X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 19275
Przesłano:

Program wychowawczy dla drugiego etapu edukacyjnego kl. IV-VI

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA DRUGIEGO ETAPU EDUKACYJNEGO KLASY IV-VI
Autor: Lidia Antosik
2012

„KSZTAŁTUJMY SERCA MŁODYCH LUDZI, UCZMY WIARY WE WŁASNE UMIEJĘTNOŚCI, ROZWIJAJMY OPTYMIZM I WOLĘ POZYTYWNEGO MYŚLENIA.”
B.Bleja - Sosna

WSTĘP
Program wychowawczy dla klas IV – VI opracowano na podstawie „Programu wychowawczego Szkoły Podstawowej w Kozłowie Biskupim”, „Programu profilaktycznego”.
Konstrukcja programu pozwala na rozszerzenie celów edukacyjnych i sposobów ich realizacji.
Program zawiera treści posegregowane w bloki tematyczne oraz rozkład na poszczególne jednostki lekcyjne i planowane sposoby realizacji w klasach IV, V, VI.
CELE OGÓLNE:
1.Kształtowanie samodzielnego dokonywania wyboru właściwych zachowań.
2.Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia.
3.Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości moralnej i estetycznej uczniów oraz ich indywidualnych zdolności twórczych.
4.Umacnianie wiary we własne zdolności i siły do osiągania postawionych celów.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń:
-zna zagrożenia, jakie niesie codzienne życie;
-zna zasady właściwego zachowania się w miejscach publicznych;
-rozumie potrzebę troski o swoje środowisko naturalne;
-umie właściwie poruszać się po drodze;
-zna zasady bezpiecznej jazdy rowerem;
-dostrzega zagrożenia dotyczące uzależnień;
-wie na czym polega dbałość o swoje zdrowie;
-zna niebezpieczeństwa grożące w drodze z domu do szkoły;
-potrafi prawidłowo wykorzystywać czas przeznaczony na pracę i wypoczynek;
-zna tradycje rodzinne i swojego regionu;
-jest tolerancyjny w stosunku do starszych, chorych, niepełnosprawnych;
-chce i potrafi pomóc innym w sytuacjach trudnych;
-potrafi praktycznie wykorzystać nabyte wiadomości i umiejętności.
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:
-rozmowy,
-gry darmowe,
-gry i zabawy,
-pogadanki,
-prace plastyczne i artystyczne uczniów,
-wycieczki i wyjazdy integracyjne,
-praca indywidualna,
-praca w grupach,
-dyskusja na forum klasy.
WZORZEC UCZNIA KLASY IV – VI
-kulturalny,
-samodzielny,
-odpowiedzialny,
-tolerancyjny,
-zdrowy i bez nałogów.
REALIZACJA PROGRAMU:
Program należy realizować na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy, w korelacji z innymi przedmiotami, podczas przerw międzylekcyjnych, w czasie wyjazdów na wycieczki, podczas trwania zawodów sportowych, na imprezach okolicznościowych: apele, akademie, uroczystości szkolne.
EWALUACJA:
Program będzie ewaluowany na bieżąco. Sposób ewaluacji może być uzależniony od uzyskiwanych wyników. Na ewentualne zmiany w programie wychowawczym wpływ będą miały obserwacje i spostrzeżenia wychowawcy klasy, rozmowy z uczniami i rodzicami.
TREŚCI:
I. Bezpieczeństwo i zdrowie.
1. Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się pieszego.
2. Zasady zachowania się na terenie szkoły, boiska, placu zabaw.
3. Kształcenie nawyków dbania o bezpieczeństwo swoje i innych.
4. Wspólne stworzenie klasowego regulaminu bezpieczeństwa podczas przerw.
5. Zagadnienia związane z zachowaniem się w razie pożaru w szkole.
6. Wyjaśnienie oznakowania drogi ewakuacyjnej w szkole.
7. Ankieta „Czy czuję się bezpiecznie w szkole?”
8. Bezpieczeństwo w czasie zabaw w różnych porach roku.
9. Unikanie niebezpieczeństw typu: spacer z nieznajomym, wsiadanie do samochodu z nieznajomym, przyjmowanie od obcych osób.
