X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18819
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego - wychowawca internatu

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


I. Podstawowe dane personalne:

1. Imię i nazwisko nauczyciela: Piotr Woźny;
2. Nauczany przedmiot: Wychowawca w Internacie;
3. Miejsce pracy:Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie;
4. Adres zakładu pracy: Zespół Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów
5. Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2010;
6. Data zakończenia stażu: 31. 05. 2013;
7. Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany;
8. Data zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego:


........................................
Pieczątka i podpisRzeszów, 01. 09. 2010


II. DIAGNOZA STANU POSIADANYCH KOMPETENCJI.

1. Ukończone studia wyższe – kierunek: Resocjalizacja na Uniwersytecie Rzeszowskim.
Uzyskany dyplom z tytułem magistra 02.07.2002 r;

2. Ukończone warsztaty dla nauczycieli „Usamodzielnienie i diagnoza sytuacji wychowanka”, 11.09.2003 r.;

3. Ukończone warsztaty dla nauczycieli „Młodzież i narkotyki”, 28.05.2004 r.;

4. Ukończone warsztaty dla nauczycieli „Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych w pracy wychowawczej”, 08.10.2004 r.;

5. Ukończone warsztaty dla nauczycieli „Wdrażanie systemu zapewnienia jakości w placówce”, 22.11.2004 r.;

6. Nagroda dyrektora placówki za zaangażowanie w pracy oraz wkład wniesiony w rozwój placówki, 2004 r.;

7. Ukończone warsztaty dla nauczycieli „Zachowania opozycyjno – buntownicze, ADHD, łamanie zasad w gimnazjum – skuteczne interwencje.”, 23.12.2005 r.;

8. Ukończone studia podyplomowe „Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza”. Styczeń 2009 r.III. ZADANIA DO REALIZACJI PODCZAS TRWANIA STAŻU:


A. ZADANIA ORGANIZACYJNE

ZADANIA DO REALIZACJI
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
POTWIERDZENIE REALIZACJI
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury
awansu zawodowego nauczycieli.
- Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli,
- Analiza prawa oświatowego,
- Śledzenie stron internetowych MEN, CODN,
- Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego.

Okres stażu.

okres stażu.

IX. 2010.

- Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu,

- poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego.

2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.

- Regularna analiza dokumentacji szkolnej, oraz internatu, w tym: statut szkoły, szkolny program wychowawczy, regulamin wycieczek, szkolny program profilaktyki, plan pracy wychowawczej.

Okres stażu.

- Plan pracy wychowawczej

3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

- Sukcesywne gromadzenie materiałów podczas przebiegu stażu.
- Zbieranie informacji o realizacji zadań,
- Zbieranie zaświadczeń o ukończonych kursach.

okres stażu.

okres stażu.

- Zdjęcia, zaświadczenia,
- świadectwa,
- opracowane materiały.

4. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Autorefleksja, analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego.

V. 2013
- Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.


B. ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MENiS


§8 ust. 2 pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek
wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Pogłębiona analiza procedury awansu zawodowego,pogłębiona analiza dokumentacji szkoły, przygotowanie planu rozwoju zawodowego.

- Autorefleksja,
- Analiza aktów prawnych z zakresu
prawa oświatowego,
- Analiza dokumentacji szkoły

IX-X 2010

Teczka osiągnięć zawodowych.


2. Udział w zorganizowanych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego, oraz samodzielne studiowanie literatury.
- Aktualizacja posiadanej wiedzy poprzez warsztaty i inne instytucjonalne formy kształcenia (w ramach WDN, PCEN),

- Udział w radach szkoleniowych, organizowanych w szkole,
- Śledzenie stron internetowych o tematyce opieki i wychowania,
- Studiowanie fachowej literatury.

Okres stażu,
Okres stażu,
Okres stażu,
Okres stażu.

- Zaświadczenia,
- kserokopie materiałów z Rad Szkoleniowych,
- notatki,
- notatki,

3. Działania na rzecz podniesienia poziomu własnego warsztatu pracy.

- Opracowywanie planów pracy z grupą wychowawczą i Sekcji krwiodawstwa,
- Opracowywanie scenariuszy zajęć wychowawczych,
- Opracowywanie scenariuszy imprez okolicznościowych,

Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.

