X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 21294
Dział: Przedszkole

Metoda projektu w naszym przedszkolu

Metoda projektu naszą codziennością –
Przedszkole Miejskie nr 10 w Łodzi

O naszym przedszkolu

Przedszkole Miejskie nr 10 w Łodzi mieści się przy ulicy Przędzalnianej 70. Poznając genezę tego fragmentu Łodzi zaznajamiamy się jednocześnie z narodzinami miasta jako wielkiego ośrodka przemysłu włókienniczego. Decydującym momentem w historii Księżego Młyna była decyzja władz Królestwa Polskiego o utworzeniu osady przemysłowej. Idealnym miejscem do realizacji przedsięwzięcia okazała się dolina rzeki Jasień. W 1825 r. na terenie Księżego Młyna zbudowano pierwszą przędzalnię. Właśnie jej zawdzięcza nazwę ulica przy której znajduje się nasze przedszkole. W 1870r. tereny nad rzeką Jasień zakupił Karol Scheibler, gdzie wzniósł on willę dla córki Zofii Matyldy i jej małżonka Edwarda Herbsta. Rezydencja obejmowała cały kompleks budynków mieszkalnych i użytkowych wraz z założonym nieopodal parkiem. W ten sposób powstała oddzielnie funkcjonująca całość – niejako „miasto w mieście”. Na przełomie lat otoczenie ulegało zmianie. Powstało duże osiedle wieżowców i bloków noszące nazwę Wilcza –Gołębia. Nadal jednak krajobrazowi nadają uroku czerwone gmachy przędzalni oraz domów mieszkalnych.
Nasze przedszkole powstało w 1959 roku w części ogrodu-parku, który był w przeszłości miejscem wypoczynku i zabaw robotników fabrycznych utworzonym dzięki staraniom Karola Scheiblera. Stuletnie drzewa –klony i dęby wciąż można podziwiać na terenie naszego ogrodu przedszkolnego i przyległym boisku Szkoły Podstawowej nr 29

Metoda projektu w naszym przedszkolu

W naszym przedszkolu dbamy przede wszystkim o stworzenie wychowankom przyjaznego środowiska wychowawczego mającego na celu wszechstronny rozwój emocjonalny, społeczny, zdrowotny , estetyczny, moralno – duchowy i umożliwiającego wyrównywanie szans dzieciom z różnych środowisk. W codziennej pracy skupiamy się przede wszystkim na wykorzystywaniu aktywizujących metod pracy i wychowania. W swoich poczynaniach z dziećmi dążymy nie tylko do zdobywania i pogłębiania wiedzy, ale również do tego by stała się ona operatywna i trwała. Dzięki zaangażowaniu dzieci w sferze emocjonalno – motywacyjnej oraz znacznie wyższej aktywności niż w tradycyjnych metodach nauczania, zachęcamy maluchy do samodzielnego poznawania świata uwarunkowanego naturalną ciekawością poznawczą. Między innym dlatego metoda projektu tak doskonale wpisuje się w codzienną organizację procesu dydaktyczno – wychowawczego w naszym przedszkolu.
W roku szkolnym 2013/2014 zaplanowaliśmy realizację kilku projektów edukacyjnych, których tematykę opracowaliśmy inspirując się zainteresowaniami dzieci oraz ekologiczno – zdrowotnym charakterem naszego przedszkola.
Obecna publikacja przedstawia pierwszy z zaplanowanych do realizacji projektów, oparty na idei zdrowego odżywiania. Nasze przedszkole bowiem należy do Wojewódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie oraz aktywnie uczestniczy w realizacji projektu edukacyjnego KIK/34 w ramach Szwajcarsko – Polskiego programu Współpracy (SPPW): „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”. Ufamy, iż nasze propozycję stanowić będą cenną inspirację w organizowaniu własnych sytuacji edukacyjnych z dziećmi. Zachęcamy do czerpania z naszych pomysłów oraz dalszego śledzenia naszych zmagań z metodą projektu w ciągu roku.

Opracowały nauczycielki Pm 10 w Łodzi :
mgr Monika Grabiszewska
mgr Monika Sołtysiak
Karta projektu edukacyjnego
Projekt przedsięwzięcie
Temat projektu: „Zdrowe przysmaki jesieni”

Autorzy projektu: Grupa I, II, III, IV
Nauczyciel prowadzący projekt:
mgr Monika Grabiszewska, mgr Elżbieta Jaśkiewicz, mgr Monika Sołtysiak,
mgr Sylwia Surma, mgr Anna Musiał, mgr Alicja Gala, lic. Sylwia Piechota, lic. Monika Woźniak

