X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 19413
Dział: Gimnazjum

Projekt oceny opiekuna za okres stażu

Joanna Bieniecka Czaplinek, 10 czerwca 2012r.
opiekun stażu
Gimnazjum w Czaplinku

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO
SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

1. Imię i nazwisko nauczyciela: EDYTA HAZEŃSKA
2. Wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
3. Nazwa szkoły: Gimnazjum w Czaplinku
4. Specjalność zawodowa: nauczyciel matematyki
5. Okres stażu: od 01.09.2009 r. do 31.05.2012 r.
6. Staż pracy pedagogicznej: NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY
7. Data rozpoczęcia pracy w danej szkole: 01.09.2006 r.

W oparciu o analizę indywidualnego planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z jego realizacji, dokumentacji za okres stażu oraz na podstawie własnej obserwacji proponuję wystawienie pani mgr Edycie Hazeńskiej pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO Z UZASADNIENIEM

Pani Edyta Hazeńska rozpoczęła staż 01.09.2009 r. na stopień nauczyciela mianowanego w Gimnazjum w Czaplinku. W okresie stażu realizowała zadania zawarte w opracowanym przez siebie i zatwierdzonym 23.09.2009 r. planie rozwoju zawodowego. Opracowany plan zgodny był z Programem Rozwoju Szkoły i funkcjonującym prawem oświatowym. Przyjęte do realizacji zadania były realne do wykonania i gwarantowały rozwój zawodowy nauczyciela. Uwzględniał on również specyfikę i potrzeby gimnazjum, zadania do zrealizowania oraz wymagania kwalifikacyjne potrzebne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
Moja opieka nad stażystą opierała się na wzajemnej współpracy i podejmowaniu działań na rzecz rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego. Wzajemnie się wspierałyśmy dążąc do realizacji wytyczonych zadań zgodnie z podpisanym przez nas kontraktem o współpracy. Cykliczne spotkania ze mną polegały na:
-poznawaniu przepisów prawa oświatowego
-dzieleniu się wiedzą i umiejętnościami pedagogicznymi
-systematycznym kontrolowaniu zadań zaplanowanych w planie rozwoju zawodowego
-omawianiu prowadzonych lub obserwowanych zajęć
-wspieraniu nauczyciela w okresie realizacji planu rozwoju zawodowego, w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
Pani Edyta to nauczyciel dbający o poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć, a przygotowując się do lekcji korzystała ze wszystkich dostępnych informacji tak, aby uczniowie uzyskali jak najszerszą wiedzę. Nauczycielka często konsultowała się z innymi specjalistami danej dziedziny, jak również zapraszała na swoje zajęcia. W klasach, które prowadziła ma uczniów ze specyficznymi trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi, ale również młodzież uzdolnioną i potrafiła ich tak prowadzić, że osiągali oni sukcesy na różnych polach. Co roku uczniowie z którymi pracowała pani Hazeńska brali udział w przedmiotowych konkursach matematycznych. Wielu z nich brało udział w ogólnopolskim konkursie matematycznym „Kangur”, co roku wyróżnienie otrzymywały dwie jej uczennice Katarzyna Spera i Nina Marcewicz. Uczennica Katarzyna Spera brała również udział w powiatowym konkursie matematycznym „Gimnazjada matematyczna” w Drawsku Pomorskim zajmując trzecie miejsce.
Lekcje prowadzone przez wyżej wymienioną nauczycielkę są atrakcyjne. Dała się poznać jako fachowiec w swojej dziedzinie. Lekcje i zajęcia dodatkowe, które prowadzi są różnorodne i ciekawe. Często korzystała z metod aktywizujących. Stosowała przeróżne formy pracy, dopasowując je do możliwości i umiejętności danego ucznia. Dbała również o odpowiednią kulturę osobistą i poprawność językową swoich uczniów. Szczególną uwagę przykładała do zintegrowania klasy. W tym celu każdego roku organizowała biwak klasowy oraz imprezy okolicznościowe tj. Mikołajki czy Wigilia. Równie mocno angażowała się w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć wyrównawczych, dzięki czemu młodzież chętnie w nich uczestniczyła. Przez cały okres stażu pani Edyta prowadziła zajęcia pozalekcyjne w formie koła matematycznego i były to:
» zajęcia wyrównawcze z matematyki - na zajęcia przychodzili uczniowie mający braki edukacyjne z matematyki
» „Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna” prowadzona w roku szkolnym 2011/2012- na zajęcia uczęszczali uczniowie posiadający opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
» zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego - na kółko przychodzili uczniowie klas trzecich
» zajęcia dla uczniów zdolnych - na zajęcia przychodzili wszyscy uczniowie, którzy chcieli poszerzyć wiedzę z matematyki. Na zajęciach rozwiązywali oni zadania o podwyższonym stopniu trudności w celu przygotowania do konkursów matematycznych.
