X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 20970

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

1. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA: KS. KONRAD CYGAN
2. MIEJSCE PRACY: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 W CZĘSTOCHOWIE
3. PEŁNIONA FUNKCJA: NAUCZYCIEL – KATECHETA
4. DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 07.09.2011 R.
5. PLANOWANA DATA UKOŃCZENIA STAŻU: 31.05.2014 R.
6. OPIEKUN STAŻU: PANI MGR AGNIESZKA FREJLICH
7. POSIADANE KWALIFIKACJE: STUDIA MAGISTERSKIE: TEOLOGIA

CEL GŁÓWNY:
• Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi ustalonymi
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z póź. zmianami) oraz w Ustawie
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karcie Nauczyciela.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
• Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości i podejmowanie w tym zakresie działań własnych poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły.
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
• Podnoszenie efektywności działań wychowawczo – dydaktycznych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
• Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły.
• Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

I. UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH (§ 7, ust. 2, pkt. 1).

1. Zadanie: poznanie procedury awansu zawodowego. Forma realizacji: analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
- Karty Nauczyciela.
- Ustawy o systemie oświaty.
- Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Rozporządzenia MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Termin: VIII/IX 2011 r.
Dowody realizacji:
- Przedłożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego

2. Zadanie: współpraca z opiekunem stażu. Formy realizacji: - Rozmowa z opiekunem stażu. Termin: IX 2011 r.
- Przeprowadzenie lekcji otwartej dla nauczycieli z niższym stopniem awansu zawodowego. Termin: XI 2011 r.
- Omawianie prowadzonych i obserwowanych lekcji koleżeńskich w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych i obserwowanych lekcji.
Dowód realizacji: potwierdzenie opiekuna stażu.

3. Zadanie: poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu. Formy realizacji:
- Uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych oraz w różnych formach doskonalenia zawodowego.
- Udział w różnego rodzaju pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego, a zwłaszcza dotyczących pracy katechety w szkole.
- Stała współpraca z Wydziałem Katechizacji Dzieci i Młodzieży oraz Szkół Katolickich Kurii Metropolitalnej w Częstochowie.
- Udział w spotkaniach formacyjnych dla katechetów i kapłanów.
- Uczestnictwo w zewnętrznym doskonaleniu kapłanów (ćwiczenia rekolekcyjne w Centrum Ruchu Światło – Życie na Kopiej Górce w Krościenku nad Dunajcem, Podyplomowe Studium Pastoralne przy Instytucie Teologicznym w Częstochowie, uczestnictwo w Dniach Wspólnoty Moderatorów Ruchu Światło – Życie, udział w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych dla kapłanów).
- Udział w lekcjach oraz zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli.
Termin: według oferty przez okres stażu
Dowody realizacji:
- Zaświadczenia
- Potwierdzenie dyrektora szkoły

4. Zadanie: rozbudowa własnego warsztatu pracy. Formy realizacji:
- Lektura dokumentów Urzędu Nauczycielskiego Kościoła z uwzględnieniem nauczania dotyczącego dzieci i młodzieży.
- Studiowanie literatury i czasopism pedagogicznych dotyczących zwłaszcza prowadzenia katechezy.
- Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej.
- Tworzenie dekoracji, materiałów i pomocy dydaktycznych, wykorzystywanie ich w procesie dydaktyczno – wychowawczym na zajęciach w celu podniesienia poziomu pracy.
Dowody realizacji:
- Notatki bibliograficzne
- Przykładowe scenariusze zajęć
- Pomoce dydaktyczne

5. Zadanie: aktywne uczestnictwo w życiu szkoły. Formy realizacji:
- Organizowanie i współorganizowanie imprez, uroczystości szkolnych oraz konkursów.
- Organizowanie dodatkowych zajęć sportowych dla uczniów szkoły.
- Prowadzenie i aktualizacja ściennej gazetki szkolonej.
- Integrowanie środowiska nauczycielsko – uczniowskiego poprzez przygotowanie okolicznościowych Mszy Świętych i homilii (na rozpoczęcie roku szkolnego, ku czci św. Stanisława Kostki, na Dzień Nauczyciela, na zakończenie roku szkolnego itp.).
Dowód realizacji: potwierdzenie dyrektora szkoły.

6. Zadanie: dokumentowanie realizacji planu rozwoju. Formy realizacji:
- Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, scenariuszy itp.).
- Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Termin: VI 2014 r.
- Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne. Termin: VI/VII 2014 r.
Dowody realizacji:
- Zawartość teczki stażysty
- Treść sprawozdania
- Wniosek wraz z dokumentacją formalną

II. UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH (§ 7, ust. 2, pkt. 2).

1. Zadanie: poznawanie środowiska uczniów uczęszczających na katechezę. Formy realizacji:
- Bieżące kontakty z rodzicami uczniów.
- Rozmowy z pedagogiem szkolnym.
- Konsultacje z innymi nauczycielami, wychowawcami.
- Indywidualne rozmowy z uczniem.
- Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych
i pozaszkolnych.
- Zapoznanie z dokumentami zgromadzonymi w szkole: opinie, orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej itp.
- Opracowanie narzędzi diagnostyczno – ewaluacyjnych mających na celu lepsze poznanie uczniów, ich środowiska.
- Wizyta duszpasterska zwana kolędą w domu uczniów.
Dowody realizacji:
- Bieżąca dokumentacja (adnotacje w dzienniku), notatki
- Ankieta