Cel główny: Uświadomienie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia.
Cele ogólne:
• poznawanie zdrowego stylu odżywiania się,
• wyrabianie nawyków higienicznego spożywania pokarmów,
• wychowanie świadomego konsumenta,
• uświadamianie dzieciom potrzeb harmonijnego współżycia człowieka z przyrodą,
• zachęcanie do eksplorowania i posługiwania się narzędziami badawczymi,
• rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy u dziecka oraz umiejętności współpracy w zespole,
• przygotowanie do kontynuowania edukacji zdrowotnej na poziomie szkolnym.
• zachęcanie do smakowania różnych warzyw i potraw, mimo niechęci czy uprzedzeń
Cele operacyjne:
Dzieci:
• za pomocą zmysłów obserwują i poznają warzywa
• rozpoznają i nazywają wybrane warzywa
• prawidłowo posługują się lupą, lornetką, lusterkiem, aparatem fotograficznym oraz dostępnymi przewodnikami i atlasami,
• dokonują pomiarów wspólną miarą (sznurek określonej długości)
• rozpoznają i nazywają warzywa, które możemy spotkać w ogrodzie
• wykonują sałatkę warzywną uczestnicząc w zajęciach kulinarnych
Procedury badań:
-obserwacje przyrodnicze
-eksperymenty przyrodnicze
-dokonywanie pomiaru

Opis realizacji projektu:
Odbiorcą projektu „Zdrowe przysmaki jesieni” będą dzieci uczęszczające do Przedszkola Miejskiego nr 10 w Łodzi. Projekt realizowany będzie w okresie od 30 września do 08 października 2013 roku. Cele projektu opisane powyżej miały swoje źródło we wnikliwej obserwacji wychowanków oraz w realizacji zadań wynikających z założeń Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie. Ponieważ w przedszkolu istnieją cztery grupy wiekowe dzieci, szczegółowa tematyka treści projektu będzie zróżnicowana w zależności od wieku i możliwości rozwojowych przedszkolaków. Ośrodki tematyczne w grupach przedstawiają się następująco:
w grupie I: „Zdrowe przysmaki jesieni – warzywa.”
w grupie II: „Zdrowe przysmaki jesieni – owoce”
w grupie III: „Zdrowe przysmaki jesieni - zboża”
w grupie IV: „Zdrowe przysmaki jesieni - W jesiennej spiżarni.”
W pierwszej fazie realizacji projektu edukacyjnego „Zdrowe przysmaki jesieni” rozbudzałyśmy ciekawość dzieci światem przyrody. Podejmowałyśmy działania mające na celu zainteresowanie dzieci tematem. Podpisałyśmy z dziećmi kontrakt grupowy zobowiązujący do realizacji zadań. Stworzyłyśmy z przedszkolakami poszczególnych grup wstępne siatki skojarzeń dzieci, określające kierunki działań w ramach projektu.
W kolejnej fazie projektu, mającej na celu budowanie wspólnych doświadczeń, w ramach wybranych ośrodków tematycznych dzieci gromadziły literaturę związaną z tematyką projektu, poszukiwały wiadomości z pomocą środków multimedialnych. Prowadziły aktywność badawczą uczestnicząc w zajęciach terenowych. Realizowały wybrane ośrodki tematyczne w poszczególnych grupach. Dzieci uczestniczyły w spotkaniach z ekspertami, w wycieczkach do piekarni czy na stragan warzywno- owocowy.
Zdobytą wiedzę i umiejętności dzieci zaprezentowały na Pikniku Rodzinnym, podczas którego przedstawiły przygotowany montaż słowno-muzyczny. Podczas pikniku zaprezentowane były wszystkie wytwory plastyczne dzieci wykonane w czasie trwania projektu. Po prezentacji efektów działań podjętych w ramach projektu dzieci wraz z rodzicami wzięły udział w przygotowanych dla nich zabawach muzyczno- tanecznych.
Dodatkowe informacje:
Podczas realizacji projektu dzieci podejmowały szereg działań plastycznych opierających się na twórczych metodach pracy i wykorzystywaniu niekonwencjonalnych materiałów, co przyczyniło się do rozwinięcia ich inwencji twórczej i kreatywności. Efektem tych działań była niebanalna i interesująca wystawka prac plastycznych zaprezentowanych podczas pikniku rodzinnego.

Zaplanowane działania:
30.09.2013r - Rozmowa na temat zmian zachodzących w przyrodzie w okresie jesieni oraz budzenia się i roślin zwierząt do życia w oparciu o ilustracje ogrodu
30.09.2013r.-01.10.2013r- Podejmowanie działań zabawowych inspirujących do podjęcia tematyki projektu.
01.10.2013r- Podpisanie kontraktu grupowego zobowiązującego do realizacji zadań.
Stworzenie wstępnej siatki skojarzeń dzieci w poszczególnych grupach- określenie kierunku działań
w ramach projektu
01.10-02.10.2013r.- Gromadzenie i wybór literatury związanej z tematyką projektu.
01. 10- 07.10.2013r.- Realizacja wybranych ośrodków tematycznych w poszczególnych grupach.
04.10.2013r.- Wizyta w Bibliotece Miejskiej nr 5- grupa I, III
Wycieczka na stragan owocowo –warzywny gr. I,II, IV Wycieczka do piekarni gr. III
08.10.2013r - Skonstruowanie mapy pojęciowej-końcowej
08.10.2013r- Montaż słowno – muzyczny, wystawa prac dzieci

Działania okołoprojektowe
Podczas codziennych sytuacji zabawowych i edukacyjnych w poszczególnych grupach organizowano zabawy plastyczne, konstrukcyjne, tematyczne oraz badawcze, umożliwiające bezpośrednią obserwację dzieci podczas wykonywania zadań, co pozwalało na określenie umiejętności organizacyjnych i kierowniczych dzieci, a tym samym tendencji do pełnienia roli lidera. Ponadto dokonano analizy poziomu wiedzy i doświadczeń dzieci, co pozwoliło na odpowiedni dobór zespołów wspierających podczas realizowania zadań projektowych.

