X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19738
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

INFORMACJE O NAUCZYCIELU:
1. Tytuł naukowy, imię i nazwisko:

2. Posiadane kwalifikacje:

3. Nazwa szkoły, w której jest odbywany staż:

4. Zajmowane stanowisko, nauczany przedmiot:

5. Posiadany stopień awansu zawodowego:

6. Staż pedagogiczny:

7. Czas trwania stażu :

8. Data rozpoczęcia stażu:

WYMAGANIE I
§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE
DZIAŁANIA I FORMY REALIZACJI
DOKUMENTOWANIE TERMINY
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego pozwalającego ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
- zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela
* Rozporządzenie MEN z dnia 01.12.2004 roku w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego,
* udział w szkoleniu na temat awansu zawodowego,
* analizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela publikowanych w czasopismach oświatowych, w Internecie i innych źródłach,
- notatka
IX2010
okres stażu
na bieżąco

2. Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.

- sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego,
- wniosek o rozpoczęcie stażu
IX 2010

3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
- opracowanie planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego,
- przedstawienie planu rozwoju zawodowego do zatwierdzenia przez Dyrektora Szkoły
- plan rozwoju zawodowego
IX 2010

4. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.
- dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
- analiza stopnia realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego,
- gromadzenie dokumentów: zaświadczeń, scenariuszy, protokołów konkursów,
- założenie teczki na dokumentację
okres stażu

5. Doskonalenie kompetencji zawodowych i warsztatu pracy
- udział w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez ODN
- udział szkoleniach organizowanych przez wydawnictwa
- zaświadczenia,
- notatki
okres stażu

6. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
- czytanie fachowej literatury,
- wykorzystanie nabytych wiadomości i umiejętności w praktyce szkolnej,
- spis literatury
- notatki
okres stażu

7. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu nauczanego przedmiotu
- studiowanie literatury fachowej, wykorzystanie publikacji z Internetu
- spis literatury
- notatki okres stażu

8. Opracowanie planów pracy, wymagań edukacyjnych
- zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i stosowanie ich na lekcji,
wymagania edukacyjne
IX 2010

9. Przygotowywanie uczniów do egzaminu zewnętrznego
- prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów klas 3 do egzaminu,
- dziennik zajęć
okres stażu


WYMAGANIE II

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technologii komputerowej.
- opracowanie dokumentacji szkolnej,
- wykonywanie pomocy dydaktycznych
- opracowywanie sprawdzianów, kartkówek
- dokumentacja szkolna
- pomoce dydaktyczne, karty pracy
- sprawdziany, kartkówki
IX 2010
okres stażu

2. Wykorzystywanie technologii komputerowej na lekcji.
- wykorzystywanie technologii komputerowej w pracy z uczniem na lekcji.
- scenariusze lekcji
okres stażu

3. Wykorzystanie zasobów Internetu
- śledzenie stron internetowych pod kątem wyszukiwanie ofert szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego, wypełnianie formularzy zgłoszeń
- wykorzystanie Internetu jako źródła informacji z zakresu nauczanego przedmiotu,
- umieszczenie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej.
- spis stron Internetowych
okres stażu

4. Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi komputera.
- ukończenie kursu komputerowego
- zaświadczenie
okres stażu


WYMAGANIE III

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

1. Prowadzenie lekcji otwartych.
- prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych
- prowadzenie lekcji otwartych dla rodziców
- konspekty lekcji
okres stażu

2. Prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN
- wygłoszenie referatu na temat pracy z uczniem słabym
- protokół
okres stażu
3. Współpraca z innymi nauczycielami - kontakty z nauczycielami w celu wymiany doświadczeń.
- notatki
okres stażu


WYMAGANIE IV

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,

1. Program zajęć korekcyjno – kompensacyjnych

- opracowanie programu zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla uczniów posiadających opinie PPP
- program
okres stażu

2. Program zajęć pozalekcyjnych
- opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych realizowanych metodą projektów z zastosowaniem strategii PBL
- program
okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,

1. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu geograficznego
- organizacja szkolnego konkursu geograficznego
* opracowanie regulaminu konkursu,
*opracowanie pytań konkursowych
* poprawa prac
* ogłoszenie wyników i rozdanie nagród
- protokół
okres stażu

2. Organizowanie wyjazdów, wycieczek edukacyjnych
- organizacja wyjazdów edukacyjnych do parków narodowych itp.
- karta wycieczki
okres stażu

3.Prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych
- prowadzenie nieodpłatnych zajęć korekcyjno – kompensacyjnych z uczniami posiadającymi opinie PPP
- dziennik zajęć
okres stażu

4. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
- wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych realizowanych metodą projektów z zastosowaniem strategii PBL
- dziennik zajęć
okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

1. Przygotowywanie uczniów do olimpiady przedmiotowej
- indywidualna praca z uczniem
- protokół okres stażu


WYMAGANIE V

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Podejmowanie działań opiekuńczo – wychowawczych

- realizacja programu wychowawczego szkoły
- współpraca z wychowawcami, rodzicami
- notatki okres stażu

2. Diagnozowanie problemów edukacyjnych
lub wychowawczych - obserwacja oraz podejmowanie działań mających na celu eliminowanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych uczniów
- opis i analiza przypadku okres stażu

2. Praca z uczniem słabym - praca z uczniem słabym na lekcjach
- stosowanie się do zaleceń PPP
- notatki okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.