X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 20978

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego

Zadania wynikające z Rozporządzenia MENiS
§ 8 ust. 2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów p pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działąń mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości szkoły, a w przypadku nauczycieli , o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSOBY DOKUMENTOWANIA
1.Zapoznanie z procedurami awansu zawodowego. -analiza przepisów prawa oświatowego
-złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
-opracowanie planu rozwoju zawodowego
-gromadzenie dokumentów związanych z realizacja planu
- sporządzenie sprawozdania z podjętych działań Wrzesień 2012-09-11
Okres stażu Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego
Sprawozdanie
2. Doskonalenie warsztatu pracy i podniesienie jakości pracy internatu -aktywny udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego wynikający z potrzeb własnych ,szkoły i internatu
Kursy, szkolenia, rady szkoleniowe, konferencje, warsztaty
-pozyskiwanie materiałów dydaktycznych ze stron internetowych
-lektura literatury fachowej
-pozyskiwanie informacji zwrotnej o własnej pracy dydaktycznej, opiekuńczo-wychowawczej dla samooceny i poprawy sposobu pracy Cały okres stażu Zaświadczenia, dyplomy, certyfikaty
Pozyskane materiały

3.Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań -aktywny udział w pracach organów szkoły w tym; RP, Szkoleniowych RP, pracach zespołu wychowawczego w internacie, rozkłady zajęć, plany pracy internatu i szkoły, plany pracy profilaktycznej Cały okres stażu wg potrzeb Potwierdzenie dyrektora
Plany pracy
4.Wspieranie uczniów zdolnych i mających trudności w nauce i wychowawcze. -pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów i egzaminów.
-zaangażowanie w efektywną organizacje nauki własnej, - inicjowanie pomocy koleżeńskiej, wspomaganie uczniów z trudnościami,
- indywidualna praca z uczniem, współpraca z nauczycielami
-czuwanie nad sumienną realizacja obowiązku szkolnego
-indywidualne podejście do każdego ucznia
-monitorowanie osiągnięć szkolnych oraz frekwencji Cały okres stażu Wpisy w dzienniku
Indywidualne karty ucznia

5.Dostosowanie wychowawczych i profilaktycznych planów pracy do potrzeb młodzieży -diagnozowanie potrzeb i dostosowywanie działań wychowawczych
-stwarzanie warunków do wyrównywania szans
-prowadzenie warsztatów i zajęć socjoterapeutycznych.
-opracowanie ankiet dla młodzieży Wrzesień 2012,2013,2014-plany pracy internatu
Cały okres stażu Plan pracy ,wpisy w dzienniku,
Scenariusze, ankiety, karty indywidualne
6.Działania wychowawcze na rzecz integracji wychowanków internatu, polepszenia relacji i komunikacji kształtowanie postaw społecznych i patriotycznych -zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do MRI
-sprawowanie opieki nad MRI
-inspirowanie wychowanków do wspólnego opracowywania planów działań kulturalno-oświatowych, sportowych, porządkowych i innych w ramach MRI
-angażowanie do aktywnego uczestnictwa w organizacji imprez, organizowaniu wycieczek, powitania pierwszaków i pożegnania maturzystów
-kultywowanie obrzędów internackich i podtrzymywanie tradycji(andrzejki, wigilia, wizyty duszpasterskie, przeprowadzenie konkursu czystości itp.) Październik 2012, 2013, 2014