Opis Projektu
Temat projektu: „Zdrowe przysmaki jesieni”

Cel główny: Uświadomienie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia.
Cele ogólne:
• poznawanie zdrowego stylu odżywiania się,
• wyrabianie nawyków higienicznego spożywania pokarmów,
• wychowanie świadomego konsumenta,
• uświadamianie dzieciom potrzeb harmonijnego współżycia człowieka z przyrodą,
• zachęcanie do eksplorowania i posługiwania się narzędziami badawczymi,
• rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy u dziecka oraz umiejętności współpracy w zespole,
• przygotowanie do kontynuowania edukacji zdrowotnej na poziomie szkolnym.
Cele operacyjne:
Dzieci:
• za pomocą zmysłów obserwują i poznają warzywa, owoce, zboża
• rozpoznają i nazywają wybrane warzywa, owoce ,zboża
• prawidłowo posługują się lupą, lornetką, lusterkiem, aparatem fotograficznym oraz dostępnymi przewodnikami i atlasami,
• dokonują pomiarów wspólną miarą (sznurek określonej długości)
• rozpoznają i nazywają warzywa, owoce, zboża które możemy spotkać w ogrodzie, sadzie, na polu
• wykonują prostą potrawę ( deser ) uczestnicząc w zajęciach kulinarnych

Uzasadnienie wyboru tematu:
Tematyka prozdrowotna oraz dążenie do zgłębiania tajników zdrowego odżywiania jest bliskie naszemu sercu oraz integralnie związana z zadaniami realizowanymi w ramach innowacji programowych realizowanych w naszym przedszkolu. Jako promotorzy zdrowego stylu życia uczestniczymy w realizacji projektu edukacyjnego KIK/34 w ramach Szwajcarsko – Polskiego programu Współpracy (SPPW): „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”. Podejmowane i realizowane inicjatywy skłoniły nas do zbadania zasobów jesiennych sadów i ogrodów, jako źródła zdrowych i smacznych produktów, wykorzystywanych w przygotowaniu posiłków. W swoich działaniach poznawczych chcemy skupić się na zdobyciu wiedzy na temat owoców, warzyw oraz zbóż. Dzieci w najmłodszym wieku chętnie podejmują obserwację oraz zdobywają wiedzę i doświadczenia, czasami jednak są ograniczane w swych poczynaniach poprzez niechęć w stosunku do nieznanych produktów.
Ciekawość oraz poszukiwanie odpowiedzi na pytanie dotyczące zasadności spożywania zdrowych darów jesiennego ogrodu i sadu, pozwoli nam na poznanie nowych inspirujących smaków, jak również wykorzystanie ich w komponowaniu zdrowych posiłków.
W jego realizacji wezmą udział dzieci ich rodzice a także pracownicy przedszkola. Zawartość projektu jest zbiorem zaplanowanych czynności środowiska przedszkolnego, które mają doprowadzić do zmian w rozumieniu świata przyrody, skierowaniu uwagi na rzeczy ważne oraz wywołaniu działań pożądanych wychowawczo.
Zadania dzieci przewidziane do realizacji w niniejszym projekcie, pozwolą na uruchomienie wyobraźni a także poszerzenie wiedzy z zakresu przyrody i zastosowania jej w praktyce.
Tworzenie kącików przyrody, jako miejsca badań oraz aranżacji przestrzeni edukacyjnej przedszkola pozwoli na organizowanie celowych obserwacji, zabaw dydaktycznych, tematycznych i badawczych, umożliwiających dzieciom poznawanie świata przyrody oraz kształtowanie nawyku dokładnego i precyzyjnego wykonywania zadania. Efekty pracy dzieci trwale zaznaczą się w świadomości społeczności przedszkolnej.

W tym celu należy rozważyć następujące zagadnienia:
• postawienie pytań kluczowych, na które będziemy poszukiwać odpowiedzi
• wybór i analiza literatury służącej wzbogaceniu wiedzy
• przeprowadzenie obserwacji i badań służących rozwiązaniu problemów
• poznanie wybranych warzyw, owoców i zbóż rosnących w różnych środowiskach przyrodniczych : ogród, sad, pole
• poznanie i nazywanie części roślin (korzeń, łodyga, liście, kwiat, konary, pień)
• uczestnictwo w zabawach badawczych, eksperymentach przyrodniczych
• posługiwanie się narzędziami badawczymi
• uczestnictwo w zabawach dydaktycznych, muzyczno- tanecznych, ćwiczeniach, pracach plastycznych i zadaniach przygotowanych z zakresu edukacji zdrowotnej
• zaprezentowanie pozyskanej wiedzy i doświadczenia w różnych formach wyrazu artystycznego oraz pracy samodzielnej

Termin realizacji projektu: 30.09.- 08.10.2013r.

