X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 20582
Przesłano:
Dział: Języki obce

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Nauczyciel mianowany: mgr Joanna Mendzikowska-Sztaba
Miejsce pracy: Publiczne Gimnazjum w Siarach
Nauczany przedmiot: język angielski
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2010 r.
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2013 r.

Czynności organizacyjne:

L.p. Zadania do realizacji Termin realizacji Uwagi o realizacji
1. Poznanie procedury awansu
zawodowego i przygotowanie planu
rozwoju. - analiza nowych przepisów prawa
oświatowego dotyczących reformy
oświaty
- wniosek o rozpoczęcie stażu
- plan rozwoju zawodowego IX.2010
IX 2010

Kopia wniosku
Plan rozwoju zawodowego
2. Dokumentowanie realizacji planu
Rozwoju. - gromadzenie dokumentacji okres stażu
3. Opracowanie sprawozdania z realizacji
planu rozwoju zawodowego. - uzyskanie oceny dorobku
zawodowego
- przygotowanie sprawozdania z
realizacji zatwierdzonego planu
rozwoju V-VI 2013

VI 2013 Ocena dorobku
zawodowego dokonana
przez dyrektora szkoły
Sprawozdanie

L.p. Wymagania Zadania do realizacji Termin realizacji Uwagi o realizacji
1. § 8 ust.2 pkt 1
„Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie
pozytywnych efektów w zakresie
realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem
lub pełnioną funkcją.” - uczestnictwo w pracach Rady
Pedagogicznej
- aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkolnych – Statut
Publicznego Gimnazjum w Siarach
- ukończenie różnych form
doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
- samodzielne studiowanie literatury fachowej
- gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki przedmiotu:
literatura, słowniki, plansze, itp.
- opieka nad pracownią języka angielskiego: wzbogacenie wyposażenia, dbałość o sprzęt i wystrój
- zamawianie dla uczniów czasopism dydaktycznych w języku angielskim
- przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych
- organizacja i przeprowadzanie Szkolnego Konkursu Języka Angielskiego „Co Wiesz o Wielkiej Brytanii?”
- opieka i prowadzenie Samorządu Uczniowskiego Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora

Potwierdzenie Dyrektora

Zaświadczenia

Wykaz literatury

Spis literatury i innych
pomocy
Zdjęcia
Kopie faktur zakupów,
przykładowe czasopisma
Potwierdzenie Dyrektora

Testy konkursowe,
protokoły, zdjęcia

Sprawozdanie z działalności
samorządu
2. § 8 ust. 2 pkt 2
„Wykorzystywanie w pracy technologii
informacyjnej i komunikacyjnej.” - prowadzenie zajęć w pracowni
komputerowej
- przygotowywanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami
- przygotowywanie testów,kartkówek i scenariuszy zajęć techniką komputerową
- tworzenie prezentacji w programie Power Point
- prowadzenie kroniki szkolnej przy użyciu techniki cyfrowej i komputerowej Okres stażu Przykładowe scenariusze
zajęć
Pomoce wykonane
technologią komputerową
Przykładowe testy,
kartkówki i scenariusze
Prezentacje w programie
Power Point
Potwierdzenie Dyrektora,
Kronika Samorządu Uczniowskiego, zdjęcia
3. § 8 ust.2 pkt 3
„Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla
nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla
nauczycieli w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia
zawodowego lub innych zajęć.” - publikacja planu rozwoju
zawodowego w portalu internetowym
- prowadzenie zajęć otwartych/
lekcji koleżeńskich dla
zainteresowanych nauczycieli
- konsultacja z nauczycielami języka
angielskiego z innych szkół
- praca w szkolnym zespole
przedmiotowym – sekcja
humanistyczna Adres strony internetowej

Scenariusze zajęć

Wnioski

Sprawozdanie z działań
zespołu
4. § 8 ust.2 pkt 4 lit. a
„Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych
odpowiednio z oświatą, pomocą
społeczną lub postępowaniem w
sprawach nieletnich” - opracowanie i wdrożenie programu
zajęć koła języka angielskiego Program, opis realizacji,
wnioski i ewaluacja
5. § 8 ust 2 pkt 4 lit. C
„Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.” - realizacja projektu „Równe Szanse na Awanse” oraz „Jedz smacznie i zdrowo”
- opracowanie planu pracy do zajęć
wyrównawczych z języka angielskiego
- prowadzenie zajęć
wyrównawczych z języka angielskiego
- organizowanie uroczystości
szkolnych, akademii
- konkurs fotograficzny pt. ”Zima w obiektywie”
- realizacja projektu gimnazjalnego w klasie II gimnazjum
- konkurs na kartkę Wielkanocna pisaną w j. angielskim Okres stażu

styczeń-luty 2013r.

rok szkolny 2012/2013

marzec-kwiecień 2013r. Dzienniki

Plan pracy, potwierdzenie
dyrektora
Potwierdzenie Dyrektora,
wnioski z realizacji
Scenariusze imprez, zdjęcia
Zdjęcia

Dokumentacja, zdjęcia

Prezentacja prac na gazetce
6. § 8 ust.2 pkt 4 lit. e
„Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z
innymi osobami, instytucjami
samorządowymi lub innymi
podmiotami.” - organizowanie akcji charytatywnej
„Zostań Mikołajem”
- udział w ogólnopolskiej akcji
charytatywnej „Góra Grosza”

- zbiórka makulatury
- współpraca z wyższą uczelnia – prowadzenia praktyk studenckich
- Loteria Fantowa na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Grudzień 2010

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

2012r Współpraca z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy
Społeczne, potwierdzenie
Dyrektora
Zaświadczenia,
Podziękowania

Zaświadczenie
Zaświadczenie, podziękowanie
podziękowanie
7. § 8 ust. 2 pkt 5
„Umiejętność rozpoznawania i
rozwiązywania problemów
edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest
zatrudniony.” - ukończenie formy doskonalenia
zawodowego dotyczącej
rozpoznawania i rozwiązywania
problemów edukacyjnych,
wychowawczych lub innych
- diagnoza wybranych problemów
edukacyjnych lub wychowawczych okres stażu

okres stażu (zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami) Zaświadczenie

Opis i analiza przypadku
8. Inne zagadnienia i problemy mogące wyniknąć w czasie trwania stażu Okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.