X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20636
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Sylwia Kędzierska
Nazwa, adres przedszkola: Publiczne Przedszkole Nr 6 w Świerżach Górnych
Stanowisko pracy: nauczyciel kontraktowy
Posiadane kwalifikacje: Studia magisterskie na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną
Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2012 r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2012 r. - 31.05.2015 r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Mariola Figura
Dyrektor przedszkola: mgr Jadwiga Ilnicka
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. nr 97, poz. 674, ze zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. nr 260, poz. 2593, zm. Dz. U. z 2007 r., nr 214, poz. 1580, zm. Dz. U. Z 2010 r., nr 235, poz. 1543).

Cele wyznaczające kierunki działania w realizacji zadań w okresie stażu:
Cele główne:
- rozwój kompetencji nauczyciela
- zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Cele operacyjne:
- poznawanie dokumentów programowych przedszkola
- obserwowanie i prowadzenie zajęć
- realizowanie zadań wynikających z potrzeb placówki
- uczestniczenie w formach doskonalenia, służących własnemu rozwojowi
- doskonalenie warsztatu i metod pracy

L.p.
Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MENiS 01.12.2004r.
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
(Tabela - dop. red.)

1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach. (§ 7. ust 2. pkt 1. ) 1. Poznanie procedury awansu zawodowego:
- analiza przepisów prawa oświatowego,
- śledzenie stron internetowych MEN itp.

2. Współpraca z opiekunem stażu:
- zawarcie kontraktu,
- ustalenie terminów spotkań i konsultacji,
- hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu,
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu-dokonywanie analizy przebiegu zajęć.

3. Uczestniczenie w wewnętrznym doskonaleniu zawodowym:
- aktywny udział w radach szkoleniowych, warsztatach,
- przygotowywanie materiałów.

4. Uczestniczenie w zewnętrznym doskonaleniu zawodowym:
- udział w kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach.

5. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy, dzielenie się swoją wiedzą i jej promocja:
- gromadzenie materiałów, pomocy dydaktycznych, ciekawych scenariuszy zajęć,
- przygotowywanie dekoracji i dekorowanie nimi sali,
- czytanie fachowej literatury, zbieranie ciekawych artykułów,
- uczestniczenie w zajęciach otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli,
- prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli i w obecności dyrektora,
- organizowanie różnego rodzaju imprez okolicznościowych w przedszkolu,
- udział w różnorodnych konkursach, festiwalach, przeglądach organizowanych w przedszkolu i poza nim.
- napisanie i realizacja programu własnego „Bawię się muzyką”

6. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
- dokonywanie wpisów do dziennika zajęć:
- pisanie planów dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczych,
- prowadzenie kart obserwacji dzieci.

wrzesień, październik
2012 r.
systematycznie
wrzesień 2012
według harmonogramu
okres stażu
okres stażu
okres stażu, według kalendarza imprez w przedszkolu
okres stażu,
na bieżąco

wniosek o rozpoczęcie stażu, projekt planu rozwoju zawodowego, ksera aktów prawnych, wydruki istotnych informacji ze stron internetowych.
kontrakt,
harmonogram współpracy, scenariusze zajęć
potwierdzenie dyrektora, materiały z rad szkoleniowych, warsztatów, scenariusze zajęć
zaświadczenia
zbiór materiałów, pomocy, scenariusze, dekoracje, dokumentacja fotograficzna, dyplomy
zaświadczenie
dyrektora o prawidłowym
prowadzeniu dokumentacji pedagogicznej,
plany pracy, karty obserwacji dzieci


2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
(§ 7. ust 2. pkt 2. ) 1. Współpraca z rodzicami:
- prowadzenie spotkań grupowych i indywidualnych, dzielenie się informacjami,
- umieszczanie informacji dla rodziców na tablicy informacyjnej,
- umieszczanie wytworów dzieci na tablicy do wglądu rodziców,
- prowadzenie zajęć z udziałem rodziców,
- angażowanie rodziców w pomoc na rzecz przedszkola, pomoc w organizowaniu oraz współuczestniczenie w uroczystościach przedszkolnych.

2. Poznanie środowiska rodzinnego dzieci:
- uzyskiwanie informacji od rodziców,
- obserwacja dziecka,
- opracowanie referatów na spotkania z rodzicami, pedagogizacja rodziców.

2. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:
- zorganizowanie wycieczek do: siedziby straży
pożarnej, biblioteki, przychodni, zakładów usługowych (sklep, apteka),
- tworzenie okazji do poznawania przez dzieci pracy ludzi w różnych zawodach (zaproszenie na pogadankę policjanta, strażaka, pielęgniarkę).
- wystawienie teatrzyku dla uczniów ze szkoły podstawowej w Ryczywole, Nowej Wsi, Piotrkowicach

3. Współpraca ze specjalistami:
- korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, psychologa i logopedy do rozwiązywania bieżących problemów.

okres stażu, na bieżąco
okres stażu
okres stażu
okres stażu

lista obecności, dokumentacja fotograficzna, scenariusze, prace dzieci, zeszyt rozmów indywidualnych, zbiór artykułów
zeszyt rozmów indywidualnych, referaty
dokumentacja fotograficzna, zapisy w dzienniku zajęć
notatki, potwierdzenia


3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
(§ 7. ust 2. pkt 3.) 1. Wykorzystanie technik komputerowych do wykonywania pomocy dydaktycznych, zaproszeń, dyplomów, prezentacji za pomocą komputera.

2. Opracowywanie dokumentów, scenariuszy zajęć, planów miesięcznych, sprawozdań korzystając z komputera, drukowanie potrzebnych informacji, pomocy do zajęć

3. Publikowanie zdjęć i tekstów na stronie internetowej przedszkola.

4. Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego, planów dydaktyczno – opiekuńczo - wychowawczych na portalach internetowych

okres stażu
okres stażu, systematycznie
okres stażu
październik 2012 r.

przygotowane materiały
opracowane materiały
strona www, potwierdzenie dyrektora
wydruk publikacji


4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań. (§ 7. ust 2. pkt 4. )

1. Studiowanie literatury psychologicznej, pedagogicznej i dydaktycznej
- zapoznanie się z najnowszą literaturą z psychologii, pedagogiki i dydaktyki
- gromadzenie ciekawych artykułów o tematyce pedagogicznej, psychologicznej i dydaktycznej.

2. Zastosowanie wiedzy w pracy dydaktyczno – opiekuńczo - wychowawczej.
- dzielenie się swoją wiedzą z rodzicami
- konsultacje z psychologiem.
- wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
- zamieszczanie artykułów z zakresu wychowania na stronie internetowej przedszkola

3. Pomoc dzieciom w trudnej sytuacji rodzinnej, otoczenie opieką dzieci potrzebujących pomocy - współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

okres stażu
okres stażu
systematycznie

wykaz książek, artykułów, czasopism
zapisy w dzienniku, własne notatki, wydruk artykułów
potwierdzenia


5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. (§ 7. ust 2. pkt 5. ) 1. Poznanie dokumentacji i przepisów oświatowych regulujących pracę przedszkola.
- Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela: Ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, odpowiednie Rozporządzenia MEN
- Analiza dokumentów przedszkolnych:Statut Przedszkola, Koncepcja Pracy Przedszkola, Roczne Plany Pracy, Regulaminy, Programy

2. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań
- uwzględnianie obowiązujących przepisów i procedur w codziennej pracy

okres stażu
okres stażu teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego, wykaz dokumentów.
wpisy w dzienniku, notatki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.