Plany pracy z grupą,
Plan pracy sekcji krwiodawstwa

- konspekty,
- konspekty,

4. Realizacja zagadnień wynikających z pełnienia funkcji opiekuna sekcji krwiodawstwa, opiekuna kafejki internatowej.

- Opracowywanie planów pracy sekcji,
- Opracowywanie zasad korzystania z kafejki internetowej,

Okres stażu.
Okres stażu

- Plany pracy sekcji krwiodawstwa,
- Zbiór zasad użytkowania i korzystania z kafejki internetowej,

5. Opracowanie i wdrożenie planu pracy opiekuńczo-wychowawczej z grupą wychowawczą.

- Opracowywanie metod prawidłowej integracji w nowym środowisku (dla nowoprzyjętych wychowanków),
- Aktualizacja gabloty grupowej.

IX 2010
IX 2011
IX 2012 + okres stażu

- Konspekty zajęć z grupą,

- Zdjęcia,


§8 ust.2 pkt. 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Opracowywanie materiałów dydaktycznych potrzebnych do prowadzenia zajęć oraz usprawniających pracę internatu.

- Przygotowywanie pomocy dydaktycznych przy użyciu odpowiednich aplikacji komputerowych,
- Przygotowanie materiałów związanych z awansem zawodowym.

Okres stażu,
Okres stażu.

- Przykładowe pomoce dydaktyczne,
- Plan rozwoju zawodowego, teczka.

2. Redagowanie materiałów na stronę www internatu.

- Zebranie i poprawne redagowanie materiałów do publikacji, optymalizacja grafik pod kątem zastosowania w Internecie

Okres stażu.

- Zrzut ze strony internatu.

3. Korzystanie z Internetu.
- Studiowanie materiałów pomocniczych, korzystanie ze tron MEN, korzystanie z internetowych serwisów branżowych,
Okres stażu.

- Opracowane materiały,

4. Stosowanie Internetu, oraz aplikacji z nim powiązanych do komunikacji z rodzicami, nauczycielami, oraz wychowankami.
- Wymiana informacji z nauczycielami, rodzicami, oraz samymi wychowankami poprzez takie aplikacje jak GaduGadu, Skype,

Okres stażu.

- Opis kontaktów (wraz ze zrzutem ekranu),


5. Opracowanie prezentacji komputerowej,przedstawiająej grupę wychowawczą w naszym internacie.
- Wykonanie odpowiednich zdjęć, zebranie niezbędnych informacji, użycie odpowiedniej aplikacji do montażu materiału.
Okres stażu.

- Prezentacja.


§8 ust.2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami, prowadzenie zajęć otwartych dla osób zainteresowanych i udostępnianie scenariuszy oraz konspektów zajęć.

- Opracowywanie materiałów przeznaczonych do umieszczania w gablotach grup w internacie,
- Prowadzenie zajęć dla zainteresowanych nauczycieli,

okres stażu,
okres stażu.

- Potwierdzenia od nauczycieli,
- Konspekty, przygotowane materiały.

2. Udział w posiedzeniach zespołów wychowawczych internatu na rzecz współtworzenia dokumentów wewnętrznych internatu, oraz modyfikacji oddziaływań wobec wychowanków.

- Wymiana doświadczeń z kadrą pedagogiczną podczas zespołów wychowawczych internatu,
- Współopracowywanie – modyfikowanie dokumentacji internatu,
- Opracowywanie skutecznych metod oddziaływania na wychowanka

Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.

- Zeszyt protokołów posiedzeń zespołów wychowawczych.
- Opracowane materiały,
- Plan pracy z wychowankiem,

3. Opracowanie i przeprowadzenie szkolenia na Zespole Wychowawczym w ramach Procedur postępowania dotyczących działań zapewniających bezpieczeństwo młodzieży w internacie ZSE w Rzeszowie.
- Opracowanie procedur postępowania w sytuacjach trudnych,

- zaznajomienie wychowawców z procedurami,

IX – XII 2011
Okres stażu.

- Procedury.
- Notatki własne.

4. Publikacja dorobku własnego poprzez Internet.

- Prezentacja planu rozwoju zawodowego na portalu: www.literka.pl,
- Prezentacja własnego dorobku poprzez serwis: chomikuj.pl

IX-X 2010
Okres stażu.

- Zrzut ekranu ze strony: www.literka.pl,
- Zrzut ekranu ze strony: www.chomikuj.pl,

5. Pełnienie funkcji opiekuna stażu.

- Wymiana informacji opiekun stażu – stażysta, prowadzenie zajęć otwartych,
- uczestniczenie w zajęciach stażysty,

Okres stażu,
Okres stażu.

- Konspekty, scenariusze zajęć,

- Notatki własne,

6. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk studenckich.

