X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20773
Przesłano:
Dział: Świetlica

Plan pracy świetlicy szkolnej

PLAN PRACY
ŚWIETLICY SZKOLNEJ
na rok szkolny 2012/2013

Cele i zadania świetlicy szkolnej

Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju.

Zadania szczegółowe realizowane według rocznego planu pracy:
1. Zapewnienie uczniom opieki w godzinach przed lub po lekcjach.
2. Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej
i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
3. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u uczniów właściwej postawy społeczno-moralnej.
4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej zabawy na świeżym powietrzu.
5. Organizowanie gier i zabaw ruchowych.
6. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, organizowanie zajęć w tym zakresie.
7. Kształtowanie nawyków higieny, dbałości o zdrowie oraz zachowanie czystości najbliższego otoczenia.
8. Współpraca z rodzicami, wychowawcami klas oraz pedagogiem szkolnym w celu rozwiązywania napotykanych trudności wychowawczych.

Lp ZADANIA /SPOSÓB REALIZACJI
1. Organizacja pracy świetlicy szkolnej
● Opracowanie rocznego planu pracy świetlicy.
● Zapoznanie dzieci z regulaminem świetlicy.
● Zapewnienie pełnej opieki wychowawczej według harmonogramu.
2. Bezpieczeństwo w życiu codziennym
● Rozmowy i przekazanie dzieciom wiedzy na temat bezpiecznego zachowania się na terenie szkoły oraz w czasie zabaw na boisku.

3. Wdrażanie uczniów do uczestniczenia w życiu szkoły,
współpracy w grupie i poprawnego zachowania się
● Dbanie o kulturę słowa.
● Zachęcanie uczniów do udzielania pomocy koleżeńskiej (szczególnie młodszym).
● Podkreślanie wartości koleżeństwa, sprawiedliwości, dobroci oraz konieczności poszanowania cudzej własności.

4. Stwarzanie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych
● Prowadzenie zajęć ruchowych w formie zabaw na świeżym powietrzu i w świetlicy szkolnej.
● Prowadzenie pogadanek na temat higieny osobistej oraz jej wpływ na zdrowie.
● Wyrabianie nawyków higienicznych w odniesieniu do własnego ciała i ubioru.
● Dbanie o higienę i estetykę spożywania posiłków.

5. Zapewnienie powodzenia szkolnego wychowankom świetlicy
● Organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce.
● Indywidualna pomoc dzieciom w opanowaniu materiału.
● Zachęcanie dzieci do odrabiania prac domowych w świetlicy poprzez stosowanie atrakcyjnych form pracy.
● Wzbogacanie wiedzy uczniów o świecie poprzez zabawy i gry edukacyjne.

6. Współpraca świetlicy
z rodzicami, wychowawcami klas oraz pedagogiem szkolnym
● Ścisła współpraca z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym:
- doradztwo w zakresie pomocy dzieciom,
- przekazywanie informacji o uczniach wychowawcom klas
i rodzicom.

7. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, stwarzanie warunków do rozwoju umiejętności plastycznych, muzycznych i sportowych
● Zastosowanie elementów zajęć umuzykalniających:
- nauka piosenek i zabaw ruchowych ze śpiewem.
● Organizacja zajęć plastycznych rozwijających wyobraźnie
i sprawność manualną.
●Wprowadzenie zajęć czytelniczych służących rozwijaniu zamiłowania do czytania:
- organizacja kącika czytelniczego (także z książką anglojęzyczną),
- wspólne czytanie czasopism,
- zagadki literackie różnego typu.

Autor: mgr Danuta Sztojko

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.