Cały okres stażu

Cały okres stażu


Cały okres stażu

wg planu pracy Protokoły, plany pracy MRI,Scenariusze, kronika internacka
7.Opieka nad stanem technicznym budynku, sprzętów oraz realizacja zadań zapewnieniających wychowankom bezpieczeństwo na terenie internatu -organizowanie młodzieży jak najlepszych warunków socjalnych, optymalnych do nauki i bezpiecznego pobytu w internacie
-systematyczna kontrola stanu technicznego i konserwacja sprzętu oraz pomieszczeń,
-w miarę możliwości doposażenie internatu
-szkolenia z zakresu BHP i ppoż.dla młodzieży, współpraca ze Strażą Pożarną
-współpraca z policją i dzielnicowym Cały okres stażu
1 raz w ciągu roku szkolnego
Wpis w dzienniku, oświadczenia uczniów, pismo Straży Pożarnej
8.Współpraca z rodzicami -stały i systematyczny kontakt telefoniczny w sprawie osiągnięć młodzieży, zachowania w internacie
-zaangażowanie rodziców do aktywnego udziału w życiu internatu(zaproszenia na ważniejsze wydarzenia, pomoc w org. imprez, wycieczek, Cały okres stażu Wpisy w dzienniku, wpisy rozmów telefonicznych, podziękowania dla rodziców

9.Pełnienie dodatkowych funkcji i zadań oraz promocja szkoły i internatu -sprawowanie opieki nad MRI
-kontynuacja współpracy z przedszkolami, szkołą podstawową w org. imprez dla dzieci
-udział w drzwiach otwartych,
-opracowywanie ulotek,
-zapraszanie TV lokalnej na uroczystości internackie Cały okres stażu Protokoły, podziękowania, wpisy w dzienniku,§ 8 ust. 2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSOBY DOKUMENTOWANIA
1.Wykorzystywanie technologii komputerowej do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela dyplomowanego -systematyczne korzystanie z bazy informacyjnej Internetu-poszukiwanie informacji, na temat awansu zawodowego
-monitorowanie aktualizacji przepisów prawa oświatowego
-tworzenie materiałów związanych z awansem
-korzystanie z ofert szkoleniowych, udział w kursach internetowych Cały okres stażu Bibliografia stron WWW
Materiały dotyczące awansu
Zaświadczenia ukończenia kursu
2.Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych, stosowanie Internetu do potrzeb zawodowych dydaktycznych i osobistych. -korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych oraz Internetu do tworzenia pomocy dydaktycznych, scenariuszy, ankiet, testów, kart uczniów, prezentacji, projektów plakatów, dyplomów, ulotek, zaproszeń oraz opracowywanie materiałów w ramach prowadzonych zajęć
-wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowych( zgodnie z ich możliwościami)podczas przygotowywania różnorodnych materiałów , propagowanie portali internetowych poświęconych nauce
- opracowywanie dokumentacji szkolnej
-korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii i pedagogiki
Cały okres stażu Wszystkie opracowane materiały

3.Założenie i prowadzenie internetowej strony internatu -opracowanie i umieszczenie strony WWW Cały okres stażu Adres WWW
4.Wykorzystywanie technologii komputerowej do sprawnej i szybkiej komunikacji Posługiwanie się pocztą elektroniczną w komunikowaniu się z nauczycielami, szkołą i rodzicami, Cały okres stażu Książka adresowa, odbiorcza i nadawcza

§ 8 ust. 2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych działan.
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1.Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym -uczestnictwo w szkoleniowych posiedzeniach RP
-obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
-wyrażanie opinii, dzielenie się spostrzeżeniami i zdobytą wiedzą
Cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora
Wnioski z obserwacji
2.Dzielenie się swoja wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami -wymiana informacji, spostrzeżeń opinii, konsultacje, narady, dyskusje w gronie nauczycieli, wychowawców internatu,
-prowadzenie posiedzeń RWI
-rozmowy z rodzicami wychowanków, szczególnie tych sprawiających kłopoty wychowawcze w celu udzielenia pomocy pedagogicznej z zakresu metod oddziaływania wychowawczego w konkretnych przypadkach
-prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli wychowawców.
-pełnienie funkcji opiekuna praktyk
- udostępnianie materiałów edukacyjnych zdobytych w ramach szkoleń zewnętrznych

Cały okres stażu Protokoły z posiedzeń
Notatki własne
Wpisy w dzienniku spotkań z rodzicami,

