X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 20262

Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego w zakresie religii i muzyki

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans
na stopień nauczyciela dyplomowanego

Alicja Szymańska
nauczyciel muzyki i religii
Miejsce pracy: Publiczne Gimnazjum
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Termin rozpoczęcia stażu: 1.09.2010 r.
Termin zakończenia stażu: 31.O5.2013 r.

Cele:

1.Podniesienie kwalifikacji i uzyskanie stopnia awansu
zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
2.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
3.Podniesienie jakości pracy szkoły, kreowanie jej pozytywnego
wizerunku.
4. Umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju osobowego.
5. Podniesienie efektywności działań dydaktyczno –
wychowawczych.

Czynności organizacyjne:
Wymagania Zadania do realizacji Termin
realizacji
1.Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.
- analiza ustaw i rozporządzeń prawa oświatowego (rozporządzenia MENiS
z dnia 1 grudnia 2004 r. z późniejszymi zmianami);
- wytyczenie kierunków rozwoju zawodowego, - diagnoza potrzeb własnych i szkoły
- wniosek o rozpoczęcie stażu;
- plan rozwoju zawodowego;

- notatki;
- wniosek o rozpoczęcie stażu;
- plan rozwoju zawodowego

2.Prowadzenie dokumentacji z realizacji planu.
- gromadzenie potrzebnej dokumentacji;

- cały okres stażu;
3.Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- uzyskanie oceny dorobku zawodowego;

- przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju; V-VI 2013
- ocena dorobku dokonana przez dyrektora szkoły;
- sprawozdanie;

1.

§8 ust.2 pkt 1
„Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesieni jakości pracy szkoły”.


- analiza przepisów prawa oświatowego, zapoznanie się z materiałami dotyczącymi awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, publikowanymi na stronach internetowych;

- uczestnictwo w pracach i szkoleniach Rady Pedagogicznej;

- ukończenie form doskonalenia zawodowego, dostosowanych do potrzeb nauczyciela i szkoły oraz wdrażanie wniosków do swojej pracy( kursy, szkolenia; warsztaty dla dyrygentów, sesje katechetyczne, cykliczne spotkania katechetów
w parafii );

-studiowanie literatury fachowej i gromadzenie biblioteki przedmiotowej, zbiorów fonograficznych muzyki klasycznej, popularnej, rozrywkowej, ludowej;

- doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej (zajęcia z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego, pianina, elektronicznych instrumentów, gitary, szkolnego zestawu perkusyjnego);

- poszukiwanie metod aktywizujących uczniów na katechezie, (np. metoda projektu, itp.);

- praca z uczniem zdolnym- (przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych z zakresu muzyki i religii);

- prowadzenie zajęć koła gitarowego, chóru;

-rozwijanie umiejętności pracy z zespołem;
- kopia wniosku, plan rozwoju zawodowego;
- potwierdzenia dyrektora;
- zaświadczenia;
- potwierdzenia, dyplomy;
- notatki; scenariusze;
- wnioski, notatki, scenariusze;
- zdjęcia, podziękowania, dyplomy;
- potwierdzenia dyrektora placówki,
- prowadzenie scholi młodzieżowej, oprawa muzyczno-liturgiczna Mszy św. I nabożeństw;
-rozwijanie umiejętności pracy z zespołem uczniów;
- współpraca z nauczycielami –(przygotowanie we współpracy uroczystości, imprez okolicznościowych);
- potwierdzenia ks. proboszcza;
- scenariusze uroczystości;
-przykładowe dokumenty i pomoce dydaktyczne;
- przykładowy materiał, wykaz stron www.;
- płyta CD;
-dyplomy;

2.
§ 8 ust. 2 pkt 2
„Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”.
- stosowanie techniki komputerowej
w opracowaniu dokumentacji, pomocy dydaktycznych, sprawdzianów, testów, scenariuszy, dyplomów, uroczystości;

- wykorzystywanie informacji z różnych źródeł
w celu przygotowania materiałów
na określony temat zgodny z programem nauczania (wykorzystanie zasobów Internetu);

- opracowywanie aranżacji utworów muzycznych;

- wykonanie dyplomów i podziękowań;

3.
§ 8 ust. 2 pkt 3
„Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem
z innymi nauczycielami, prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów
i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć. -aktywny udział w pracach zespołu samokształceniowego humanistów oraz prowadzenie zajęć „Higiena głosu”;

- dzielenie się w ramach WDN wiedzą
i umiejętnościami nabytymi podczas udziału
w różnych formach doskonalenia zawodowego;

- współpraca z nauczycielami, pedagogiem, psychologiem w celu rozwiązywania trudności wychowawczych;