Kryteria oceny projektu:
- udział i zaangażowanie poszczególnych grup przedszkolnych w realizację przedsięwzięcia
- podział zadań między członków poszczególnych grup
- trafność przeprowadzonych działań
- prezentacja efektów pracy dotyczących projektu na forum przedszkola podczas pikniku rodzinnego.
Zakładane formy prezentacji efektów projektu:
• Wystawa prac wykonanych przez dzieci w ramach projektu.
• Wystawa obiektów zgromadzonych w czasie prac badawczych.
• Przedstawienie teatralne.
• Koncert uczestników projektu.
• Wystawa zdjęć wykonanych w czasie trwania projektu.

Planowane działania:
• zabawy badawcze: poznawanie różnorodnych warzyw, ich cech charakterystycznych, walorów zdrowotnych a także sposobów przetwarzania
• zabawy i zajęcia warsztatowe i kulinarne: przygotowanie sałatek, soków w oparciu o dostępne warzywa
• spacery i wycieczki: ogrodu, warzywniaka
• spotkania z ekspertami: kucharki
• zabawy plastyczne.

Karta projektu edukacyjnego
Projekt przedsięwzięcie
Temat projektu: Zdrowe przysmaki jesieni – warzywa

Autorzy projektu: Dzieci z grupy I

Nauczyciel prowadzący grupę projektową
mgr Monika Sołtysiak, mgr Elżbieta Jaśkiewicz

Cel główny projektu
Uświadomienie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia.

Opis realizacji projektu:
Odbiorcą projektu „Jesienne przysmaki – warzywa” były dzieci z grupy I uczęszczające do naszego przedszkola. Projekt tematycznie skupiony był wokół warzyw.
Podczas realizacji projektu zamierzałyśmy rozbudzić u dzieci umiejętność współpracy, podejmowania decyzji, dokonywania własnych wyborów, planowania a także rozwinąć ich zainteresowania światem przyrody oraz kształtować postawy prozdrowotne.
W pierwszej fazie realizacji projektu rozbudziłyśmy ciekawość dzieci światem przyrody nieożywionej - darami jesieni. Podejmowałyśmy działania mające na celu zainteresowanie dzieci tematem.
W sali pojawiła się wystawka warzyw przyniesionych do przedszkola przez rodziców i pracowników.

Podejmowałyśmy działania zabawowych inspirujących do podjęcia tematyki projektu.Następnie określiłyśmy wspólnie z dziećmi stan wiedzy na temat jesiennych warzyw za pomocą wstępnej siatki skojarzeń, co pozwoliło nam na ustalenie razem z dziećmi ośrodków tematycznych.
Sformułowaliśmy listę pytań- postawienie konkretnych pytań na które, będziemy poszukiwać odpowiedzi podczas realizacji projektu.
Wspólnie z dziećmi stworzyliśmy również listę pytań „Co chcielibyśmy dowiedzieć się
owarzywach?” Oto przykłady niektórych z nich:
- dlaczego warzywa są kolorowe?
- skąd się biorą warzywa?
- gdzie rosną warzywa?
Podpisaliśmy kontrakt grupowy zobowiązujący do realizacji zadań.
Stworzyliśmy wstępną siatkę skojarzeń dzieci w poszczególnych grupach- określenie kierunku działań w ramach projektu.
Wycieczka do sklepu z warzywami - Podczas wycieczki do sklepu z warzywami, dzieci nazywały owoce i warzywa.

Działania praktyczne- Całą grupą przygotowaliśmy sałatkę warzywną, którą zjedliśmy wspólnie z rodzicami na pikniku.

Montaż słowno – muzyczny, wystawa prac dzieci

Punktem kulminacyjnym był Piknik Rodzinny „Na marchewki urodziny”, podczas którego dzieci zaprezentowały krótki montaż słowno muzyczny.
Dzieci rozdały także swoim rodzicom indywidualnie przygotowane prezenty- „Marchewki”. Po prezentacji efektów działań podjętych w ramach projektu dzieci wraz z rodzicami wzięły udział w przygotowanych dla nich zabawach muzyczno- tanecznych.

Procedury badań
Podczas realizacji projektu dzieci wykazały się inwencją twórczą, doświadczały empirycznie: dokonywały pomiarów, smakowały, dokonywały obserwacji.

Odkrycia i informacje
W trakcie realizacji projektu zauważyłyśmy ogromne zaangażowanie dzieci, czuły się one autorami podejmowanych działań dzięki samodzielnemu modelowaniu danym zadaniem.
Metoda projektów pozwoliła dzieciom na twórcze doświadczanie. Rodzice chętnie włączyli się w realizację projektu.

Opis Projektu Gr. I

Temat projektu: „Zdrowe przysmaki jesieni - warzywa”

Cel główny: Uświadomienie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia.

