X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 20079
Przesłano:

Przedmiotowe zasady oceniania

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
prowadzący:
Przedmiotowe zasady oceniania klas I – III opracowane zostały na podstawie:
• Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. W sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 z 2007 r. po.256 ze zmianami ).
• Rozporządzenie MEN z 23 XII 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz ogólnego w poszczególnych typach szkół.
• Programu edukacji wczesnoszkolnej „Odkrywam siebie”
• Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania.
1. Cele oceniania
Ocenianie powinno zapewnić uczniowi:
• znajomość wymagań edukacyjnych,
• wyzwalanie aktywności i motywacji, dzięki której uczniowie mogą osiągać maksymalne wyniki,
• informację o postępie i poziomie jego osiągnięć edukacyjnych,
• motywowanie do dalszej pracy i samorozwoju,
• wyrabianie nawyku systematycznej pracy, samokontroli i samooceny,
• możliwości poprawy osiągnięć, zapobieganie niepowodzeniom w nauce,
• ewaluację realizacji programu nauczania.

Ocenianie powinno zapewnić rodzicom:
• informację o postępach dziecka, trudnościach i uzdolnieniach,
• ocenę poziomu nauczania,
• możliwości doskonalenia, organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej,
• systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się i nauczania.

Ocenianie powinno zapewnić nauczycielowi:
• dostarczenie informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
2. Umiejętności i wiadomości podlegające ocenie:
-edukacja polonistyczna:
• słuchanie innych, uczestniczenie w rozmowie,
• odpowiadanie na pytania i budowanie wypowiedzi ustnych, recytacja wierszy,
• czytanie ( z przygotowaniem i nowych tekstów, ciche czytanie ze zrozumieniem),
• pisanie – przepisywanie, pisanie z pamięci, pisanie ze słuchu, estetyka pisma,
• znajomość i stosowanie zasad ortograficznych.

-edukacja matematyczna:
• liczenie,
• rozwiązywanie zadań tekstowych,
• umiejętności praktyczne z zakresu pomiaru,
• wiedza i umiejętności z zakresu geometrii.
-edukacja społeczna:
• współpraca z innymi,
• wiedza na temat bezpieczeństwa zabaw i zagrożeń,
• wiedza na temat swojego miasta, regionu, państwa.
-edukacja przyrodnicza:
• wiedza i rozumienie zjawisk przyrodniczych,
• prowadzenie obserwacji i doświadczeń ( prace praktyczno - badawcze raz w semestrze),
• zachowania proekologiczna.
-edukacja muzyczna:
• śpiewanie piosenek,
• odtwarzanie rytmu, taniec (podstawowe kroki),
• granie na instrumentach perkusyjnych,
• świadome, aktywne, kulturalne słuchanie muzyki.
-edukacja plastyczna:
• ilustrowanie scenek i sytuacji realnych i fantastycznych,
• wypowiadanie się w wybranej technice plastycznej.
-zajęcia praktyczno-techniczne:
• działalność konstrukcyjna,
• dbałość o bezpieczeństwo swoje i innych.
-wychowanie fizyczne:
• poprawność wykonywania ćwiczeń ruchowych,
• zaangażowanie podczas zajęć.
-zachowanie:
• stosunek do obowiązków szkolnych,
• kultura osobista,
• współdziałanie, samodzielność.
Przewiduje się ocenianie prac domowych z edukacji polonistycznej, matematycznej
i przyrodniczej oraz dodatkowych zadań wykonanych przez ucznia.

3. Kryteria oceniania:
A. OCENA Z ZACHOWANIA
Ocena z zachowania ma charakter opisowy. Ocenę ustala nauczyciel – wychowawca uwzględniając w tej sprawie: opinię nauczycieli uczących ucznia, pracowników szkoły oraz samoocenę ucznia. Przy formułowaniu oceny z zachowania nauczyciel bierze pod uwagę postawę ucznia podczas zajęć edukacyjnych w klasie, jak i poza klasą. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na: oceny z zajęć edukacyjnych, promocję do klasy programowo wyższej. Śródroczna i roczna ocena z zachowania uwzględnia następujące zakresy: stosunek do obowiązków szkolnych, kultura osobista, współdziałanie, samodzielność.

