X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 19787

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego

mgr Beaty Antczak – Kołodzik

nauczycielki wychowania przedszkolnego
w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Mińsku Mazowieckim
ubiegającej się o stopień
nauczyciela mianowanego

data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010 r.
czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
data zakończenia stażu: 31.05. 2013 r.

lp.
zadanie
forma realizacji
termin
sposób dokumentowania
(Tabela - dop. red.)

§ 7 ust.2 pkt 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy,
dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian o tych działaniach.

1.
Organizacja pracy zmierzająca do uzyskania stopnia awansu zawodowego.
Analiza procedury awansu zawodowego. Przepisów prawa oświatowego.

Opracowanie własnego planu rozwoju zawodowego.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, innych nauczycieli, dyrekcji.
Przygotowanie dokumentów do postępowania kwalifikacyjnego.
okres stażu
wrzesień 2010
wrzesień 2010
okres stażu
okres stażu
okres stażu

Zbiór przeanalizowanych dokumentów.
Plan rozwoju zawodowego.
Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego.
Kontrakt z opiekunem stażu.
Harmonogram obserwowanych i prowadzonych zajęć.
Scenariusz, konspekt zajęć.
Teczka dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego.

2.
Aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia dla nauczycieli.
Samokształcenie.
Warsztaty metodyczne, kursy doskonalące, szkolenia, czytanie literatury pedagogicznej, analizowanie wiadomości pedagogicznych w Internecie.
Gromadzenie własnej biblioteczki.
okres stażu
okres stażu
Zaświadczenia, potwierdzenia, notatki własne.
Bibliografia.

3.
Tworzenie własnego warsztatu pracy.
Gromadzenie własnej biblioteczki.
Tworzenie, gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych.

okres stażu
okres stażu
Wykaz lektur.
Wykaz materiałów i pomocy dydaktycznych.

4.
Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.
Wpisy w dzienniku zajęć. Założenie i prowadzenie segregatorów: współpracy z rodzicami, obserwacji dzieci, tygodniowymi planami pracy.
okres stażu
Wpisy do dziennika.
Segregator: współpracy z rodzicami, obserwacji dzieci, planów pracy.

5.
Samoocena pracy.
Analiza własnej działalności, mocne i słabe strony, wnioski do dalszej pracy.
systematycznie
okres stażu
Notatki.

6.
Publikowanie własnych prac.
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego w Internecie na portalach edukacyjnych.
Publikacja własnych scenariuszy zajęć.
okres stażu
Potwierdzenia.
Wydruki ze stron internetowych.

7.
Konstruowanie własnych narzędzi pomiaru dydaktycznego.
Arkusze obserwacji, arkusze osiągnięć własnej konstrukcji.
okres stażu
Wydruki narzędzi pomiaru dydaktycznego własnej konstrukcji.
Analiza przeprowadzonych pomiarów.

8.
Poszukiwanie innowacji pedagogicznych, poznawanie metod aktywizujących wykorzystywanych w nauczaniu przedszkolnym.
Wykorzystywanie w pracy metod aktywizujących, innowacje pedagogiczne, ciekawe rozwiązania edukacyjne wykorzystywane do prowadzenia zajęć.
okres stażu
Wykaz metod i innowacji wykorzystywanych do prowadzenia zajęć.


§ 7 ust.2 pkt 2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów,
problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów
społecznych i cywilizacyjnych.

1.
Poznawanie środowiska dzieci i ich rodziców.
Obserwacja, zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne wynikające z zainteresowań rodziców oraz potrzeb zaobserwowanych w grupie.

Współpraca z rodzicami.
okres stażu
Notatki, sprawozdania półroczne, protokoły zebrań z rodzicami, listy obecności na zebraniach oraz wpisy do zeszytu spotkań indywidualnych.
Kwestionariusz wywiadu z rodzicami konstrukcji własnej.
Plan współpracy z rodzicami.

2.
Diagnozowanie.
Obserwacja.

Diagnoza przedszkolna.
okres stażu
rok szkolny
2010/2011
Karty obserwacji.
Podsumowanie wyników diagnozy (sprawozdanie).

