X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21032
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego

Imię i nazwisko: Zuzanna Trzeciak
Stopień: nauczyciel mianowany
Data rozpoczęcia stażu:1 września 2010r.
Okres stażu: 1 wrzesień 2010r. - 31 maj 2013r.

§ 8 ust. 2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Zadania Formy realizacji.
1. Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego. Dzielenie się wiedzą podczas posiedzeń zespołu przedmiotowego.
2. Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły. Aktywny udział w kursach, konferencjach, szkoleniach i warsztatach, szkoleniach WDN.
3. Organizowanie konkursów szkolnych. „Szkolny konkurs informatyczny” Opracowanie konkursu i pozyskanie sponsorów.
4. Przygotowanie uczniów do konkursu międzyszkolnego „Miejski Konkurs Informatyczny”.Opracowanie planu koła informatycznego przygotowującego do konkursu międzyszkolnego. Zgłoszenia do konkursów, plan pracy koła informatycznego.
5.Praca w komisji do spraw promocji Liceum w naszym środowisku Promocja szkoły drogą elektroniczną, oraz przez organizację „Festiwalu Nauki”.


§ 8 ust. 2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Zadania Formy realizacji
1. Stosowanie Internetu w życiu codziennym i w pracy.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych i Internetu na lekcjach i w życiu codziennym.
2. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
Wykorzystanie edytora tekstu Word do wykonywania pomocy dydaktycznych oraz wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela oraz pracą szkoły.
3. Opracowanie prezentacji komputerowych.
Wykorzystanie samodzielnie przygotowanych prezentacji w Power Point na lekcjach informatyki i fizyki.
4.Wykorzystanie nowoczesnego sprzętu komputerowego Wykorzystanie projektora i tablicy multimedialnej na lekcjach fizyki i informatyki. Wykorzystanie sprzętu do przygotowania „Festiwalu Nauki”.
5.Aktualizacja stron internetowych.
Aktualizacja danych na szkolnej stronie internetowej i na stronie projektu „Partnerzy w Nauce”.
6. Innowacyjne formy doskonalenia on-line.
Udział w innowacyjnych formach doskonalenia nauczycieli on- Line.

§ 8 ust. 2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Zadania Formy realizacji
1. Przeprowadzenie zajęć koleżeńskich.
Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć.
2. Zamieszczanie w Internecie planu rozwoju, testów i zadań.Znalezienie portalu edukacyjnego i zamieszczenie planu i zadań.
3. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.Przeprowadzanie wspólnych akcji (np. „Sprzątanie Świata”, „Góra grosza”), a także w celu niwelowania trudności wychowawczych.
4. Pomoc nauczycielom w obsłudze komputera i dziennika elektronicznego Librus.
Indywidualnie nauczycielom potrzebującym pomocy w obsłudze dziennika.

§ 8 ust. 2 pkt.4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania Formy realizacji
1. Pełnienie funkcji opiekuna sekcji informatycznej w projekcie „Partnerzy w Nauce” Opracowanie planu koła informatycznego dla sekcji informatycznej projektu, prowadzenie zajęć, udział w przygotowaniu „Festiwalu Nauki” 2010/2011 r.
2. Pełnienie funkcji koordynatora programu „Szkoła z klasą 2.0”Wypracowanie kodeksu dobrych praktyk, dotyczących korzystania z nowych mediów w szkole i w całym procesie nauczania. Praca z uczniami metodą projektów edukacyjnych wykorzystujących nowe technologie, przygotowanie szkolnego festiwalu nauki oraz debaty międzyszkolnej.2010/2011 r.Kodeks dobrych praktyk.
Projekt edukacyjny.
Udział w „Festiwalu Nauki 2.0”. Uzyskanie certyfikatu.
2. Przygotowanie lekcji wychowawczych o tematyce profilaktycznej Przeprowadzenie lekcji na godzinie wychowawczej.

§ 8 ust. 2 pkt.4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Zadania Formy realizacji
1. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.
-Zgłoszenie udziału w projekcie „Teach-it.net na Śląsku. Doskonalenie nauczycieli w dziedzinie technologii informacyjnej”
-Zgłoszenie udziału w projekcie „Nauczyciel, dyrektor - wykorzystujący techniki ICT - szansą na nowoczesne nauczanie w śląskich szkołach"
-Studia podyplomowe „Zarządzanie oświatą”
-inne kursy doskonalenia.
2. Współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi instytucjami. Spotkania z przedstawicielami innych instytucji oraz udział w konferencjach i szkoleniach przeprowadzonych przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” Katowice
3. Organizowanie wycieczek szkolnych.
Organizacja i realizacja wycieczek klasowych i przedmiotowych z fizyki „Osobliwości Świata Fizyki".
4.Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną.Skierowania na badania, opinie, konsultacje. Wizyta p. Psycholog na godzinach wychowawczych.
5.Oganizowanie wystaw Przygotowanie gazetek klasowych i gazetek przedmiotowych.
6. Opracowanie planu pracy
Opracowanie autorskiego planu pracy zajęć koła fizycznego i koła informatycznego
7. Pełnienie funkcji opiekuna pracowni komputerowej.Pełnienie funkcji opiekuna pracowni komputerowej, czuwanie nad poprawnym działaniem sprzętu

§ 8 ust. 2 pkt.4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania Formy realizacji
1. Współpraca z pedagogiem szkolnym, Dyrektorem Szkoły, z doradcą metodycznym. Współpraca z pedagogiem szkolnym, spotkania, konsultacje i rozmowy, udział pedagoga na godzinach wychowawczych.
2. Współpraca z instytucjami
( Dom Dziecka, Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy) Rozpoznanie sytuacji rodzinnej niektórych wychowanków. Rozmowy z opiekunami prawnymi i wychowawcami z ośrodka. Znajomość warunków socjalno-materialnych uczniów.
3. Poszerzenie wiedzy pedagogicznej
Poszerzenie wiedzy pedagogiczno – wychowawczej poprzez studiowanie literatury. Okres stażu.
4. Organizacja imprez okolicznościowych i kulturalnych na terenie szkoły. Współpraca z nauczycielami w trakcie przygotowań do różnych uroczystości szkolnych. Przygotowanie zakończenia roku dla Liceum.
5.Uczestnictwo w różnych formach kultury.
Wspólne wyjścia do teatru, do kina, muzeum itp.
6. Pedagogizacja rodziców.
Referat wygłoszony na zebraniu z rodzicami obejmujący problemy uczniów z nauką, alkoholem, agresją itp. A także prezentacja multimedialna związana z zagrożeniami w Internecie.
7. Diagnozowanie problemów wychowawczych.Rozpoznawanie problemów klasowych i rozwiązywanie ich na bieżąco.

§ 8 ust. 2 pkt.5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły.
Zadania Formy realizacji
1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych. Sporządzenie planu pracy wychowawcy klasy i jego ewaluacja. Studiowanie literatury fachowej.
2. Rozpoznawanie problemu.
Rozpoznanie i rozwiązywanie innego problemu z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły.

§ 9 ust.3
Inna dokumentacja świadcząca o osiągnięciach zawodowych.
Zadania Formy realizacji
1. Inne osiągnięcia zawodowe. Dokumentowanie osiągnięć zawodowych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.