X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 19028

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
mgr Tomasz Drewniak
nauczyciel wychowania fizycznego
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Dankowicach
ubiegający się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
(realizowany od 1 września 2010 r. do 31 maja 2013 r.)

zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
Podejmowanie działań mających na celu podniesienie jakości pracy szkoły oraz doskonalenie pracy własnej
Zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju w ramach ogólnego planu rozwoju szkoły. Analiza przepisów prawa w zakresie awansu zawodowego.
Cały okres stażu dokumentacja przebiegu stażu

Opracowanie we współpracy z innymi nauczycielami procedur zapewniających podniesienie jakości pracy szkoły oraz doskonalenie pracy własnej.
Cały okres stażu potwierdzenia sprawozdania

Aktywne włączanie się w realizację imprez, konkursów
i innych zadań promujących szkołę.
Cały okres stażu - potwierdzenia
- sprawozdania
- zdjęcia

Udział w warsztatach, konferencjach, kursach oraz innych formach doskonalenia zawodowego, udział w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli.
Cały okres stażu - potwierdzenia
- zaświadczenia
Przygotowanie uczniów do zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych. Cały okres stażu - potwierdzenia
Praca w komisjach egzaminacyjnych Podczas sprawdzianu po klasie VI i egzaminów gimnazjalnych - potwierdzenia
Wykorzystywanie w pracy nauczyciela wychowania fizycznego technologii informacyjnej i komputerowej
Doskonalenie i poszerzanie wiedzy informatycznej w celu wykorzystywania jej do planowania pracy własnej, pozyskiwania, gromadzenia informacji oraz organizowania pracy uczniów.
Cały okres stażu - dokumentacja za okres stażu

Wykorzystanie Internetu, oprogramowań do opracowania nowych narzędzi bądź pomocy dydaktycznych przydatnych w szkole.
Cały okres stażu - strony www
- prezentacje multimedialne

Korzystanie z zasobów sieci Internetu:
odwiedzanie portali edukacyjnych i oświatowych;
aktualizowanie wiedzy na temat przepisów prawa oświatowego;
wykorzystanie Internetu jako źródła informacji z zakresu wychowania fizycznego, sportu i zdrowia.
Cały okres stażu - dokumentacja za okres stażu
- spis stron internetowych
- wydruki stron

Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela wychowania fizycznego, wychowawcy klasy oraz w organizacji zawodów sportowych (opracowanie dyplomów na zawody sportowe oraz na zakończenie roku szkolnego, ogłoszeń, foto-sprawozdań z imprez i wycieczek szkolnych, regulaminu konkursu sportowego oraz materiałów potrzebnych do jego realizacji, zestawień ocen uczniów na zebrania z rodzicami, planów pracy, opracowań scenariuszy lekcji wychowawczych itp.).
Cały okres stażu - wzory dyplomów, ogłoszeń, regulaminów, foto - sprawozdań

Wykorzystanie komputera w dokumentowaniu realizacji planu rozwoju zawodowego.
Cały okres stażu - dokumentacja za okres stażu
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
Przygotowanie i prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli i rodziców.
2-3 razy w okresie stażu - potwierdzenia
- scenariusze lekcji
Aktywne uczestnictwo w pracach zespołów zadaniowych. według potrzeb - dokumentacja z prac zespołów

Pełnienie funkcji opiekuna praktyk studenckich – prezentacja metod i form prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, przedstawienie sposobów właściwej organizacji pracy nauczyciela wychowania fizycznego.
według potrzeb - potwierdzenia

Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów
(wycieczki turystyczno – krajoznawcze, organizacja imprez).
Cały okres stażu - potwierdzenia

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

Opracowanie i wdrożenie programu z zakresu działań edukacyjno – wychowawczych
Opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania oraz wymagań przedmiotowych na poszczególne oceny z wychowania fizycznego Co roku we wrześniu -Przedmiotowy System Oceniania
- wymagania przedmiotowe
Opracowanie i wdrożenie programu Szkolnego Koła Sportowego Rok szkolny 2011/12 - Opracowany program i sprawozdanie z jego wdrożenia
Współpraca z rodzicami Cały okres stażu - potwierdzenia
Wdrażanie działań uwrażliwiających na potrzeby drugiego człowieka Cały okres stażu - potwierdzenia
Wdrażanie działań wychowawczych oraz innych związanych z postępowaniem w sprawach nieletnich Cały okres stażu - potwierdzenia
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Organizacja imprez szkolnych i środowiskowych, konkursów oraz zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z uwzględnieniem ich uzdolnień i zainteresowań:
organizacja imprez szkolnych i środowiskowych (dyskotek, Pierwszego Dnia Wiosny, imprezy środowiskowej, „Mikołajek”, itp.);
przygotowanie uczniów do Turnieju Ruchu Drogowego;
rozwijanie zainteresowań sportowych uczniów poprzez organizację szkolnego konkursu wiedzy o sporcie i zdrowiu: „Sport to zdrowie”;
organizowanie zajęć pozalekcyjnych umożliwiających przygotowanie uczniów do zawodów sportowych oraz w celach rekreacyjnych;
organizacja wycieczek szkolnych i klasowych.
Cały okres stażu - potwierdzenia

Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły oraz współpraca z Samorządem Uczniowskim.
Cały okres stażu - potwierdzenia

Troska o bazę sportową szkoły oraz zakup sprzętu sportowego ze środków szkoły.
Cały okres stażu - potwierdzenia
Warsztaty muzyczne Cały okres stażu - potwierdzenia
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Współpraca z Uczniowskim Klubem Sportowym „Pasjonacik Dankowice” i wykonywanie obowiązków wynikających z charakteru pracy:
pomoc w organizacji imprez środowiskowych dla uczniów szkoły oraz społeczności lokalnej;
pozyskiwanie środków finansowych na organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów oraz zakup sprzętu sportowego.
Cały okres stażu - potwierdzenia
- podziękowania
- wzory projektów

Współpraca z Klubem Sportowym „Pasjonat Dankowice”.
Cały okres stażu - potwierdzenia
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kętach, Bielsku-Białej i Czechowicach-Dziedzicach
Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz innymi organizacjami szkolnymi i pozaszkolnymi
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
doposażenie sali gimnastycznej (pozyskanie sponsorów)
przygotowywanie uczniów do zawodów sportowych
opracowanie innych materiałów związanych z wykonywaną pracą (regulamin sali gimnastycznej oraz boiska szkolnego)
współorganizowanie imprez i akademii szkolnych
organizowanie akcji charytatywnych („Góra Grosza”, „Piknik Rodzinny”, zbiórka makulatury).

Cały okres stażu - potwierdzenia
- podziękowania dla sponsorów

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
Cały okres stażu - opis i analiza przypadku

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.