X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19798
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

02. 09. 2010r.
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Marta Wędzonka
Szkoła: Szkoła Podstawowa im. Św. Mikołaja w Mierzynie
Nauczany przedmiot: język angielski
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2010 – 31.05. 2013)


§ 7 ust. 1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

ZADANIA
1.Poznawanie procedury awansu zawodowego
2.Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu
3.Poznanie zasad funkcjonowania i zadań szkoły
4.Udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań
5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
6. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

FORMY REALIZACJI
1. Zapoznanie z rozporządzeniem MENiS z 01. grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie
Oświaty
- Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu
2. Rozmowa z opiekunem stażu, zawarcie kontraktu określającego warunki współpracy.
- Pomoc przy napisaniu:
planu rozwoju zawodowego
sprawozdań z realizacji planu,
wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego,
3. - Analiza dokumentacji: Statutu Szkoły, Programu Rozwoju Szkoły oraz Programu Wychowawczego Szkoły
4. - Aktywne uczestnictwo w spotkaniach Rady Pedagogicznej
- Sprawowanie funkcji koordynatora zespołu przedmiotowego kl. I-III
- Sprawowanie funkcji rzecznika prasowego szkoły
- Opieka nad uczniami redagującymi gazetkę szkolną
- Współpraca z Radą Rodziców
5.-Gromadzenie dokumentacji
6.- Opis realizacji planu rozwoju zawodowego. Autorefleksje
TERMINY
Wrzesień 2010/ Okres stażu
DOWODY REALIZACJI
1.Rozporządzenie MENiS z dnia 01. grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli
Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan Rozwoju Zawodowego
2.Kontrakt zawierający zasady współpracy nauczyciela z opiekunem stażu
- Plan Rozwoju Zawodowego, sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego
3.Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu
4.Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej
- Sprawozdania z działalności Zespołu Przedmiotowego
- Potwierdzenie dyrektora szkoły
5. Dokumentacja procedury awansu zawodowego
6. Sporządzenie sprawozdania


§ 7 ust. 1 pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

ZADANIA
1.Diagnoza własnych umiejętności
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w wewnątrzszkolnym i wewnątrzszkolnym doskonaleniu
4. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej
FORMY REALIZACJI
1. Autorefleksja
2. Obserwacja, konsultacja, omówienie zajęć, ewaluacja
3. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
4. Poszerzanie wiedzy z wybranych zagadnień z uwzględnieniem zadań realizowanych przez szkołę, śledzenie nowości wydawniczych
TERMINY
Wrzesień 2010/ Okres staży
DOWODY REALIZACJI
1. Ustalenie zadań ujętych w planie rozwoju
2. Harmonogramy hospitacji na poszczególne lata, konspekty, arkusze obserwacji lekcji, wpisy w dzienniku
3. Zaświadczenia, świadectwa, dyplomy
4. Prowadzenie dziennika lektur

§ 7 ust. 1 pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących Systemu Oświaty

ZADANIA
1.Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawie nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły
2.Analiza Praw Ucznia i Konwencji Praw Dziecka
FORMY REALIZACJI
1. Analizowanie ustaw i rozporządzeń ustawowych
2 Analiza Praw Ucznia i Karty Praw Dziecka – stosowanie tych praw w pracy dydaktyczno – wychowawczej
TERMINY
Wrzesień 2010/ Okres staży
DOWODY REALIZACJI
Zaświadczenia opiekuna stażu


