X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20350
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

mgr Katarzyny Kacprzak
nauczyciela kontraktowego
Przedszkola Publicznego nr 6 w Bartoszycach
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 W BARTOSZYCACH
DYREKTOR PRZEDSZKOLA:
NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY: Katarzyna Kacprzak
NAUCZYCIEL LOGOPEDA
DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01.09.2010 r.
CZAS TRWANIA STAŻU: 01.09.2010- 31.05.2013 r.
OPIEKUN STAŻU:
POSIADANE KWALIFIKACJE: mgr Wczesnej i Wczesnoszkolnej Edukacji, logopeda

CEL GŁÓWNY: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

§ 7.2.pkt.1. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

ZADANIA DO WYKONANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN
Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego:
- Karta Nauczyciela,
- Rozporządzenie MENiS z dnia 01.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Notatki własne, stosowanie się do poznanych przepisów prawa w trakcie odbywania stażu Okres stażu
Napisanie wniosku o umożliwienie odbycia stażu;
Napisanie Planu Rozwoju Zawodowego Wniosek o umożliwienie odbycia stażu i Plan Rozwoju Zawodowego Wrzesień
2010 r.
Opracowanie okresowych sprawozdań z przebiegu awansu zawodowego Okresowe sprawozdania z przebiegu awansu Maj
2011 i 2012 r.
Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego Opis realizacji Planu Rozwoju Zawodowego opisującego przebieg
oraz stopień realizacji
przyjętego planu rozwoju,
uwzględnienie zmian
i modyfikacji planu Maj 2013 r.
Uaktualnianie wiedzy na temat awansu zawodowego (portale internetowe, czasopisma fachowe) Notatki własne Okres stażu
Współpraca z opiekunem stażu Ustalenie zasad współpracy i harmonogramu spotkań Kontrakt Wrzesień
2010 r.
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli Arkusze obserwacji zajęć, scenariusze zajęć, karty pracy Okres stażu
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora przedszkola Arkusze obserwacji zajęć, scenariusze zajęć Okres stażu
Ocena własnych możliwości i umiejętności Autorefleksja – określanie słabych i mocnych stron możliwości i umiejętności Notatki własne Na bieżąco
Poszerzanie swojej wiedzy samodzielnie lub poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, konferencjach metodycznych oraz w Wewnątrzprzedszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli (WDN) – wymiana doświadczeń z nauczycielkami;
Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury fachowej, publikacji i portali internetowych dla nauczycieli Zaświadczenia, scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne, notatki własne Okres stażu
Podjęcie studiów podyplomowych o specjalności Wczesna Interwencja Logopedyczna Świadectwo ukończenia studiów 2010/2011r
Doskonalenie własnego warsztatu pracy Gromadzenie własnych zasobów warsztatowych i metodycznych Karty pracy, pomoce dydaktyczne
Okres stażu
Stosowanie nowatorskich metod w pracy w oparciu o literaturę i nabyte doświadczenie Notatki, zapisy w dzienniku

Zajęcia koleżeńskie, otwarte organizowane przez nauczycielki w przedszkolu Scenariusze zajęć, notatki własne

Udział w posiedzeniach Pady Pedagogicznej, współpraca z kadrą pedagogiczną Potwierdzenie obecności
Czynne uczestnictwo w zespołach zadaniowych Harmonogramy prowadzenia ewaluacji wewnętrznej, raporty
Opracowanie programów indywidualnej terapii logopedycznej Programy terapeutyczne

Opracowanie programów warsztatów i prelekcji dla rodziców i nauczycieli Programy warsztatów i prelekcji

Wymiana doświadczeń oraz konsultacje z logopedą pracującym w innych przedszkolach Notatki własne
Prowadzenie dokumentacji - Dziennik zajęć logopedy
- Karty badania mowy
- Programy indywidualnej terapii logopedycznej Dziennik zajęć logopedy, karty badania mowy, programy indywidualnej terapii logopedycznej Okres stażu
Dokumentowanie własnych działań Gromadzenie dokumentów, zaświadczeń, scenariuszy zajęć Zaświadczenia, scenariusze zajęć, pomoce, karty badania mowy itp. Okres stażu

§ 7.2.pkt.2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

ZADANIA DO WYKONANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN
Obserwacja i analiza możliwości dzieci Zbieranie informacji na temat dzieci (wywiady, konsultacje z rodzicami, nauczycielami) Bieżąca dokumentacja Okres stażu

Współpraca z innymi nauczycielami w przedszkolu Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli pracujących w przedszkolu, wspólne rozwiązywanie problemów Notatki własne Okres stażu

