X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 20184

W szkole modlitwy - program edukacyjny dla klas II i III szkoły podstawowej

„W SZKOLE MODLITWY”


PROGRAM EDUKACYJNY DLA KLAS 2 I 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W BIELSKU-BIAŁEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013

AUTOR: ALICJA ZOŃ-MAŚKA

1. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Program edukacyjny: „W szkole modlitwy” przeznaczony jest do realizacji w Szkole Podstawowej nr 3 w Bielsku-Białej w klasach II i III. Bazę dla programu stanowi modlitwa, która jako rozmowa i przebywanie z Bogiem jest podstawowym łącznikiem między człowiekiem a Bogiem.
Program jest skierowany do nauczycieli religii w klasach młodszych, realizujących podstawowy program nauczania w szkole. Treści programowe obejmują 10 godzin dydaktycznych i mogą być realizowane na lekcjach religii lub na zajęciach pozalekcyjnych. Realizacja programu odbywa się w ciągu roku szkolnego, pokrywając się jednocześnie z rokiem liturgicznym. Praca z programem nie wymaga specjalnych nakładów finansowych.
Program został sformułowany w aspekcie podmiotowym, co oznacza, że przyznaje on nauczycielowi i dzieciom dużą swobodę w projektowaniu procesu kształcenia i wychowania, realizując zadania w szkole zgodnie z Podstawą Programową katechezy w Polsce dla Szkoły Podstawowej.
Treści programowe zostały ujęte w kręgi tematyczne dla każdej z klas:

KLASA II

1. Modlitwa rozmową i przebywaniem z Bogiem.
2. Święci wzorem modlitwy i zawierzenia Bogu.
3. Maryja modli się razem ze swoimi dziećmi.
4. W szkole modlitwy Pana Jezusa- jak się modlić?
5. „Pan Jezus się cieszy, gdy modlą się dzieci...” -konkurs na osobistą modlitwę dziecka przygotowującego się do I Komunii Świętej.
KLASA III
1. Modlitwa Pańska czyli „Ojcze nasz”.
2. Kościół domem modlitwy.
3. Eucharystia- wspólna modlitwa Kościoła.
4. Modlitwy roku liturgicznego.
5. „Kto śpiewa- dwa razy się modli”- konkurs piosenki religijnej.

2. ZAŁOŻENIA PROGRAMU

W okresie wczesnoszkolnym proces katechizacji ma charakter wychowawczy, zwracający uwagę na rozwój wartości, które stanowią podstawę antropologiczną życia wiary, tj. zmysł ufności, otwartości, szczerości, darmowości, daru z siebie, radosnego uczestnictwa i modlitwy. Program edukacyjny „W szkole modlitwy” jest uzupełnieniem programu realizowanego w szkole w roku szkolnym 2011/2013. Treści przedstawionego programu są zgodne z założeniami reformy i edukacji i obejmują:
1). Kształcenie i wychowanie (poprzez modlitwę)
2). Podmiotowe traktowanie dziecka
3). Uwzględnienie potrzeb rozwojowych dziecka.
Poprzez poznawanie treści programowych dzieci zostaną wprowadzone w świat modlitwy i związanych z nią wartości: miłości, zaufania, dobra, posłuszeństwa wobec Boga, pomocy innym w grupie, w rodzinie. Będzie też okazją do odkrycia swojego miejsca w grupie rówieśniczej i we wspólnocie Kościoła, a także wprowadzeniem do uczestnictwa w liturgii nabożeństw różańcowych, adwentowych, majowych, szkolnej Eucharystii, a w przypadku klas II do świadomego pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej.

3. WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU

Program „W szkole modlitwy” może być realizowany w sali szkolnej, a także w kościele. Tego typu zajęcia będą służyły wszechstronnemu rozwojowi dziecka, również duchowemu, a także zaspokoją naturalną potrzebę ruchu i pozwolą na lepsze poznanie środowiska modlitwy.

4. CELE WYCHOWANIA I KSZTAŁCENIA
OGÓLNE CELE KATECHETYCZNE:
• Kształtowanie dziecięcej postawy ufności wobec Boga, Jego Matki i Świętych na modlitwie
• Wzbudzenie pragnienia modlitwy jako osobistego spotkania z Bogiem
• Kształtowanie wiary w dobroć Boga, ufności w Boże Miłosierdzie, postawy otwartości na Boże działanie
• Pobudzenie pragnienia uczestnictwa w liturgii, szczególnie niedzielnej Eucharystii
• Wzrastanie w wierze w kręgu modlitw i pieśni ku czci Jezusa, Matki Bożej i Świętych
CELE OPERACYJNE:
UCZEŃ:
• Wytłumaczy czym jest modlitwa
• Chwali Boga i Świętych słowami modlitw: „Zdrowaś Mario”, „Ojcze nasz”, „Aniele Boży”, modlitwami z liturgii Mszy Świętej, modlitwami roku liturgicznego, modlitwą wiernych
• Zaśpiewa kilka pieśni religijnych poznanych na katechezie lub w kościele
• Przejawia ufność w Boże Miłosierdzie i Bożą dobroć
• Wymieni rodzaje modlitwy
• Wymieni i wytłumaczy prośby Modlitwy Pańskiej
• Świadomie modli się słowami modlitwy „Ojcze nasz”
• Uczestniczy w nabożeństwach liturgicznych i Mszy Świętej
• Poda przykłady Świętych rozmiłowanych w modlitwie
• Wytłumaczy, dlaczego Jezus i Maryja są dla nas nauczycielami modlitwy
• Wytłumaczy znaczenie słowa: AMEN
• Ułoży własną modlitwę do Boga Ojca, Matki Bożej, Anioła Stróża, Patrona lub innego Świętego
• Weźmie udział w konkursie na piosenkę religijną (kl. 3) i osobistą modlitwę dziecka przygotowującego się do I Komunii Świętej (kl.2)