10. Zachowanie podczas samodzielnego podróżowania autobusem.
11. Sposoby korzystania z pomocy systemów ratownictwa: pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja.
12. Sposoby reagowania w sytuacjach zagrożenia.
13. Propagowanie zdrowego trybu życia – aktywne formy spędzania wolnego czasu.
14. Przestrzeganie zasad higieny: prawidłowa postawa, estetyka ubioru, wygodne obuwie stosowne do sytuacji.
15. Poznanie zasad prawidłowego odżywiania się.
16. Skutki niewłaściwego odżywiania się.
17. Higiena przygotowywania i kultura spożywania posiłków.
18. Higieniczny sposób uczenia się – organizacja czasu wolnego i odrabiania lekcji.
19. Kształtowanie nawyków zdrowotnych.
20. Zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu.
II.NASZA KLASA I MOJA SZKOŁA
1. Prawa i obowiązki ucznia, przypomnienie regulaminu szkoły, WSO, zasady i kryteria oceniania zachowania.
2. Wybory do samorządu klasowego.
3. Prace społeczne na rzecz klasy i szkoły.
4. Tradycje klasowe, imprezy kulturalne (Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Wigilia Klasowa, Andrzejki, Mikołajki, Pierwszy Dzień Wiosny, Walentynki, Dzień Dziecka).
5. Organizacja życia pozalekcyjnego (dyskoteki, zajęcia sportowe, pomoc słabszym uczniom, wycieczki szkolne).
6. Samodzielne inicjowanie przez uczniów działań wynikających z potrzeb klasy i szkoły (kronika klasowa, gazetki w sali lekcyjnej, dbałość o ład i porządek w przydzielonej sali lekcyjnej, dekoracja klasopracowni).
7. Aktywne współuczestnictwo w życiu szkoły i środowiska lokalnego.
8. Odpowiedzialność za siebie i cały zespół klasowy.
III. KONTAKTY MIĘDZYLUDZKIE
1. Konflikty koleżeńskie i sposoby ich rozwiązywania.
2. Zwroty grzecznościowe w kontaktach z drugim człowiekiem.
3. Tolerancja – poznanie i zrozumienie.
4. Asertywność – umiemy mówić „nie”.
5. Stres – jak radzić sobie z nim w codziennym życiu.
6. Kultura w kontaktach międzyludzkich.
7. Dziecko jako uczeń, kolega, przyjaciel – umiejętność współżycia w grupie, pomoc uczniom słabszym.
8. Umiemy porozumiewać się z innymi, szanujemy zdanie innych, potrafimy słuchać 2 osoby.
9. Jesteśmy różni – akceptujemy wady i zalety innych.
IV. MOJE MIEJSCE W RODZINIE
1. Stosunek do rodziców, dziadków i ich pracy.
2. Prawa i obowiązki rodziców, dziadków i dzieci.
3. Konflikty w rodzinie – jak sobie z nimi radzić.
4. Podtrzymywanie tradycji rodzinnych.
5. Wartość rodziny w życiu człowieka.
V. MOJE NAJBLIŻSZE OTOCZENIE, MÓJ REJON.
1. Rozwijanie zainteresowań związanych z tradycjami regionu.
2. Główne zajęcia mieszkańców w mojej gminie, miejscowości.
3. Zabytki i inne ciekawe miejsce w moim regionie.
4. Życie mieszkańców naszej okolicy dawniej i dziś – wywiady z ciekawymi ludźmi.
