X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 21182

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzińcu

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Informacje o nauczycielu
Imię nazwisko: mgr Krystyna Procek – Hryniewicz
Opiekun stażu: mgr Karina Hassa
Czas trwania stażu: 01.09.2011 – 31.05.2012
Posiadane kwalifikacje: mgr psychologii (Uniwersytet Śląski)
Ukończone formy doskonalenia zawodowego:
2008 r. – Podyplomowe Studia Psychokorekcji Zaburzeń Zachowania Dzieci i Młodzieży
2009 r. – Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli.

Cel główny: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Zadania związane z realizacją planu:

I. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Rudzińcu.


1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Zapoznanie się i analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. Opracowanie i napisanie planu rozwoju zawodowego.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Rozmowa o zasadach współpracy. Dyskusja o funkcjonowaniu i zadaniach psychologa i pedagoga szkolnego. Stworzenie harmonogramu hospitacji i konsultacji.

3. Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi systemu oświaty. Analiza dokumentów i aktów prawnych.

4. Zapoznanie się z dokumentacją szkoły. Poznanie systemu zarządzania oraz zasad organizacji życia szkoły. Zapoznanie się z przepisami BHP oraz przeciwpożarowymi. Analiza statutu szkoły oraz innych dokumentów szkoły (plan profilaktyczny, plan wychowawczy). Udział w szkoleniu BHP oraz analiza dokumentów dotyczących bezpieczeństwa uczniów w szkole.

5. Zapoznanie się ze sposobem prowadzenia dokumentacji w szkole. Analiza dokumentów szkolnych.

6. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań. Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej.
Realizacja zadań Rady Pedagogicznej.

7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Systematyczne gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego: zaświadczenia, sprawozdania, scenariusze, konspekty, notatki własne itp.

8. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Analiza przebiegu stażu, autorefleksja, opis realizacji planu rozwoju zawodowego.

II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Rudzińcu.

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych pracowników szkoły. Hospitacje według opracowanych narzędzi, omówienie zajęć i zapisanie ich wyników.

2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora szkoły. Opracowanie konspektu zajęć, konsultacja z opiekunem stażu, omówienie założeń zajęć z opiekunem stażu, analiza przeprowadzonych zajęć.

3. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego. Uczestnictwo w wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły.

4. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
Wymiana doświadczeń. Studiowanie odpowiednio dobranej literatury fachowej. Konsultowanie się w sprawach zawodowych z innymi pracownikami szkoły.

III. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

1. Poznanie środowiska uczniów, ich indywidualnych potrzeb
i możliwości. Rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami. Analiza dokumentacji uczniów. Rozmowy z wychowawcami klas oraz pedagogiem szkolnym.

2. Współpraca z rodzicami uczniów. Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Spotkania z rodzicami, konsultacje, porady, zajęcia psychoedukacyjne w ramach potrzeb.

3. Pomoc psychologiczna uczniom i nauczycielom na terenie szkoły Spotkania indywidualne, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia warsztatowe, porady, konsultacje, interwencje – w ramach bieżących potrzeb szkoły.

4. Poznanie i współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły. Poszukiwania własne, rozmowy z pracownikami szkoły.
W razie potrzeby nawiązanie współpracy.

IV. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

1. Omawianie obserwowanych zajęć. Rozmowa z prowadzącym, wymiana informacji, wyciąganie wniosków do dalszej pracy.

2. Omawianie prowadzonych zajęć. Rozmowa z prowadzącym, wymiana informacji, wyciąganie wniosków do dalszej pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.