X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1927
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Małgorzata Wójcik - nauczyciel posiadający kwalifikacje do wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego

Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2006r.

Okres stażu: 1 rok i 9 miesięcy

Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2008 r.
§ 8 ust. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Zadania Formy realizacji Terminy Efekty Sposób dokumentowania
1. Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego. Opracowanie planu rozwoju zawodowego. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. VIII 2006 VIII 2006Na bieżąco VI 2008 Znajomość proce-dury awansu zawodowego. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu. Napisanie planu rozwoju zawodowego. Zebranie potrzebnych dokumentów do postępowania kwalifikacyjnego. Napisanie sprawozdania. Wniosek o rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju. Zaświadczenia, potwierdzenia, sprawozdania.
2.Podnoszenie własnych kwalifikacji i doskonalenie warsztatu pracy. Udział we wszystkich formach doskonalenia zawodowego (WDN, warsztatach , kursach doskonalących, konferencjach adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej. Okres stażu Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji. Wzbogacenie warsztatu i metod pracy. Dyplom, świadectwa, zaświadczenia.
3. Opracowanie i wdrożenie do realizacji projektu edukacyjnego Opracowanie projektu edukacyjnego „ Herbowa Wieś”oraz „Podróże małe i duże’ Okres stażu Rozwijanie zainteresowania własną miejscowością2.Dostrzeganie piękna najbliższego środowiska3.Kształtowanie postawy patriotyzmu lokalnego Wystawa
§ 8 ust.2 pkt 2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Zadania Formy realizacji Terminy Efekty Sposób dokumentowania
1. Komputerowe opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym. 2. Sporządzenie planu rozwoju zawodowego, sprawozdań. VIII 2006 VI 2008 Napisanie planu rozwoju zawodowego. Napisanie sprawozdania. Plan rozwoju. Sprawozdania.
2. Korzystanie z Internetu w celu uzyskania potrzebnych informacji Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych Pobieranie informacji oraz ciekawych materiałów z Internetu (m. in. korzystanie ze stron internetowych „kuratorium, ministerstwa oraz forum nauczycielek przedszkoli). Okres stażu Szybkie zdobywanie informacji. Doskonalenie warsztatu pracy, wykorzystanie bieżących informacji w pracy szkolnej. Gazetka ścienna, dla dzieci , tablica informacyjna dla rodziców
3. Korzystanie z technologii komputerowej. Przygotowanie planów pracy, scenariuszy zajęć , uroczystości przedszkolnych i grupowych, harmonogramów, dyplomów, zaproszeń, podziękowań, materiałów na gazetkę dla rodziców pomoc w aktualizacji strony internetowej przedszkola we współpracy z informatykiem. Opracowanie tematyki kompleksowej do rocznego planu pracy opiekuńczo – wychowawczej i dydaktycznej oraz wdrażanie planu Okres stażu Zapis potrzebnych materiałów w formie elektronicznej. Pokaz multimedialny. Rozpowszechnienie wiadomości o przedszkolu możliwość publikacji materiałów. Stworzone materiały.
4. Komunikowanie się po-przez Internet . Prowadzenie komunikacji przez pocztę elektroniczną, udział w forach dyskusyjnych. Okres stażu Nawiązanie nowych znajomości na gruncie zawodowym. Potwierdzenie dyrektora, własna skrzynka poczty elektronicznej.
§ 8 ust. 2 pkt 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
Zadania Formy realizacji Terminy Efekty Sposób dokumentowania
1. Wymiana doświadczeń Konsultacje i rozmowy na temat realizacji programów nauczania, sposobów rozwiązywania problemów dydaktyczno – wychowawczych, współpracy z rodzicami, organizacji imprez szkolnych i środowiskowych, Hospitacja i rozmowy pohospitacyjne nauczycieli dzielenie się radami i wnioskami. Okres stażu Poprawa jakości pracy,wspólne rozwiązywanie problemów, Arkusze hospitacyjne konspekty, opracowane dokumenty przedszkola
3. organizacja wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Przygotowanie i prowadzenie Rad Pedagogicznych. Tworzenie różnej dokumentacji przedszkola Okres stażu Spójność działań Rady Pedagogicznej. Wspólne poszerzanie wiedzy i umiejętności. Protokoły, materiały szkoleniowe, protokoły