5. Propagowanie w swoim środowisku segregowania śmieci.
6. Udział w akcjach zbierania surowców wtórnych (makulatura, puszki).
7. Zagrożenia środowiska naturalnego.
8. Troska o estetyczny wygląd terenu wokół szkoły, domu rodzinnego.

VI. WARTOŚCI PATRIOTYCZNE
1. Kształtowanie postaw patriotycznych, zachowanie w stosunku do symboli narodowych, poznanie i zrozumienie pojęć: patriota, patriotyzm, ojczyzna.
2. Poznanie historii swojej ojczyzny.
3. Uczestnictwo w uroczystościach z okazji rocznic i świąt państwowych.
4. Reprezentowanie szkoły w imprezach lokalnych, zawodach sportowych.

VII. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
1. Przemoc fizyczna, psychiczna, jak nie stać się ofiarą przemocy, kary za stosowanie przemocy.
2. Jak zapanować nad własną agresją, wpływ mediów na wzrost agresji ( filmy, gry komputerowe).
3. Sposoby rozwiązywania konfliktów bez uciekania się w przemoc.
4. Kultura (kino, teatr, książka ) – antidotum na agresję.
5. Zagrożenia wynikające z palenia papierosów, picia alkoholu, używania narkotyków.
6. Prelekcja na temat skutków uzależnień w naszym środowisku – spotkanie z policjantem.
7. Konwencja praw dziecka.


VIII. ZAGROŻENIA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA
1. Zagrożenia w codziennym życiu na podstawie artykułów z prasy, komunikatów z radia i telewizji.
2. Poznanie numerów alarmowych: Pogotowia Ratunkowego, Policji, Straży Pożarnej – redagowanie właściwego zgłoszenia ( swoje imię, nazwisko, numer telefonu z którego dzwonimy, miejsce i rodzaj wypadku, podanie przybliżonej liczby poszkodowanych ).
3. Skutki konfliktów politycznych i zbrojnych.
4. Działania ludzkie w trosce o pokój na świecie.
5. Tolerancja i szacunek wobec odmienności kulturowej i rasowej innych państw.
IX. ANALIZOWANIE PRZYCZYN TRUDNOŚCI I NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH.
1. Analiza wyników nauczania.
2. Analiza frekwencji.
3. Pomoc koleżeńska.
4. Motywowanie – stosowanie wzmocnień pozytywnych i negatywnych: kary i nagrody.
5. Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.
6. Wagary – przyczyny i skutki, inne sposoby rozwiązywania kłopotów szkolnych.


ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE.

KLASA IV
Temat lekcji – sposoby realizacji.
1.Poznajmy się - Ankiety rozpoznające potrzeby uczniów, zainteresowania, zabawy pozwalające rozpoznać potrzeby uczniów wobec siebie i innych.
2.Prawa i obowiązki ucznia oraz samorządu klasowego - Przeczytanie praw i obowiązków, wybór trójki klasowej.
3.Poznanie dokumentów normujących pracę w szkole - Odczytanie niektórych rozdziałów ze Statutu , WSO, Programu wychowawczego.
4.Akcja „Sprzątanie świata” - Pogadanka, zajęcia w terenie.
5.Zasady bezpiecznego poruszania się po drogach - Pogadanka na temat, spotkanie z policjantem.
6.Nasze bezpieczeństwo w szkole - Dyskusja, ankieta.
7.Praca moich rodziców - Przeprowadzenie wywiadu z rodzicami na temat ich pracy, sporządzenie tabeli zawodów na gazetkę klasową.
8.Nasi idole. - Prezentacja zdjęć swoich idoli lub ich twórczości, gazetka klasowa „Nasi idole”.
9. Historia i tradycje naszego regionu - Prezentacja informacji na ten temat, przeprowadzenie wywiadów ze starszymi ludźmi.
10. Odzyskanie przez Polskę niepodległości - Referat o odzyskaniu przez Polskę niepodległości, sporządzenie notatki na gazetkę klasową.
