiej
nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowegoWniosek o rozpoczęcie stażuPlan rozwoju zawodowego VIII.2013VIII.2013VIII.2013 Prawidłowo sformułowane dokumentyWniosekPlan rozwoju zawodowego
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju Gromadzenie dokumentacji Cały okres stażu Zaświadczenia, opracowane materiały
3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwojuUzyskanie oceny dorobku zawodowego V. 2016V-VI. 2016 SprawozdanieOcena dorobku zawodowego
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły (§ 8 ust.2 pkt.1)
1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły Analiza własnych umiejętnościAktywny udział w zespole ds. ewaluacjiWspółpraca przy tworzeniu programu wychowawczego szkołyZachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnychOrganizacja konkursów ogólnopolskich:ALBUS, MULTITESTmiędzyszkolnych: KATOLIADAwewnątrzszkolnych: THE BEST OF...DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCHOrganizacja przedstawień w j. angielskim VIII.2013II i III rok stażuCały okres stażuCały okres stażuCały okres stażuI i II rok stażu Gromadzenie potwierdzeń, dyplomów z konkursów, certyfikatów, sprawozdań
2. Udział w formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb szkoły i nauczyciela Studiowanie literatury fachowej, udział w warsztatach, szkoleniach, śledzenie fachowych stron internetowych w celu podniesienia kompetencji zawodowychWspółpraca z doradcami metodycznymi wydawnictw anglojęzycznych w zakresie nowości wydawniczych oraz pozyskiwania nagródSzkolenia on-line dotyczące prowadzenia zajęć z j. angielskiegoSzkolenia w ramach WDNKursy językowe Cały okres stażu Zaświadczenia, notatki własne
3. Opracowanie programu i prowadzenie kółka j. angielskiego dla kl. I-III z elementami muzyki Prowadzenie zajęć językowychPrezentacja osiągnięć na spotkaniach z rodzicami, apelach szkolnych I rok stażu ProgramSprawozdanie z realizacji programu
4. Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych; prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów kl. IV-VI Prowadzenie zajęć Cały okres stażu Certyfikaty i dyplomy uczestnictwa w konkursach
5. Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów Aktywne uczestnictwo w grupie modyfikującej Zasady Przedmiotowego OcenianiaWdrażanie ZPOEwaluacja Zasad Przedmiotowego Oceniania Cały okres stażu Opracowane ZPONotatki z analizy
6. Wzbogacanie metod i form pracy o nowe metody aktywizujące Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnymSystematyczne doposażanie klasopracowni jako efekt współpracy z wydawnictwamiZakup pomocy naukowych oraz literatury anglojęzycznej dla dzieciTworzenie pomocy dydaktycznychTworzenie spisu stron internetowych z ćwiczeniami interaktywnymi do wykorzystania na zajęciach Cały okres stażu Spis stron internetowych
7. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności Studiowanie literatury fachowej i publikacji internetowychPoszerzanie wiadomości z zakresu prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego Cały staż Spis lektur
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej (§ 8 ust. 2 pkt.2)
1. Stosowanie techniki komputerowej i internetu w pracy zawodowej Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowejWykorzystanie sprzętu, oprogramowania do tablic interaktywnych, internetu, encyklopedii do sporządzania niezbędnych materiałówZamieszczanie informacji o konkursach i osiągnięciach uczniów na stronie internetowej szkołyOpracowanie prezentacji komputerowychPublikowanie ciekawych materiałów dotyczących j. angielskiego na stronach internetowych Wg potrzeb Zestawienie stron internetowych, prezentacji , certyfiakty opublikowania materiałów na stronach internetowych
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (§ 8 ust. 2 pkt. 3)
1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieliOpieka nad nauczycielem kontraktowym, omawianie obserwowanych lekcjiPrzekazywanie materiałów dydaktycznych innym nauczycielom (plakaty, nagrania, scenariusze lekcji, pomoce dydaktyczne)Współpraca i dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach przygotowań do konkursów, apeli, uroczystości szkolnych i innych imprez okolicznościowychSystematyczna współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnymPraca w ramach Klasowych Zespołów Nauczycielskich Cały okres stażuI rok stażuCały okres stażu Notatki, scenariusze, sprawozdania, zdjęcia
2. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy Opublikowanie na stronie internetowej scenariuszy przedstawień anglojęzycznychOpublikowanie na stronie internetowej planu rozwoju zawodowegoPrzygotowania materiałów do publikacji na szkolnej stronie internetowejOpracowanie materiałów związanych z tematem pedagogizacji rodziców w czasie zebrania, prezentacja i udostępnienie kopii rodzicom Cały okres stażuIX. 2013Cały okres stażuCały okres stażu Strona internetowa, certyfikaty, wzór opracowanego materiału
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich (§ 8 ust. 2 pkt. 4a)
1. Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego Opracowanie, wdrożenie, realizacja i ewaluacja programu kółka j. angielskiego dla klas I-III I rok stażu Opracowany program
2. Opracowanie wymagań dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi Opracowanie wymagań dla uczniów klas IV-VI ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi I okres stażu Opracowane wymagania
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust.2 pkt 4c)
1. Rozwijanie zainteresowań dzieci Organizowanie wyjazdów mających na celu zapoznanie z kulturą i tradycją naszego kraju, porównanie ich z kulturą krajów anglojęzycznychOrganizowanie Dnia Języków Obcych Cały okres stażu Karty wycieczekSprawozdania z Dnia Języków Obcych
2. Wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów Prowadzenie zajęć z j. angielskiego przygotowujących do sprawdzianu kl. VIIndywidualna praca z uczniem przygotowującym się do konkursówWprowadzenie dodatkowych zajęć z j, włoskiego Cały okres stażu (wg potrzeb)III rok stażu (w przypadku zainteresowania uczniów i rodziców) Notatki własne
3. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych Opracowanie regulaminów i scenariuszy konkursówZachęcanie uczniów do udziału w konkursach na wszystkich szczeblach Cały staż Scenariusze, dyplomy, regulaminy
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§ 8 ust. 2 pkt. 4e)
1. Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych Wspólna z uczniami pomoc na rzecz akcji charytatywnych Cały okres stażu
2. Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych Integracja zespołów klasowych: imprezy szkolne, wycieczki, pomoc koleżeńskaWspółpraca z rodzicamiWspółpraca z Poradnią Psychologiczno-PedagogicznąWspółpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Cały staż Opis działań
Uzyskiwanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej (§ 8 ust. 2 pkt. 4f)
1. Rozwijanie własnych zdolności poza szkołą, wzbogacanie doświadczeń poprzez organizowanie zajęć pozaszkolnych Prowadzenie scholi przy parafii Niepokalanego Poczęcia NMP Opieka nad dziećmi podczas biwaków organizowanych w czasie wakacjiPrzygotowanie i przeprowadzenie montaży słowno- muzycznych z udziałem scholi Cały okres stażu Zaświadczenia, scenariusze
2. Samodoskonalenie w różnych formach artystycznych formach kształcenia wykraczających poza szkołę i obowiązki służbowe Uczestnictwo w warsztatach muzycznych Wg potrzeb
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (§ 8 ust. 2 pkt. 5)
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych Analiza efektywności metod aktywizujących stosowanych w nauce przedmiotuAnaliza socjometryczna zespołu klasowego; integracja klasy Cały okres stażu Analiza wyników badań socjometrycznych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.