X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 20965

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Izabela Mielniczek– nauczyciel języka angielskiego

Szkoła: Gimnazjum nr 2 im. Aleksandra Kamińskiego w Żarach

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012 r.

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2015 r.

Główne cele awansu wg (Dz.U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593 ze zmianami z 14 listopada 2007 r.):
1. Uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
2. Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
3. Poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której odbywam staż.
WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z rozporządzenia MEN z 01.12.2004r. (Dz.U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593 ze zmianami z 14 listopada 2007 r.) Formy realizacji Termin Dowody realizacji

§ 7 ust.2 pkt.1 rozporządzenia
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Poznanie procedury awansu zawodowego
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego.
- Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego.
wrzesień 2012 - poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
- plan rozwoju zawodowego

Współpraca z opiekunem stażu
- Rozmowa wstępna, zawarcie kontraktu, omówienie zasad współpracy.
- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (czerpanie wzorców od doświadczonego nauczyciela).
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu (uwzględnianie opinii opiekuna stażu co do sposobu prowadzenia zajęć).
cały okres stażu - kontrakt
-terminarz spotkań
- konspekty zajęć
- arkusze hospitacji
- wnioski z obserwacji zajęć

Doskonalenie warsztatu oraz organizacji własnej pracy:
- Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania.
- Opracowanie i realizacja planów wynikowych dla poszczególnych klas i grup zaawansowania.
- Napisanie planów pracy zajęć pozalekcyjnych (19., 20. godziny, koła języka angielskiego, świetlicy opiekuńczej, itd.)
- Wprowadzanie innowacji pedagogicznych.
- Uzupełnienie własnej bazy pomocy dydaktycznych (pozyskiwanie oraz samodzielne wykonywanie środków i pomocy dydaktycznych).
- Prowadzenie dokumentacji szkolnej- dzienniki lekcyjne.
- wdrażanie najnowszych metod i form pracy na zajęciach językowych.
cały okres stażu

wrzesień

cały okres stażu -przedmiotowy system oceniania
- plan wynikowy
- plany pracy zajęć pozalekcyjnych
- innowacje pedagogiczne
- pomoce dydaktyczne
- wpisy w dziennikach lekcyjnych
- notatka

Pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych
- Uczestnictwo w kursach, szkoleniach, warsztatach i konsultacjach dotyczących sfery dydaktycznej i wychowawczej.
- Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, przeglądanie publikacji na portalach edukacyjnych.
- Udział w Radach Pedagogicznych.
cały okres stażu

wg harmonogramu Rad Pedagogicznych
-zaświadczenia ukończenia szkoleń

-wykaz literatury

-potwierdzenie udziału w Radach

Ocena skuteczności swoich działań - Ocena skuteczności i przydatności własnych działań, dokonywanie w razie potrzeb korekt planów pracy oraz metod.
- Wykorzystanie wniosków pohospitacyjnych do planowania dalszej pracy. cały okres stażu - notatka

- arkusz hospitacji z wnioskami

Dokumentowanie własnej działalności zawodowej:
- dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego.
- napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
cały okres stażu - dokumentacja
-sprawozdanie

§ 7 ust.2 pkt.2 rozporządzenia
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Pogłębianie wiedzy o środowisku uczniów i ich problemach:
- Zapoznanie się z dokumentacją uczniów (opinie i orzeczenia PPP).
- Obserwacja i analiza możliwości uczniów oraz ich potrzeb rozwojowych.
- Ścisła współpraca z innymi nauczycielami, wychowawcami klas.
- Konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
- Kontaktowanie się w miarę potrzeb z rodzicami oraz Dyrektorem szkoły.
- Pełnienie funkcji koordynatora działań z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
- Realizacja zadań wynikających z planu wychowawczego i profilaktycznego szkoły. cały okres stażu notatki

Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb uczniów:
- Zapewnienie pomocy w nauce uczniom mającym problemy edukacyjne:
- prowadzenie zajęć wyrównawczych, koła zainteresowań oraz świetlicy opiekuńczej
- indywidualizacja nauczania podczas lekcji (dostosowanie wymagań edukacyjnych, użycie różnorodnych metod dostosowanych do potrzeb uczniów).
- Rozbudzanie zainteresowań oraz integrowanie uczniów:
-organizowanie wycieczek dydaktycznych,
-udział uczniów w pozaszkolnych/szkolnych imprezach,
- organizowanie konkursów szkolnych i pozaszkolnych, zachęcanie oraz przygotowanie uczniów do udziału w konkursach,
-realizowanie projektów e-twinning,
- motywowanie uczniów do aktywnego udziału w wystroju klasy, np. współtworzenie gazetek klasowych.
cały okres stażu

- dzienniki

- notatki

- notatki, scenariusze

- notatki

Promowanie szkoły w środowisku lokalnym:
- Na bieżąco publikowanie informacji o działaniach uczniów na stronie internetowej szkoły.
- Współorganizowanie konkursu językowego dla uczniów klas 6 szkół podstawowych z regionu
- Pomoc w organizacji dni otwartych szkoły. cały okres stażu - strona internetowa szkoły

- scenariusz i notatka z konkursu

- notatka

§ 7ust.2 pkt3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej . - Konsultacje z nauczycielami informatyki.
- Wykorzystanie portali internetowych w samokształceniu.
- Udział w kursach i szkoleniach komputerowych.
cały okres stażu - notatki
- spis stron internetowych, notatki

-zaświadczenia

Praktyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy:
- Dokonywanie wpisów w dzienniku elektronicznym prowadzonym w szkole.
- Opracowywania materiałów związanych z zadaniami dydaktyczno – wychowawczymi wynikającymi z potrzeb szkoły oraz potrzeb własnych (scenariusze lekcji, sprawozdania, ankiety, analizy raportów po egzaminach gimnazjalnych, dyplomy, itd.)
- Przygotowywania materiałów dydaktycznych – sprawdziany, testy, krzyżówki, karty pracy, prezentacje multimedialne, plansze, plakaty, itp.
- Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.
- Utrzymywanie kontaktu mailowego z konsultantami metodycznymi .
- Aktywne używanie TIK przy realizacji programu innowacji pedagogicznej.
- Wykorzystanie TIK w realizacji projektów e-twinning.
- Udział w szkoleniach metodycznych online.
- Przygotowywanie dokumentacji związanej z odbywaniem stażu zawodowego w formie elektronicznej.
- Korzystanie z komputerów szkolnych na zajęciach.
- Publikacje na stronach internetowych planu rozwoju zawodowego oraz innych materiałów. cały okres stażu

-wpisy w dziennikach

- materiały

- materiały

- spis stron internetowych

- notatki

-program, notatki

-zaświadczenia

- dokumentacja w formie elektronicznej

- notatki

- zaświadczenia, spis publikacji i nazw stron internetowych

§ 7 ust.2 pkt4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Doskonalenie warsztatu pracy. - Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły.
cały okres stażu zaświadczenia

Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. - Udział w Radach Pedagogicznych.
- Rzetelne wypełnianie dokumentacji szkolnej.
- Pełnienie dyżurów podczas przerw lekcyjnych.
- Rozpoznanie sytuacji rodzinnej, materialnej, zdrowotnej uczniów.
- Realizowanie programu wychowawczego uwzględniającego treści dot. wybranych problemów środowiska lokalnego, społecznych i cywilizacyjnych oraz zainteresowań młodzieży.
cały okres stażu - lista obecności
- dokumentacja szkolna
- program wychowawczy

Współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym - Poszukiwanie rozwiązań i wspomaganie dzieci z trudnościami wychowawczymi.
cały okres stażu - notatki i opis zaistniałych problemów
Analiza opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żarach
- Opracowanie notatek o uczniu i wykorzystanie zaleceń poradni w pracy pedagogicznej cały okres stażu - arkusze dostosowania wymagań
- notatki
- opinie z poradni

§ 7, ust. 2, pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

Zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego - Zapoznanie się z:
- Kartą Nauczyciela,
- Rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej
- Praktyczne stosowanie przepisów prawa oświatowego cały okres stażu - notatki

Zatwierdzenie planu rozwoju
................................. .................................
(data i podpis dyrektora) (podpis nauczyciela odbywającego staż)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.