Cele ogólne:
•poznawanie zdrowego stylu odżywiania się,
•wyrabianie nawyków higienicznego spożywania pokarmów,
•wychowanie świadomego konsumenta,
•uświadamianie dzieciom potrzeb harmonijnego współżycia człowieka z przyrodą,
•zachęcanie do eksplorowania i posługiwania się narzędziami badawczymi,
•rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy u dziecka oraz umiejętności współpracy w zespole,
•przygotowanie do kontynuowania edukacji zdrowotnej na poziomie szkolnym.
•zachęcanie do smakowania różnych warzyw i potraw, mimo niechęci czy uprzedzeń

Cele operacyjne:
Dzieci:
•za pomocą zmysłów obserwują i poznają warzywa
•rozpoznają i nazywają wybrane warzywa
•prawidłowo posługują się lupą, lornetką, lusterkiem, aparatem fotograficznym oraz dostępnymi przewodnikami i atlasami,
•dokonują pomiarów wspólną miarą (sznurek określonej długości)
•rozpoznają i nazywają warzywa, które możemy spotkać w ogrodzie
•wykonują sałatkę warzywną uczestnicząc w zajęciach kulinarnych

Uzasadnienie wyboru tematu:
Prawidłowe, racjonalne żywienie dzieci, obok regularnej aktywności fizycznej, jest ważnym elementem zdrowego stylu życia, warunkującym pełnię zdrowia oraz prawidłowy wzrost i rozwój młodego organizmu. Właściwa i dopasowana do wieku dieta dziecka jest istotna także z punktu widzenia profilaktyki różnych chorób, w tym szczególnie chorób dieto-zależnych.
Do błędów w żywieniu dzieci zaliczyć można nadmiar spożywanych słodyczy i słodkich napojów, dużą ilość tłustych i ciężkostrawnych potraw oraz stosowanie wysoko przetworzonej żywności czy nadużywanie soli. Z drugiej strony, diety dzieci często są niedoborowe w mleko i produkty mleczne oraz warzywa i owoce.
Inne podstawowe błędy dotyczą pomijania głównych posiłków w ciągu dnia (np. brak I śniadania) czy też podjadania zbyt dużej ilości kalorycznych a bezwartościowych przekąsek. Powyższe nieprawidłowości mogą prowadzić m.in. do zaparć u dzieci, występowania niedoborów witaminowo-mineralnych, zaburzeń wzrostu i rozwoju jak również skutkować nadwagą czy otyłością.
Stąd edukacja żywieniowa rodziców, oraz małych dzieci może stanowić ważny element wczesnej profilaktyki wielu chorób oraz odgrywać istotną rolę w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych już w dzieciństwie.

W tym celu należy rozważyć następujące zagadnienia:
•postawienie pytań kluczowych, na które będziemy poszukiwać odpowiedzi
•wybór i analiza literatury służącej wzbogaceniu wiedzy
•przeprowadzenie obserwacji i badań służących rozwiązaniu problemów
•poznanie wybranych warzyw w różnych środowiskach przyrodniczych : ogród
•poznanie i nazywanie części roślin (korzeń, łodyga, liście, kwiat,)
•uczestnictwo w zabawach badawczych, eksperymentach przyrodniczych
•posługiwanie się narzędziami badawczymi
•uczestnictwo w zabawach dydaktycznych, muzyczno- tanecznych, ćwiczeniach, pracach plastycznych i zadaniach przygotowanych z zakresu edukacji zdrowotnej
•zaprezentowanie pozyskanej wiedzy i doświadczenia w różnych formach wyrazu artystycznego oraz pracy samodzielnej

Termin realizacji projektu: 30.09.- 08.10.2013r.

Kryteria oceny projektu:
•udział i zaangażowanie poszczególnych grup przedszkolnych w realizację przedsięwzięcia
•podział zadań między członków poszczególnych grup
•trafność przeprowadzonych działań
•prezentacja efektów pracy dotyczących projektu na forum przedszkola podczas pikniku rodzinnego
Zakładane formy prezentacji efektów projektu:
•Wystawa prac wykonanych przez dzieci w ramach projektu.
•Wystawa obiektów zgromadzonych w czasie prac badawczych.
•Przedstawienie teatralne.
•Koncert uczestników projektu.
•Wystawa zdjęć wykonanych w czasie trwania projektu.

Planowane działania:

•zabawy badawcze: poznawanie różnorodnych warzyw, ich cech charakterystycznych, walorów zdrowotnych a także sposobów przetwarzania
•zabawy i zajęcia warsztatowe i kulinarne: przygotowanie sałatek, soków w oparciu o dostępne warzywa
•spacery i wycieczki: ogrodu, warzywniaka
•spotkania z ekspertami: kucharki
•zabawy plastyczne

Harmonogram projektu gr I
30.09.2013r.- Rozmowa na temat zmian zachodzących w przyrodzie w okresie jesieni oraz darów natury jakie daje nam nowa pora roku.
30.09 – 01.10.2013r.- Podejmowanie działań zabawowych inspirujących do podjęcia tematyki projektu: zabawa ruchowe, zabawy umożliwiające wielozmysłowe doświadczenia związane
z warzywami
01.10.2013r- Tworzenia mapy pojęciowej
„Warzywa”, zachęcanie do poszukiwania informacji, podpisanie kontraktu grupowego zobowiązującego do realizacji zadań
03.10.2013r.- Tworzenie kącika warzywnego w sali
03.10.2013r.- Postawienie konkretnych pytań na które będziemy poszukiwać odpowiedzi:
-dlaczego warzywa są kolorowe?
-skąd się biorą warzywa?
-gdzie rosną warzywa?
03 – 04 10. 2013r.- Gromadzenie i wybór literatury związanej z warzywami i z pomocą rodziców.
04 – 05 - 10.2013r- Poszukiwanie wiedzy z pomocą środków multimedialnych
01.10– 04.102013r.- Realizacja ośrodka tematycznego „Warzywa z naszych ogrodów”
03.10.2013r.- Wycieczka na stragan warzywny
04.10.2013r.- Wizyta w Bibliotece Miejskiej nr 5
07.10.2013r.- Skonstruowanie mapy pojęciowej końcowej
08.10.2013r- Montaż słowno – muzyczny, wystawa prac dzieci, piknik rodzinny