B. SPRAWDZIANY
W przypadku sprawdzianów przyjmuje się skale ocen według następujących kryteriów:
100% - 93% bardzo dobry - 5 bdb
92% -75% dobry- 4 db
74% - 53% dostateczny - 3 dst
52% - 31% dopuszczający - 2 dop
30 % - 0% niedostateczny – 1 ndst
Dopuszcza się stosowanie „+” i „ – ”. Sprawdziany mogą zawierać dodatkowe zadania na ocenę celujący. Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisać go w terminie 2 tygodni po powrocie do szkoły. Jeżeli nie napisze sprawdzianu otrzymuje ocenę niedostateczną.
Kartkówki trwają 10- 20 minut i nie wymagają zapowiedzi oraz uzgadniania terminu. Oceny z prac klasowych nauczyciel wpisuje do dziennika kolorem czerwonym, a prace przechowuje przez jeden rok szkolny.
C. SPOSOBY POPRAWY SPRAWDZIANU
Uczeń, który uzyskał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną ma prawo poprawić prace w ciągu 14 dni. Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio wpisuje się ocenę ze sprawdzianu poprawkowego.
D. ZASADY WYSTAWIANIA OCEN SEMSTRALNYCH I KOŃCOWOROCZNYCH
Ocena za pierwszy semestr i na koniec roku szkolnego podawana jest w formie opisowej na podstawie ocen cząstkowych z zakresu wszystkich edukacji i zajęć. Podstawą do ustalenia oceny śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej są: prace klasowe, sprawdziany ustne i pisemne, oceny z zajęć praktyczno-badawczych. Pozostałe oceny mogą podwyższyć lub obniżyć ocenę o jeden stopień.
E. SPOSOBY INFORMOAWNIA UCZNIÓW I RODZICÓW O OCENACH
Na pierwszych zajęciach zapoznajemy uczniów z PZO. Nauczyciel na pierwszym spotkaniu z rodzicami informuje ich o sposobach ocenienia. Raz w miesiącu rodzice otrzymują informacje o osiągnięciach dziecka.
F. PRZEKAZYWANIE UCZNIOM INFORMACJI O OCENACH CZASTKOWYCH
Ocena jest jawna dla ucznia oraz poparta komentarzem i wskazówkami do dalszej pracy.
Dopuszcza się komentarz słowny lub pisemny typu:
Ocena celująca – Znakomicie! Brawo! Osiągasz doskonałe wyniki.
Ocena bardzo dobra – Bardzo dobrze pracujesz.
Ocena dobra – Dobrze pracujesz, jednak stać Cię by było lepiej.
Ocena dostateczna – Pracujesz, ale osiągasz słabe wyniki.
Ocena dopuszczająca – Zbyt mało pracujesz i osiągasz bardzo słabe wyniki.
Ocena niedostateczna – Osiągasz niezadowalające rezultaty. Pokonasz to, ale czeka Cię dużo systematycznej pracy.
G. PRACE PISEMNE
Nauczyciel oddaje prace pisemne, sprawdziany w terminie do dwóch tygodni. sprawdzone i ocenione prace uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu. Fakt zapoznanie się ze sprawdzianem rodzic potwierdza podpisem i datą. Uczeń zobowiązany jest do zwrotu pracy na kolejnych zajęciach.
Każda ocena ze sprawdzianu jest opatrzona komentarzem, motywującym do dalszej pracy. Sprawdziany przechowywane są przez nauczyciela przez jeden rok szkolny.
H. OCENIANIE UCZNÓW Z TRUDNOŚCIAMI
Wobec uczniów przebadanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczna obniża się wymagania zgodne z zaleceniami poradni. Wobec uczniów, którzy mają trudności dydaktyczne – bez orzeczenia i nie są objęci zespołem, stosuje się różnorodne formy pracy podczas zajęć lekcyjnych oraz różnicowanie poziomu zadań. W przypadku uczniów z deficytami rozwojowymi oraz uczniów, u których występują trudności dydaktyczne dopuszcza się stosowanie cząstkowej oceny opisowej.
I. INFORMAOWANIE UCZNIÓW I RODZICÓW O PRZEWIDYWALNYCH OCENACH SEMESTRALNYCH I KOŃCOWOROCZNYCH
Na miesiąc przed klasyfikacją uczniowie i ich rodzice zostają poinformowani w formie pisemnej o przewidywalnej negatywnej ocenie semestralnej lub końcoworocznej 7 dni przed klasyfikacją uczniowie i ich rodzice zostają poinformowani w formie pisemnej o przewidywalnej ocenie semestralnej lub końcoworocznej. Nauczyciel ma prawo wystawić uczniowi ocenę niedostateczną z pominięciem terminu informowania rodziców (prawnych opiekunów), jeżeli ten w rażący sposób nie wypełnia obowiązków dydaktycznych. Warunki i tryb odwołania się od oceny opisowej określają Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.