X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 20687
Dział: Gimnazjum

Program Tańca Współczesnego

Spis treści

I. Wpływ tańca na organizm
1. Walory tańca........................................ 3

II. Program tańca

2. Ogólne założenia programu........................................ 3
3. Warunki realizacji........................................ 5
4. Cele ogólne........................................ 4
5. Cele szczegółowe........................................ 4
6. Procedury osiągania celów ........................................ 5
7. Zasady nauczania........................................ ........................... 6
8. Zakładane osiągnięcia ........................................ 6
9. Treści programowe ........................................ 7
10. Kryteria oceniania ........................................ 9
11. Zasady oceniania ........................................ 10
12. Ewaluacja programu. ........................................ 11
13. Ankieta ewaluacyjna ........................................ 11
14. Literatura ........................................ 13
15. Informacja o autorze ........................................ 13
16. Arkusz ocen ........................................ ................... 14


„Taniec nie tylko bawi, ale daje pożytek, kształci i uczy.
Oswaja nas z widokiem pięknych form i roztacza przed nami świat
czarujących dźwięków,
Łączy harmonijne piękno duchowe i piękno cielesne.
W ten sposób rozwija i kształci smak.”

Lukian Samosat


I. Wpływ tańca na organizm


Walory tańca

Starożytni Grecy uważali, że taniec jest jednym z najcenniejszych darów, jaki otrzymali od bogów. Przy jego pomocy, poprzez piękno ruchów ciała, kształtuje się duchowe piękno człowieka.

Ruch jest naturalną, fizjologiczną potrzebą każdego człowieka, która występuje w ciągu całego życia. Powoduje przyrost masy mięśniowej, korzystnie oddziałuje na układ oddechowy, krążenia, kostno – stawowy jak również pokarmowy. Taneczne ruchy angażują do pracy wszystkie mięśnie, układ nerwowy oraz mózg. W trakcie tańca w organizmie powstają nowe receptory czuciowe w stawach i w ścięgnach, zwiększa się siła mięśni, organizm pozbywa się tkanki tłuszczowej. Taniec usprawnia układ odpornościowy, poprawia przemianę materii oraz pomaga oczyścić organizm z toksyn. Taniec dodaje urody fizycznej ale co ważniejsze również psychicznej.

Dziecko, w pierwszych latach życia ma naturalną potrzebę ruchu, potrzebę zabawy, dlatego taniec daje im możliwości realizacji i ogromną satysfakcję. Taniec wyzwala u dziecka pozytywne uczucia, reguluje napięcia nerwowe. Sprzyja to odprężeniu psychicznemu, zmniejsza napięcia i likwiduje źródła frustracji. Dzieci wyzbywają się kompleksów, zahamowań, otwierają się na świat, są spontaniczne i bardzo często odnajdują swoje miejsce w grupie rówieśniczej. Stała obecność melodii powoduje, że ruchy taneczne rytmicznie wykonywane i powtarzane stają się ruchami intensywnymi, przez co poprawiają motoryczność dziecka i jego sprawność ruchową. Duże zaangażowanie emocjonalne w taniec uwalnia większy potencjał możliwości sił ruchowych dzieci. Obecność muzyki niweluje skutki fizycznego zmęczenia. Taniec kształtuje precyzję ruchów, doskonali ich koordynację, orientację przestrzenną. Ruchom dziecka nadaje lekkości, sprężystości, gibkości, płynności i skoczności. Pozytywnym zmianom ulega postawa ciała dziecka, gdyż dbając o estetykę i elegancję ruchów wymaga się od nich "prostych" pleców, ściągnięcia łopatek i podniesienia głowy. Nie bez znaczenia jest pozytywny wpływ tańca na pamięć dziecka, szczególnie na pamięć ruchową, którą kształtujemy poprzez powtarzanie sekwencji kroków i figur tanecznych. W zależności od proponowanej formy tańca, dostarczane dzieciom doznania estetyczne, wyzwalają w nich artyzm, improwizację ruchową i pobudzają inwencje twórczą.


