X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20589
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

I. Informacje o nauczycielu

Imię i nazwisko: Marika Pawłowska
Miejsce pracy: Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego
we Wrześni
Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
Posiadane kwalifikacje: Studia licencjackie w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych we Wrześni pod opieką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
Studia magisterskie na kierunku Lingwistyka Stosowana – Ekokomunikacja na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia podyplomowe na kierunku Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu

II. Informacja o stażu

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2012r.
Opiekun stażu: mgr Agnieszka Szatkowska / mgr Joanna Stępień

III. Cel główny stażu

Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

IV. Cele szczegółowe

Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
Poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły.
Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora/wicedyrektora szkoły
i omawianie ich z osobą, w obecności której zostały przeprowadzone.
Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych i samokształcenia).
Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć.

V. Plan działania
1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. (§6 ust.2 pkt 1)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI
UWAGI DYREKTORA
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
1.1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego nauczycieli – podst. prawna Karta Nauczyciela, rozporządzenie z dnia 01.12.2004 i 14.11.2007
Wrzesień
Rozpoczęcie stażu z dniem 01.09.2012.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
2.1. Rozmowa wstępna.
2.2. Określenie zasad współpracy.
Wrzesień i na bieżąco w okresie stażu
Harmonogram spotkań.
Kontrakt pomiędzy stażystą, a opiekunem.

3. Opracowanie drogi rozwoju zawodowego.
3.1. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
3.2. Publikacja planu w Internecie.
Wrzesień
Plan rozwoju zawodowego.
Adres strony internetowej – zatwierdzony przez dyrektora szkoły.

4. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły oraz obowiązującą dokumentacją.
4.1. Dokonywanie wpisów w dzienniku elektronicznym.
4.2. Zapoznanie się z podstawowymi dokumentami regulującymi pracę szkoły:
Statut szkoły
Plan zajęć w szkole, plan dyżurów, zastępstw
Regulaminy szkolne
Koncepcja pracy szkoły
5-letni Program Rozwoju Szkoły
Program wychowawczy
Szkolny program profilaktyki
Procedury bezpieczeństwa
Program naprawczy
Protokoły Rady Pedagogicznej
Arkusz samooceny
Protokoły z przebiegu spotkań oddziałowych i przedmiotowych
Wrzesień i na bieżąco w okresie stażu
Zbiór dokumentów, zapisy w
e-dzienniku,
sporządzone notatki

5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
5.1. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy itp.
Na bieżąco
Dokumentacja stażysty

6. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
6.1. Opis realizacji planu rozwoju zawodowego z uwzględnieniem zmian i modyfikacji planu rozwoju.
Maj 2013
Sprawozdanie z realizacji planu

7. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.
7.1. Sporządzenie wniosku.
7.2. Przygotowanie dokumentacji.
Maj 2013
Wniosek i dokumentacja realizacji stażu.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczycie odbywa staż. (§6 ust.2 pkt 2)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI
UWAGI DYREKTORA
1. Tworzenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy.
1.1. Kursy metodyczne, szkolenia, seminaria, warsztaty, konferencje metodyczne, studia podyplomowe, aktywny udział we wszelkich dostępnych formach dokształcania.
1.2. Udział w pracach zespołu przedmiotowego, w szkoleniach rady pedagogicznej, lektura czasopism i książek pedagogicznych.
Na bieżąco w okresie stażu.
Zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy.
Notatki własne.

2. Realizacja podstawy programowej.
2.1. Odpowiedni dobór i kolejność tematów, łączenie nauki języka angielskiego z edukacja kulturalną, regionalną, medialną, ekologiczną, prozdrowotną itp.
2.2. Zastosowanie i wdrażanie różnych metod nauczania.
Na bieżąco
w okresie stażu.
Zapisy
w e-dzienniku.
Notatki własne.

3. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej i dydaktycznej.
3.1. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
3.2. Wykorzystanie komputera, Internetu i tablicy interaktywnej do przygotowania zajęć lekcyjnych.
3.3. Wykorzystanie Internetu i słowników multimedialnych w pogłębianiu wiedzy własnej oraz uczniów.
3.4. Publikacja Planu Rozwoju Zawodowego w Internecie.
Na bieżąco w okresie stażu.
Plan Rozwoju Zawodowego,
Wykaz stron internetowych,
Przykładowe testy i zadania z Internetu (Możliwość pobrania testów ze strony internetowej wydawnictwa OXFORD - English Plus 2/English Plus 3)

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów. (§6 ust.2 pkt 3)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI
UWAGI DYREKTORA
1. Motywowanie uczniów do nauki i rozwoju, kształtowanie autonomii ucznia w zakresie pracy nad językiem.
1.1. Przedstawienie uczniom różnych możliwych sposobów i strategii samodzielnego uczenia się.
1.2. Zachęcanie do nauki poprzez wprowadzanie różnorodnych gier i zabaw językowych.
1.3. Angażowanie uczniów do udziału w projektach i konkursach.
Na bieżąco w okresie stażu.
Analiza osiągnięć uczniów.

2. Zdobywanie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ucznia
2.1. Studiowanie literatury psychologiczno-pedagogicznej.
Na bieżąco w okresie stażu.
Notatki własne.

3. Przestrzeganie i propagowanie zasad dobrego wychowania, kultury osobistej i tolerancji wobec ludzi o innym kolorze skóry, innej kulturze, religii itp.
3.1. Lekcje obejmujące zagadnienia z kultury krajów anglojęzycznych, rozmowy z uczniami, dzielenie się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat różnic kulturowych.
Na bieżąco w okresie stażu.
Konspekty oraz świadomość kulturowa uczniów.

4. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mającym trudności w nauce.
4.1. Badanie i diagnozowanie sytuacji ucznia wykazującego dysfunkcje lub trudności w nauce, rozmowy z uczniem, współpraca z gronem pedagogicznym i rodzicami.
4.2. Udział w posiedzeniach zespołów oddziałowych.
Na bieżąco w okresie stażu.
Współpraca z wychowawcami klas oraz z pedagogami.

5. Współpraca z rodzicami uczniów.
5.1. Udzielanie informacji na temat dziecka i jego postępów w nauce oraz informacji o ewentualnych problemach.
Na bieżąco w okresie stażu.
Rozmowy z rodzicami, dokumentacja szkolna.

3. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć. (§6 ust.2 pkt 4)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI
UWAGI DYREKTORA
1. Opanowanie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych.
1.1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
1.2. Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu.
1.3. Rzetelne omawianie i analiza zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
1.4. Nauka opracowywania scenariuszy lekcji.
Według harmonogramu zajęć własnych oraz opiekuna stażu.
Wykaz lekcji przeprowadzonych w obecności opiekuna stażu.
Notatki własne.
Arkusz obserwacji.

2. Udział w wewnątrzszkolnym i pozaszkolnym doskonaleniu oraz samokształceniu.
2.1. Obowiązkowe uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz radach szkoleniowych.
2.2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb.
Według harmonogramu i na bieżąco w okresie stażu.
Listy obecności, zaświadczenia, notatki własne.

3. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami.
3.1. Publikacja planu rozwoju zawodowego i innych dokonań pedagogicznych w Internecie oraz udostępnianie innym nauczycielom w szkole.
3.2. Współpraca z nauczycielami, dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena.
Na bieżąco w okresie stażu.
Adres strony – zatwierdzony przez dyrektora szkoły.

4. Analiza i samoocena swoich działań.
4.1. Analiza własnych zajęć, notatek i rozmów pohospitacyjnych.
Na bieżąco
Wyniki pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy.

Plan może ulec zmianie.

........................................
(podpis stażysty)

Opracowano w oparciu o akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 908)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593 oraz z 2007 r. Nr 214, poz. 1580) uwzględniająca zmiany w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. Nr 114, poz. 1580) – obowiązuje od dnia 1 grudnia 2007 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.