X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 18872
Dział: Gimnazjum

Autorski projekt edukacyjny pt. "Zwyczajni-Niezwyczajni" promujący ideę integracji społecznej osób zdrowych i niepełnosprawnych

PROJEKT EDUKACYJNY PRZEZNACZONY DO REALIZACJI W KLASACH
I-III GIMNAZJUM

I.Tytuł projektu: "Zwyczajni-Niezwyczajni"
II.Typ projektu: projekt badawczy
III.Czas realizacji:m-c IX-V (9 miesięcy roku szkolnego)

IV.Miejsce realizacji: Zespół Szkół nr 2 w Pile;
przedmioty: lekcja wychowawcza, język polski, plastyka, informatyka

V.Cele projektu:
Cel główny:
-promowanie wśród młodzieży idei integracji społecznej osób zdrowych i niepełnosprawnych.
Cele ogólne:
-przygotowanie do aktywnego i twórczego funkcjonowania we współczesnym świecie,
-kształtowanie prawidłowych postaw społecznych uczniów,
-uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi,
-planowanie i organizowanie pracy oraz ocenianie jej efektów.
Cele szczegółowe:
Dzięki różnorodnym działaniom uczniowie:
-znają i rozumieją pojęcia: integracja, tolerancja,akceptacja, wspomaganie, wolontariat, wolontariusz,
-wiedzą jakie organizacje społeczne pracują w Pile na rzecz integracji,
-wyjaśnią do jakich celów są powołane i komu służą,
-wymienią nazwiska znanych osób działających na rzecz niepełnosprawnych,
-wiedzą jakie instytucje wspomagają osoby potrzebujące w kraju i za granicą,
-wyjaśnią jak przebiega proces integracji osób zdrowych i niepełnosprawnych, podają przykłady działań podejmowanych wspólnie,
-przedstawią zgromadzone informacje w postaci plakatów, biuletynu, wystawy, prezentacji multimedialnej,
-rozwijają i kształtują następujące umiejętności: korzystania z różnych zródeł informacji, operowania informacją (dobór, selekcja, ocena), podejmowania decyzji, poczucia odpowiedzialności, dostrzegania, formułowania i rozwiązywania problemów, organizacji pracy,
-aktywnie współpracują w grupie w celu wykonania zadania,
-ocenią pracę swojej grupy, korzystając z arkusza ocen.

VI.Metody pracy wykorzystywane w trakcie realizacji projektu:
-metoda twórczego rozwiązywania problemów,
-prezentacja,
-inscenizacja,
-metody ewluacyjne,
-elementy dyskusji.

VII.Formy pracy:
-zbiorowa,
-grupowa,
-indywidualna.

VIII.Środki dydaktyczne:
-materiały otrzymane od nauczyciela w trakcie cyklu lekcji na temat integracji,
-karta pracy uczniów,
-instrukcje działania dla poszczególnych grup,
-arkusze oceny projektu,
-arkusze samooceny.

IX.Przebieg pracy nad przygotowaniem projektu:
-zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności podczas lekcji oraz w trakcie realizacji projektu,
-ustalenie tematów,
-podział klasy na grupy i rozdzielenie tematów,
-zaplanowanie pracy w poszczególnych grupach, przydział obowiązków,
-realizacja zadań,
-konsultacje z nauczycielami języka polskiego, informatyki i plastyki,
-prezentacja i ocena efektów pracy-lekcja podsumowująca.

X.Zadania do wykonania w ramach projektu:
1.Nauczyciel:
-opracowanie i zapoznanie uczniów z projektem,
-przygotowanie niezbędnych materiałów i pomocy dydaktycznych,
-przydzielenie uczniów do grup,
-nadzór i pomoc w trakcie realizacji zadań,
-opracowanie scenariusza lekcji podsumowującej realizację projektu oraz jej przygotowanie i przeprowadzenie.

2.Uczniowie-zadania do wykonania w grupach:

Grupa I
Warszawa-siedziba kapituły orderu "Zwyczajny-Niezwyczajny"

Tworzycie kapitułę orderu "Zwyczajny-Niezwyczajny". Waszym zadaniem jest podjęcie decyzji, która spośród osób zajmujących się problematyką integracji ludzi zdrowych i niepełnosprawnych w naszym kraju zasługuje na to zaszczytne odznaczenie.Realizując powyższe zadanie należy:
-zgromadzić informacje na temat ludzi, którzy czynnie wspierają ideę integracji w Polsce (prasa, telewizja, Internet),
-zaprezentować sylwetki tych osób (zdjęcia, notatki biograficzne, osiągnięcia),
-zaprojektować odznaczenie "Zwyczajny-Niezwyczajny",
-przedyskutować wybór, ogłosić werdykt, "odznaczyć" konkretne osoby orderami,
-przygotować prezentację w postaci kolorowych plakatów.

Grupa II
Piła-Urząd Miejski

Jesteście urzędnikami i pracujecie w sekretariacie prezydenta miasta Piły. Z okazji Dnia Akceptacji i Tolerancji musicie przygotować biuletyn, w którym poinformujecie wszystkich mieszkańców naszego miasta, jakie organizacje społeczne pracują na rzecz osób niepełnosprawnych.Realizując powyższe zadanie należy:
-dowiedzieć się, jakie organizacje pracujące na rzecz integracji funkcjonują w Pile,
-opracować krótką charakterystykę tych organizacji uwzględniając następujące treści: znak graficzny, nazwa organizacji, nazwisko osoby odpowiedzialnej(np. założyciel, przewodniczący), adres, krótko o działaniu(adresat, cel, forma pomocy),
-opracować ranking najbardziej znanych organizacji w mieście (np.ankieta wśród uczniów),
-zamieścić przygotowane informacje w biuletynie (duży format),
-wzbogacić pokaz ilustracjami.