3.
Wspomaganie rozwijania zainteresowań dzieci.
Obserwacja, rozmowy z dziećmi i rodzicami. Organizacja zajęć na interesujące dzieci tematy.
okres stażu
Zapisy w dzienniku zajęć.

4.
Uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska lokalnego.
Promowanie placówki przez udział dzieci w konkursach, festiwalach organizowanych przez inne placówki i instytucje.

Udział w konkursach, przeglądach między przedszkolnych organizowanych przez Miejski Dom Kultury, imprezach lokalnych itp.

Udział w różnego typu konkursach zewnętrznych.
Organizacja akcji społecznych dla środowiska lokalnego.

okres stażu
okres stażu
przynajmniej raz w okresie trwania stażu
Ewidencja potwierdzona przez dyrektora.
Dokumentacja fotograficzna.
Dyplomy, potwierdzenia uczestnictwa. Plakaty związane z wydarzeniem.

5.
Organizowanie i przygotowywanie uroczystości i imprez przedszkolnych
Opracowanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez, praca z dziećmi.
okres stażu
Scenariusze uroczystości, artykuły w prasie lokalnej, dokumentacja fotograficzna.

6.
Organizowanie różnorodnych konkursów w placówce.

Przygotowanie regulaminu, dyplomów dla dzieci, organizacja.
Wykonanie dekoracji.
okres stażu
Regulaminy, dyplomy, podziękowania, dokumentacja fotograficzna.

7.
Współpraca ze specjalistycznymi poradniami.
Korzystanie z wiedzy i doświadczenia specjalistów do rozwiązywania problemów.

okres stażu
Rozmowy indywidualne.
Notatki.

8.
Przybliżanie osiągnięć dzieci środowisku lokalnemu.

Przygotowanie wernisażu prac plastycznych dzieci z udziałem dzieci, rodziców i środowiska lokalnego.

okres stażu
Dokumentacja fotograficzna.

9.
Praca z dziećmi z trudnościami oraz dziećmi zdolnymi.

Prowadzenie zajęć dla dzieci zdolnych oraz z trudnościami.

okres stażu
Plany pracy indywidualnej.
Wpisy w dzienniku zajęć.

10.
Współpraca z nauczycielami z innych placówek.

Zorganizowanie spotkania z dziećmi z innej placówki. Wycieczka do innego przedszkola.

co najmniej raz
w okresie
trwania stażu
Wpis do dziennika zajęć.
Dokumentacja fotograficzna.

11.
Spotkania dzieci z ciekawymi ludźmi.

Organizowanie spotkań z policjantem, strażakiem, żołnierzem, leśnikiem, itp.

Prezentowanie przez rodziców wykonywanych zawodów.

okres stażu

Wpis do dzienniku zajęć.
Dokumentacja fotograficzna.


§ 7 ust.2 pkt 3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.
Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego, a także z zakresu prawa oświatowego.

Wyszukiwanie i drukowanie informacji.

okres stażu

Dokumentacja realizacji planu rozwoju.
Wydruki pozyskanych informacji.

2.
Wykorzystanie Internetu do dzielenia się z innymi nauczycielami własnymi pomysłami.

Zamieszczanie w Internecie własnej konstrukcji scenariuszy, konspektów, planów pracy, itp.

okres stażu

Potwierdzenia.
Wydruki stron internetowych.

3.
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.

Opracowywanie dokumentacji grupy i pomocy dydaktycznych przy użyciu komputera i technik multimedialnych.
Tworzenie prezentacji multimedialnych.

okres stażu

Dokumentacja grupy.
Płyta z nagranymi wytworami własnymi.

4.
Opracowanie dokumentacji planu rozwoju zawodowego.
Przygotowanie sprawozdania.

Przygotowanie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego.

okres stażu

Dokumentacja planu rozwoju zawodowego.
Sprawozdanie.

5.
Współprowadzenie strony internetowej przedszkola z rodzicem.

Aktualizacja, zamieszczanie różnych informacji, przebudowa strony.

okres stażu
Potwierdzenie dyrektora.
Zaświadczenie rodzica.

