X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 21139

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela bibliotekarza ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
Agnieszka Kłopotowska - nauczyciel mianowany
Nauczyciel bibliotekarz w Gimnazjum nr 29 im. Jana Kochanowskiego w Gdańsku.
Kwalifikacje zawodowe:
- Wyższe studia magisterskie na kierunku filologia polska ze specjalnością Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa na Uniwersytecie Gdańskim
- Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny
Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2013 r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2016 r.
Cel podejmowanego stażu: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela
dyplomowanego.

Przedstawiony plan rozwoju zawodowego zakłada kontynuację mojej wcześniejszej pracy jako nauczyciela i wychowawcy młodzieży.
Plany te i zamierzenia związane są z działaniami, które stanowią rozwinięcie i doskonalenie dotychczasowej pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole i poza nią.
Plan ma formę otwartą, dopuszcza się nanoszenie modyfikacji dotyczących podejmowanych zadań, form ich realizacji, czy też sposobu dokumentowania w zależności od wynikających potrzeb, przydzielonych zadań dodatkowych itp.

DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ UMOŻLIWIAJĄCYCH UZYSKANIE AWANSU ZAWODOWEGO.
(według rozporządzenia MENiS z dnia 1 marca 2013r.) TERMIN REALIZACJI FORMA REALIZCJI SPOSÓB DOKUMENTACJI
Realizowanie zadań zmierzających do uzyskania stopnia awansu zawodowego
- zadania organizacyjne.
Zapoznanie
z procedura
awansu
zawodowego
IX 2013 a) analiza aktów
prawnych w zakresie
awansu zawodowego,
b) opracowanie i
złożenie planu rozwoju
zawodowego - wniosek,
- opracowany
i zatwierdzony plan
rozwoju zawodowego

Dokumentowanie
realizacji planu
rozwoju
zawodowego na bieżąco
w okresie
trwania stażu
gromadzenie
dokumentacji
- świadectwa,
dyplomy, scenariusze,
konspekty, plany
i inne dokumenty
Sporządzenie
końcowego
sprawozdania
z realizacji planu
rozwoju
zawodowego VI 2016

a) opracowanie
zgromadzonej
dokumentacji,
b) opis i analiza
dokonań,
c) sformułowanie
wniosków - sprawozdanie
z realizacji planu
rozwoju zawodowego,
- ocena dorobku
zawodowego za okres
stażu
Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne 2016 sformułowanie
i złożenie wniosku o
postepowanie
kwalifikacyjne - poprawnie sformułowany wniosek
Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym
doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§ 8 ust. 1, pkt 1)
Podniesienie
kwalifikacji
nauczyciela W zależności od potrzeb Ukończenie szkoleń
- zaświadczenia
Wykorzystanie wcześniej zdobytych kwalifikacji
I stopnia w zakresie zastosowań informatyki
w administracji i biznesie Cały okres stażu Pogłębianie wiedzy przy wykorzystaniu nowych technologii - właściwie wykonywana praca
Realizacja zadań służących podniesieniu jakości pracy placówki
(§ 8 ust. 1, pkt 2)
Udział w pracach
Zespołu ds.
Promocji
Szkoły
IV 2013-16 - przygotowanie materiałów promujących szkołę, bibliotekę i Koło Wolontariatu
- ulotki, prezentacje
Udział w pracach Zespołu ds. Dokumentacji Szkolnej IV 2013-16 - analiza nowelizacji prawnych - poprawnie aktualizowany Statut szkoły i Regulamin Uczniowski
Promowanie szkoły
w środowisku lokalnym Cały okres stażu - współpraca z mediami - relacje w mediach (radiu, telewizji, prasie, internecie)
Udział w pracach wdrażających GPE 2013/2014 - śledzenie nowości elektronicznych - właściwie prowadzone prace
w poszczególnych modułach
Pognębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu
jakości pracy placówki, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia
(§ 8 ust.1, pkt 3)
Doskonalenie warsztatu i metod pracy, poszerzanie wiedzy i umiejętności, aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego Adekwatnie do potrzeb szkoły i własnych - udział w szkoleniach
w ramach WDN, konferencjach, warsztatach - zaświadczenia
Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych Cały okres stażu - studiowanie czasopism
i literatury fachowej
- śledzenie stron internetowych dotyczących oświaty - notatki, zapiski


Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej
lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy
własnej i podniesienie jakości pracy placówki
(§ 8 ust. 2, pkt 1)
Prowadzenie Koła Bibliotecznego Cały okres stażu - zajęcia z uczniami
- prace w poszczególnych sekcjach
- prezentacja pracy na forum szkoły - sprawozdania
Organizacja konkursów Cały okres stażu - konkursy czytelnicze, fotograficzne i literackie - sprawozdania, testy
Podniesienie jakości
i wizerunku biblioteki Cały okres stażu - udział we wzbogacaniu pomieszczeń bibliotecznych - wykaz nowości
z wyposażenia biblioteki
Wzbogacanie metod i
form pracy o nowe
metody aktywizujące.
cały staż - Wykorzystanie metod
aktywizujących w
procesie edukacyjnym.
- Systematyczne
doposażenie biblioteki
jako efekt współpracy
z wydawnictwami.
- Zakup literatury
specjalistycznej i
pomocy naukowych.
- Tworzenie pomocy
dydaktycznych.
- materiały, spis
pomocy i
literatury
Współpracowanie
z nauczycielami, pedagogiem, psychologiem Cały okres stażu - Opracowanie
i udostępnianie nauczycielom scenariuszy, konspektów imprez szkolnych
- Wspólne przedsięwzięcia - wykaz materiałów, relacje, sprawozdania
Udział w akcjach szkolnych Cały okres stażu - Współtworzenie uroczystości i imprez szkolnych - zdjęcia, sprawozdania
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.
(§ 8 ust.2 pkt.2)
Kształcenie
u czytelników
umiejętności
poszukiwania
konkretnych
informacji
w elektronicznym
katalogu i bibliotekach cyfrowych
Na bieżąco - wykorzystanie możliwości ICIM
- udzielanie
indywidualnych
instruktaży czytelnikom
- spostrzeżenia własne
Posługiwanie się
komputerem jako
narzędziem pracy i
Internetem jako
źródłem informacji Cały okres stażu - opracowanie
multimedialnych prezentacji
czytelniczych
- opracowanie
scenariuszy imprez,
ulotek, zaproszeń
reklamujących działy
i imprezy
- wyszukiwanie
materiałów, pomocy
dydaktycznych
wykorzystywanych
w imprezach
czytelniczych,
wystawkach,
ekspozycjach
- korzystanie
z komputerowych
programów
edukacyjnych, Internetu,
encyklopedii
multimedialnych
w poszukiwaniu
materiałów
wykorzystywanych
przez czytelników
w przygotowaniu się
do pracy - prezentacje
multimedialne,
scenariusze, ulotki,
notatki

Komunikacja
z czytelnikiem poprzez nowoczesne kanały Cały okres - podstrona internetowa biblioteki
- profil na portalu społecznościom - strona, profil
Gdańska Platforma Edukacyjna Cały okres - administrowanie - poprawnie działający system
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w tym
prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów
i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć
(§ 8 ust .2 pkt 3)
Zamieszczenie
własnych
publikacji
na portalach
edukacyjnych
i w mediach
2013-2016 - Opublikowanie na portalu edukacyjnym
planu rozwoju
zawodowego
- opublikowanie na
portalu edukacyjnym lub w czasopiśmie
scenariusza imprezy czytelniczej - kserokopie artykułów
Pełnienie funkcji
opiekuna stażu
nauczyciela
kontraktowego
ubiegającego się o
stopień nauczyciela
mianowanego
W razie potrzeby a) kontynuacja opieki
nad nauczycielem
stażysta
b) obserwacja zajęć
prowadzonych przez
stażystę
c) pomoc w tworzeniu
wymaganej
dokumentacji
d) analiza zadań stażysty
– przygotowanie
propozycji oceny z
realizacji stażu - notatki
Dzielenie się
wiedzą z
nauczycielami Cały okres - przeprowadzenie
zajęć otwartych,
okazjonalnych,
prezentacja pomysłów,
które można
wykorzystać na
zajęciach w innych
pracowniach
- pomoc podczas zajęć w ICIM scenariusze,
sprawozdania

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych lub związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub
postepowaniem w sprawach nieletnich
(§ 8 ust. 2 pkt 4a)
Stworzenie Programu Szkolnego Koła Wolontariatu 2013-2016 - Opracowanie
i wdrożenie programu
-program
Poszerzenie zakresu działań placówki, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych
(§ 8 ust. 2 pkt 4c)
Podniesienie atrakcyjności oferty biblioteki - Zorganizowanie ciekawych akcji /projektów czytelniczych
i multimedialnych
-Przygotowanie przedstawień teatralnych
- Zorganizowanie spotkań autorskich
- Włączanie się
w ogólnopolskie akcje, np. Tydzień Bibliotek, Boocrossing
- Włączanie się
w światowe akcje np. Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
- Włączanie społeczności szkolnej
w projekty
pod patronatem Miasta Gdańska, kuratorium
- sprawozdania, informacje na stronach internetowych
Rozwijanie zainteresowań kulturalnych uczniów Cały okres stażu - Wspólne wyjścia
do teatru, kina, muzeum
- dokumentacja szkoły
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postepowania
w sprawie nieletnich, we współpracy z innymi osobami, instytucjami
samorządowymi lub innymi podmiotami
(§ 8 ust. 2 pkt 4e)
Prowadzenie Szkolnego Koła Wolontariatu Cały okres - Współpraca
z Regionalnym Centrum Wolontariatu
i z fundacjami na rzecz pomocy społecznej - podziękowania
Umiejętność rozpoznawania rozwiazywania problemów edukacyjnych,
wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju placówki,
w której nauczyciel jest zatrudniony
(§ 8 ust. 2 pkt 5)
Rozpoznanie
i rozwiązanie
problemów
edukacyjnych,
wychowawczych
lub innych w okresie
trwania stażu
a) opis i analiza
wybranych dwóch
problemów powstałych
w bibliotece
b) konsultacja
z psychologiem, pedagogiem - opracowane
pisemnie dwa
problemy


ZATWIERDZAM SPORZĄDZIŁAM
...................... ........................
/Dyrektor Szkoły/ /Nauczyciel/

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.