II. Program tańca.

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Konstrukcja programu uwzględnia treści i zakres zadań dostosowany do potrzeb, zainteresowań, indywidualnych możliwości i sprawności ucznia oraz warunków jakie zapewnia szkoła do realizacji założonych celów.

W realizacji niniejszego programu zwracamy uwagę, aby spełniał on funkcję zdrowotną, informacyjną, usprawniającą, hedonistyczną i prospektywną. Realizowanie tego programu ma na celu zaspokojenie potrzeby ruchu, odprężenia, ekspresji ruchowej i potrzeby tworzenia. Ponadto pozwoli rozbudzić u dzieci zamiłowanie do ruchu, rozwinąć pamięć muzyczną i ruchową. Przyczyni się do wykształcenia u dzieci dyscypliny, koncentracji, przystosowania się do pracy
w zespole, wpłynie korzystnie na rozwój psychiczny i fizyczny dziecka..

Po zrealizowaniu programu uczniowie będą potrafili wpłynąć na bezpieczeństwo swoje i innych, poznają wpływ tańca na rozwój własnego organizmu i zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, będą dokonywać samooceny własnej postawy, sprawności, zrozumieją zasady fair-play oraz postępowania zgodnie z tą regułą. Będą rozwijać swoje wiadomości i umiejętności w zakresie promowania zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku.

Właściwe efekty programu będzie można ocenić dopiero po upływie dwóch lat nauki. Narzędziami zbierania informacji będą anonimowe ankiety, wywiady, obserwacja i zadania skierowane do uczniów wymagające praktycznych umiejętności. Uzyskane wyniki będą analizowane i oceniane. Wnioski posłużą do polepszenia jakości pracy.

Ewaluacja programu przyczyni się uatrakcyjnianiu zajęć, dążeniu do nabywania przez ucznia większych umiejętności, realizacji jego zainteresowań, w doskonaleniu metod i form pracy z uczniem.


WARUNKI REALIZACJI

Program przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum, prowadzony w ramach zajęć edukacji artystycznej, w dwóch grupach: klasy I gimnazjum-pierwsza grupa, klasy II gimnazjum-druga grupa. Zajęcia prowadzone są w grupach międzyoddziałowych. Zajęcia powinny odbywać się w wymiarze od 1 godz. lekcyjnej tygodniowo.

W idealnie wyposażonej sali powinny się znaleźć:
• odpowiednia podłoga do ćwiczeń tanecznych (parkiet),
• dobrej jakości sprzęt odtwarzający i nagrywający ( odtwarzacz CD, magnetofon),
• lustra
• dobrej jakości nagrania muzyczne,
• drążki do ćwiczeń klasycznych i gimnastycznych,
• przybory gimnastyczne


CELE OGÓLNE

1. Spełnienie oczekiwań uczniów poprzez umożliwienie im pogłębienia wiedzy i ukształtowania umiejętności w obszarach, którymi są szczególnie zainteresowani.
2. Wszechstronny i harmonijny rozwój psychofizyczny młodzieży poprzez działalność muzyczno-ruchową.
3. Ukazanie sposobu na aktywne i twórcze wykorzystanie czasu wolnego, wdrażanie do zachowań prozdrowotnych.
4. Kształcenie umiejętności osobistych i społecznych sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu .


CELE SZCZEGÓŁOWE

Sfera poznawcza
• rozbudzanie twórczej postawy wobec siebie i świata, kształtowanie ekspresji twórczej
• rozwijanie muzykalności,
• rozwijanie i doskonalenie sprawności, koordynacji i pamięci ruchowej,
• wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
• wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności muzyczno-ruchowe i taneczne,
• poznanie techniki tańca współczesnego i jego stylów
• poznanie zasad, obyczajów i sposobów kulturalnego zachowania,

Sfera emocjonalna
• rozwijanie ogólnej wrażliwości dziecka,
• budzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej,
• rozwijanie zainteresowań i zamiłowań tanecznych,
• rozbudzenie motywacji do poznania różnych form tanecznych,
• budzenie i rozwijanie szacunku do twórczości człowieka,
• kształtowanie tolerancji dla twórczości różnych narodowości, kultur,
• uczenie kultury odbioru i kultury bycia,
• kształtowanie poczucia więzi i dyscypliny w pracy zespołowej,
• wytwarzanie poczucia wzajemnego bezpieczeństwa w grupie, budowanie więzi emocjonalnych z rówieśnikami
• Kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych i rozwiązywania problemów w grupie.
• rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych,
• kształtowanie asertywności i poczucia własnej wartości,

Sfera działania
• przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
• przygotowanie do realizowania własnych pomysłów,
• eksponowanie osiągnięć ucznia – stwarzanie sytuacji dostarczających radości i satysfakcji z aktywności ruchowej.


PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW


Do osiągnięcia wyznaczonych celów dydaktyczno – wychowawczych mogą posłużyć zróżnicowane metody i formy nauczania oraz następujące działania:

• umożliwianie uczniom nabywanie i doskonalenie umiejętności tanecznych poprzez:

- nauczanie fragmentaryczne - rozbicie nauczanego elementu na części składowe
- nauczanie syntetyczna- nauczanie danego elementu w całości.
- łączenie określonych elementów ruchowych sekwencje taneczne
- naśladowanie, ścisłe odtwarzanie ruchu
- praca usamodzielniająca, doskonaląca pamięć ruchową
- praca problemowa pozwalająca na samodzielną twórczość ucznia

• wyzwalanie pozytywnych emocji, stymulowanie do aktywnego i świadomego udziału
w zajęciach
• stopniowanie trudności, indywidualne dostosowywanie obciążeń, utrwalanie umiejętności, rozwijanie uzdolnień
• wzbogacanie zajęć nowoczesnymi metodami pracy
• eksperymentowanie prowadzące do wyzwolenia twórczych możliwości
• umożliwianie uczniom dokonywania samooceny
• udział w zajęciach pozalekcyjnych – koło taneczne,
• uczęszczanie na koncerty i imprezy o charakterze tanecznym
• poznawanie tańca z nagrań i filmów video
• prezentacja osiągnięć artystycznych uczniów na terenie szkoły i w środowisku lokalnym : koncerty, konkursy, pokazy,
• dokumentowanie nabytych umiejętności i osiągnięć artystycznych : gazetki, zdjęcia, nagrania video


ZASADY NAUCZANIA

1. Świadomości i aktywności - uczeń zna cel swojej pracy, rozumie zadania oraz bierze aktywny udział w ich wykonaniu.
2. Poglądowości - realizowana przez pokaz i objaśnienie ruchu.
3. Systematyczności – ćwiczenia są tak dobierane, aby odpowiadały aktualnym umiejętnościom (od znanego do nowego, od prostego do złożonego)
4. Przystępności i indywidualizacji – dostosowanie programu do poziomu umiejętności ćwiczących.
5. Trwałości – powtarzanie danego ruchu i przekształcanie go w nawyk.

ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA

Wiedza i umiejętności ucznia po dwóch latach realizacji programu powinny odpowiadać wytyczonym celom nauczania, a więc uczeń powinien :
w zakresie umiejętności:
- opanować podstawowe umiejętności muzyczno – ruchowe,
- opanować podstawy techniki tańca współczesnego i jazzowego
- umieć zastosować w praktyce poznane tańce i opanowane umiejętności
- wykonywać ćwiczenia rozgrzewkowe, rozciągające i relaksujące
- wykonywać poprawnie ćwiczenia pamięci ruchowej i koordynacyjne
- interpretować ruchowo muzykę

w zakresie wiadomości:

- znać rolę i funkcję tańca
- znać zasady higieny
- być świadomym korzyści płynących z aktywności ruchowej

w zakresie postaw i motywacji:

- znać zasady i sposoby kulturalnego zachowania
- posiadać pozytywną postawę wobec doskonalenia i kontroli własnych umiejętności tanecznych
- posiadać poczucie odpowiedzialności za zdrowie, bezpieczeństwo swoje i innych podczas zajęć
- wykazywać postawę szacunku dla pracy i twórczości innych uczniów
- wykazywać się postawą odpowiedzialności za pracę zespołową
- stosować zasady higieny podczas zajęć
- identyfikować swoje mocne i słabe strony, planować sposoby ich rozwoju
- ocenić poziom własnej aktywności fizycznej
- znać zasady zachowania się podczas zabaw tanecznych i pokazów
- wykazywać zainteresowanie odbiorem sztuki w różnych jej aspektach


TREŚCI PROGRAMOWE

Treści kształcenia i wychowania zostały rozpisane na trzy działy.