4. Publikowanie własnych opracowań. Przygotowanie i udostępnienie innym nauczycielom własnych opracowań (scenariusze zajęć, opowiadania, zabawy i gry dydaktyczne, artykuły) poprzez umieszczenie ich w bibliotece przeszkolnej bądź na stronie internetowej szkoły. Okres stażu Wzbogacenie warsztatu pracy innych nauczycieli. Scenariusze, materiały pomocnicze.
§ 8 ust 2 pkt 4 a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Zadania Formy realizacji Terminy Efekty Sposób dokumentowania
1. Współpraca w nowelizacji Statutu szkoły oraz innych dokumentów i programów placówki. Współopracowywanie dokumentów w zespołach zadaniowych nauczycieli. Okres stażu Usystematyzowanie poszczególnych treści pozwalające na szybszą orientację w stopniu realizacji programów oraz innych dokumentów. Potwierdzenie dyrektora.
3. Opracowanie i realizacja programu wychowawczego pod hasłem: „Żyj bezpiecznie” Promocja poprawnych i bezpiecznych zachowań na drogach, w szkole i na podwórku. Okres stażu Integracja środowiskowa, współpraca z przedstawi-cielami Policji, Straży Pożarnej. Program „Żyj bezpiecznie”.
§ 8 ust. 2 pkt 4 c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Zadania Formy realizacji Terminy Efekty Sposób dokumentowania
1. Realizacja projektów edukacyjnych. opracowywanie projektów edukacyjnych o charakterze wychowawczym i opiekuńczym. Okres stażu Pozyskiwanie środków finansowych na realizację projektów. Projekty, sprawozdania.
2. Organizacja wycieczek szkolnych. Organizacja wycieczek szkolnych - Dom chleba w Raszowie- Cyrkland w Miłkowie Okres stażu Poznanie ciekawych miejsc pod względem turystycznym , rekreacyjnym i edukacyjnym Karty wycieczek, sprawozdania.
3. Organizowanie imprez okolicznościowych Organizowanie uroczystości przedszkolnych, np. Dzień Babci i Dziadka, Bal karnawałowy, Dzień Matki i Ojca oraz zakończenie roku szkolnego, Okres stażu Zapraszanie gości oraz rodziców, dziadków nawiązywanie współpracy i miłych kontaktów. Kronika , zdjęcia , pokaz w TV
Kronika przedszkjolna Prowadzenie kroniki przedszkolnej 2008 Zadowolenie ze skuteczności
§ 8 ust. 2 pkt 4 e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Zadania Formy realizacji Terminy Efekty Sposób dokumentowania
1. Troska o doposażenie pracowni. Drobne naprawy bieżące we współpracy z rodzicami dzieci. Składanie zapotrzebowania na przybory i przyrządy wg bieżących potrzeb. Okres stażu Sprawny sprzęt. Sukcesywne doposażanie sali w zabawki i środki dydaktyczne. Potwierdzenie dyrektora.
2. Współpraca z Gminnym Ośrdkiem Pomocy Społecznej w Lubawce Pomoc i porady dla rodzin dzieci z trudną sytuacją materialną, np. w przyznawaniu posiłków bądź załatwieniu formalności w sprawie wyprawek do klasy pierwszej, organizowanie zbiórki odzieży Okres stażu Zadowolenie ze strony rodziców i dzieci. Potwierdzenie dyrektora .
3. Współpraca z Poradnią Pedagogiczno – Psychologi-czną w Kamiennej Górze oraz z pedagogiem szkolnym. Pisanie opinii, konsultacje, realizacja zalecanych ćwiczeń W miarę potrzeb Szybka diagnoza, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami. Potwierdzenie dyrektora.
4. Uczestnictwo w akcji „Sprzątanie świata”. oraz „Cała Polska czyta dzieciom” Sprzątanie terenu wokół placówki. Codzienne czytanie dzieciom bajek przez zaproszonych gości IX 2006– 2008 Dbanie o własne otoczenieWzbogacanie wiedzy Sprawozdanie z akcji.
5. Włączenie się w różne akcje charytatywne Przygotowanie dzieci do występów artystycznych z okazji WOŚP Okres stażu Pomoc w uzyskaniu środków na sprzęt medyczny sprawozdanie
§ 8 ust 2 pkt 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły
Zadania Formy realizacji Terminy Efekty Sposób dokumentowania
1. Rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych swoich uczniów. Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych. Okres stażu Zadowolenie ucznia, rodzica, opiekuna dziecka po rozwiązaniu problemu dziecka. Opis.
§ 8 ust 2 pkt.4f uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
Zadania Formy realizacji Terminy Efekty Sposób dokumentowania
1.organizowanie i przeprowadzenie konkursów szkolnych Organizowanie i przeprowadzenie przedszkolno-szkolnego konkursu recytatorskiego „wiersze Tuwima i Brzechwy „ Okres stażu Popularyzacja wierszy brzechwy i Tuwima Dyplomy ,sprawozdanie
Otrzymane nagrodyPodziękowania za współpracę Nagroda burmistrza Miasta Lubawka Nagroda dyrektora zespołu szkółPublicznych Okres stażu Promowanie placówki w środowisku lokalnym podziękowania

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.