X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 19834

Mapa Polski - scenariusz zajęć dla klasy III metodą inteligencji wielorakich

3. Blok tematyczny : Wędrówki po Polsce
4. Temat dnia : Mapa Polski
5. Czas realizacji : dwie godziny lekcyjne
6. Cel główny :
• wspieranie zdolności i zainteresowań dzieci,
• rozwijanie umiejętności posługiwania się mapą Polski
7. Cele szczegółowe :
• uczeń poszerza i systematyzuje wiedzę na temat charakterystycznych rejonów Polski
• utrwala nazwy i położenie kierunków świata
• wyszukuje potrzebne informacje
• korzysta z własnych talentów i umiejętności
• rozwija wyobraźnię i kreatywność myślenia
• wykorzystuje wiedzę w działaniu
• czerpie satysfakcję z wykonanego zadania
• współpracuje w zespole
8. Metody : metoda inteligencji wielorakich H. Gardnera
9. Formy pracy : praca w 4-osobowych zespołach, praca z grupą, praca indywidualna
10. Środki dydaktyczne :
Duża fizyczna mapa Polski, kartoniki z kierunkami świata, litery układające się w temat lekcji w kopertach, papierowe łódeczki,atlasy geograficzne dla każdego dziecka, kontur mapy Polski na dużym arkuszu papieru (2 razy), papierowe kółeczka do gry, ilustracje do legend Polski, fragmenty muzyki regionalnej, odtwarzacz muzyki, instrumenty perkusyjne, schemat mapy Polski w siatce kwadratowej, duża mapa Polski z podziałem administracyjnym, nazwy stolic województw na kartonikach, krzyżówka na dużym arkuszu papieru, materiały źródłowe do haseł krzyżówki, karta do zadań „tor przeszkód”, kolorowa bibuła, szary papier, klej; nożyczki
- wiadomości i ilustracje i muzyka ze stron WWW
- wiersz „Wycieczka” (autor nieznany)
- załączniki (karty pracy oraz materiały źródłowe)

11. Przebieg zajęć :

Wprowadzenie
Nauczyciel zaprasza uczniów do zabawy w „ciepło – zimno” w zmodyfikowanej formie :– w sali ukryte są koperty z literami - wybrane dziecko szuka koperty kierując się informacjami klasy :„północ – południe – wschód – zachód”. Zadaniem dzieci jest odnalezienie ich , litery ułożą się w temat lekcji MAPA POLSKI.
Prezentacja tematu
Nauczyciel zaprasza dzieci do „wędrówki palcem po mapie” – prezentując dużą fizyczną mapę Polski oraz wiersz „Wycieczka” . Na mapie nauczyciel oznacza kierunki świata, przypomina rozkład krain geograficznych, największe rzeki oraz miasta. Nauczyciel prezentuje także fragmenty muzyki z różnych stron Polski, dzieci próbują dopasować je do poszczególnych regionów
Zabawa na koncentrację :
uczniowie stoją przy krzesłach nauczyciel czyta w szybkim tempie zdania związane z Polską – prawdziwe i fałszywe. Zadaniem uczniów jest usiąść , kiedy usłyszą fałsz, wstać, gdy zdanie będzie prawdziwe
Część właściwa zajęć
Uczniowie zostają podzieleni na 4-osobowe zespoły, według dominującej inteligencji - czyli ulubionej - popularnie mówiąc - formy aktywności, wykonują wyznaczone zadania :

INTELIGENCJA INTERPERSONALNA
Uczniowie na dostarczonej dużej konturowej mapie Polski projektują grę dydaktyczną ; korzystają ze zdobytych wcześniej informacji o cechach charakterystycznych danego regionu oraz dostarczonych materiałach źródłowych ze szczególnym uwzględnieniem legend danego regionu, tj.
• Smok wawelski
• Poznańskie koziołki
• Warszawska syrenka
• Królowa Jurata
• Śpiący rycerze
• Wiano św. Kingi
Wzdłuż Wisły przyklejają ścieżkę oraz planują zadania : premie i pola karne, dorysowują lub doklejają elementy charakterystyczne dla danego zadania
INTELIGENCJA WIZUALNO - PRZESTRZENNA
Uczniowie otrzymują na dużym arkuszu papieru z narysowanymi kratkami schematyczną mapę Polski ; ich zadaniem jest skonstruowanie instrukcji do narysowania jej według haseł „północ – południe- wschód – zachód” wraz z kierunkami pośrednimi, a także wg tych samych zasad oznaczenie miast : Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań-, Ustka (miejsce pobytu na zielonej szkole) oraz Sosnowiec
INTELIGENCJA LOGICZNO - MATEMATYCZNA
Uczniowie otrzymują administracyjną mapę Polski bez nazw stolic województw na dużym arkuszu papieru oraz kartoniki z nazwami stolic; przygotowują zadania oraz działania matematyczne do rozwiązania przez całą klasę oraz zapisują je na kartonikach, zaś wyniki na poszczególnych polach na mapie ; posiłkują się administracyjnym podziałem Polski z atlasów geograficznych
INTELIGENCJA JĘZYKOWA
Uczniowie, korzystając z dostarczonych materiałów źródłowych przygotowują opis haseł do krzyżówki na temat „MAPA POLSKI” – hasła są wcześniej przygotowane, należy je ułożyć tak, aby powstało hasło.
INTELIGENCJA RUCHOWA
Uczniowie , na podstawie dostarczonych materiałów przygotowują zestaw ruchowych zabaw : tor przeszkód pod hasłem „Od gór do morza”– tworzą listę oraz opis wg załączonej karty; dokonują również prób wykonania poszczególnych zadań
INTELIGENCJA PRZYRODNICZO - PLASTYCZNA
Uczniowie otrzymują kartonową podkładkę z konturem Polski, ich zadaniem jest wykonanie makiety ze szczególnym uwzględnieniem różnic wysokości na różnych obszarach, zachowując kolory zgodne z mapą fizyczną Polski; poszczególne elementy formują z papieru i kolorowej bibuły, na końcu umieszczają chorągiewki z nazwami największych miast i rzek
INTELIGENCJA MUZYCZNA
Zadaniem uczniów jest opracowanie dostarczonych fragmentów muzyki regionalnej – przygotowanie krótkiego układu ruchowego bądź akompaniamentu perkusyjnego

Po wykonaniu wszystkich zadań uczniowie porządkują salę oraz zajmują miejsca.
Przerwa śródlekcyjna
Zabawa ruchowa do piosenki „Kaszubskie nuty”
Prezentacja dokonań poszczególnych grup
W dalszej części następuje prezentacja dokonań uczniów – zadania, które uczniowie przygotowali do wykonania dla całej klasy teraz po kolei są prezentowane oraz rozwiązywane.

Zakończenie zajęć
Wykonanie zadania podsumowującego zajęcia – uzupełnianie informacji w zeszycie ćwiczeń
Podsumowanie (ewaluacja)
uczniowie umieszczają kolorowe papierowa łódeczki na mapie Polski „gdzieś na Wiśle” – im bliżej morza tym wyżej oceniają zajęcia, jeśli zajęcia im się podobały, łódeczki nie wypłynęły na Wisłę– jeśli nie czuły się na nich najlepiej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.