Pierwszy zatytułowany Ruch z muzyką, skupia się na podstawowych a zarazem bardzo
istotnych elementach lekcji tańca, które mają wykształcić świadomość ciała, podstawowe
umiejętności muzyczno – ruchowe, i wspomóc realizację innych działów. Składają się na nie:
rozgrzewka, ćwiczenia koordynacji ruchowej i orientacji przestrzennej oraz elementy rytmiki.

Drugi dział Taniec współczesny przedstawia zakres materiału tanecznego danej techniki tańca.
Treści tego działu nie muszą być wykorzystane w całości, a nauczyciel może wybrać te, które
dostosuje do umiejętności swojej grupy tanecznej. Wybór tematu i liczby godzin do realizacji uzależniony będzie od: poziomu motorycznego, sprawności psychofizycznej oraz poziomu przyswajania umiejętności przez uczniów.

Trzeci dział do Streaching (rozciąganie mięśni) metodą statyczną zakłada realizację ćwiczeń
mających na celu powiększenie zakresu ruchu w stawach, wzmocnienie ścięgien, wzmocnienie
centrum.


Dział I - Ruch z muzyką

Rozgrzewka – stopniowo obciążający ale nie męczący dobór ćwiczeń ogólnorozwojowych, angażujących i wzmacniających wszystkie główne grupy mięśni, ze szczególna uwagą skierowaną na te mięśnie, które wykonywać będą największą pracę podczas zajęć.

Ćwiczenia koordynacji ruchowej oraz orientacji przestrzennej - nauka kontrolowania ciała podczas ćwiczeń wykonywanych w różnych kierunkach i płaszczyznach oraz schemacie własnego ciała. Odtwarzanie krótkich układów ruchowych ze zmianą kierunku i orientacją przestrzenną. Kontrola ciała podczas ćwiczeń równoważnych

Elementy rytmiki tj.: utrzymywanie równego tempa w ćwiczeniach, szybkie reagowanie na sygnały muzyczne, reagowanie ruchem na zmiany charakteru muzyki, reagowanie na zmiany tempa.


Dział II - Taniec współczesny

Uczniowie zapoznawać się będą w praktyce za takimi pojęciami tańca współczesnego jak: contraction, relese, impulsy i przebieg ruchu, floor work, wykorzystanie ciężarku i pędu ciała, przenoszenie ruchu z podłogi w przestrzeń oraz upadki ze wstaniem, praca z oddechem

Technika Relese - plastyczna praca kręgosłupa, rozluźnione stawy, wykorzystanie tzw. odbicia ruchu, inicjacja z różnych części ciała, polimetria ruchu, wykorzystanie pracy z różnych systemów ciała/mięśni, kości, stawów, użycie energii; operowanie ciężarem ciała, grawitacja, bezwładność, wahadło, siła odśrodkowa; rotacje, specyfika pracy dłoni, miednicy, tułowia, kręgosłupa, głowy, stawów, mięśni połączenia i relacje w ciele; głowa-kość ogonowa, pięta-kości pośladkowe, miednica-głowa, ruch od wewnątrz na zewnątrz; istota wzroku w ruchu jego zakres
i rola w przestrzeni.

Technika M. Graham – bazująca na contraction i release, polegająca na intensywne ćwiczeniach na podłodze, nawiązujących do nich zadaniach na środku sali i w przestrzeni. Kształcenie silnych, elastycznych i długich mięśni oraz ruchomości w stawach poprzez otwieranie przestrzeni między poszczególnymi kośćmi. Rozwijanie świadomość ciała, koordynacji ruchowej.

Taniec Fizyczny – bazujący na elementach gimnastyki, podstaw akrobatyki, ćwiczeń budujących i wzmacniających siłę mięśni oraz dynamikę.