Karta projektu edukacyjnego
Projekt przedsięwzięcie
Temat projektu: „Zdrowe przysmaki jesieni - OWOCE”

Autorzy projektu: Dzieci z grupy II

Nauczyciel prowadzący grupę projektową
mgr Monika Grabiszewska, mgr Alicja Gala
Cel główny projektu : Głównym celem przedsięwzięcia jest kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych dzieci 3-4 letnich poprzez zwiększenie spożycia owoców oraz prowadzenie działań edukacyjnych na temat zdrowego odżywiania.

Cele ogólne:
- poznawanie zdrowego stylu odżywiania się
-wyrabianie nawyków higienicznego spożywania pokarmów
-wychowanie świadomego konsumenta

Cele operacyjne : (dziecko)
- poznaje nazwy drzew owocowych (jabłoń, grusza, śliwa)
- dowiaduje się jak nazywa się miejsce, gdzie rosną drzewa owocowe
- potrafi spośród innych wskazać owoce rosnące na drzewie
- potrafi przyporządkować owoce do określonego drzewa
- słucha piosenek o owocach: „Pac gruszka do fartuszka”, „Śliwka”, „Jabłka”
„Przysmaki owocowe”
- śpiewa piosenkę „Małe czerwone jabłuszko”
- uczestnicząc w zabawach matematycznych układa owoce wg. podanego rytmu, porównuje kształt i wielkość, tworząc zbiory owoców przelicza elementy
-wzbogaca zasób słownika czynnego
- poznaje sposób wykonania prostej potrawy( deseru) uczestnicząc w zajęciach kulinarnych
- poznaje sposób wykonania i samodzielnie wykonuje proste danie z wykorzystaniem owoców
- uczestniczy w zabawach plastycznych, muzyczno-ruchowych powiązanych z tematyką projektu
- poznaje utwory literatury dziecięcej, inscenizuje tekst zgodnie z własna inwencja twórcza;
- uczestnicząc w zabawach badawczych poznaje owoce jedno i wielo pestkowe
- uczestniczy w wycieczkach (stragan warzywny, zajęcia biblioteczne)
- dzieci przyswajają sobie zasady estetycznego spożycia pokarmu, zachowanie
ładu i porządku po sobie (pestki, skórki, obierki wyrzucamy do kosza)
Metody:
pokaz, pogadanka, działania praktyczne, obserwacja, praca wytwórcza, inscenizacja
Formy :
zespołowa, grupowa, indywidualna

Pomoce i środki dydaktyczne : ilustracje, rysunki tematyczne, informacje na dany temat, , książki – pozycje literatury dziecięcej, encyklopedie, rekwizyty, przybory plastyczne, karty pracy (kolorowanki), lupy, akcesoria kuchenne

Współpraca z rodzicami:
- włączenie rodziców do realizacji tematu przez przygotowanie i dostarczenie przetworów i potraw z jabłek np. szarlotki