Przygotowując się do jakichkolwiek działań pedagogiczno – wychowawczych korzystała z ciekawych pomocy dydaktycznych. Wiele z nich przygotowywała sama. Często sięgała do zasobów informatycznych, przygotowując ciekawe prezentacje multimedialne i konkursy.
Każdego roku wspólnie z panią Dominiką Buca organizowały konkurs matematyczny dla uczniów naszego gimnazjum „Matematyka na wesoło”. Celem konkursu było pokazanie uczniom, że matematyka nie jest taka trudna, zadania
w formie zabawy były przeznaczone dla uczniów o różnym poziomie wiedzy. W roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012 zorganizowały w naszej szkole Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Sezam”, a także szkolny konkurs matematyczny. W latach 2009-2011 z panią Joanną Zgołą zorganizowały konkurs dla pierwszoklasistów „Matematyka w języku niemiecki”. Konkurs cieszył się każdego roku dużym zainteresowaniem. Od kwietnia do czerwca 2011 roku razem z panią Dominiką Buca zrealizowały projekt edukacyjny „Symetria w architekturze naszego regionu”, którego wyniki uczniowie przedstawili w formie plakatu i prezentacji multimedialnej.
Jako nauczyciel i wychowawca aktywnie i systematycznie współpracowała z opiekunem stażu, rodzicami, samorządem szkolnym, wychowawcami, dyrektorem i instytucjami wspomagającymi pracę szkoły. Czynnie uczestniczyła w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i zespołach metodycznych. Prowadziła obserwację zajęć innych nauczycieli wychowawców i opiekuna stażu, jak również prezentowała swoje lekcje wykazując duży zasób wiedzy metodycznej i merytorycznej. Wzorowo opracowywała scenariusze lekcji i dodatkowych zajęć a w pracy z uczniami wykorzystywała różnorodne formy i metody pomocy wychowawczej, z uwzględnianiem potrzeb indywidualnych uczniów wywodzących się z różnych środowisk.
W czasie pracy zawodowej brała udział w doskonaleniu zawodowym podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w różnych formach kształcenia. Uczestniczyła w :
» 10-godzinnym szkoleniu prowadzonym przez pracowników CEN w Koszalinie pt. „Poprawa efektywności kształcenia w szkole w oparciu o analizę wyników egzaminów zewnętrznych z uwzględnieniem organizacji pracy szkoły, działań nauczyciela i ucznia.” (21.10.2009r.);
» warsztatach prowadzonych przez konsultantów GWO w Drawsku Pomorskim „Uczniowskie prace zespołowe, czyli jak zachęcić uczniów do zadawania pytań?” (25.05.2010r.);
» warsztatach prowadzonych przez konsultantów GWO w Drawsku Pomorskim „Jak efektywnie i niebanalnie powtarzać materiał w szkole podstawowej i gimnazjum?” (27.10.2010r.);
» szkoleniu prowadzonym przez pracowników CEN w Koszalinie „Jak uczyć modelowania matematycznego?” (19.03.2011r.);
» szkoleniu prowadzonym przez pracowników CEN w Koszalinie „Zmiany w egzaminie gimnazjalnym z części matematyczno - przyrodniczej.” (19.03.2011r.);
» w 4-godzinnych warsztatach prowadzonych przez pracownika CEN w Koszalinie „Nowa formuła egzaminu gimnazjalnego. Zadania z matematyki.” (13.10.2011r.)
» w 4-godzinnych warsztatach prowadzonych przez pracownika CEN w Koszalinie „ABC młodego nauczyciela i pedagoga szkolnego.” (21.09.2011r.);
» „Rola nauczyciela w profilaktyce agresji i przemocy w szkole”- Rada Szkoleniowa (21.04.2010r.);
» „Organizowanie i udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w świetle nowych regulacji prawnych”- Rada Szkoleniowa (31.01.2011r.);
» „Ocenianie kształtujące”- Rada Szkoleniowa (17.02.2012r.).
(zał. zaświadczenia)
W tym roku ukończyła studia podyplomowe na kierunku resocjalizacja i socjoterapia w Koszalińskiej Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych.
Pani Edyta Hazeńska zawsze chętnie dzieli się swoimi umiejętnościami, wiedzą niemniej jednak pozostaje otwarta na wszelkie uwagi i propozycje i sugestie innych nauczycieli. Dba o każdego ucznia. Pomagała im w rozwiązywaniu problemów, wspierała i przygotowywała do przeróżnych konkursów, by każdy uczeń mógł w pozytywny sposób, z sukcesem zaistnieć. Nauczycielka zna organizację i specyfikę szkoły oraz wybrane przepisy dotyczące systemu oświaty. Na bieżąco śledzi aktualizację przepisów prawa oświatowego. Jest rzetelnym, sumiennym pracownikiem zaangażowanym w życie szkoły.
Po zapoznaniu się z dokumentacją dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego oraz w oparciu o ścisłą współpracę przez cały okres stażu, mogę stwierdzić, że pani Edyta Hazeńska w pełni zrealizowała i prawidłowo udokumentowała podjęte działania w planie rozwoju zawodowego. W uznaniu osiągnięć jej pracy dydaktyczno – wychowawczej otrzymała Nagrodę Dyrektora.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.