Kontakt Improwizacja - improwizacją taneczną, w której punkty fizycznego kontaktu są punktami
startowymi poszukiwań poprzez improwizację ruchową. Ćwiczenia elementów związanych
z przeniesieniem wagi ciała, dzieleniem wagi, rolowaniem przeciwwagą, przetaczaniem,
opadaniem, podtrzymywaniem i podnoszeniem.

Technika partnerowania – (praca z partnerem), ćwiczenia wprowadzające ze zmysłem dotyku, wzroku, praca nad opanowaniem odruchu upadania i umiejętnym upadaniem, wzmocnienie centrum, orientacja w przestrzeni, wykorzystanie dynamiki ruchu, masy, grawitacji, siły, dźwigni, rozkładania sił, przejmowania ciężaru, podnoszenia i bycia podnoszonym.

Improwizacja - odkrywanie ruchu, rodzącego się w relacji do przestrzeni na zewnątrz i wewnątrz ciała. Szukanie szerszego zakresu ruchu, abstrakcja ruchu, wyraz ruchu a forma ruchu, świadomość ruchu, świadomość ciała, wzorce ruchowe, mowa ciała, poznawanie własnych możliwości i siebie.


Dział III - Streaching

Rozciąganie mięśni trójgłowych i dwugłowych ramion, mięśni obręczy barkowej, mięśni dwugłowych i czworogłowych ud, mięśni wewnętrznych ud, łydek, mięśni piszczelowych, najszerszych grzbietu, mięśni brzucha, pośladkowych , mięśnie dolnego i górnego grzbietu.


Godzinowy rozkład treści

Klasa I Klasa II
I. Ruch z muzyką 10 – 15 minut na każdej lekcji
II. Taniec współczesny Technika Relese 5 4
Technika M. Graham 5 4
Taniec Fizyczny 4 5
Kontakt Improwizacja 2 2
Technika partnerowania 5 5
Improwizacja - 2
III. Streaching 9 8
Łącznie 30 30


KRYTERIA OCENIANIA

Głównym celem nauczania jest
zachęcenie ucznia do odbioru i aktywnego uprawiania tańca, a istotą prowadzonych lekcji jest stworzenie odpowiedniej atmosfery służącej rozładowywaniu napięć,
kształtowaniu postawy kreatywnej dającej poczucie pewności
w czasie wspólnego działania i tworzenia.
Stąd też postępy ucznia w przedmiocie artystycznym są szczególnie trudne do oceny.


Ponieważ różnice w uzdolnieniach uczniów są bardzo duże, nauczyciel oceniając ucznia powinien brać pod uwagę przede wszystkim jego aktywność na zajęciach, postawę, zaangażowanie, dyscyplinę i wkład pracy, a nie umiejętności.


Ocena celująca (6) Uczeń:

- Wykazał wysoki stopień opanowania poszczególnych elementów tanecznych, lub też poprzez aktywność, zaangażowanie i systematyczną pracę podniósł umiejętności taneczne.
- Na zajęciach wykazał się kreatywnością i twórczą postawą
- Reprezentował szkołę na konkursach, pokazach międzyszkolnych
- Prezentował umiejętności podczas szkolnych uroczystości
- Brał udział w pozalekcyjnych zajęciach koła tanecznego
- Przygotował schemat taneczny w dowolnej technice tańca
- Posiadał 100% obecności na zajęciach (w przypadku choroby nieobecność jest usprawiedliwiona)

Ocena bardzo dobra (5) Uczeń:

- Wykazał wysoki stopień opanowania poszczególnych elementów tanecznych, lub też poprzez aktywność, zaangażowanie i systematyczną pracę podniósł umiejętności taneczne.
- Systematycznie uczestniczył w zajęciach, wykazał się zaangażowaniem i wkładem pracy
w doskonalenie umiejętności.
- Poprzez systematyczną pracę podniósł umiejętności taneczne.
- Posiada 100% obecności na zajęciach (w przypadku choroby nieobecność jest usprawiedliwiona)

Ocena dobra (4) Uczeń:

- Systematycznie uczestniczył w zajęciach
- Zazwyczaj był przygotowany do zajęć (zdarzały się nieliczne uchybienia)
- Zaangażowanie i wkład pracy ucznia na zajęciach był nieadekwatny do jego możliwości
- Przestrzegał dyscypliny pracy

Ocena dostateczna (3) Uczeń:

- Zazwyczaj był przygotowany do zajęć (zdarzały się uchybienia)
- Wykazał się niskim poziomem zaangażowania i wkładem pracy
- Wymagał stałej motywacji ze strony nauczyciela, a podejmowane wysiłki były krótkotrwałe
- Nie przestrzegał dyscypliny pracy

Ocena dopuszczająca (2) Uczeń:

- Często opuszczał zajęcia a nieobecności były nieusprawiedliwione
- Często był nieprzygotowany do zajęć (brak stroju)
- Wykazał się niskim poziomem zaangażowania w zajęciach
- Nie przestrzegał dyscypliny pracy

Ocena niedostateczna (1) Uczeń:

- Bardzo często opuszczał zajęcia
- Będąc na zajęciach był notorycznie nieprzygotowany
- Nie wykazał minimum wkładu pracy podczas zajęć
- Nie przywiązywał wagi do własnej sprawności fizycznej
- Zagrażał bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu oraz innych uczniów


ZASADY OCENIANIA

Kryterium oceniania stanowić będzie:

I. Przygotowanie do zajęć.
II. Zaangażowanie i wkład pracy podczas zajęć.
III. Postawa ucznia w rozwijanie umiejętności tanecznych poprzez: udział w zajęciach koła
tanecznego, prezentowanie umiejętności zdobytych na zajęciach podczas pokazów,
konkursów międzyszkolnych i uroczystości szkolnych lub też samodzielne przygotowanie
schematu tanecznego.


- W zakresie pierwszego i drugiego kryterium uczeń otrzymuje ocenę cząstkową po każdej lekcji, która odnotowana jest w dzienniku nauczyciela. Do dziennika lekcyjnego ocena wpisana jest raz w miesiącu i stanowi średnią ocen uzyskanych po każdej lekcji.

- Za brak stroju uczeń każdorazowo otrzymuje ocenę niedostateczną, wpisaną do dziennika nauczyciela po danych zajęciach. Uczeń może usprawiedliwić dwa nieprzygotowania w semestrze, w danym dniu zajęć.

- Nauczyciel może dokonać pisemnych notatek we własnym dzienniku w przypadku szczególnych uwag zarówno pozytywnych jak i negatywnych pod kierunkiem ucznia. Mogą one stanowić dodatkową wskazówkę pomocną przy wystawieniu oceny śródrocznej i końcoworocznej.

- Nauczyciel odnotowuje udział uczniów w zajęciach dodatkowych, zajęciach koła tanecznego, pokazach czy konkursach.

- Podstawę do wystawienia oceny za I i II semestr stanowi średnia ocen cząstkowych wpisanych do dziennika lekcyjnego.
Uczeń może otrzymać celującą ocenę końcoworoczną o ile spełnia podstawowe wymagania i wyróżnia się postawą opisaną w trzecim kryterium.

EWALUACJA PROGRAMU

Aby się przekonać, czy zaproponowany program przynosi oczekiwane efekty, konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji tj. działania zmierzającego do stwierdzenia, w jakim stopniu zamierzone w programie cele zostały osiągnięte. Działania ewaluacyjne skierowane będą na badanie osiągnięć uczniów jak i ocenę własnej pracy. Narzędziami badawczymi będą ankiety ewaluacyjne przeznaczone dla uczniów, przeprowadzone po II roku nauki. Wyniki będą wykorzystywane w celu modyfikacji proponowanego programu. Będzie to rodzaj wskazówki dla nauczyciela. Uczniowie wyrażą także swoją opinię na temat potrzeby tego typu zajęć.

Ankieta

Ankieta jest anonimowa i dotyczy zajęć tańca prowadzonych w naszej szkole. Uzyskane odpowiedzi pozwolą ocenić ich poziom, uatrakcyjnić je, a także wprowadzić zmiany zgodnie
z oczekiwaniami uczniów. Podkreśl właściwe odpowiedzi.

