X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20490
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Barbara Majerska
Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2009r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2012r.
Opiekun stażu: ......................
Szkoła: Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Mikołajczyka w Pasłęku

Cel podstawowy podejmowanego stażu:
- uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
Założone cele opracowanego planu:
- poszerzenie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły,
- pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe,
- podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań,
- aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły,
- rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dz. U. z 2004 r. nr 260; poz. 2593
§ 7.1. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
2) pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują:
1) umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela - umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków;
2) umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
3) umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
4) umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;
5) umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli VIII – IX 2009r. • przedłożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu
• opracowanie planu rozwoju zawodowego
2. Współpraca
z opiekunem stażu. Rozmowa z opiekunem stażu i zawarcie „kontraktu” określającego przejrzyste warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć IX 2009r. • kontrakt
• harmonogram współpracy
3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna
i innych nauczycieli. • obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (raz na dwa miesiące) i innych nauczycieli
• omówienie obserwowanych zajęć cały okres stażu • wnioski z obserwowanych zajęć (notatka)
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. • przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna (raz na dwa miesiące)
• omówienie przeprowadzonych zajęć w obecności opiekuna cały okres stażu • scenariusze zajęć
• wnioski z przeprowadzonych zajęć
5. Poszerzanie wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu. • udział w różnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia
w sferze zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej)
• uczestnictwo w pracach Zespołu Przedmiotów Ogólnokształcących
• uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – szkoleniowych radach pedagogicznych
• udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli
według harmonogramu

cały okres stażu

• zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach, o udziale
w szkoleniach
• potwierdzenie udziału
w spotkaniach

6.

Rozbudowa własnego warsztatu pracy.

• Wykonanie pomocy dydaktycznych przy użyciu techniki komputerowej
• gromadzenie prac uczniów
• gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej
• uzupełnianie zaplecza środków dydaktycznych
• opieka nad pracownią przedmiotową.
• samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej
• ewaluacja własnych działań, bieżący, równomierne rozłożenie planowanych prac, monitorowanie własnych osiągnięć, uzupełnianie braków systematycznie w okresie całego stażu • zbiór kart pracy, testów, scenariuszy zajęć

7. Prowadzenie dokumentacji szkolnej. • wpisy w dziennikach lekcyjnych, pozalekcyjnych i arkuszach ocen systematycznie w okresie całego stażu • dzienniki lekcyjne, pozalekcyjne, arkusze ocen
8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. • gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.)
• napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym cały okres stażu

VI 2012r.

VI 2012r. • wpisy w dokumentacji przebiegu stażu
• potwierdzenie opiekuna stażu o gromadzeniu dokumentacji
• treść sprawozdania
• wniosek wraz z dokumentacją formalną

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
• notatki
• adnotacje w dziennikach
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poznawanie środowiska uczniowskiego. • diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów
• przeprowadzenie ankiet na temat sytuacji rodzinnej wychowanków
• obserwacja i analiza możliwości uczniów cały okres stażu • wzory ankiety
• bieżąca dokumentacja (adnotacje w dziennikach lekcyjnych), notatki
2. Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi. • współpraca z różnego typu organizacjami
• współpraca z innymi wychowawcami, pedagogiem szkolnym
• rozmowy indywidualne z uczniami cały okres stażu • sprawozdania, potwierdzenia
• adnotacje w dzienniku lekcyjnym lub pozalekcyjnym
• notatki, fotografie
3. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych.
• realizacja wniosków wynikających z ewaluacji osiągnięć uczniów: zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy
• opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce
• planowanie sukcesów i osiągnięć uczniów w różnorodnej formie
• zajęcia profilaktyczne dotyczące zagrożeń współczesnego świata (realizacja programu profilaktycznego szkoły przy współpracy z instytucjami pozaszkolnymi)
• współpraca z pedagogiem szkolnym oraz specjalistycznymi poradniami (rozmowy indywidualne, skierowania uczniów do poradni psychologiczno – pedagogicznej)
cały okres stażu
• sprawozdania, potwierdzenia
• adnotacje w dzienniku lekcyjnym lub pozalekcyjnym
• notatki, fotografie
4.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów.