- konsultacje z nauczycielami muzyki i katechetami z innych placówek w celu wymiany spostrzeżeń i doświadczeń;

- publikacja materiałów pracy własnej
w serwisach edukacyjnych;

- przygotowanie i przeprowadzenie lekcji otwartej dla nauczycieli muzyki z dzielnicy we współpracy z metodykiem muzyki;

-zapraszanie nauczycieli muzyki do udziału projektach realizowanych na terenie placówki, np. „Chopin w poezji i muzyce”, „Święto Szkoły”, „Wieczór wigilijny”;

- wnioski;
- scenariusze zajęć;
- wnioski do dalszej pracy;
- notatki;
-zaświadczenia o publikacjach, adresy stron internetowych;
- scenariusze zajęć;
-scenariusze imprez, potwierdzenia dyrektora;

4.
§ 8 ust.2 pkt 4 lit. a
“Opracowanie I wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych, związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich”.


- opracowanie i wdrażanie narzędzi pomiaru dydaktycznego (diagnozowanie potrzeb uczniów);

- opracowanie i wdrożenie programu zajęć artystycznych z muzyki dla klasy II;

- opracowanie programu i szczegółowych kryteriów oceniania z zajęć artystycznych;

- opracowanie scenariuszy imprez i uroczystości zarówno szkolnych, jak i odbywających się poza placówką;

- praca z uczniem indywidualnie, z uczniem uzdolnionym, z uczniem wrażliwym, z małym zespołem uczniów, z dużym zespołem, z zespołem artystycznym;

- przygotowanie psychiki ucznia do wykonawstwa indywidualnego i zespołowego w obszarze muzyki i śpiewu solowego oraz chóralnego;

- ankiety;
- program zajęć artystycznych;
- kryteria oceniania;
- opracowane scenariusze;
- dokumentacja, efekty;


5.
§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. c
“Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”.

- współudział w organizowaniu uroczystości szkolnych;

- kształcenie wykonawcy i odbiorcy sztuki (prawidłowa emisja głosu, impostacja, praca z instrumentem akompaniującym, znajomość repertuaru);

- przygotowanie uczniów do odbioru sztuki „wysokiej”
(teatr, filharmonia, koncerty);

- udział w koncertach szkolnych, prezentacja dorobku uczniów podczas koncertów na rzecz różnych środowisk;

-rozwijanie twórczych zainteresowań uczniów;

-dokumentacja, zaświadczenia, fotografie,

6.
§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. e
„Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami“.
-współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym;

- zapoznanie się z opiniami PPP oraz wdrożenie wskazówek do pracy indywidualnej;

-współpraca z kuratorami sądowymi

-współpraca z pobliskim Domem Dziecka, Parafią św. Teresy, Filharmonią, Teatrem Wielkim, Szkołą Muzyczną i Akademią Muzyczną;

- notatki, wnioski;
- potwierdzenia;

§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. f
“uzyskanie innych znaczących osiągnięć
w pracy zawodowej”.

- przygotowania zespołu wokalno-instrumentalnego oraz chóru do występów publicznych( akademie, uroczystości, imprezy cykliczne na terenie placówki i miasta, konkursy, przeglądy);

- przygotowanie uczniów do konkursów wewnętrznych i zewnętrznych z zakresu muzyki
i religii;

- dyplomy, podziękowania, fotografie;

§ 8 ust.2 pkt 5
„Umiejętność rozpoznawania
i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony”.

- poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów, diagnozowanie problemów wychowawczych poprzez współpracę z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz wychowawcami klas;

- wspólna analiza potrzeb, opracowanie wskazówek i podjęcie działań w celu niwelowania problemów z nauką i wychowawczych;

-współpraca z rodzicami,( konsultacje, pedagogizacja, wymiana spostrzeżeń), udział rodziców w koncertach przygotowanych przez uczniów na terenie placówki;

- ukończenie form doskonalenia związanego z rozpoznawaniem i rozwiązywaniem problemów wychowawczych;

- działania profilaktyczne w dziedzinie uzależnień
i zachowań agresywnych poprzez uczestnictwo w zajęciach muzycznych, tj. zespół wokalno-instrumentalny, schola, nauka gry na gitarze, katechezy;

- współpraca z rodzicami przy organizowaniu imprez szkolnych, konkursów, występów;

- doskonalenie umiejętności współpracy
i komunikacji z rodzicami, promocja szkoły, kształtowanie jej pozytywnego wizerunku wśród rodziców, prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców;

- notatki, wnioski;
- zaświadczenia;
- potwierdzenia dyrektora, proboszcza, scenariusze katechez;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.