11. Podniesienie poczucia własnej wartości - Opowiadanie o rzeczach w których jest się dobrym, o osiąganiu dobrych wyników, zachęcanie uczniów nieśmiałych lub o niskim poczuciu własnej wartości do wzięcia udziału w wypowiedziach.
12. Andrzejki i Katarzynki - Prezentacja zwyczajów i zabaw ludowych związanych z Andrzejkami i Katarzynkami, przydział zadań na klasowe Andrzejki.
13.Jak pomagać innym? - Pogadanka „Jak pomóc, aby nie wyręczać”, psychodrama.
14. Mikołaj w naszej klasie - Przygotowanie prezentów dla koleżanek i kolegów.
15. Higiena osobista warunkiem zdrowia - Spotkanie z pielęgniarką szkolną, ćwiczenia usprawniające właściwe posługiwanie się sztućcami.
16. Chcę być przyjacielem - Samodzielne redagowanie notatki na temat przyjaźni, po wylosowaniu odczytują notatkę kolegi, lista cech prawdziwego przyjaciela.
17. Święta Bożego Narodzenia - Wigilia klasowa, organizacja i przydział zadań na wigilię klasową, wspólne dzielenie się opłatkiem, składanie życzeń, śpiewanie kolęd.
18. Czy wszystkie dzieci spędzają święta ze swoimi rodzicami? - Rozmowy na temat dzieci z domów dziecka, pogotowia opiekuńczego.
19. Patron szkoły – Kornel Makuszyński - Prezentacja przygotowanych informacji o Kornelu Makuszyńskim, konkurs wiedzy o jego twórczości, gazetka klasowa.
20. Oceniamy nasze zachowanie - Uczniowie oceniają się samodzielnie argumentując swoją ocenę, analiza ocen z zachowania na forum klasy.
21. Jak wesoło i bezpiecznie wypoczywać w czasie ferii? - Odpowiedzi uczniów na temat spędzania wolnego czasu i rola rodziny w wypoczynku dziecka, pogadanka na temat zasad bezpieczeństwa w czasie ferii.
22. Analiza wyników nauczania - Wypowiedzi o trudnościach i problemach w nauce, podsumowanie I semestru, dyskusja o zorganizowaniu pomocy koleżeńskiej.
23. Czy nasza klasa jest zgrana? - Praca w grupach, pisemne wypowiedzi, propozycje działań, aby klasa była zgrana.
24. Czy ktoś mnie polubi? - Propozycja stworzenia „ skrzynki zaufania”, gdzie uczniowie będą mogli anonimowo wrzucać kartki z pytaniami lub opisanymi problemami.
25. Moje drzewo genealogiczne - Uczniowie tworzą swoje drzewo genealogiczne (malowanki, wykorzystanie zdjęć i innych materiałów ), omawianie prac, konkurs na najlepiej wykonaną pracę.
26.Co o mnie sądzą rodzice i rodzeństwo? - Rola dziecka w rodzinie, uczniowie wypisują trudne sytuacje rodzinne , wspólnie ustalają sposoby rozwiązywania konfliktowych sytuacji.
27.W jakim kolorze widzę swoją szkołę? - Zalety i wady uczęszczania do szkoły widziane oczami dziecka, swobodne wypowiedzi dzieci na temat „W jakim kolorze widzę swoją szkołę”.
28. Dzień Ziemi – 22 kwietnia - Prace porządkowe w sali lekcyjnej lub na terenie szkoły.
29.Czy twój dom jest ekologiczny? - Wypowiedzi na temat segregacji śmieci, ankieta, omówienie ankiety, gazetka klasowa.
30. Czy znasz swój rejon? - Spacer, spisanie nazw ulic na osiedlu wokół szkoły, schematyczny plan okolicy.
31. Dzień Matki - Zorganizowanie imprezy i przedstawienia z okazji Dnia Mamy, gazetka klasowa, konkursy.
32. Czy znam przepisy ruchu drogowego? - Konkurs „Czy znasz przepisy ruchu drogowego?”, pogadanka jak udzielić poszkodowanym pierwszej pomocy.