Pomoc w zorganizowaniu Festynu Rodzinnego Zdjęcia 1 raz w roku
Współpraca ze środowiskiem rodzinnym dzieci Udzielanie wskazówek rodzicom do pracy z dzieckiem, spotkania i konsultacje indywidualne z rodzicami Notatki własne Okres stażu

Organizowanie warsztatów i prelekcji dla rodziców z udziałem dzieci na temat możliwości, sposobów pracy i zabaw logopedycznych Scenariusze warsztatów i prelekcji 1 raz w roku
Przeprowadzenie ankiety wśród rodziców na temat skuteczności terapii logopedycznej Ankieta dla rodziców 1 raz w roku
Analizowanie postępów terapii logopedycznej dzieci
Notatki własne Okres stażu

Utworzenie adresu internetowego (poczty) dla rodziców- opracowywanie zagadnień o tematyce logopedycznej (porady, ćwiczenia) Artykuły, materiały w Internecie (skrzynka pocztowa) Okres stażu

Współpraca ze środowiskiem lokalnym W ramach akcji pt.” Cała Polska czyta dzieciom” zorganizowanie głośnego czytania bajek przez zaproszonych gości:
- pani Bibliotekarka
- ksiądz
- chętni rodzice Potwierdzenia obecności, zdjęcia 1 raz w roku
Współpraca z instytucjami Członkostwo w Polskim Związku Logopedów - rozmowy, pogadanki na temat zagadnień z zakresu terapii logopedycznej Notatki własne Na bieżąco

W ramach współpracy z Polskim Związkiem Logopedów zorganizowanie DBDL – Dnia Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych na terenie przedszkola Sprawozdanie z udziału w akcji W terminie wyznaczonym przez PZL
Organizowanie wycieczek Współorganizowanie wycieczek dla dzieci Karty wycieczek, listy uczestników wycieczek Okres stażu
Diagnozowanie potrzeb dzieci Wykonywanie badań przesiewowych wad wymowy wśród dzieci Testy artykulacyjne, diagnozy logopedyczne 1 raz w roku
Promocja przedszkola Promowanie przedszkola w lokalnych mediach(gazeta „Goniec Bartoszycki”, telewizja kablowa „Bart-Sat”, „Radio Bartoszyce”) Artykuły, zdjęcia, reportaże w telewizji kablowej Okres stażu
Pozyskiwanie przedmiotów na Loterie Fantowe przedmioty
Wykonanie przedmiotów (stroików, dekoracji) na kiermasze świąteczne przedmioty

§ 7.2.pkt.3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

ZADANIA DO WYKONANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN
Wykorzystanie zasad i technik komunikowania się oraz technologii informacyjnej w pracy logopedy Przygotowywanie i gromadzenie materiałów opracowanych na komputerze Pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć, wyniki badań przesiewowych Na bieżąco
Opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym Dokumenty: Plan Rozwoju Zawodowego, sprawozdania okresowe z przebiegu awansu zawodowego, projekt sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji Wykorzystywanie w swojej pracy materiałów z Internetu Scenariusze zajęć Okres stażu
Udział w internetowych forach dyskusyjnych Spis portali internetowych
Opublikowanie w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego Opracowanie oraz zamieszczenie w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego Publikacja w Internecie Maj 2012r.

§ 7.2.pkt.4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem przez nauczyciela zadań

ZADANIA DO WYKONANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN
Poszerzanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz rozwijanie własnych kompetencji z wymienionych dziedzin Udział w kursach, szkoleniach, konferencjach Zaświadczenia Okres stażu
Korzystanie ze zbiorów biblioteki pedagogicznej Notatki własne, bibliografia
Powiększanie i korzystanie z własnego zbioru publikacji
Wykorzystanie wiedzy do rozwiązywania problemów Wdrażanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów Notatki własne Na bieżąco

§ 7.2.pkt.4. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania placówki oświatowej, w której nauczyciel odbywał staż

ZADANIA DO WYKONANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN
Poszerzanie i aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego Gromadzenie i analizowanie przepisów prawa oświatowego Notatki własne, biblioteczka Okres stażu
Zastosowanie przepisów prawa oświatowego w rozwiązywaniu bieżących problemów oceniania i dokumentowania zadań nauczyciela Prawidłowe prowadzenie dokumentacji logopedy Potwierdzenie dyrektora przedszkola
Poszerzanie wiedzy z zakresu organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola Analiza dokumentów przedszkola:
- Statut,
- Regulaminy przedszkola itp. Notatki własne Na bieżąco

Plan Rozwoju został stworzony na podstawie Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MENiS z dnia 01 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, z uwzględnieniem zmian w tekście zawartych w Rozporządzeniu MEN z dnia 14 listopada 2007r.

Zatwierdzam do realizacji
....................................... .....................................
data i podpis Dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.