X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 20066

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko: Iwona Makar
Nazwa placówki: Zespół Szkół w Świętoniowej
Stanowisko: Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
Posiadane wykształcenie: Wyższe magisterskie ze specjalnością nauczycielską
Termin rozpoczęcia stażu: 1.09.2012r.
Termin zakończenia stażu: 31.05.2013r.
Opiekun stażu: mgr Karolina Dybka

Cel ogólny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego.

Plan Rozwoju Zawodowego:
I. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (6 ust.2 pkt 1).
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
Forma realizacji: Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statut Szkoły, Program wychowawczy, Plan profilaktyczny, Wewnątrzszkolny System Oceniania.
Czas realizacji/ Dowody: IX-X 2012r./ Notatki własne, potwierdzenie opiekuna stażu.

2. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji.
Forma realizacji: Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, arkusze ocen, księga zarządzeń, itp.
Czas realizacji/ Dowody: IX 2012r. - V 2013r./Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, potwierdzenie opiekuna stażu.

3. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi.
Forma realizacji: Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych.
Czas Realizacji/ Dowody: IX 2012r. - V 2013r./Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

4. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.
Forma realizacji: Obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych.
Czas realizacji/ dowody: IX 2012r. - V 2013r./ Organizacja zajęć własnych, potwierdzenie opiekuna stażu.

5. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Poznanie wymagań dotyczących uzyskania stopnia awansu zawodowego.
Forma realizacji: Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego tj. ustawy, rozporządzenia.
Czas realizacji/ Dowody: IX 2012r./ Poznanie wymagań dotyczących uzyskania stopnia awansu zawodowego, potwierdzenie opiekuna stażu.

6. Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu.
Forma realizacji: Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu.
Czas realizacji/ Dowody: IX 2012r./ Omówienie zasad współpracy, potwierdzenie opiekuna stażu.

7. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
Forma realizacji: Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
Czas realizacji/ Dowody: IX 2012r/ Plan Rozwoju Zawodowego.

8. Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
Forma realizacji: Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, zdjęć.
Czas realizacji/ Dowody: IX 2012r. - V 2013r./ Teczka stażysty.

9. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły.
Forma realizacji: Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.
Czas realizacji/ Dowody: VI 2013r./ Sprawozdanie z realizacji stażu.

10. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją.
Forma realizacji: Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.
Czas realizacji/ Dowody: VI 2013r./ Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.

II Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły* (6 ust.2 pkt 2).
1. Zapoznanie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania.
Forma realizacji: Analiza podstawy programowej.
Czas realizacji/ Dowody: IX 2012r./ Notatki własne.

2. Udział w szkoleniach, radach pedagogicznych oraz różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli. Forma realizacji: Udział w warsztatach, konferencjach metodycznych, lektura czasopism pedagogicznych, literatura o tematyce historycznej.
Czas realizacji/ Dowody: IX 2012r. - V 2013r./Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.

3. Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
Forma realizacji: Publikacja w Internecie Planu Rozwoju. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
Czas realizacji/ Dowody: IX 2012r. - V 2013r./Teczka stażysty, płyta z zapisem elektronicznym, potwierdzenie opiekuna stażu.

4. Pomoc w organizacji klasowych i szkolnych konkursów o tematyce historycznej.
Forma realizacji: Przygotowanie uczniów do konkursów.
Czas realizacji/ Dowody: IX 2012r. - V 2013r./Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.

5. Współorganizowanie spotkań pozalekcyjnych w szkole.
Forma realizacji: Pomoc w przygotowaniu imprez klasowych i szkolnych (uroczystości, święta, itp.)
Czas realizacji/ Dowody: IX 2012r. - V 2013r./ Potwierdzenie opiekuna stażu i organizatorów poszczególnych imprez.

6. Uczestnictwo w spotkaniu z rodzicami prowadzone przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela.
Forma realizacji: Obecność na spotkaniach z rodzicami.
Czas realizacji/ Dowody: IX 2012r. - V 2013r./Notatki własne, potwierdzenie opiekuna stażu.

III. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów *(6 ust.2 pkt 3)
1. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów.
Forma realizacji: Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, pielęgniarką, wychowawcami klas.
Czas realizacji/ Dowody: IX 2012r. - V 2013r./Potwierdzenie pedagoga, pielęgniarki, wychowawcy.

2. Współpraca z Samorządem Szkolnym.
Forma realizacji: Rozmowa z uczniami, opiekunem Samorządu Szkolnego.
Czas realizacji/ Dowody: IX 2012r. - V 2013r./Notatki własne.

3. Uczestnictwo i koordynowanie prac w szkolnym projekcie edukacyjnym.
Forma realizacji: Praca z uczniami w realizacji projektu.
Czas realizacji/ Dowody: IX 2012r.-V 2013r./Zaświadczenie dyrektora.

4. Współpraca w przygotowywaniu apeli okolicznościowych.
Forma realizacji: Przygotowania w tworzeniu scenariusza i dekoracji na apel.
Czas realizacji/ Dowody:IX 2012r.-V 2013r./Potwierdzenie nauczycieli współtworzących apel.

5. Prowadzenie zajęć z uczniami w ramach ich nauczania indywidualnego.
Forma realizacji: Zapoznanie z zasadami i celami nauczania indywidualnego.
Czas realizacji/ Dowody: IX 2012r.-V 2013r./Indywidualny plan pracy, dostosowanie wymagań, przekładowe scenariusze lekcji.

IV. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć *(6 ust.2 pkt 4)
1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć obserwowanych.
Forma realizacji: Opracowanie terminów z opiekunem stażu.
Czas realizacji/ Dowody: IX 2012r/Potwierdzenie opiekuna stażu.

2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela.
Forma realizacji: Obserwowanie i analizowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli pod kątem metod, toku lekcji i próby odniesienia do własnej pracy.
Czas realizacji/ Dowody: IX 2012r. - V 2013r./ Wnioski własne z obserwacji zajęć, arkusze obserwacji zajęć.

3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Forma realizacji: Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja.
Czas realizacji/ Dowody: IX 2012r. - V 2013r./Scenariusze lekcji, wnioski i uwagi do realizacji.

4. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.
Forma realizacji: Działanie autorefleksyjne. Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem.
Czas realizacji/ Dowody: IX 2012r. - V 2013r./ Autorefleksja. Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć.

5. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.

Forma realizacji: Samoocena.
Czas realizacji/ Dowody:V 2013r./ Teczka stażysty.

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004r. i z 14 listopada 2007r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2003r. Nr 118, poz. 1112, z późniejszymi zmianami).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.