33. Bawimy się bezpiecznie, kulturalnie i przyjemnie - Zapoznanie dzieci z bezpiecznymi i kulturalnymi zabawami, pogadanka o zachowaniu bezpieczeństwa podczas wakacji.
34. Podsumowanie całorocznej pracy i zadań - Uczniowie wypisują swoje sukcesy i porażki, opracowują zestawienie wyników w nauce.
KLASA V
Temat lekcji – sposób realizacji.
1. Moje wspomnienia z wakacji - Relacje uczniów z wakacyjnych wyjazdów, opowieści o zwiedzanych zabytkach, poznanych zwyczajach, nowych przyjaźniach.
2. Wybór samorządu klasowego - Określenie obowiązków samorządu klasowego, wybór kandydatów, tajne losowanie, podliczenie głosów.
3. Dokumenty w szkole - Przypomnienie WSO i statutu szkoły, prawa i obowiązki ucznia.
4. Bezpieczne i właściwe zachowanie w szkole - Praca w grupach, uczniowie formułują zasady bezpiecznego i właściwego zachowania w szkole, podsumowanie pracy w grupach, pogadanka na temat właściwego zachowania w szkole, na lekcjach i na przerwach.
5. Dzień Chłopaka w naszej klasie - Dziewczęta przygotowują dla chłopców konkursy, quizy oraz niespodzianki.
6. Przemoc fizyczna i psychiczna - Spotkanie ze szkolnym pedagogiem lub pogadanka na temat przemocy, jak nie stać się ofiarą przemocy, jakie są kary za stosowanie przemocy.
7. Symbole narodowe - Uczniowie przypominają słowa hymnu narodowego, tłumaczą pojęcia: ojczyzna, patriota, patriotyzm; opisują godło oraz flagę.
8. Wspomnienie o zmarłych - Wycieczka na cmentarz lub do pomnika poległych w II wojnie światowej, porządkowanie mogił, zapalenie zniczów.
9. Rocznica odzyskanie niepodległości przez Polskę - Prezentują zebrane informacje na ten temat, sporządzają gazetkę klasową.
10. Zdrowy tryb życia - Wypowiedzi uczniów, dyskusja, zapisanie najważniejszych wypowiedzi na tablicy.
11. Zwroty grzecznościowe w kontaktach z drugim człowiekiem - Swobodne rozmowy uczniów, zapisanie najważniejszych wypowiedzi.
12. Tradycje i wróżby andrzejkowe - Prezentacja przygotowanych wróżb, dyskoteka klasowa.
13. Budujemy więź duchową z innymi - Redagowanie listy cech budujących więź duchową, dyskusja na temat różnorodności tych więzi (koleżaństwo, przyjaźń, miłość).
14. Asertywność – umiemy mówić NIE - Praca w grupach, prezentacja wyników pracy.
15. Tradycje i zwyczaje świąt Bożego Narodzenia - Spotkanie wigilijne w klasie, dzielenie się opłatkiem, składanie życzeń rozmowy o tradycjach świątecznych w naszym regionie, o tradycjach rodzinnych, śpiewanie kolęd.
16. Agresja – wpływ mediów na wzrost agresji - Pogadanka, wypowiedzi uczniów. Pogadanka, wypowiedzi uczniów jak zapanować nad własną agresją.
17. Oceniamy swoje zachowanie - Przypomnienie regulaminu oceniania, samoocena, ocena kolegów i koleżanek, ocena wychowawcy.
18. Podsumowanie wyników za pierwszy semestr - Pochwała dla uczniów najlepszych. Motywowanie ich do dalszej owocnej pracy; przyczyny niepowodzeń szkolnych, ustalenie sposobów zapobiegania tym niepowodzeniom.
