X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 20164

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: Marzena Haptar
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 42 w Szczecinie
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy§ 7 ust. 1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających
ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
uwagi

1. Poszerzenie wiadomości nt. zadań i zasad funkcjonowania oraz organizacji życia szkoły • Analiza dokumentów szkoły: Statut Szkoły, Program Wychowawczy Szkoły, regulaminy, Przedmiotowy System Oceniania okres trwania stażu
• notatki własne
2. Uczestniczenie w pracach organów szkoły
• Udział w pracach Rady Pedagogicznej
• Bieżąca współpraca z gronem pedagogicznym szkoły okres trwania stażu
• notatki własne
• protokoły z posiedzeń rady
3. Współpraca z Samorządem Uczniowskim
• Pomoc w organizacji akcji podejmowanych na terenie szkoły okres trwania stażu
• dokumentacja fotograficzna i opisowa


§ 7 ust. 1 pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie
lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu służącemu własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły
• Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
• Udział w kursach, konferencjach i warsztatach metodycznych
• Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotowego
• Prowadzenie zajęć obserwowanych przez dyrektora szkoły lub opiekuna stażu
• Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
• Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej okres trwania stażu
• zaświadczenia, potwierdzenia uczestnictwa
• sprawozdanie z działalności zespołu
• scenariusze zajęć, wnioski do zajęć
• spis lektur
• notatki własne
2. Tworzenie własnego warsztatu pracy
• Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, publikacji książkowych i czasopism okres trwania stażu
• testy, materiały dydaktyczne


§ 7 ust. 1 pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela - przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły
- z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

1. Poznawanie i analiza przepisów normujących funkcjonowanie systemu oświaty
• Analiza aktów prawnych:
- Ustawa o systemie oświaty
- Ustawa Karta Nauczyciela
- Ustawa o pomocy społecznej
- Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich okres trwania stażu
• notatki własne
2. Pogłębianie wiedzy na temat praw dziecka
• analiza Konwencji Praw Dziecka okres trwania stażu
• notatki własne


§ 7 ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela wrzesień 2010
• poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
• plan rozwoju zawodowego
2. Współpraca z opiekunem stażu
• Zawarcie kontraktu
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem
• Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu okres trwania stażu
• kontrakt
• scenariusze zajęć
• wnioski z przeprowadzonych i obserwowanych zajęć
3. Uczestniczenie
w pracach organów szkoły, związanych
z realizacją jej podstawowych funkcji
i wynikających z nich zadań
• Udział w pracach Rady Pedagogicznej oraz zespołach samokształceniowych
• Współpraca z gronem pedagogicznym szkoły okres trwania stażu
• notatki własne
4. Pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności w procesie aktywnego udziału w zewnątrzszkolnym i wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym
• Udział w szkoleniowychRadach Pedagogicznych
• Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje metodyczne, itp.)
• Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej.
• Korzystanie z publikacji
i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli. okres trwania stażu
• zaświadczenia
• dyplomy
• świadectwa
• adresy portali
• notatki własne
5. Dalsze doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań szkoły
• Opracowywanie, realizacja i ewaluacja rozkładów materiału do nauki informatyki
• Doskonalenie umiejętności tworzenia scenariuszy lekcji
• Prowadzenie lekcji w obecności Dyrektora Szkoły oraz omówienie, wnioski i ocena dokonań
• Wdrażanie i ewaluacja PSO
• Udział w lekcjach otwartych okres trwania stażu
• rozkłady materiału
• scenariusze
• własne notatki
6. Organizacja własnego warsztatu pracy
• pisanie scenariuszy
• gromadzenie i aktualizacja własnych materiałów dydaktycznych
• samodzielne przygotowywanie środków dydaktycznych
• przygotowywanie prezentacji multimedialnych okres trwania stażu
• testy
• scenariusze zajęć
• pomoce dydaktyczne
7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
• Gromadzenie świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, notatek itp.
• Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego okres trwania stażu
• dokumentacja
• sprawozdanie
8. Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań przy współpracy z innymi nauczycielami
• Organizowanie i współorganizowanie konkursów
• Opieka nad salą przedmiotową
• Współudział w organizacji przedstawień
• Współorganizowanie imprez szkolnych nawiązujących do tradycji i zwyczajów szkoły
• przygotowanie plakatów i dekoracji okres trwania stażu
• zdjęcia
• zaświadczenia
• scenariusze