• organizowanie lub współorganizowanie wycieczek dydaktycznych
• organizowanie wyjść dla uczniów (do kina, muzeum, teatru, itp.)
• udział uczniów w lokalnych imprezach środowiskowych, konkursach
• przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych, pozaszkolnych,
• współtworzenie gazetek szkolnych (gromadzenie materiałów w zależności od tematu realizowanej gazetki oraz wykonanie gazetki)
cały okres stażu • scenariusze, dyplomy
• plany pracy
• testy, sprawdziany pisane przy pomocy komputera
• zapisy w dzienniku
§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
• strona internetowa (wydruki)
L.p. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1.

Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej
i informacyjnej. • nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera
• korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)
• przygotowanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy, testów, prac klasowych, sprawdzianów) na komputerze
• prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
z wykorzystaniem komputera,
• opracowanie dokumentacji szkolnej (np. planów wynikowych, planów pracy itp.)
• wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową
• dokumentowanie przebiegu stażu
• wyznaczanie uczniom zadań wymagających posłużenia się Internetem i komputerem
• stworzenie możliwości kontaktu nauczyciela z uczniem za pomocą Internetu cały okres stażu
• wydruki

2. Publikacje w Internecie.
• umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego rok szkolny 2009/2010 • wydruki
3. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.

• śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu
• korzystanie ze stron MENiS, www.publikacje.edu.pl, www.interklasa.pl, www.szkola.net/awans/ i innych
cały okres stażu

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty
• potwierdzenia udziału (zaświadczenia)
L.p. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych. • udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych
cały okres stażu • zaświadczenia
2. Pełnienie funkcji wychowawcy klasy. Współpraca ze szkołą:
• analiza programu wychowawczego szkoły
• opracowanie planu pracy wychowawcy
• aktywna realizacja zadań ujętych w dokumentach
Współpraca z uczniem:
• poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów
• pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów (wychowawczych lub dydaktycznych)
• rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze
• objęcie szczególną troską uczniów słabych
• opieka nad uczniami uzdolnionymi - motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy poprzez udział w konkursach (indywidualna pomoc w przygotowywaniu się do tych konkursów) i kołach zainteresowań
Współpraca z rodzicami:
• kontakty podczas wywiadówek, dni otwartych i spotkań indywidualnych, współpraca z trójką klasową
• pedagogizacja rodziców
• uwzględnienie propozycji rodziców w tworzonym planie wychowawczym klasy
• udostępnianie literatury pedagogicznej rodzicom
• angażowanie rodziców w działalność organizatorską i usługową
• informowanie o postępach uczniów w nauce cały okres stażu • zapisy w dzienniku lekcyjnym
• opracowany plan pracy wychowawcy
• notatki z literatury
• adnotacje w dzienniku lekcyjnym
• scenariusze spotkań z rodzicami (według harmonogramu)
3. Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
• studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki
• sporządzanie notatek z przeczytanych książek
• wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych
z literatury fachowej
• korzystanie z warsztatu pracy pedagoga oraz innych nauczycieli wychowawców
cały okres stażu
(na bieżąco)
• notatki z literatury
• potwierdzenie opiekuna stażu

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
Sposób dokumentowania
L.p. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej. Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie:
• udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów do poradni psychologiczno – pedagogicznej
• organizowania pomocy dla uczniów z trudnościami w nauce i rodzin patologicznych
Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza:
• statutu szkoły wraz z WSO
• programu wychowawczego szkoły
• szkolnego programu profilaktycznego i innych cały okres stażu
• znajomość przepisów
• dokumentacja szkolna

2. Aktywne uczestnictwo
w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego. • udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych i zespołach samokształceniowych
• praca w komisjach powoływanych w szkole
• organizacja imprez szkolnych i pozaszkolnych cały okres stażu • listy obecności
• potwierdzenia
• sprawozdania


Zatwierdzam do realizacji:

.................................... .......................................
data i podpis dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.