19. Unikanie niebezpieczeństw - Rozmowy, przedstawianie różnych sytuacji niebezpiecznych i sposobów unikania, np.: spacer z nieznajomym, przyjmowanie różnych rzeczy od nieznajomego, wsiadanie do obcego samochodu.
20. Czy jestem dobrym kolegą? - Zestawienie cech dobrego i złego kolegi.
21. Patron szkoły – Kornel Makuszyński - Życie i twórczość Kornela Makuszyńskiego – przypomnienie, konkurs na rysunek do którejś powieści patrona szkoły.
22. Czym się interesuję? - Wyjaśnienie znaczenia słowa hobby, opowiadanie o swoich zainteresowaniach, prezentacja swoich zainteresowań.
23. Pierwszy dzień wiosny - Spacer nad rzekę z wcześniej przygotowaną marzanną lub malowanie „Wiosna w naszej okolicy” – praca grupowa.
24. Główne zajęcia ludności w naszej gminie - Rozmowy, dyskusje, notatki.
25. Higiena przygotowywania i spożywania posiłków - Przedstawienie zasad na ten temat, rozmowy uczniów.
26. Tradycje i zwyczaje wielkanocne - Przedstawienie tradycji i zwyczajów związanych z obchodami Wielkanocy w naszej okolicy.
27. Integracja – jaka jest? - Definicja integracji, scenki dramatyczne ukazujące, że niemoc i trudności budzą niepokój i agresję; pogadanka o rozsądnej pomocy osobom o specjalnych potrzebach.
28. Nałogi i ich skutki - Wyjaśnienie słowa nałóg, omówienie skutków palenia papierosów, picia alkoholu, używania narkotyków.
29. Jak spędzamy czas wolny od nauki? - Praca w parach, prezentacja.
30. Z kulturą na co dzień - Sporządzenie listy pozytywnych i negatywnych zachowań w miejscach publicznych, sporządzenie regulaminu zachowania na wycieczce szkolnej.
31. Segregowanie śmieci - Dyskusja na temat czy warto segregować śmieci, jak to wygląda w naszym domu.
32. Jesteśmy różni, akceptujemy wady i zalety innych - Wypisanie wad i zalet, rozmowy uczniów.
33. Podsumowanie całorocznej pracy - Ankieta „Jakie były moje sukcesy, a jakie porażki w tym roku szkolnym?”, opracowanie zestawienia wyników w zachowaniu i nauce.
34. Hej, wakacje to rzecz miła! - Opowiadanie o wakacyjnych postanowieniach, planach, bezpieczeństwie w czasie wakacji w różnych sytuacjach.
KLASA VI
Temat lekcji – Sposób realizacji.
1. Nowy rok szkolny - Pogadanka, prezentacja siebie, oczekiwania i plany.
2. Wybór samorządu klasowego, ustalenie planu pracy - Dyskusja z wnioskami, samoocena.
3. Klasowy regulamin zachowania w klasie i szkole - Praca w zespołach, odczytanie propozycji uczniów, przygotowanie regulaminu na gazetkę klasową.
4. Niebezpieczeństwo w szkole - Zasady zachowania się w razie niebezpieczeństwa, wyjaśnienie planu ewakuacyjnego szkoły, sygnały alarmowe.
5. Zasady prawidłowego odżywiania się - Praca w parach, przedstawienie wyników pracy, dyskusja.
6. 100 pytań do nauczyciela, wychowawcy - Rozmowa wprowadzająca, uczniowie zadają nauczycielowi wcześniej przygotowane pytania.
7. Anoreksja, bulimia – choroby XXI w. - Wykład i dyskusja.
8. Niewybuchy, niewypały i środki pirotechniczne - Rozmowa nauczająca, ilustracje, artykuły prasowe.
9. Wagary – przyczyny i skutki - Dyskusja na temat przyczyn i skutków wagarowania, poszukiwanie innych sposobów rozwiązywania kłopotów szkolnych.