§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

ZADANIA
1. Organizowanie konkursów z języka angielskiego a także wewnątrzszkolnego konkursu piosenki angielskiej
2. Organizowanie imprez szkolnych z zaangażowaniem Samorządu Szkolnego
3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej
5. Tworzenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy oraz metod pracy pedagogicznej
6. Podsumowanie pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej
FORMY REALIZACJI
1. Napisanie testów oraz przeprowadzenie eliminacji
2. Układanie planów imprez, przeprowadzanie imprez
3. Udział w warsztatach metodycznych, konferencjach, kursach kwalifikacyjnych, Posiedzeniach Rady Pedagogicznej, spotkaniach Zespołu Przedmiotowego, spotkaniach Zespołu Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej, zajęciach otwartych organizowanych przez innych nauczycieli
4. Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne, arkusze ocen
prowadzenie kroniki szkolnej
opracowanie statutu szkolnego
(wewnątrzszkolny system oceniania)
opracowanie raportu z ewaluacji wewnętrznej)
5. Budowanie bazy materiałów dydaktycznych (gromadzenie dokumentów):
świadectw, zaświadczeń, potwierdzeń dyplomów, podziękowań, programów, testów, scenariuszy, czasopism, podręczników metodycznych itp.
analiza i wybór programów nauczania w oparciu o jego merytoryczne wartości
opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z jęz. ang.
napisanie programu koła jęz. ang. dla klasy IV
napisanie programu do zajęć prowadzonych indywidualnie
stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania podnoszących atrakcyjność prowadzonych zajęć
dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania wiedzy uczniów
6. Sprawozdanie z przebiegu pracy dydaktycznej raz w roku
TERMINY
Okres stażu
DOWODY REALIZACJI
1.Testy konkursów, raporty
2. Potwierdzenie o odbytej imprezie przez dyrektora szkoły, dokumentacja fotograficzna
3. Potwierdzenia uczestnictwa w formach doskonalenia: zaświadczenia, dyplomy, protokoły
4. Dzienniki lekcyjne, pozalekcyjne, arkusze ocen,
Kronika Szkolna
- Potwierdzenie dyrektora szkoły
5. Zbiór materiałów
- Potwierdzenie opiekuna stażu
6. Protokół posiedzeń Rad Pedagogicznych


§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

ZADANIA
1. Poznanie środowiska uczniowskiego
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb podopiecznych
3. Poszerzenie oferty szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych uczniów
4. Uwzględnienie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
5. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych. Współpraca ze strukturami samorządowymi
FORMY REALIZACJI
1. Obserwacja uczniów w szkole i poza nią oraz indywidualne rozmowy z uczniami
- Przeprowadzanie ankiet (ewaluacja wewnętrzna)
- Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
- Kontakty z rodzicami
- Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz innymi nauczycielami
2. Korzystanie z zasobów biblioteki oraz publikacji w Internecie
- Lektura prasy
3. Udział uczniów w lokalnych imprezach środowiskowych, uroczystościach szkolnych
- Organizowanie wyjazdów edukacyjnych, wycieczek szkolnych, upowszechnianie kultury teatralnej i filmowej
- Koło języka angielskiego dla uczniów
- Przygotowanie gazetki ściennej o tematyce językowej
Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych pozwalających ocenić swoją dotychczasową wiedzę językową
- Udział w ogólnopolskiej akcji ‘Sprzątanie Świata
4. Współpraca z innymi nauczycielami
- Rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami
- Projekcja filmów profilaktycznych
- Udział w akcjach społecznych organizowanych przez szkołę
- Dostarczanie uczniom pozytywnych wzorców
- Realizacja ścieżek przedmiotowych
5. Zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy
- Promowanie sukcesów i osiągnięć uczniów w różnorodnej formie
- Współpraca z różnego typu organizacjami samorządowymi
TERMINY
Okres stażu
DOWODY REALIZACJI
1.Wpisy w dzienniku, sprawozdania, notatki, ankiety
2. Notatki, streszczenia literatury psychologicznej i pedagogicznej
3. Potwierdzenia udziału,
- Scenariusze uroczystości, dyplomy
- Zapisy w dziennikach
- Karty wycieczek
- Dokumentacja fotograficzna
- Notatki na stronie internetowej szkoły
4. Adnotacje w dzienniku lekcyjnym
- Potwierdzenia opiekuna
5. Plany dydaktyczne, wychowawcze
- Potwierdzenie dyrektora szkoły


§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

ZADANIA
1.Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy szkoły technologii komputerowej i informacyjnej
2. Korzystanie z programów komputerowych, Internetu w praktyce szkolnej
FORMY REALIZACJI
1. Udział w kursach, szkoleniach, warsztatach dotyczących poszerzenia umiejętności pracy z komputerem
- Samodzielne studiowanie literatury na temat obsługi komputera
- Wykorzystanie Internetu w celu samokształcenia ( korzystanie z nowości dydaktycznych na stronach internetowych i wykorzystywanie ich na lekcjach)
2. Przygotowanie nowych narzędzi przydatnych do pracy w szkole
- Opracowanie dokumentacji, scenariuszy zajęć, sprawdzianów, testów, konspektów lekcji hospitowanych przez dyrektora szkoły
- Tworzenie prezentacji multimedialnych
- Wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej
- Wzbogacenie warsztatu pracy poprzez wykorzystanie Internetu, urządzeń multimedialnych, encyklopedii multimedialnych do opracowywania lekcji, gazetek ściennych, miesięcznej gazetki szkolnej
- Prowadzenie dokumentacji przebiegu stażu z wykorzystaniem komputera: Wniosek, Kontrakt, Plan Rozwoju Zawodowego, Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
- Publikacje w portalu internetowym oraz na stronie szkolnej (konspekty, referaty)
-Wykorzystanie filmu oraz źródeł ikonograficznych na lekcjach jęz. angielskiego
- Korespondowanie za pomocą poczty elektronicznej z innymi nauczycielami oraz przedstawicielami wydawnictw językowych
- Promowanie szkoły poprzez umieszczanie informacji w Internecie
TERMINY
Okres stażu
DOWODY REALIZACJI
1. Zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń
- Notatki własne
2. Załączniki wykonane techniką komputerową (sprawdziany, testy, dokumentacja szkolna, zaproszenia, dyplomy, konspekty lekcji)
- Informacje w Internecie
- Potwierdzenie opiekuna stażu