Grupa III
Piła- siedziba Pilskiego Domu Kultury

Jesteście organizatorami Dnia Akceptacji i Tolerancji w Pilskim Domu Kultury. Planujecie przygotować wystawę poświęconą krajowym organizacjom charytatywnym, pracującym na rzecz integracji i pomocy potrzebującym. Musicie zadbać o rzetelny przekaz wiedzy. Realizując powyższe zadanie należy:
-zgromadzić informacje dotyczące wspomnianych organizacji (prasa, biuletyny, ulotki, Internet),
-dokonać wyboru najistotniejszych treści (znak graficzny, nazwa, krótki opis działania, spektakularne akcje),
-przygotować wystawę w szkolnej czytelni.

Grupa IV
Warszawa-siedziba czasopisma "Integracja"

Jesteście dziennikarzami i pracujecie w czasopiśmie wydawanym w Warszawie pt. "Integracja". Waszym zadaniem jest przygotowanie reportażu o przebiegu realizacji projektu edukacyjnego pt. "Zwyczajni-Niezwyczajni". "Przyjeżdżacie" do naszej szkoły i towarzyszycie klasie w wielu przedsięwzięciach. Skutkiem obserwacji jest wydanie numeru specjalnego "Integracji".
Realizując powyższe zadanie należy:
-bardzo pilnie przyglądać się grupom pracującym nad realizacją konkretnych zadań,
-wykonywać zdjęcia,
-gromadzić wypracowane materiały (scenariusze zajęć, wywiady, listy, ilustracje),
-opisywać różne ważne wydarzenia,
-przedstawić wydanie specjalne "Integracji" w postaci prezentacji multimedialnej.

XI.Kryteria oceniania:
-ocenie podlega przygotowanie i przedstawienie projektu w formie prezentacji (plakaty, biuletyn, wystawa, prezentacja multimedialna),
-ocena komisji złożonej z nauczycieli biorących udział w projekcie,
-kryteria oceny poszczególnych grup: logiczna konstrukcja wystapień (5pkt), przestrzeganie czasu (5pkt), rzeczowe przedstawienie zadania (5pkt), przygotowanie i wykorzystanie środków dydaktycznych (5pkt), zainteresowanie słuchaczy (5pkt), oryginalność pomusłu (5pkt), zaangażowanie wszystkich członków grupy w prezentację (5pkt),
-samoocena członków grupy.

XII.Harmonogram pracy:
-Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów klasy nt. integracji osób zdrowych i niepełnosprawnych. Ocena jej wyników (m-c IX).
-Zorganizowanie zajęć warsztatowych dotyczacych problemu współdziałania osób zdrowych i niepełnosprawnych (m-c IX-XI).
-Spotkanie uczniów z pracownikiem Biblioteki Pedagogicznej w Pile. Poznanie różnych technik prezentacji (m-c X).
-Nawiązanie współpracy z Publicznym Przedszkolem nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Pile. Opracowanie harmonogramu działań (m-c IX).
-Spotkanie uczniów z opiekunem świetlicy socjoterapeutycznej Zespołu Szkół nr 2 w Pile. Rozmow dotycząca pracy pedagoga szkolnego (m-c X).
-Udział klasy w obchodach Dnia Akceptacji i Tolerancji w Pilskim Domu Kultury (25 X).
-Wizyta uczniów w Bibliotece Pedagogicznej i Bibliotece Szkoły Policji w Pile. Przygotowanie materiałów do realizacji projektu (m-c X).
-Spotkanie z pracownikiem Centrum Wolontariatu w Pile. Rozmowa o pracy wolontariusza (m-c XI).
-Spotkanie z członkiem Klasowej Rady Rodziców (rodzic pracujący w przedszkolu). Omówienie form pracy z małymi dziećmi. Nauka piosenek, rymowanek i zbaw w ramach przygotowania do wizyty w przedszkolu (m-c XI).
-Praca wolontariacka uczniów w przedszkolu i świetlicy socjoterapeutycznej (m-c XI-V).
-Zbieranie informacji na temat: osób działajacych na rzecz integracji w Polsce, pilskich instytucji społecznych powołanych w celu integrowania osób zdrowych i niepełnosprawnych i niesienia pomocy potrzebującym (m-c X-V).
-Opracowanie wzoru odznaczenia "Zwyczajny-Niezwyczajny". Przeprowadzenie konkursu plastycznego w klasie (m-c X-V).
-Przygotowanie plakatów,opracowanie biuletynu, wystawa zgromadzonych prac, wykonanie prezentacji multimedialnej
(m-c X-V).
-Prezentacja wyników realizacji projektu podczas lekcji podsumowującej (m-c V).


XIII.Ewaluacja
Karta ewluacji projektu (dla ucznia)

Przeanalizuj pytania i udziel odpowiedzi. Wstaw punkty w skali 1-6:
-Czy problematyka realizowana w projekcie odpowiadała Twoim możliwościom?
-W jakim stopniu Twoim zdaniem zostały zrealizowane cele projektu?
-Jak oceniasz zdobytą wiedzę podczas realizacji projektu?
-Czy czas przeznaczony na realizację projektu był prawidłowo wykorzystany?
-W jakim stopniu wiedza zdobyta podczas realizacji projektu jest przydatna w życiu codziennym?
-Oceń, w jaki sposób mogłeś realizować własne pomysły służące realizacji projektu?
-W jakim stopniu konsultacje z nauczycielami zaspokoiły Twoje potrzeby w tym zakresie?
-Czy akceptujesz system oceniania projektu?
-Czy chciałbyś uczestniczyć w realizacji następnego projektu?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.