10. Zagrożenia w codziennym życiu - Omówienie sytuacji zagrożenia, odczytanie informacji na ten temat z prasy, Internetu, przypomnienie numerów alarmowych : pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja; redagowanie właściwego zdarzenia.
11. Komputer – pomoc czy zagrożenie? - Rozmowa nauczająca, wypisywanie „za” i „przeciw”.
12. Tradycje w naszym kraju – Andrzejki, Katarzynki - Przedstawienie różnych wróżb, zorganizowanie wieczoru andrzejkowego w klasie.
13. Działania ludzkie w trosce o pokój na świecie - Rozmowa nauczająca, dyskusja, praca z mapą.
14. Telewizja, film i książka w moim życiu - Dyskusja – plusy i minusy korzystania z mediów.
15. Tradycja uroczystości rodzinnych w moim domu - Przygotowanie spotkania wigilijnego w klasie, opowiadania, śpiewanie i słuchanie kolęd.
16. Oceniamy nasze wyniki w nauce oraz frekwencję - Przeczytanie regulaminu zachowania, samoocena, słabe i mocne strony klasy.
17. Moje prawa i obowiązki w rodzinie - Rozmowa nauczająca, dyskusja.
18. Sport to zdrowie – bezpieczeństwo w czasie zabaw zimowych - Przypomnienie zasad bezpieczeństwa, dyskusja, rozmowy, wnioski.
19. Moje serce dla Babci i Dziadka - Pogadanka, przygotowanie niespodzianki dla Babci i Dziadka.
20. Kultura stroju, języka, zachowania - Drama, pokaz, wykonanie gazetki klasowej.
21. Konwencja praw dziecka - Rozmowa nauczająca.
22. Wartość rodziny w życiu człowieka - Rozmowy, dyskusja.
23. Zbliża się Wielkanoc – obchody i tradycje - Opowiadanie na temat jak dawniej obchodzono święta a jak dziś, rozmowy.
24. Jestem przyszłym obywatelem swojego kraju - Pogadanka w oparciu o encyklopedię, Konstytucję RP.
25. Dlaczego łatwiej żyć z planem dnia? - Sporządzenie planu dnia, rozmowy, wnioski.
26. Kultura i szacunek wobec odmienności kulturowej i rasowej innych państw - Pogadanka, praca w mapą.
27. Dlaczego nałogi są szkodliwe? - Rozmowa nauczyciela, artykuły prasowe, ulotki, broszury.
28. Dzień Matki i Ojca - Organizacja spotkania z matkami, ojcami; konkursy, rozmowy.
29. Zagrożenia środowiska naturalnego - Dyskusja, notatki, wnioski.
30. Nawiązuję relacje z innymi - „Mini” wykład, okazywanie uczuć.
31. Wierzę w swoje możliwości - Pogadanka na temat pozytywnego i negatywnego myślenia.
32. Przygotowujemy się do pożegnania szkoły - Planowanie uroczystości na zakończenie nauki w szkole podstawowej, przydział ról i zadań.
33. Podsumowanie wyników nauczania - Samoocena zachowania, dokonanie analizy swoich osiągnięć, niepowodzeń w minionym roku szkolnym.
34. Bezpieczeństwo w czasie wakacji - Rozmowy na temat spędzania wakacji, bezpieczeństwo podczas zabaw, wyjazdów, na drodze, pożegnanie z kolegami i koleżankami.

Literatura:
1. Program wychowawczy Szkoły Podstawowej w Kozłowie Biskupim.
2. Program profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Kozłowie Biskupim.
3. M. Bober – Pełzowska „Godziny do dyspozycji wychowawcy klasy i uczniów”.
4. B. Bleja – Sosna „Poradnik dydaktyczny – godziny wychowawcze IV-VI”.
5. J. Jachmirska „Scenariusze lekcji wychowawczych”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.