X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 21264

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Natalia Jasińska
Opiekun: mgr Katarzyna Kreft-Szumilas

Data rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2013
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2016

Szkoła Podstawowa nr 85
im. Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku
Dyrektor: mgr Elżbieta Grabowska-Chanduszko

Lp. Zadania Sposób realizacji Termin realizacji
§ 7. ust. 1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją
zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych
wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
.
1.
Udział w pracach Rady Pedagogicznej i współpraca z gronem pedagogiczny Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. 1- 2 razy w semestrze oraz wg potrzeb
Współpraca w przygotowaniu uroczystości szkolnych:
- Wigilia
- Dzień Edukacji Narodowej
- Festyn Rodzinny, Dzień Patrona Szkoły. 1-2 razy w semestrze
Organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych:
- plastycznych,
- poetyckich,
- ekologicznych. 1 raz na semestr
Dzielenie się materiałami oraz zdobytą wiedzą z gronem pedagogicznym. cały okres stażu

2.
Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną Wspólne rozwiązywanie problemów pedagogiczno-psychologicznych zaistniałych w szkole. wg potrzeb
Stosowanie się do zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej. na bieżąco
Uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez poradnię. wg terminarza

3.
Współpraca z lokalnymi mediami. Nawiązanie współpracy z lokalnymi mediami, np. gazetą Dzwonek Jasieński, Dziennik Bałtycki - celem promowania szkoły i organizowanych przez nią akcji. cały okres stażu

4.
Czynne uczestnictwo w realizacjach zadań edukacyjnych Zapewnienie wychowankom optymalnych warunków do pracy, dbanie o wyposażenie
klasy. cały okres stażu
Sprawowanie opieki nad dziećmi podczas imprez, konkursów i wyjść poza teren szkoły. wg terminarza
Dbanie o wygląd sali i holu szkoły, przygotowywanie dekoracji. cały okres stażu

5.
Współpraca z rodzicami Organizowanie zebrań grupowych. wg terminarza
Promowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej w klasach młodszych. cały okres stażu
Organizowanie imprez klasowych z udziałem rodziców (teatrzyków, Dnia Rodziny, itp.). 1 raz w semestrze
Rozmowy indywidualne wg potrzeb rodziców. cały okres stażu
Włączanie rodziców do aktywnego udziału w całokształcie pracy szkoły. cały okres stażu
§7 ust. 1 pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie
lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1.
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego Uczestnictwo w :
- radach szkoleniowych
- kursach
- warsztatach cały okres stażu
Przewodniczenie zespołowi wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli (WDN). rok szkolny 2013/2014

2.
Umiejętne korzystanie z technologii informacyjnej i komunikacyjnej Przygotowanie pomocy dydaktycznych, scenariuszy, zaproszeń, dyplomów, podziękowań, itp cały okres stażu
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego. wrzesień 2013
Umieszczenie scenariuszy zajęć oraz artykułów na stronach internetowych portali dla nauczycieli. cały okres stażu
Opracowanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji (Telewizor, radio, DVD, prezentacje multimedialne). cały okres stażu
Korzystanie z zasobów multimedialnych Gdańskiej Platformy Edukacyjnej. cały okres stażu
Korzystanie z aplikacji e-dziennik. wg potrzeb

3.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy Podniesienie swoich kwalifikacji – ukończenie cyklu warsztatów poszerzających posiadane umiejętności. cały okres stażu
Gromadzenie materiałów dydaktycznych i kart pracy. cały okres stażu
Studiowanie literatury pedagogicznej, czasopism, nowości wydawniczych. cały okres stażu
Odwiedzanie stron internetowych o tematyce pedagogicznej. cały okres stażu
Poszukiwanie i realizowanie nowatorskich metod pracy dydaktycznej np.:
- metody integracyjne
- metody twórczego rozwiązywania problemów,
- zabawy wg "KLANZY" cały okres stażu
§ 7. ust 1. pkt 3.
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

1.
Poznanie przepisów prawa oświatowego Analiza dokumentacji:
- Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami
- Karta Nauczyciela
- Ustawa o systemie oświaty cały okres stażu
Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych, konsultacjach związanych z prawem oświatowym wg terminarza
Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego. cały okres stażu

2.
Zapoznanie się z przepisami i regulaminami szkoły Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w szkole:
- statut szkoły
- program wychowawczy
- program profilaktyczny
- WSO
- przepisy BHP wrzesień 2013 oraz na bieżąco przy zmianach w regulaminach

........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.