X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20346
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Teresa Majkut
Nazwa szkoły: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym
Szkoła Podstawowa
Nauczyciel ubiegający się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
Data rozpoczęcia stażu: 1. 09.2010r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2013r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Pełnione funkcje: nauczyciel języka polskiego

Działania i zdania ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego zostały ukierunkowane na spełnienie wymagań koniecznych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, a także doskonalenia własnego warsztatu pracy, metod pracy oraz podnoszenia jakości pracy szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadania Formy realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. 1. Analiza przepisów prawa oświatowego:
- Karta Nauczyciela
- Ustawa o systemie oświaty,
- Rozporządzenia dotyczące ścieżek awansu zawodowego.
2. Śledzenie aktualnych rozporządzeń MEN poprzez Internet, dzienniki urzędowe.
3.Udział w szkoleniach na temat awansu zawodowego.
2. Poszerzenie wiedzy
i umiejętności nauczyciela. 1.Wstępna analiza i ocena własnych umiejętności
i kompetencji zawodowych.
2.Wzbogacanie własnego warsztatu pracy poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, szkolenia, warsztaty).
3.Doskonalenie własnej wiedzy poprzez studiowanie literatury fachowej i czasopism.
4. Gromadzenie literatury z zakresu nauczanego przedmiotu.
3. Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej
i wychowawczej. 1. Opracowanie i przeprowadzenie diagnoz wiadomości i umiejętności uczniów.
2. Udział w pracach zespołu humanistycznego.
3. Opracowanie planów pracy nauczania języka polskiego, wychowawczych , scenariuszy lekcji, sprawdzianów i innych pomocy dydaktycznych.
4. Podwyższenie jakości pracy szkoły. 1. Przygotowywanie uczniów do szkolnych
i pozaszkolnych konkursów przedmiotowych
i tematycznych.
2. Współorganizowanie i organizowanie szkolnych konkursów z zakresu nauczanego przedmiotu.
3. Organizowanie imprez i uroczystości szkolnych.
4. Prowadzenie kół zainteresowań dla uczniów zdolnych i zajęć dodatkowych dla uczniów z problemami
w nauce.
5.Analiza wyników sprawdzianu- opracowanie wniosków do dalszej pracy.

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania Formy realizacji
1. Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej
w pracy. 1. Opracowanie komputerowe materiałów potrzebnych w procesie dydaktyczno- edukacyjnym.
2.Wyposażenie pracowni polonistycznej w pomoce dydaktyczne opracowane drogą komputerową.
3. Wykorzystywanie Internetu w codziennych warsztatach pracy jako źródła cennych informacji, wymiana informacji zawodowych z innymi nauczycielami poprzez maile, gadu-gadu, Skype
4. Wykorzystywanie różnych środków przekazu (płyty CV, DVD, pendrive) w procesie dydaktycznym .
5.Opublikowanie w portalu internetowym Planu Rozwoju Zawodowego i różnych pomocy do lekcji.

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Zadania Formy realizacji
1. Dzielenie się swoją wiedzą
i doświadczeniem z innymi nauczycielami. 1. Opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom scenariuszy lekcji, testów, sprawdzianów i innych pomocy dydaktycznych.
2. Pomoc nauczycielom rozpoczynającym pracę i awans zawodowy.
3. Prowadzenie szkoleń w ramach WDN, szkolenie Rady Pedagogicznej, zespołu humanistycznego.
4.Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów
w zakresie organizacji imprez, uroczystości szkolnych, konkursów.
2. Prowadzenie zajęć otwartych. 1.Prowadzenie lekcji języka polskiego i zajęć wychowawczych dla zainteresowanych nauczycieli.
2.Opieka nad praktykantem, prowadzenie i omawianie lekcji, hospitowanie prowadzonych lekcji( w miarę potrzeb).

§ 8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych lub opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Zadania Formy realizacji
1. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych
i wychowawczych. 1. Opracowanie i zrealizowanie programu działań dydaktyczno –wychowawczych z zakresu edukacji czytelniczej.
2. Opracowanie własnego programu koła polonistycznego jako innowacji pedagogicznej w szkole.
3. Dostosowanie wymagań do możliwości ucznia- opracowanie programu zajęć rewalidacyjnych.


§ 8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


Zadania Formy realizacji
1. Opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą i opublikowanie ich lub popularyzowanie w innej formie.
1 Opracowanie i opublikowanie własnych materiałów związanych z nauczaniem języka polskiego w sieci internetowej, w „Gazecie z Grodziska”, gazetce szkolnej.
2 Opracowanie własnych publikacji i referatów w ramach pedagogizacji rodziców, przekazanie ich do biblioteki szkolnej.
2. Wykonywanie zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej, szkoły. 1. Organizowanie imprez klasowych, wycieczek, wyjazdów dydaktycznych; organizowanie i współorganizowanie konkursów i imprez szkolnych.
2. Pełnienie roli opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
3. Koordynowanie prowadzenia kroniki klasowej przez uczniów.
4. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
5. Współpraca z rodzicami.

§ 8 ust. 2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zadania Formy realizacji
1. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej we współpracy z różnymi instytucjami. 1. Utrzymywanie stałych kontaktów z poradnią psychologiczno – pedagogiczną poprzez wypełnianie wniosków rodziców uczniów z trudnościami w pisaniu i czytaniu.
2. Nawiązanie współpracy z organizacjami
i instytucjami działającymi na terenie gminy (GOPS, GOK) w celu poszerzania działań szkoły.
3. Stała współpraca z pedagogiem szkolnym.

§ 8. ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Zadania Formy realizacji
1. Analiza dwóch przypadków dydaktyczno-wychowawczych. 1. Zebranie informacji o uczniach, poznanie ich osobowości i charakteru, identyfikacja problemu, opisanie historii zjawiska, propozycja rozwiązań, wdrożenie działań, ewaluacja i zbadanie skuteczności oddziaływań.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.