§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela

ZADANIA
1.Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
2. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych
3. Umiejętne stosowanie wiedzy z zakresu dydaktyki
4. Wygłaszanie referatów na szkoleniowych Radach Pedagogicznych
5. Rozmowy z rodzicami na temat postępów dzieci w nauce i zachowaniu
6. Przekazanie do biblioteki scenariuszy lekcji z języka angielskiego
7. kulturalnym Przygotowanie uczniów do udziału w życiu i korzystania z dóbr kultury
FORMY REALIZACJI
1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia: konferencje, warsztaty, szkolenia
- Samodzielne studiowanie literatury, aktywna praca nad samokształceniem, dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami
2. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków:
rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów, współpraca z rodzicami
- Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych
- Prowadzenie badań ankietowych służących ocenie i efektywności własnych oddziaływań wychowawczych
- Wykorzystanie znajomości zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii, znajomości prawa
oświatowego do diagnozowania i rozwiązywania problemów uczniów mających trudności w nauce i o obniżonym poziome intelektualnym
- Dostarczanie uczniom pozytywnych wzorców, pomoc w kształceniu charakteru
- Aktywne pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych
- Uczestnictwo w pracach Zespołu Przedmiotowego
- Motywowanie uczniów szczególnie uzdolnionych do udziału w konkursach i kołach zainteresowań
3. Wprowadzenie nowych metod aktywizujących w pracy dydaktycznej
4. Opracowanie materiałów oraz przedstawienie ich na zebraniach Rady Pedagogicznej
5. Kontakty podczas wywiadówek, dni otwartych i spotkań indywidualnych
6. Opracowanie scenariuszy lekcji
7.Organizacja wyjść do kina, muzeum, teatru, wycieczek
TERMINY
Okres stażu
DOWODY REALIZACJI
1.Potwierdzenia udziału
2.Wykaz literatury, notatki własne
- Potwierdzenia
- Dokumentacja podjętych działań
- Ankiety
- Zapisy tematów, adnotacje w dziennikach lekcyjnych
3. Konspekty lekcji
4. Protokoły Rady Pedagogicznej
5. Potwierdzenia rodziców
6. Potwierdzenie dyrektora szkoły
7. Sprawozdania z imprez
- Dokumentacja fotograficzna


§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

ZADANIA
1.Przeanalizowanie aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli
2. Dogłębna analiza podstawowej dokumentacji szkolnej
3.Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
FORMY REALIZACJI
1. Udział w warsztatach, szkoleniach podejmujących tematy zmian w Systemie Oświaty
- Śledzenie dokumentów szkolnych oraz obowiązujących regulaminów
- Aktualizacja wiedzy poprzez analizę Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty, Rozporządzeń MENiS
2. Analiza dokumentów: Statut Szkoły, Plan Rozwoju Szkoły, Program Wychowawczy i Profilaktyczny, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Regulamin Szkoły i Biblioteki
- Znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
3. Udział w Radach Pedagogicznych i Zespole Przedmiotowym
- Dostosowanie przedmiotowych planów wynikowych,
przedmiotowego systemu oceniania do obowiązujących uregulowań prawnych
- Praca w komisjach powołanych w szkole
TERMINY
Okres stażu
DOWODY REALIZACJI
1. Zaświadczenia
- Sprawozdania
2. Potwierdzenie opiekuna stażu o analizie wymienionych dokumentów
3. Zapisy w protokołach
- Dokumentacja z przebiegu stażu

Zatwierdzam do realizacji:
........................................ ........................................
data i podpis dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.