§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów,
problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
• Bieżące kontakty z rodzicami uczniów
• Indywidualne kontakty z dzieckiem
• Obserwowanie uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych (przerwy, rajdy, wycieczki) okres trwania stażu
• notatki z rozmów z rodzicami

2. Skoordynowanie własnych działań edukacyjnych i wychowawczych z innymi zaangażowanymi w to osobami
• Systematyczny kontakt z wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym, logopedą oraz rodzicami uczniów okres trwania stażu
• udział w spotkaniach
• notatki służbowe z rozmów
• sprawozdania
3. Aktywna współpraca ze środowiskiem lokalnym
• Udział w organizowanych uroczystościach i imprezach lokalnych
• współorganizowanie akcji „Sprzątanie świata”
• współpraca z PTTK okres trwania stażu
• potwierdzenia uczestnictwa
• zdjęcia
4. Pełnienie roli opiekuna
• opieka nad uczniami podczas wyjść pozaszkolnych (piesze rajdy) okres trwania stażu
• Potwierdzenia uczestnictwa
• zdjęcia
5. Uwzględnianie i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów zdolnych, słabych, dyslektycznych
• opracowanie właściwych form i metod pracy uczniami (np. przygotowywanie uczniów do konkursów informatycznych i plastycznych, konsultacje dla uczniów słabych) okres trwania stażu


§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem w pracy nauczyciela
• udział w kursach komputerowych dla nauczycieli okres trwania stażu
• zaświadczenia
2. Wykorzystywanie komputera w pracy nauczyciela
• wykonywanie środków dydaktycznych przy pomocy komputera
• opracowanie dokumentacji szkolnej
• dokumentowanie przebiegu stażu
• tworzenie sprawdzianów, testów, kartkówek, dyplomów, podziękowań
• wykorzystywanie na lekcjach scenariuszy i materiałów do nauki informatyki dostępnych w Internecie (portale edukacyjne)
• zachęcanie uczniów do przekazywania zadanych prac pocztą elektroniczną
• korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki okres trwania stażu
• dokumenty
• materiały dydaktyczne
• spis stron WWW
3. Wykorzystywanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego
• uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi)
• poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizowanie poprzez Internet okres trwania stażu
• własne notatki
• spis portali
4. Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych.
• przygotowywanie własnych scenariuszy do zamieszczenia na stronach internetowych portali edukacyjnych.
• opublikowanie planu rozwoju zawodowego.
okres trwania stażu
• spis stron WWW


§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zadaniami realizowanymi przez nauczyciela

1. Samodzielne pogłębianie wiedzy poprzez studiowanie nowości wydawniczych oraz czasopism metodycznych
• studiowanie fachowej literatury z zakresu psychologii, pedagogiki;
• korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli okres trwania stażu
• Notatki
• Adresy stron www
2. Wykorzystywanie zdobytej wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki w skutecznym rozwiązywaniu pojawiających się problemów dydaktyczno – wychowawczych
• współpraca z rodzicami
• współpraca z pedagogiem
• modyfikacja warsztatu pracy poprzez zastosowanie właściwych metod pracy, w celu dostosowania go do potrzeb edukacyjnych indywidualnego ucznia
• rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości okres trwania stażu
• szkolna dokumentacja
• dzienniki zajęć


§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywał staż

1. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego oraz dalsze poznawanie zasad organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły

• Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, rozporządzeń MENiS w sprawie awansu zawodowego, programów nauczania, podstaw programowych
• Analiza Statutu Szkoły, Przedmiotowego Systemu Oceniania, Programu Wychowawczego, planów pracy szkoły
• Korzystanie z zasobów internetowych dotyczących prawa, organizacji i zasad funkcjonowania edukacji i oświaty okres trwania stażu
• notatki własne
• biblioteczka ustaw i przepisów,
• portale internetowe
2. Uwzględnianie i posługiwanie się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego
• Posługiwanie się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu
• Prowadzenie dokumentacji szkolnej
• Udział w Radach Pedagogicznych i zespołach opracowujących i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne okres trwania stażu
• zapisy w protokołach
• plan rozwoju, sprawozdanie
• dzienniki zajęć
3. Współpraca z organizacjami wspomagającymi pracę szkoły • Realizacja zadań nauczyciela przy współpracy pedagoga i psychologa Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej okres trwania stażu • notatki własne
• dzienniki zajęć


Plan rozwoju zawodowego jest planem otwartym. Za zgodą opiekuna stażu oraz dyrektora szkoły, może ulec zmianie w trakcie trwania stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.