2. Zadanie: realizacja zadań dydaktyczno – wychowawczych
wynikających z funkcji nauczyciela katechety. Formy realizacji:
- Prowadzenie lekcji katechezy zgodnie z planem pracy.
- Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych (pomoc uczniom mającym trudności w nauce).
- Współorganizowanie i koordynacja rekolekcji wielkopostnych (współtworzenie planu rekolekcji, opieka nad dziećmi i przygotowanie dzieci do czynnego udziału w liturgii).
- Działania na rzecz pogłębiania wiary w Jezusa Chrystusa (zachęcanie do czynnego udziału w liturgii i systematycznego korzystania z sakramentów świętych)
Dowody realizacji:
- Zapis w dzienniku
- Potwierdzenie dyrektora szkoły

3. Zadanie: praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi. Formy realizacji:
- Udział w lokalnych imprezach środowiskowych.
- Współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami (Policja, Straż itp.).
- Organizowanie i udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę.
- Współorganizowanie wycieczek szkolnych.
- Zorganizowanie rekolekcji dla dzieci i młodzieży w Bukowinie Tatrzańskiej.
- Podjęcie działań dydaktyczno – wychowawczych przy współpracy z Ruchem Światło – Życie (prowadzenie spotkań formacyjnych dla dzieci i młodzieży, współorganizowanie i prowadzenie Dni Wspólnoty Ruchu Światło – Życie).
- Prowadzenie zbiórek ministranckich dla chłopców w ramach wspólnoty Liturgicznej Służby Ołtarza.
- Prowadzenie spotkań scholi muzycznej dla dzieci i młodzieży.
Dowody realizacji:
- Potwierdzenie dyrektora szkoły
- Sprawozdania z wycieczek szkolnych
- Zaświadczenia

4. Zadanie: działania uwzględniające potrzeby rozwojowe uczniów. Formy realizacji:
- Współorganizowanie etapu szkolnego XVII Konkursu Wiedzy Biblijnej dla szkół podstawowych. Termin: 20 X 2011 r.
- Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły o zajęcia sportowe.
- Współorganizowanie i przygotowywanie apeli, uroczystości i konkursów.
- Pomoc uczniom z trudnościami w nauce oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych w ramach organizowania i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi i jego rodzinie.
Dowody realizacji:
- Zaświadczenie
- Potwierdzenie dyrektora szkoły
- Potwierdzenie udziału w pracach zespołu

III. UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ (§ 7, ust. 2, pkt. 3).

1. Zadanie: wykorzystanie Internetu i komputera do poszukiwania informacji. Formy realizacji:
- Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi).
- Korzystanie z portali edukacyjnych dla nauczycieli, ze stron Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach
Dowody realizacji:
- Strony internetowe (wydruki)

2. Zadanie: publikacje w Internecie. Formy realizacji:
- Zamieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć, uroczystości itp.
Dowody realizacji:
- Zaświadczenia
- Linki internetowe odsyłające do właściwych publikacji

3. Zadanie: wykorzystanie komputera w pracy. Formy realizacji:
- Przygotowywanie plakatów, zaproszeń, dyplomów itp.
- Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych –scenariuszy zajęć, kart pracy, planów pracy, sprawozdań itp.
- Dokumentowanie przebiegu stażu.
Dowody realizacji:
- Plakaty, zaproszenia, dyplomy itp.
- Materiały i pomoce dydaktyczne
- Potwierdzenie dyrektora szkoły

IV. UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ (§ 7, ust. 2, pkt. 4).

1. Zadanie: rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych. Formy realizacji:
- Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki (samokształcenie).
- Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej (nowości książkowe, czasopisma).
- Wdrażanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów, konfliktów, integrowania zespołu świetlicowego, przeciwdziałania agresji.
Dowody realizacji:
- Potwierdzenie opiekuna stażu

2. Zadanie: pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych dzieci uczęszczających na katechezę, wykorzystanie tej wiedzy w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Formy realizacji:
- Stosowanie aktywnych metod pracy (m.in.: zajęcia ruchowe, artystyczne – plastyczne, muzyczne, z zakresu żywego słowa). Dowody realizacji:
- Scenariusze zajęć z wykorzystaniem aktywnych metod pracy

3. Zadanie: rozpoznawanie problemów edukacyjnych i wychowawczych dzieci uczęszczających na katechezę. Formy realizacji:
- Rozmowy i konsultacje z: opiekunem stażu, nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem szkoły.
- Obserwacja dzieci podczas lekcji katechezy.
Dowody realizacji:
- Potwierdzenie opiekuna stażu

V. UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ (§ 7, ust. 2, pkt. 5).

1. Zadanie: poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego. Formy realizacji:
- Aktualizacja wiedzy na temat przepisów prawa oświatowego i posługiwanie się nimi w codziennej pracy (ze szczególnym uwzględnieniem oceniania, klasyfikowania, podstawy programowej, programów nauczania).
Dowody realizacji:
- Znajomość przepisów

2. Zadanie: analiza dokumentacji szkolnej. Formy realizacji:
- Analiza dokumentacji obowiązującej w Szkole Podstawowej nr 12, zwłaszcza: Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego i Profilaktyki, procedur postępowania w sytuacji zagrożenia itp.
Dowody realizacji:
- Znajomość przepisów

3. Zadanie: aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego. Formy realizacji:
- Udział w pracach Rady Pedagogicznej i w pracy zespołów.
- Tworzenie i modyfikowanie dokumentacji szkolnej.
- Udział w zebraniach Radach Pedagogicznych i Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli.
Dowody realizacji:
- Potwierdzenia dyrektora szkoły

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizowania być modyfikowany

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.