Opis realizacji projektu
Podejmowane i realizowane w przedszkolu inicjatywy skłoniły nas do zbadania zasobów jesiennych sadów i ogrodów jako źródła zdrowych i smacznych produktów, wykorzystywanych w przygotowaniu posiłków. W swoich działaniach poznawczych skupiliśmy się na zdobyciu wiedzy na temat owoców. Dzieci w najmłodszym wieku chętnie podejmują obserwację oraz zdobywają wiedzę i doświadczenia, czasami jednak są ograniczane w swych poczynaniach poprzez niechęć w stosunku do nieznanych produktów.
Nasza ciekawość oraz poszukiwanie odpowiedzi na pytanie dotyczące zasadności spożywania owoców, pozwoliła nam na przełamanie tej bariery oraz poznawanie nowych inspirujących smaków, jak również wykorzystywanie ich w komponowaniu zdrowych posiłków. Podstawowymi działaniami naszego projektu było zgłębienie wiedzy na temat owoców, miejsc w jakich są produkowane oraz ich walorów odżywczych i zdrowotnych. Podejmowaliśmy rozmowy inspirowane ilustracjami przedstawiającymi jesienne sady oraz kolorowe stragany owocowe. W codziennej działalności wykorzystywaliśmy zabawy ruchowe umożliwiające naśladowanie czynności związanych z uprawą, zbiorem oraz przetwarzaniem owoców sezonowych.
Dążyliśmy do poznawania wielozmysłowego owoców oraz przełamywaliśmy niechęć do spożywania niektórych z nich. Po wstępnym zapoznaniu się z tematem założyliśmy owocowy kącik w sali w sali jako symbol naszych wspólnych poczynań.
Skonstruowaliśmy wspólnie wstępną mapę pojęciową, mającą na celu pozyskanie informacji na temat poziomu wiedzy o owocach. Zastanawiając się nad tym czego chcemy sięjeszcze dowiedzieć, postawiliśmy kilka kluczowych pytań, na które w dalszych swoich zmaganiach próbowaliśmy uzyskać odpowiedzi. Zobowiązaliśmy się do czynnego udziału w zaplanowanych zadaniach poprzez podpisania kontraktu. Podejmując starania zmierzające do wzbogacenia wiedzy kolekcjonowałyśmy literaturę oraz ilustracje dotyczące owoców. Na podstawie zdjęć, folderów oraz prezentacji multimedialnych poznaliśmy gatunki owoców sezonowych w Polsce oraz niektóre owoce egzotyczne, jak również charakterystyczne cechy ich wyglądu.
Wstępem do naszych badan był film edukacyjny „ Świat małego Ludwika – owoce i jarzyny”. Podczas zabaw badawczych poznawaliśmy ich budowę, smak i wygląd. Pozwoliło to na wykształcenie w dzieciach postawy bacznego obserwatora, jak również czynnych postaw prozdrowowtnych opierających się na nawykowym spożywaniu owoców w ciągu dnia.
Spośród wielu gatunków owoców swoją uwagę skupiliśmy przede wszystkim na polskich owocach sezonowych. Wykorzystując dary jesiennego sadu prowadziliśmy samodzielne próby pod bacznym okiem nauczyciela w przygotowywaniu owocowych przekąsek. Ponadto poznaliśmy podstawowe zasady higieny i bezpieczeństwa obowiązujące przy przygotowywaniu posiłku. Samodzielne doświadczenie w tej dziedzinie stanowiło nie tylko doskonała lekcję ale również świetna zabawę, dostarczającą mnóstwo radości tworzenia i obserwowania wytworu własnej pracy. Podjęte działania sprawiły, iż dzieci chętnie spożywały owocowe „ dania” sporządzone z grupą kolegów.
Wybierając odpowiednią literaturę oraz podejmując działania w toku realizacji ośrodka tematycznego „ Smaczne gruszeczki , soczyste jabłuszka” wzbogacaliśmy wiedzę na temat różnorodności gatunków owoców uprawianych w naszych sadach czy na działkach oraz ich znaczenia dla zdrowia człowieka. Pomogły nam w tym pozycje zaproponowane przez dzieci i rodziców: Jabłka” I. Laris „ Owoce” U.Kozłowska, „ Owoce” A Kłapyta. W samodzielnych działaniach układaliśmy historyjkę obrazkową przedstawiającą stadia rozwoju jabłka od kwiatu do zbioru. Ponadto zainspirowani poznaliśmy rolę owadów w zapylaniu kwiatostanów drzew owocowych, co w znacznej mierze wpływa na efektywność ich owocowania po okresie przekwitania.
Uczestniczyliśmy w spotkaniu z ekspertem – osoba posiadającą doświadczenie w prowadzeniu i pielęgnacji własnego małego sadu oraz sprzedaży i przechowywaniu owoców podczas codziennej pracy na straganie owocowym. W toku wspólnej rozmowy poznaliśmy różnorodność gatunków owoców, możliwych do zakupienia w Polsce, ich wartości odżywcze oraz możliwe wykorzystanie do przygotowania łatwych potraw wspólnie z dorosłymi.
Informacje na temat owoców pozyskaliśmy również w toku zorganizowanych zabaw na terenie Biblioteki Miejskiej nr 5, gdzie między innymi poznaliśmy miejsca uprawy wybranych gatunków. Ponadto przy stałej współpracy z pracownikami zorganizowaliśmy spotkania na terenie przedszkola, podczas których mieliśmy okazję wysłuchać ciekawostek na temat owoców, eksperymentować z ciekawymi egzemplarzami książek o owocach umożliwiającymi poznawanie wielozmysłowe.
Poznając bogactwo smaków, zapachów, jak również kolorów owoców, zainspirowani zostaliśmy do wykorzystania zdobytej wiedzy i przekazania jej w formie działań plastycznych. Wykorzystując niecodzienne przedmioty jak płyty cd czy ściereczki kuchenne stworzyliśmy przepiękną galerię ukazującą nasze ulubione owoce. Nasze przedszkole również zostało udekorowane jesiennymi drzewami owocowymi.
Na zakończenie naszych badań nad owocami po raz kolejny opracowaliśmy mapę pojęciową. Okazało się, że poprzez wspólne zabawy i działania praktyczne nasza wiedza jest bogata a doświadczenia i wspomnienia niezapomniane. Punktem kulminacyjnym działań projektowych było przygotowanie wystawy prac plastycznych podczas Pikniku Rodzinnego oraz prezentacji montażu słowno – muzycznego, podczas której wystąpiliśmy w roli czerwonych jabłuszek i soczystych gruszeczek.

Dodatkowe informacje: Dodatkowe informacje zdobywaliśmy przy stałej współpracy z rodzicami, którzy bardzo chętnie zaangażowali się w realizację projektu, podejmowali zadania z wykorzystaniem środków multimedialnych oraz dostarczali ciekawych materiałów do badań.

Konsultacje z ekspertami: Podczas realizacji projektu korzystaliśmy z pomocy eksperta – właściciela straganu owocowego, posiadającego doświadczenie w prowadzeniu własnego zarówno własnego sadu jaki i sprzedaży, przechowywaniu owoców.