Ocena praktyk
Zebrane materiały szkoleniowe

3.Opracowywanie publikacji przydatnych do pracy wychowawczej Opracowanie i opublikowanie własnych materiałów związanych z wykonywaną pracą na portalach edukacyjnych
-udostępnianie scenariuszy zajęć Cały okres stażu Potwierdzenia publikacji
4.Współpraca z nauczycielami i wychowawcami w internacie w celu wymiany doświadczeń i współpracy -udział w forach dla nauczycieli
-pomoc lub wspólne organizowanie uroczystości
-aktywny udział w pracy zespołu wychowawczego internatu Cały okres stażu Scenariusze uroczystości
Protokoły i notatki własne

§ 8 ust. 2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań, edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, lub związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSOBY DOKUMENTOWANIA
1.Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu zajęć socjoterapeutycznych w internacie niwelujących niepożądane zachowania. -cykl zajęć socjoterapeutycznych kształtujących pozytywną postawę, podnoszących poczucie własnej wartości, służących lepszemu poznaniu siebie i swoich emocji oraz niwelowaniu zachowań agresywnych
-opracowanie, analiza i konsekwentne przestrzeganie wewnętrznego regulaminu dotyczącego agresywnych zachowań 1 spotkanie w miesiącu Scenariusz opracowany regulamin, oświadczenia młodzieży, kontrakt,
Wpisy w dzienniku, protokoły
2.Opracowywanie indywidualnych i grupowych programów socjoterapeutycznych dla uczniów sprawiających trudności wychowawcze Diagnoza przypadku, opracowanie działań naprawczych
4 godziny w miesiącu Dziennik zajęć
3.Opracowanie i wdrożenie programu działań mających na celu integracje zespołu internackiego Cykl zajęć integrujących młodzież w internacie, wspomagających wspólne relacje i umiejętność komunikowania Cały rok szkolny wdg harmonogramu programu Wpisy w dzienniku, notatki własne, opracowany program
4.Prowadzenie kółka kulinarnego -Opracowanie cyklu zajęć praktycznych z zakresu gospodarstwa domowego,
-wykonanie internackiej książki kucharskiej, umieszczenie na stronie WWW
-wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez uczestnictwo zajęciach kulinarnych przygotowywanie potraw
-zapoznanie z zasadami ppoż bhp podczas zajęć
-Wspólne przygotowywanie potraw na ważniejsze wydarzenia 1 x w miesiacu Opracowanie tematów spotkań,
Kronika
Strona WWW

§ 8 ust. 2 pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1.Prowadzenie działań zmierzających do doposażenia internatu -poszukiwanie sponsorów,
-pozyskiwanie środków i dodatkowego doposażenia kuchni, pokoi sali komputerowej Cały okres stażu Dokumentacja
2.Zdobycie kolejnych kwalifikacji -ukończenie kolejnych studiów podyplomowych bądź kursu kwalifikacyjnego. Okres stażu Dyplom, certyfikat
3.Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia -akcje na rzecz promocji zdrowia, segregacja odpadów-pozyskanie pojemników do segregacji,
akcja „Trzymaj formę, ćwiczenia fizyczne,spotkanie z dietetykiem, na temat racjonalnego żywienia, sprawności fizycznej oraz zagrożeń związanych z problemami odżywiania(anoreksja, bulimia, nadwaga, cukrzyca) Okres stażu Wpisy w dzienniku,

Kronika
4.Organizacja aktywnego wypoczynku -ukazywanie wychowankom różnych możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez propagowanie czytelnictwa i organizowanie zajęć sportowych i imprez kulturalno-oświatowych, oraz gier intelektualnych
-organizacja wycieczek turystyczno-krajobrazowych, biwaków, rajdów,
Okres stażu Wpisy w dzienniku, kronika, scenariusze imprez

Karty wycieczek,
5.Promocja szkoły i internatu w społeczności lokalnej -udział w organizacji drzwi otwartych, przygotowywanie ulotek, aktualizacja informacji na temat internatu na stronie internetowej,
-zapraszanie przedstawicieli innych szkół TV lokalnej na uroczystości internackie
-organizowanie zajęć dla dzieci z przedszkola Okres stażu Strona WWW
Kronika
Scenariusze
Wpisy w dzienniku
Podziękowania
6.Rozbudzanie, kreatywności młodzieży, odpowiedzialności i poczucia samorządności -Kształtowanie wśród młodzieży poczucia samorządności i kreatywności poprzez organizację wieczoru Andrzejkowego dla przedszkolaków, organizacja Mikołajek dla SP 2, Okres stażu Kronika
Scenariusze
Podziękowania
Wpisy w dzieniku

