X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 19445
Przesłano:
Dział: Języki obce

Punktacja i kryteria oceny maturalne egzaminu ustnego z języków obcych

PUNKTACJA I KRYTERIA OCENY EGZAMINU USTNEGO

Oceny części ustnej egzaminu dokonuje komisja egzaminacyjna biorąc pod uwagę wszystkie zadania egzaminacyjne. Zdający może łącznie zdobyć 30 punktów. 9 punktów jest potrzebnych do zdania egzaminu. Oto kryteria oceny egzaminu ustnego:
• sprawność komunikacyjna: 0-6 pkt, oceniana osobno w każdym z zadań 1., 2., 3. Łącznie do zdobycia 18 punktów. W rozmowie wstępnej sprawność ta nie podlega ocenie.
• zakres struktur leksykalno- gramatycznych: 0-4 pkt, oceniany w całości wypowiedzi
• poprawność struktur leksykalno – gramatycznych: 0 -4 pkt, oceniana w całości wypowiedzi
• wymowa: 0-2 pkt, oceniana w całości wypowiedzi
• płynność wypowiedzi: 0-2 pkt, oceniana w całości wypowiedzi
Aby ocenić sprawność komunikacyjną bierze się pod uwagę stopień realizacji poszczególnych zadań
1. w zadaniu 1 omówienie czterech elementów
2. w zadaniu 2 opis ilustracji i odpowiedzi na 3 pytania
3. w zadaniu 3 uzasadnienie wyboru jednego z elementów, uargumentowanie powodów odrzucenia pozostałych i odpowiedzi na 2 pytania.
4. zakres pomocy ze strony egzaminującego we wszystkich trzech zadaniach
5. adekwatność wypowiedzi do tematu i kontekstu rozmowy tylko w zadaniu 1.
Ważne jest, aby zdający odniósł się do wszystkich elementów zawartych w poleceniu i rozwinął wypowiedź dotyczącą każdego z elementów. Punkty przyznaje się zgodnie z tabelą:

Do ilu elementów odniósł się zdający? Ile elementów rozwinął?
4 3 2 1 0
4 6 pkt 5 pkt 4 pkt 3 pkt 2 pkt
3 4 pkt 3 pkt 2 pkt 1 pkt
2 3 pkt 2 pkt 1 pkt
1 1 pkt 0 pkt
0 0 pkt

Od uzyskanej w ten sposób liczby punktów mogą zostać odjęte punkty za pomoc egzaminującego oraz braku adekwatności i kontekstu rozmowy w zadaniu 1. Jeśli zdający nie potrzebuje lub bardzo rzadko potrzebuje pomocy ze strony egzaminującego oraz jego wypowiedzi są adekwatne nie odejmuje się punktów.
Punkty odejmuje się, gdy
• w zadaniu 1. zdający czasami potrzebuje pomocy ze strony egzaminującego oraz/ lub jego wypowiedzi są częściowo nieadekwatne do tematu i kontekstu rozmowy (-1 pkt do 0)
• w zadaniu 1. zdający potrzebuje znacznej pomocy od egzaminującego oraz / lub wypowiedzi są często nieadekwatne do tematu i kontekstu rozmowy (-2 do 0)
• w zadaniu 2. egzaminujący przeformułuje jedno lub 2 pytania (- 1 pkt)
• w zadaniu 2. egzaminujący przeformułuje wszystkie trzy pytania (-2 pkt)
• w zadaniu 3. egzaminujący przeformułuje jedno pytanie (- 1pkt)
• w zadaniu 3. egzaminujący przeformułuje dwa pytania (-2 pkt)
Oceniając zakres struktur leksykalno – gramatycznych korzysta się z następującej tabeli:
4 pkt szeroki zakres struktur leksykalno – gramatycznych, wypowiedź zdającego jest swobodna na tematy proste i złożone, rzadko stosuje słowa i struktury pospolite typu, cool, nett, interesant...
3 pkt zakres struktur leksykalno – gramatycznych na zadowalającym poziomie, wypowiedź swobodna na tematy proste i złożone, stosuje słowa pospolite typu cool, interesant, nett...
2 pkt Ograniczony zakres struktur leksykalno –gramatycznych, swobodna wypowiedź na tematy proste, problemy z tematami złożonymi
1 pkt bardzo ograniczony zakres struktur – leksykalno gramatycznych, problemy z wypowiedzią na tematy proste
0 pkt brak wypowiedzi lub wypowiedź całkowicie niekomunikatywna, brak umiejętności wypowiedzi nawet na najprostsze tematy

Oceniając poprawność struktur leksykalno – gramatycznych bierze się pod uwagę głownie błędy popełnione w wypowiedzi.
4 pkt sporadyczne błędy leksykalne i gramatyczne, które nie zakłócają komunikacji
3 pkt dość liczne błędy leksykalne i gramatyczne, które nie zakłócają komunikacji lub czasami zakłócają komunikację
2 pkt liczne błędy leksykalne i gramatyczne, często zakłócające komunikację
1 pkt bardzo liczne błędy leksykalne i gramatyczne, które znacznie zakłócają komunikację
0 pkt brak wypowiedzi lub wypowiedź całkowicie niekomunikatywna

W ocenie wymowy bierze się pod uwagę błędy w wymowie dźwięków, akcentowaniu i intonacji oraz ich wpływ na komunikatywność wypowiedzi.
2 pkt brak błędów w wymowie lub błędy w wymowie nie zakłócają komunikacji
1 pkt błędy w wymowie czasami zakłócają komunikację
0 pkt błędy w wymowie zakłócają komunikację lub uniemożliwiają zrozumienie wypowiedzi, brak wypowiedzi lub wypowiedź całkowicie niekomunikatywna

Ocena płynności wypowiedzi:
2 pkt w wypowiedzi nie występują pauzy lub występują pauzy, które czasem są nienaturalne, lecz nie zakłócają wypowiedzi
1 pkt pauzy w wypowiedzi występują często i są nienaturalne, czasami zakłócają wypowiedź
0 pkt pauzy w wypowiedzi występują często i są nienaturalne, zakłócają wypowiedź, brak wypowiedzi lub wypowiedź całkowicie niekomunikatywna

Uczniowie, którzy nie przystąpili do realizacji wszystkich zadań mogą otrzymać liczbę punktów za zakres struktur leksykalno – gramatycznych, poprawność struktur leksykalno – gramatycznych, wymowę i płynność wypowiedzi w zależności od ilości realizacji poszczególnych zadań.
• Uczeń, który zrealizował jedynie 2 zadania może otrzymać maksymalnie po 2 punkty za powyższe elementy.
• Uczeń, który zrealizował jedynie 1 zadanie może otrzymać maksymalnie po 1 punkcie za powyższe elementy.
Należy jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że jeśli zdający otrzymał 0 punktów za sprawność komunikacyjną, to również 0 punktów otrzymuje za umiejętności językowe. Natomiast, jeżeli otrzymał 0 punktów za zakres struktur – leksykalno gramatycznych, otrzymuje on również 0 punktów za poprawność struktur leksykalno –gramatycznych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.