5. TREŚCI WYCHOWANIA I KSZTAŁCENIA
Klasa Treści programowe Treści wychowania i kształcenia
II Modlitwa rozmową i przebywaniem z Bogiem. • Uczeń rozumie czym jest modlitwa (opowiadanie o modlitwie, wykonanie słoneczka n/t czym jest modlitwa? Z czym ją porównać?)
• Uczeń rozumie potrzebę modlitwy i odczuwa ją
• Pamięta o codziennej modlitwie
II Święci wzorem modlitwy i zawierzenia Bogu. • Uczeń wymieni Świętych, którzy sposób szczególny umiłowali modlitwę (opowiadanie, prezentacja ilustracji, kolorowanie obrazów wybranych Świętych)
• Poda kilka cech modlitwy wielkich Świętych
• Wyraża chęć naśladowania modlitwy Świętych
II Maryja modli się razem ze swoimi dziećmi. • Uczeń zna modlitwy ku czci Matki Bożej (puzle logiczne)
• Opisze postawę Maryi wobec Boga wyrażoną w modlitwie (wykonanie plakatu n/t „Maryja blisko wzywających Ją dzieci- praca w grupach)
• Uczestniczy w nabożeństwach maryjnych
• Zna historię objawień Maryjnych w Fatimie i historię cudownego medalika
• Nosi znak przynależności do Maryi (medalik, różaniec)i naśladuje Ją
II W szkole modlitwy Pana Jezusa- jak się modlić? • Uczeń wymieni rodzaje modlitwy
• Dopasowuje przykłady modlitw do ich rodzajów (praca w grupach)
• Zaprasza innych do wspólnej modlitwy (rodzinnej, klasowej- zawiązanie wspólnoty Róży Różańcowej)
II „Pan Jezus się cieszy, gdy modlą się dzieci...”- konkurs na własną modlitwę dziecka przygotowującego się do I Komunii Świętej. • Uczeń samodzielnie układa dowolną modlitwę
• Modli się ułożoną przez siebie modlitwą (najlepiej codziennie)
• Układa osobistą modlitwę dziękczynną po Komunii Świętej
III Modlitwa Pańska czyli „Ojcze nasz”. • Uczeń wymienia i tłumaczy prośby Modlitwy Pańskiej (praca w grupach- wykonanie ilustracji do próśb modlitwy „Ojcze nasz”)
• Modli się słowami Modlitwy Pańskiej (puzle logiczne)

III Kościół domem modlitwy. • Uczeń wie, że kościół jest domem Boga i w nim można Go odnaleźć (spotkania w kościele na Mszach szkolnych)
• Wie, jak zachować się na modlitwie w domu Bożym (burza mózgów)
• Chętnie przychodzi do kościoła i wstępuje do niego na chwilę modlitwy lub adoracji
• Zwraca uwagę na znaki Bożej obecności w kościele i wymienia je
III Eucharystia- wspólna modlitwa Kościoła. • Uczeń wie dlaczego powinien uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii
• Aktywnie włącza się w przygotowanie liturgii
• Zna części Mszy Świętej i potrafi przyporządkować im odpowiednie modlitwy
• Samodzielnie układa wezwania do modlitwy wiernych (praca indywidualna)
• Świadomie, w sposób pełny uczestniczy we Mszy Świętej szkolnej, niedzielnej, świątecznej
III Modlitwy roku liturgicznego. • Uczeń zna pojęcie roku liturgicznego
• Zna podstawowe modlitwy
• Wytłumaczy znaczenie słowa: AMEN
• Umie przyporządkować modlitwy i nabożeństwa do odpowiednich części roku liturgicznego (praca w grupach- konkurs)
III „Kto śpiewa dwa razy się modli”- konkurs piosenki religijnej. • Uczeń śpiewa wybraną przez siebie piosenkę religijną
• Wyraża swoje uwielbienie Boga poprzez muzykę i śpiew

6. METODY REALIZACJI PROGRAMU
1. Metody podające: wykład informacyjny, pogadanka, opowiadanie, opis, odczyt, objaśnienie
2. Metody aktywizujące: praca w grupach, inscenizacja, gry dydaktyczne, burza mózgów, puzle logiczne, zdania niedokończone, „5 z 25”, słoneczko
3. Metody eksponujące: pokaz połączony z przeżyciem.

7. EWALUACJA
Proponowane narzędzia ewaluacji:
- serduszka czarne i czerwone
- zdania niedokończone
- przeprowadzenie konkursów w zespołach klas II i III.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.