X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 19009

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży - program w szkole ponagimnazjalnej

INFORMACJE WSTEPNE:

Opracowanie i realizacja programu: mgr Anna Drynkowska
Miejsce realizacji: Zespół Szkol Politechnicznych ”ENERGETYK”
w Wałbrzychu.
Nazwa programu: „Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży”
Charakterystyka Programu: W celu zaspakajania duchowych i społecznych potrzeb młodego pokolenia katolików - Konferencja Episkopatu Polski dekre¬tem z dnia 10 października 1990 powołała Katolickie Stowarzyszenie Mło¬dzieży. Podstawę prawną stanowi prawo kanoniczne (Kan.304, 305, 312 § 2 pkt. 2i3, 313-315) oraz art.341 pkt.1 i ust. 2-5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunkach państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.u.nr.29,poz154 z późn. zm.).
Program zajęć KSM skierowany jest do uczniów klas I-IV szkoły ponadgimna¬zjalnej , którzy pragną pogłębić swoją wiedzę o Bogu, chcą uczestniczyć w różnych formach życia religijnego oraz dawać przykład wiary swoim życiem.
Program KSM jest realizowany w wymiarze 1 godziny tygodniowo w ciągu całego roku szkolnego.
• Zajęcia pozalekcyjne mają służyć rozwijaniu zainteresowań poprzez czy¬tanie i zgłębianie Słowa Bożego, integracji młodzieży, doskonaleniu umiejętności komunikowania się z innymi. Mają uczyć samodzielności w wypowiadaniu się na tematy religijne. ,Maja również wpłynąć na świa¬dome uczestnictwo w życiu Kościoła, pogłębić ich wiarę tak, aby umiejętnie i poprawnie wypowiadali się w sprawach wiary, wychowy-wać do życia zgodnie z postawą chrześcijańską. Uwzględniają współ-tworzenie korelacji innymi przedmiotami ,jak: historia, biologia czy język polski. Przykładem tego może być działanie Boga w historii(początek świata, sens historii) czy przeznaczenie człowieka, funkcja religii w kultu¬rze.

CELE ŚRODKI I ZADANIA PROGRAMU:

• CELE OGÓLNE:
Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest:
- kształtowanie dojrzałych chrześcijan .
- aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła
- upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia społecznego i kulturalnego.
• CELE SZCZEGÓŁOWE:
- Pomoc we wszechstronnym rozwoju młodego człowieka, zwłaszcza stwarzanie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą i do kształtowania osobowości katolika i Polaka.
- Ubogacenie wiary przez szerzenie wiedzy religijnej, głoszenie prawd wiary, zasad moralnych, rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym zwłaszcza pełnego uczestnictwa we Mszy św.
- Organizowanie życia młodzieżowego, różnych jego dziedzin troska o rozwój fizyczny (wyjazdy na rekolekcje, pielgrzymki).
- Troska o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji zawodo-wych(konkursy olimpiady).
- Uwrażliwienie na potrzeby innych(akcje charytatywne) dostrzeganie problemów i zagrożeń społecznych.
- Kształtowanie właściwych postaw moralnych i chrześcijańskich.
- Przygotowanie szkolnych imprez okolicznościowych: apeli i wieczornic poświeconych Janowi Pawłowi II.
- Wykonywanie różnych dekoracji gazetek okolicznościowych związa-nych z rokiem liturgicznym.
- Troska o swoich członków rodziny i służenie im pomocą w przypadkach losowych.

• FORMY I METODY PRACY:
Zasadniczymi środkami są przede wszystkim środki rozwijające życie wiary: Słowo Boże, nauka Kościoła, życie sakramentalne, kult Euchary-stii, nabożeństwa , rekolekcje , pielgrzymki, dialog ewangeliczny.

• PROCEDURY OSIĄGANIA CELOW:
- Czynny udział w Liturgii Eucharystycznej.
- Pełnienie różnych ról z powstawaniem akademii szkolnych.
- Udział w akcjach charytatywnych.
- Analiza tekstów Pisma Świętego

• EWALUACJA PROGRAMU:
Przez cały okres realizacji programu prowadzone będzie monitorowanie, obserwacja pracy ucznia, rozmowa z uczniami po skończonym etapie pracy. Ewaluacja całego programu nastąpi po skończeniu jej realizacji. Do przeprowadzenia ewaluacji posłuży ankieta zadowolenia uczestników w zajęciach.

• DODATKOWE UWAGI:
Uczestnictwo w zajęciach KSM jest dobrowolne.
Jako grupa współpracujemy z parafią Aniołów Stróżów w Wałbrzychu, z Katolickim Stowarzyszeniem ”Civitas Christiana”, Pu¬bliczną Biblioteką „Pod Atlantami w Wałbrzychu, Wydziałem Katechetycznym w Świdnicy, OSIR-em w Wałbrzychu, Biblioteką Publiczną w Jaworzynie Śląskiej, Stowarzy¬szeniem „Ludzie Jana Pawła II” w Wałbrzychu, oraz Starostwem Powiato¬wym w Wałbrzychu.
Prezentujemy efekty naszej pracy na forum szkoły i poza nią dokumentuje¬my nasze prace w formie artykułów i zdjęć..

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.