Odkrycia i informacje: Odkryliśmy, że owoce są niezbędnym elementem codziennej diety i pełnią ważną funkcję w przestrzeganiu zasad zdrowego odżywiania. Zdobyliśmy wiedzę, dzięki której podejmujemy świadome działania na rzecz ochrony owadów

Opis Projektu
Temat projektu: „Zdrowo się odżywiamy- dary jesieni –OWOCE”

Cel:
Głównym celem przedsięwzięcia jest kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych dzieci 3-4 letnich poprzez zwiększenie spożycia owoców oraz prowadzenie działań edukacyjnych na temat zdrowego odżywiania

Uzasadnienie wyboru tematu
Nie od dziś wiadomo, że owoce mają korzystny wpływ na nasze zdrowie i powinny odgrywać kluczową rolę w diecie. Jedzenie dużej ilości różnego rodzaju owoców i warzyw pozwoli uniknąć wielu przewlekłych chorób. Owoce i warzywa zapewniają niezbędne witaminy i minerały , błonnik, a także inne substancje, które są istotne dla zdrowia.
Różne rodzaje owoców są bogate w odmienne składniki. Niektóre są doskonałym źródłem karotenu, zawierającego witaminę A, podczas gdy inne mogą być bogate w witaminę c, kwas foliowy lub potas. Dietetycy i pediatrzy biją na alarm - dzieci jedzą za mało owoców, mają za mało zróżnicowaną dietę, co wpływa na ryzyko wielu chorób, w tym nadmiernej otyłości.
Nawyki żywieniowe wynosimy z dzieciństwa. W wieku dorosłym można je zmienić, ale nie przychodzi to z łatwością. Naukowcy twierdzą, że 60% osób dorosłych przenosi swoje przyzwyczajenia żywieniowe z dzieciństwa. Jeśli dziecko nie akceptuje jakiegoś smaku albo nie lubi jakiejś potrawy, istnieje duże ryzyko, że trudno będzie mu się do niej przekonać.
Aby osiągnąć trwałą zmianę nawyków żywieniowych dzieci kluczowa jest realizacja przez nauczycieli atrakcyjnych działań edukacyjnych, propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w przedszkolu.

W tym celu należy rozważyć następujące zagadnienia:
•poziom wiedzy jaki reprezentują dzieci we wskazanym zakresie
•postawienie pytań kluczowych, na które będziemy poszukiwać odpowiedzi
•wybór i analiza literatury służącej wzbogaceniu wiedzy
•przeprowadzenie obserwacji i badań służących rozwiązaniu problemów
•zaprezentowanie pozyskanej wiedzy i doświadczenia w różnych formach wyrazu artystycznego oraz pracy samodzielnej

Termin realizacji projektu:
Projekt realizowany będzie w okresie od 30.09.2013r. do 08.10.2013r., w czym jeden dzień przeznaczony na prezentację działań podczas punktu kulminacyjnego.

Kryteria oceny projektu
1.Wykazana inicjatywa w podejmowanych zadaniach
2.Współpraca w zespołach wspierających
3.Zgodność realizowanych zadań z założeniami projektu
4.Prezentacja projektu na forum – społeczność przedszkolna

Opis efektów projektu
Dzięki realizowanym zadaniom projektowym dzieci:
•Zapoznają się z ekosystemem jakim jest sad
•Poznają gatunki owoców oraz miejsca w jakich rosną lub są uprawiane
•Pokonają niechęć przed spożywaniem niektórych gatunków owoców
•Zapoznają się z stadiami rozwoju owoców na podstawie jabłka
•Zrozumieją znaczenie owoców dla zdrowia człowieka
•Odkryją bogactwo możliwości wykorzystania owoców w kuchni
•Rozbudzą ciekawość poznawczą świata, w którym żyją
•Podejmą czynną postawę oraz samodzielny wysiłek w zdobywaniu wiedzy i doświadczeń
•Doświadczą pracy w zespołach wspierających oraz współdziałania dla osiągniecia wspólnych celów

Wnioski
Sad to niezwykle ciekawy i bogaty w swej naturze ekosystem. Gromadzi bogactwo roślin użytkowych, zachęca do aktywnego wypoczynku, obserwacji i poszukiwania nowych doświadczeń. Sad dostarcza przeżyć inspirujących do działań artystycznych, budzi ciekawość, prowokując do prowadzenia samodzielnych badań i doświadczeń. Projekt ukazał nam sad jako miejsce kuszące zapachem i kolorem do odkrywania swych tajemnic, jak również żródło zdrowia i dobrego samopoczucia.
Zadania projektowe przekonały nas o tym, że owoce są zdrowe i smaczne. Przekonaliśmy się o ich roli dla zdrowia, urody oraz poznaliśmy sposoby atrakcyjnego wykorzystywania ich w kulinarnych przepisach.

Rekomendacje

Zadania projektowe zainspirowały nas do kontynuowania działań związanych ze zwiększeniem spożycia owoców zarówno
w przedszkolu, jak i w domu. Ponadto zdobyte doświadczenie skłoniło nas do rozmyślań nad rozszerzeniem działań propagujących zdrowe odżywianie. Pragniemy zainspirować naszymi działaniami najbliższe środowisko lokalne, pozyskując partnerów w realizacji zamierzeń.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.