§ 8 ust. 2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1.Wspólpraca ze strukturami samorządowym
Oraz z podmiotami gospodarczymi i instytucjami
- Poradnią Pedagogiczno Psychologiczną
-Pedagogami szkolnymi
-Kuratorami rodzinnymi
-Strażą Pożarną
-Nadleśnictwem
-Instytucjami medycznymi
-organizacjami charytatywnymi
-Policją i Strażą Miejską
-Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy społecznej
-Punktem pomocy kryzysowej

-spotkania mające na celu zminimalizowanie zachowań trudnych oraz patologicznych, podejmowanie działań na rzecz poprawy zachowania uczniów
-pozyskiwanie środków na doposażenie internatu i pomoc wychowankom
-zwiększeniem bezpieczeństwa w internacie, i poza nim
-zwiększenie świadomości odpowiedzialności za własne czyny, postanowienia w sprawie nieletnich i prawo karne,
-podniesienie świadomości zagrożeń cywilizacyjnych
-edukacja przyrodniczo-ekologiczna,wycieczki do lasu, spotkanie z leśnikiem, zwracanie uwagi na zagrożenie środowiska naturalnego i konieczności jego ochrony
-zbieranie surowców wtórnych
-Rozpoznanie uczniów o szczególnych potrzebach, konsultacje z psychologami i terapeutami
Zorganizowanie szkolenia z zakresu postępowania i zachowania w rodzinach obciążonych chorobą alkoholową Okres stażu Wpisy w dzienniku
Zaświadczenia
Scenariusze spotkań
Kronika

2.Organizacja wycieczek, biwaków -Pozyskiwanie środków, opracowywanie regulaminu pobytu na wycieczce/biwaku, promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego, Okres stażu Kronika
Regulaminy wycieczek

3.Współpraca z pedagogiem ZSP -Włączanie się w akcję organizowane przez Pedagoga szkolnego „Paczka” i inne Okres stazu Poświadczenia pedagoga

§ 8 ust. 2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSOBY DOKUMENTOWANIA

1.Zapoznanie się z potrzebami, problemami i zagrożeniami dla wieku rozwojowego uczniów oraz diagnoza problemów społecznych i cywilizacyjnych

2.Umiejętne rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych

3.Identyfikacja i problemu, ocena genezy, dynamiki zjawiska, określenie znaczenia problemu , działąnia wychowawcze

4. Współpraca z policją,kuratorami,psychologami, pedagogami,MGOPS,PPK -Rozpoznanie sytuacji rodzinnej, materialnej wychowanków w celu udzielenia stosownej pomocy,
-rozmowy indywidualne z uczniami
-Diagnoza przypadków
-Ustalenie metod pracy, terapii, organizowanie pomocy i działań wychowawczych.
-Systematyczna praca nad rozwiązywaniem problemów , obserwacja niepokojących zachowań i sytuacji
-Współpraca z MOPS-ami
-Nawiązywanie emocjonalnych więzi z wychowankami internatu poprzez różnego rodzaju działania np. wspólne rozmowy , angażowanie do wspólnej pracy na rzecz internatu

-systematyczna analiza osiągnięć szkolnych i frekwencji-próba ustalenia przyczyn ewentualnych niepowodzeń, rozmowy indywidualne z uczniami, nauczycielami, pedagogiem, analiza dzienników Okres stażu Ankiety
karty indywidualne
opis działań wychowawczych
notatki własne

5.Pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu zaspokajania wszelkiego rodzaju potrzeb, oraz udzielania pomocy pedagogiczno psychologicznej Studiowanie literatury fachowej, współpraca z PPK PPP Okres stażu Zbiór materiałów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.