6.
Korzystanie podczas zajęć z różnorodnych źródeł informacji takich jak np.; komputer, telewizja, video, itp.

Przygotowywanie zajęć z wykorzystaniem środków audiowizualnych.

okres stażu
Zapisy w dzienniku zajęć, scenariusze i konspekty zajęć.
Dokumentacja fotograficzna.

7.
Wykorzystanie komputera do przygotowywania i przekazywania informacji rodzicom.

Przygotowywanie dla rodziców informacji bieżących, ogłoszeń, itp. Zamieszczanie ważnych informacji w Internecie.

okres stażu

Strona internetowa przedszkola.
Zbiór tworzonych plików zapisany na dysku CD.

8.
Wykorzystywanie komputera do konstruowania dokumentów wykorzystywanych przez innych nauczycieli z placówki.

Przygotowanie wersji elektronicznej diagnozy dla dzieci w ostatnim roku edukacji przedszkolnej wykorzystywanych w placówce przez innych nauczycieli.

Przygotowanie wersji elektronicznej ramki do planu pracy dydaktyczno wychowawczej obowiązującej w placówce.

październik 2010
wrzesień 2010
Płyta CD z dokumentem.
Płyta CD z ramką.
Wydruki utworzonych dokumentów.
zadanie forma realizacji termin sposób dokumentowania


§ 7 ust.2 pkt 4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem
realizowanych przez nauczyciela zadań.

1.
Pogłębianie wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki ogólnej.

Wyszukiwanie w literaturze zagadnień z psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki ogólnej.
Samodzielne studiowanie literatury.

Uczestniczenie w wybranych formach rozwoju zawodowego nauczycieli umożliwiających podnoszenie własnych kompetencji z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki.

okres stażu
okres stażu
Lista zagadnień z odnośnikami do pozycji.

Zaświadczenia.

2.
Wykorzystanie pogłębianej wiedzy w pracy z dziećmi oraz podczas współpracy z rodzicami, a także innymi nauczycielami.

Identyfikowanie problemów i podejmowanie działań prowadzących do ich rozwiązania.

Rozmowy z rodzicami, a także innymi nauczycielami.

okres stażu
Notatki własne.
Zeszyt rozmów z rodzicami.
Protokoły ze spotkań z rodzicami.

3.
Stosowanie posiadanej wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów.

Zapobieganie agresji, rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, wzmacnianie pozytywne dzieci, itp.
Planowanie i wdrażanie działań naprawczych.

okres stażu
Notatki własne.

4.
Podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców.

Prelekcje, pogadanki dla rodziców.
Tworzenie broszurek informacyjnych.

przynajmniej dwa razy
w trakcie trwania stażu
Wydruki.

5.
Współpraca z rodzicami.

Udział rodziców w: organizowaniu imprez przedszkolnych, działaniach w grupie itp.

okres stażu

Dokumentacja fotograficzna.
Plany współpracy z rodzicami.
Podziękowania.


§ 7 ust.2 pkt 5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1.
Udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów przedszkolnych.

Opracowanie dla nauczycieli narzędzi badawczych do diagnozy przedszkolnej wykorzystywanej w przedszkolu.

październik 2011

Próba I i próba II diagnozy – biblioteka przedszkolna.
Foldery z narzędziami na komputerze przedszkolnym nauczycielek.
Płyta CD z diagnozą.

2.
Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty.
Zgromadzenie podstawowych aktów prawnych.

Przeanalizowanie podstawowych aktów prawnych, śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach.

okres stażu
Rejestr poznanych dokumentów.
Analiza dokumentów.

3.
Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w przedszkolu.

Analiza dokumentacji przedszkola.

okres stażu
Zbiór aktów prawnych i przepisów.

4.
Dostosowanie własnej oferty edukacyjnej do wymogów prawa.
Wybór pomocy dydaktycznych zaproponowanych przez wydawnictwa zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa oświatowego.

okres stażu
Wykaz wykorzystywanych podmiotów.

5.
Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań.

Organizowanie wyjść, wycieczek z uwzględnieniem obowiązujących przepisów zewnętrznych i wewnętrznych.

okres stażu
Wpisy w dzienniku zajęć.
Scenariusze wyjść i wycieczek.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.