- Zapoznanie studentów z charakterystyką pracy opiekuńczo-wychowawczej internatu,
- Poszerzanie wiedzy studentów z zakresu opieki i wychowania dzieci i młodzieży,
- Służenie swoim doświadczeniem i wiedzą podczas odbywania praktyk,

Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.

- Notatki własne,
- Notatki własne,
- Notatki własne,


§ 8 ust. 2 pkt. 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Okres stażu,
Okres stażu.
Okres stażu.

- Zdjęcia,
- Potwierdzenia od sponsorów,
- Wykaz nowych pozycji,

Okres stażu,
Okres stażu.

- Przykładowa ankieta,
- ewaluacja działań własnych mających na celu rozwiązanie problemu,

Okres stażu,
Okres stażu,

- Zapis wideo, zdjęcia,
- Notatki własne,


§ 8 ust. 2 pkt. 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Organizowanie honorowego oddawania krwi przez wychowanków internatu z zaproszonymi gośćmi.
- Okazjonalny udział zaproszonej młodzieży spoza naszego internatu w honorowym oddawaniu krwi,

Okres stażu,

- Opis, zdjęcia,

2. Organizacja turnieju w piłkę nożną, z udziałem mieszkańców osiedla ul. Hetmańskiej.
- Przygotowanie scenariuszy, zaproszenie gosci spoza internatu,

- Podsumowanie wyników, wyciągnięcie odpowiednich wniosków,

Okres stażu,
Okres stażu.

- Zdjęcia,
- Scenariusze, konspekty,

3. Promocja szkoły i internatu na zewnątrz.
- Udział w imprezach, konkursach i zawodach sportowych odbywających się poza internatem, szkołą macierzystą,

- Promocja szkoły i internatu poprzez rozmowy z młodzieżą naszego internatu,
Okres stażu,

Okres stażu,

- Zapis wideo, zdjęcia,
- Notatki własne,


§ 8 ust. 2 pkt. 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
we współpracy z innym i osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.Współpraca z klubem Asseco Resovia w celu poszerzenia zakresu działań opiekuńczo-wychowawczych internatu.

- Współpraca z klubem w celu pozyskiwania nagród rzeczowych za udział w konkursach dla wychowanków internatu,

Okres stażu,

- Zaświadczenia od działaczy/trenerów Asseco Resovia,

2.Współpraca z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.

- Wymiana informacji z kierownictwem Centrum Krwiodawstwa, planowanie wyjść celem honorowego oddania krwi,

- zorganizowane wyjścia do Centrum, celem oddawania z młodzieżą krwi.

Okres stażu,
Okres stażu.

- Zaświadczenie od kierownika RCKiK w Rzeszowie,
- konspekt.

3. Współpraca z kadrą pedagogiczną Internatu Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, oraz Internatem Zespołu Szkół Spożywczych celem wspólnej organizacji imprez.

- Wymiana informacji z kadrą pedagogiczną Internatu ZSB, celem wspólnej organizacji imprez o charakterze sportowym, integracyjnym.

Okres stażu.

- Zdjęcia, zapis wideo.

4. Współpraca z rzeszowskimi szkołami średnimi w zakresie prawidłowego przebiegu procesu nauczania i wychowawnia mieszkańców internatu.

- Współpraca w zakresie monitorowania procesu dydaktycznego uczniów/wychowanków,
- Współpraca w organizacji wspólnych imprez,

Okres stażu.
Okres stażu.

- Notatki własne,
- Konspekty,

5. Współpraca z biurem turystyczno-pielgrzymkowym „Magnificat”, sponsorem nagród rzeczowych.

- Organizowanie pomocy na zakup nagród rzeczowych dla wychowanków,
- Współpraca w zakresie krzewienia wśród wychowanków postaw religijnych służących pracy nad samym sobą.

Okres stażu.
Okres stażu.

- Opis pozyskanych nagród i środków,
- Konspekty zajęć,


§8 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Opracowanie studium indywidualnego przypadku ucznia

- Charakterystyka, diagnoza problemu, geneza i dynamika zjawiska, znaczenie problemu, prognoza i propozycja rozwiązania, wdrażanie i ewaluacja.

Okres stażu.

- Zebrane materiały.

2. Zjawisko nikotynizmu wśród młodzieży internatu – studium.

- Charakterystyka, diagnoza problemu, geneza i dynamika zjawiska, znaczenie problemu, prognoza i propozycja rozwiązania, wdrażanie i ewaluacja.

Okres stażu.

- Zebrane materiały.
........................................ ........................................ ........................................
Miejscowość, data podpis i pieczęć dyrektora szkoły podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.