1) Dlaczego wybrałaś ten rodzaj zajęć ?
- lubię tańczyć
- chciałabym się nauczyć tańczyć
- taniec poprawia sylwetkę i kondycję
- zajęcia przy muzyce odprężają mnie, niwelują stres
- inne powody ........................................
2) Czy jesteś zadowolony/zadowolona z wprowadzenia zajęć tańca w szkole?
- tak
- raczej tak
- raczej nie
- nie

3) Czy forma i sposób prowadzenia zajęć odpowiada Tobie?
- tak
- raczej tak
- raczej nie
- nie

4) Czy podczas zajęć masz możliwość rozwijania swoich zainteresowań?
- tak
- raczej tak
- raczej nie
- nie

5) Czy podczas zajęć tańca doskonalisz swoje umiejętności?
- tak
- raczej tak
- raczej nie
- nie

6) Czy podczas zajęć masz możliwość realizowania własnych pomysłów, możesz
wykazać się samodzielnością i kreatywnością?
- tak
- raczej tak
- raczej nie
- nie

7) Czy wiesz jak doskonalić własne umiejętności?
- tak
- raczej tak
- raczej nie
- nie

8) Czy wiesz, jak doskonalić swoje umiejętności?
- tak
- raczej tak
- raczej nie
- nie

9) Czy podczas zajęć ruchowych zwracasz uwagę na bezpieczeństwo swoje i innych?
- tak
- raczej tak
- raczej nie
- nie

10) Czy dbasz o higienę ciała w czasie i po wysiłku fizycznym?
- tak
- raczej tak
- raczej nie
- nie

Jeśli tak, w jaki sposób?
........................................

11) Czy uważasz, że po zajęciach pogłębiłeś swoją wiedzę na temat tańca ?
- tak
- raczej tak
- raczej nie
- nie

12) Czy udział w zajęciach sprawia Ci radość i dostarcza satysfakcji?
- tak
- raczej tak
- raczej nie
- nie

13) Czy w przyszłości, poza szkołą chciałbyś/chciałabyś uczestniczyć w zajęciach tańca?
- tak
- raczej tak
- raczej nie
- nie

14) Czy uważasz, że zastosowane metody pracy na zajęciach są atrakcyjne?
- tak
- raczej tak
- raczej nie
- nie

Jeśli nie to dlaczego?
........................................ ....
15) Gdybyś mogła/mógł to co byś zmieniła/zmienił w zajęciach?
........................................ ....
........................................ ....
........................................ ....

16) Jakie są Twoje oczekiwania w stosunku do zajęć , czego chciałabyś/chciałbyś się nauczyć? (zapisz swoje uwagi)
........................................ ........................................


Literatura:

Siedlecka B., Biliński W. – „Taniec w edukacji dzieci i młodzieży”
Wieczysty M.- „Tańczyć może każdy”, PWM Kraków 1981
Trześniowski R. – „Gry i zabawy ruchowe” WSiP Warszawa 1995
Komorowska H. – „O programach prawie wszystko” WSiP Warszawa 1999


INFORMACJA O AUTORZE

Katarzyna Rosińska

Absolwentka studiów magisterskich Wyższej Szkoły Humanistyczno – Pedagogicznej
w Łowiczu na Wydziale Pedagogicznym (spec. Zarządzanie w Oświacie), Studiów Podyplomowych spec. Nauczanie Początkowe i Terapia Pedagogiczna, Kursu Kwalifikacyjnego nauczania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.
Absolwentka Instruktorskiego Kursu Kwalifikacyjnego z dziedziny Tańca Jazzowego
w Warszawie organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dorobek dydaktyczny: praca pedagoga specjalnego oraz nauczyciela pierwszej pomocy
w Zespole Szkół Integracyjnych w Skierniewicach, prowadzenie szkolnego koła tanecznego, uczestnictwo i przygotowanie uczniów do konkursów i festiwali tanecznych, praca instruktora tańca w szkole „Art – Station”. Uczestnik wielu ogólnopolskich i międzynarodowych warsztatów tańca. Tancerz Skierniewickiego Teatru Tańca.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.